Думите, които се срещат в текста “New findings in the chemical world
...

 
finding  . .. откритие
chart таблица, диаграма
boil кипя, вря
freeze замръзвам
treat отнасям се към, държа се с
affinity сходство, афинитет
precious скъпоценен
violent буен, избухлив
specimen образец, екземпляр
dispersion разсейване, загуба
income доход, приход
income-reducing доходогубещ
inexperienced неопитен
solid твърд, масивен 
get bent огъва се
shape форма, вид
dense гъст; глупав
flaky люспест
pure чист
sample проба
conduct провеждам
property свойство
usage използване, стопанисване
mix смесвам
prolonged дълъг, удължен
saturate напоявам, насищам
quantity количество 
absence отсъствие
decompose разлагам (се)
smell мириша
caution внимание! предупреждение
rust ръжда
bond свързвам; връзка
basic основен, елементарен
.
Превод на думите: Георги Бърбориев

[това е материал от брой 15 на списание "Коснос" www.kosnos.com]