MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10" This document is a Web archive file. If you are seeing this message, this means your browser or editor doesn't support Web archive files. For more information on the Web archive format, go to http://officeupdate.microsoft.com/office/webarchive.htm ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Symmetric Vibration of Nonlinear Triatomic Molecule

=  <= /span>

 

Месечн&#= 1086; списание за

 

Култу= ;ра, = Образованиk= 7;, Стоп&#= 1072;нство, Нау= ;ка, = Общество, Се= мейство=3D1

 

http://www.kosnos.co= m

 

Си&#= 1084;етрично валентно трептение н = 72; симетрични нелинейни триатомни молекули

Тозl= 0; материал е продължениk= 7; на предишни = 03;, “Валентни трептения н = 72; симетрични линейни триатомни молекули” от брой 37. 

Какm= 0;о споменахме = 74; предишния материал, въп&#= 1088;еки че за повече от две тела в общия случа = 81; няма аналитично решение, то за симетрич = 85;а = 083;инейна = 090;риатомна молекула е възможно да се намерят ан&#= 1072;литични решения на системата о = 90; уравнения, които описв = 72;т движението на атомите. Също така, аналитично решение мож = 77; да се намери и за валентните трептения н = 72; симетрична &= #1085;елинейна = 090;риатомна молекула.

 

!  Аналитичноm= 0;о решение се изразява с общо уравне = 85;ие (уравнения), в което масит = 77; и другите физични величини стоят с техните означения и за всяка едн= 072; тяхна конкретна стойност може да се изчислят по уравнениетl= 6; (уравненият = 72;) местоположk= 7;нието на телата и техните скорости.

За&#= 1076;ачите, за които ням= 072; аналитично решение се решават числено с използванеm= 0;о на компютри.

 

= Съ&#= 1076;ържание

1. Уравнения з = 72; движението на трите атома.

2. Изменение н = 72; дължините н = 72; връзките като функци = 03; от изменениетl= 6; на координатиm= 0;е на трите атома.

3. Уравнение з = 72; симетрично трептене на нелинейна симетрична триатомна молекула.

 =

Авторски права: Материалът или част от него могат д= 072; се използва = 90; свободно (копирани на друг сайт) в обучението на българск = 80; или македонски студенти само ако в сайта изрично се цитира тази оригинална статия във вида: П.Пенче= ;в, Симетрично = 74;алентно трептение<= i> на симетрични нелинейни триа= ;томни молекули, Списание "Коснос", брой 38, 2009 г. http://www.kosnos.co= m

Си&#= 1084;етрично валентно трептение н = 72; симетрични нели&#= 1085;ейни триатомни молекули

Поради сложността на материят = 72;, в настоящат = 72; лекция ще разгледаме само едно от валентните тр&#= 1077;птения на симетрич = 85;а нелинейна триатомна молекула и щ= 077; намерим аналитично решение на полученото = 91;равнение.

Основно предположеl= 5;ие в настоящот = 86; приближениk= 7; е, освен че имаме хармонични трептения, т= 086; и че силоват= 072; константа н = 72; взаимодейсm= 0;вие между двете връзки е равна на нул= 072;, т.е. в потенциалнk= 2;та енергия на системата константатk= 2; f1,2 e нула:

 

в горната формула Drk са вътрешl= 5;ите координати, а Dr1 и Dr2 са изменениетl= 6; на дължинит = 77; на двете хим= 080;чни връзки (вижт= 077; фигура 1).

Фи&#= 1075;ура 1. Модел на симетрична нелинейна молекула с валентен ъгъл a.

1. Уравнен = 80;я за движението на трите атома. Избl= 0;раме координатнk= 2;та система (фигура 1) с ос X, успоред = 85;а на правата съединяващk= 2; атоми 1 и 3, ориk= 7;нтирана от m= 1 към m3, и която минава през атом 2. Обърнет = 77; внимание, че за симетрична нелинейна молекула r1,0 =3D r2,0= =3D r0 и m1 =3D m3, а също така двете силов = 80; константи, f2 и<= span lang=3DBG style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:BG'> f2, са равни помежду си: f2<= /span> =3D f2 =3D f.

При разтягане н = 72; връзките силите, коит= 086; ще действат на атомите п= 086; оста X са следните:=

°      =    При удължаване на първата връзка, т.е. при увеличване на r1 на&= #1076; стойността на r1,0= проекцията по оста Х на <= span lang=3DBG style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:BG'>си&#= 1083;ата върху първи = 03; атом ще е надясно (пол= 086;жителна), а тази над втория – наляво (отрицателн = 72;). По ос Y ще действа сил = 72; нагоре (когато има удължаване на връзката).

°      =    При удължаване = 85;а втората връзка, т.е. при увеличване на r2 на&= #1076; стойността на r2,0= проекцията по оста Х на <= span lang=3DBG style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:BG'>си&#= 1083;ата върху трети = 03; атом ще е наляво (отри= 094;ателна), а тази над вт&#= 1086;рия – надясно (положителн = 72;). По ос Y ще действа сил = 72; нагоре (когато има удължаване на връзката).

°      =    На втори= 103; атом ще действат дв = 77; сили, една от &= #1088;азтягане на лявата връзка, и втора – от разтягане н = 72; дясната връзка: техните проекции по оста Х са с различен зн = 72;к, а проекциит = 77; им по оста Y са положителнl= 0;;

°      =    силите с= 072; съответно f Dr1 и f Dr2, където, съответно, с Dr1 и Dr2 са означени изменениятk= 2; на дължинит = 77; на двете връзки, а техните проекции по оста X са ±f sin(a/2) Dr1 и ±f sin(a/2) Dr2, в зависимост от знака на проекцията;

°      =    проекци = 80;те на тези сили по оста Y са ±fcos(<= /span>a/2) Dr1 и ±f cos(a/2)Dr2, в зависимост от знака на проекцията.

°      =    Важно е да се подчертае, ч= 077; атоми 1 и 3 се движат по посока на връзките, а атом 2 (който е по средата) се движи сам= 086; по посока на оста Y: това последното може да се докаже чрез използване на симетрията на молекулата, която е C2v за нелинейна молекула.=

Тогава уравнениятk= 2; за движение на трите ато= 084;а по оста X ще са следните:

 =  (1)

 

 =  (2= )=

 

 = ;(3)=

А уравнениетl= 6; за движение на атом 2 по остта Y е следното:

 =  (4)

В тези уравнения още не сме заместили r1,0 =3D r2,0= =3D r0, за да получим по общо решени = 77; за случая, ко&#= 1075;ато дължините н = 72; връзките са различни, но &#= 1089;ме заместили f2 =3D f2 =3D f и m<= sub>1 =3D m3.  Същ&#= 1086; така направ = 86; написахме изменениетl= 6; на дължинит = 77; на връзките, Dr1 и Dr2, в лявата им част, а не с разлики на няколко вел = 80;чини, както направихме = 74; предишния материал.

В случая на ъгъл, различен от 180= о изменениетl= 6; на дължинат = 72; на първата връзка не се дава както при линейна молекула с (x2 - x1 –<= span lang=3DBG style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:RU'> r1,0 ), нито пък изменениетl= 6; на дължинат = 72; на втората връзка не е (x3 - x2 r2,0). Но въпреки тов = 72; може да са намери зависимост между производниm= 0;е на координати на трите атома и изменениетl= 6; на дължинит = 77; на връзките.

2. Изменен = 80;е на дължинит = 77; на връзките като функци = 03; от изменениетl= 6; на координатиm= 0;е на трите атома. На фигура 2 е даден черте = 78; за промянат = 72; на координа = 90;ите на втори и трети атом при движени = 77; на трети ато= 084; по дължинат = 72; на връзката = 080; на втори ато= 084; по оста Y. Образува се един триъгълник = 89; дължини на страните r2 + dr3, dy2 и<= span lang=3DRU style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:BG'> r2 + dr2. Обърнете внимание, че удължаванеm= 0;о на връзката между 2 и 3 атом е dr2, докато dr3 е преместванk= 7;то на трети ато= 084; по линията н= 072; връзката! Ъгълът межд = 91; първите две страни е p - a/2.

Фи&#= 1075;ура 2.<= span lang=3DRU style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:BG'> Вр&#= 1098;зка между изменениетl= 6; на Y координатаm= 0;а на втория ат= 086;м, dy2, изменениетl= 6; на X координатаm= 0;а на третия ат= 086;м, dx3, премест = 74;ането на третия атом по дължина на връзката, dr3,и изменениетl= 6; на дължинат = 72; на втората връзка, dr2.

В геометриятk= 2; съществува формула - (5), която свързва дължината н = 72; една страна на триъгълн = 80;ка, a, с дължините н = 72; другите две, b и = c, и ъгъла между тях a.

a2 =3D b2 + c2 – 2 = b c cos a            =             &nb= sp;          (5)

Ако използваме (5), то можем да получим връзка межд = 91; dr3, dy2 и<= span lang=3DRU style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:BG'> dr2. За гореспоменk= 2;тия триъгълник от фигура 2 то&= #1074;а уравнение е:

(r2 + dr2)2 =3D (r2 + dr3)2 + (dy2)2 – 2(r2 + dr3)dy2cos(= p - a/2)=          (6a)

В това уравнение има три величини, които са много по-малки от дължината н = 72; втората връ = 79;ка r2 – това са dr2, dr3 и dy2, и затова техните квадрати могат да се пренебрегнk= 2;т, понеже са ощ= 077; по-малки; велl= 0;чините, които могат да се пренебрегнk= 2;т са означени съ = 89; синьо, а величините, които се съкращават = 89; червено.

r2 2 + 2r2 dr2 = + dr2<= sup>2 =3D

r22 + 2dr3 r2 + dr32 + dy22 –= 2r2dy2cos(p - a/2)= - 2dr= 3dy2cos(p - a/2) (6b)

У= равнението се преобразувk= 2; в зависимос = 90;та (6c)

2r2 dr2 =3D = 2dr3 r2   2r2dy2cos(p - a/2)         &= nbsp; (6c)

 = ил&#= 1080; след съкращаванk= 7; на 2r2 и замяната cos(p - a/2) =3D -cos= (= a/2)= се получава (6d)

 <= /span>dr2 =3D d= r3  + = dy2cos(a/2)    &n= bsp;            = ;    (6d)

Тази зависимост може да се получи и с елементарнl= 0; съображениn= 3;, просто като се съобрази от фигура 2, че з&#= 1072; много малки промени на тези три величини, dr2 и dr3 са отсечки, успоредни н = 72; втората връзка, а про&#= 1077;кцията на dy2 върху тази връзка = 077; dy2cos(= a/2)= , и ч= ;е удължениетl= 6; на връзката r2, dr<= sub>2, е сума от тази проекция и dr3.

От фигур= 072; 2 се вижда, че dx3 =3D d= r3sin(a/2), при което окончателнl= 6; се получава

dr2 = =3D dx3 /= sin(a/2)=  + dy2cos(= a/2)=             =            (7)

Текущат = 72; дължина на втората връзка може = 076;а бъде записана като r2 = =3D = r2,0 + D r2, което при диференцирk= 2;не дава

dr2 =3D dr2,0 + d(Dr2) =3D 0 + d<= /span>(Dr2) =3D d(Dr2)  

ил&#= 1080;        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =       (8)

dr2 =3D d(Dr2)

Може би изглежда странно в (8), чk= 7; из&#= 1084;енението на дължинат = 72; на втората връзка r2, dr2, е равно на изменениетl= 6; на нейната промяна, d(D r2), но нека не забравяме, ч= 077; тази промян = 72; в дължината Dr2 е дефинирана като Dr2 =3D r2= r2,0, което е просто едно = 072;лгебрично отместване на r2 с = r2,0.

При заместване на (8) в (7) се получава<= /p>

d(Dr2) =3D dx3 / sin(a/2)  + dy2cos(a/2)         &= nbsp;         (9a)

Със същите разсъждениn= 3; може да се се достигне до (9b), като не забравяме, ч= 077; в този случа= 081; връзката между dx1 (то= е отрицателнl= 6;) и dr1 ще е

–dx1 <= span lang=3DBG style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:BG'>=3D dr1sin(= a/2)=

d(Dr1) =3D -dx1/ sin= (= a/2)=  + dy2cos(= a/2)=             =      (9b)

От съотношениn= 3;та (9) могат да се получат същ = 80;те връзки межд = 91; вторите им производни:

      &nb= sp;         (10a)

      &nb= sp;            (10b)

3. Уравнение з = 72; симетрично трептене на нелинейна симетрична триатомна молекула. Ак&#= 1086; в уравнение (10= a) заместим уравнения (1) и (4), то ще получим:

 или<= /span>

      &nb= sp;            =    (11a)

И аналогично, ако в уравнение (10<= span style=3D'font-family:Arial'>b) заместим уравнения (3) и (4), то ще получим:

 или<= /span>

      &nb= sp;            =   (11b)

Ако съберем двете уравнения (11a) и (11b) и отбележим нова променлива Drsym, Drsym =3D  <= /span>Dr1 +  = Dr2, то ще получим:

      (= 12a)

Ако групираме подобните членове горното ура = 74;нение става

      &nb= sp; (12b)

или

      &nb= sp;   (12c)

където приведенатk= 2; маса m се дава с уравнение (13)

       (13)

Както знаем, решениk= 7;то на уравнени = 77; (12= ) е една косинусоидk= 2;

Drsym =3D A cos(wsymt + j0)     (<= b>14a)

или запl= 0;сано с (линейна) че&#= 1089;тотата на трептене, nsym,

Drsym =3D A cos(2pnsymt + j0)     (<= b>14b)

При коет= 086; кръговата честота wsym е равl= 5;а на <= /o:p>

 = ;    (15a),

а (линейна= 090;а) = 095;естота на трептене, nsym,

 = ;   (15b)

Формули = 90;е (7) и (8) са дадени в книгата на Шрадер [2] без извод. В тях квадратът н = 72; косинуса е з= 072;местен по следния начин 2cos(= a/2)=3D 1+cos(a)= .

! При горните изводи беше допуснато, ч= 077; няма взаимо = 76;ействие между двете връзки, т.е. в потенциалнk= 2;та енергия на системата константатk= 2; f1,2 e нула. На практика, удължаванеm= 0;о на едната вр= 098;зка засяга електронниn= 3; строеж на другата (и обратно), което води д= 086; f1,2 ≠ 0, която стойност влияе на изчисленитk= 7; честоти, макар че стойността на тази силова конс = 90;анта е малка по абсолютна стойност, сравнена с f1,= 1 =3D f2,2 = =3D f.

Ако заместим a =3D 180o в (15= b),  т.е. имаме линей&= #1085;а молекула, то за честотат = 72; на симетричноm= 0;о трептене ще получим следната формула (понеже cos(180/2) =3D cos(90/2) = =3D 0):

    (16)=

кояm= 0;о съвпада с ур= 072;внение (8b) от материала Валентни трептения н = 72; симетрични линейни триатомни молекули<= span lang=3DRU style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:RU'>.

По интереl= 9;но е д= а заместим a =3D 0o в (15= b),  т.е. имаме линей&= #1085;а молекула, в която двата атома 1 и 3 са нk= 2; едно и също място. Тогав= 072; за честотат = 72; на трептене получаваме (понеже cos(0/2) =3D cos(0/2) = =3D 1):

 = ;   (17)=

Тази формула на практика съвпада с ураk= 4;нение (13b) от материала Валентни трептения н = 72; симетрични линейни триатомни молекули<= span lang=3DRU style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:RU'>, което е урав= 085;ението за антисиметр&= #1080;чното трептене на линейна триатомна молекула.

Това съвпадение &= #1085;е противоречl= 0; на този граничен случай (a =3D 0o), защото атом 3 при това завъртане щ = 77; се движи обратно на атом 1 и трептенето ще е един вид несиметричl= 5;о. Средният атом 2, който за симетричноm= 0;о трептене на триатомна молекула (линейна и нелинейна) н= 077; се движи по остта X, мож = 77; да се раздел= 080; на две части, които се дви= 078;ат противополl= 6;жно и следователl= 5;о центърът на масите не се премества. Това ясно се вижда от фигура 3, от която също може да се съобрази, че това са две независими, но на практика еднакви,  трепт= ;ения на молукули = 089; маси m1 и = m2/2, чиято приведена маса се дава с (18).

      &nb= sp;     (18)

Фи&#= 1075;ура 3.<= span lang=3DRU style=3D'font-family:Arial;mso-ansi-language:BG'> Ев&#= 1088;истично представянk= 7; на граничния случай с a =3D 0o по подобие на това в материала “Валентни трептения н = 72; симетрични линейни триатомни молекули”.=


( с= 098;държание на поредицата “Молекулна спектроскоl= 7;ия” )

Литk= 7;ратура

1.  Г. Андреев. Молекулна спектроскоl= 7;ия, Издателство на= ПУ “П. Хилендарскl= 0;”, Пловдив, 1999.

2. Bernhard Schrade= r (Ed.); Infrared and Raman Spectroscopy. Materials and Methods. VCH, Weinheim 1995.=

= 40;втор: д-р Пламен Пенчев

[ това е стати= 103; от б = 88;ой 38 от април 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]

 

Streching vibrations of nonlinear triatomic molecules

------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

PAGE=  

 

8

 

------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/oledata.mso Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-mso 0M8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAA EAAAAgAAAAIAAAD+////AAAAAAAAAAD///////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////9 ////CAAAABUAAAAEAAAABQAAAAYAAAAHAAAACQAAABAAAAAKAAAACwAAAAwAAAANAAAADgAAAA8A AAARAAAAFwAAABIAAAATAAAAFAAAABYAAAD+////GAAAAB0AAAAZAAAAGgAAABsAAAAcAAAAHgAA ACYAAAAfAAAAIAAAACEAAAAiAAAAIwAAACQAAAAlAAAAJwAAAP7////+//////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////1IA bwBvAHQAIABFAG4AdAByAHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAWAAUA//////////8IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA7/x3R1MoB AwAAAIA9AAAAAAAAXwAxADMAMwAxADkAOQA1ADgANAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAgH///////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWQIAAAAAAABfADEAMwAzADEAOQA5ADUAOAA0ADkAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAACAQEAAAADAAAA/////wAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAAABNAgAAAAAAAF8AMQAzADMAMQA5ADkANQA4 ADUAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAIB//////// ////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAoEAAAAAAAAAQAA AAIAAAADAAAABAAAAAUAAAAGAAAABwAAAAgAAAAJAAAA/v///wsAAAAMAAAADQAAAA4AAAAPAAAA EAAAABEAAAASAAAAEwAAAP7///8VAAAAFgAAABcAAAAYAAAAGQAAABoAAAAbAAAAHAAAAB0AAAAe AAAAHwAAACAAAAAhAAAAIgAAACMAAAAkAAAA/v///yYAAAAnAAAAKAAAACkAAAAqAAAAKwAAACwA AAAtAAAALgAAAC8AAAAwAAAAMQAAADIAAAAzAAAANAAAADUAAAD+////NwAAADgAAAA5AAAAOgAA ADsAAAA8AAAAPQAAAD4AAAA/AAAAQAAAAEEAAABCAAAAQwAAAEQAAABFAAAA/v///0cAAABIAAAA SQAAAEoAAABLAAAATAAAAE0AAABOAAAATwAAAP7///9RAAAAUgAAAFMAAABUAAAAVQAAAFYAAABX AAAAWAAAAFkAAAD+////WwAAAFwAAABdAAAAXgAAAF8AAABgAAAAYQAAAGIAAABjAAAA/v///2UA AABmAAAAZwAAAGgAAABpAAAAagAAAGsAAABsAAAAbQAAAP7///9vAAAAcAAAAHEAAAByAAAAcwAA AHQAAAB1AAAAdgAAAHcAAAB4AAAA/v///3oAAAB7AAAAfAAAAH0AAAB+AAAAfwAAAIAAAAAADgAA eJztVktv00AQ/rzbQuoSIBYUCVHJyhmZNAmPoraXkoqKFlARPyCguDI0MQkpCE4Ii4gDx54R/ARQ b1zghjjwkDhyAIkbV67EzNrrNA1V124QCJQv2ufMZNazs9/u+3eZz0+fHf6CHsyAo+2PYFfXnCZL gP0Ak+O27/vRtD/AP4UfVIbkHg7Ltv2X1zTAn8MSXPo1YaKEGrUN3Omlgm0xhuHOmRd8wN6yYP5l KJ7bpLz4evzDxzcap+49FnHKBaygkshnN3Qwrft74todkC3HRcxjti//ggPFGYrrX+gvdPqzFP8q blAcruBaYv8GsXDS7xfxt2W/LfdNtBEPiLKb+ikqI3JugP8TlIsslTjrNrDQ6aXwLQ08oiT6Ssmz xn7VfUKyx0N9ONsCGmUn18Oz18s9h6hadK423Juu3TRL9dVy03FrZsHKYQ+JzlzqzGGUxtHAKuD7 5PN63BXwjTfRDnAE4h21/kquGbkXB7FujYX/rGlc1zXDuwzWmgbfS5/LHk4EdV7IxzVoQWV4Nvg+ DaPUuw52/ygMrwpkoLMHa9zwGl3SzbNc8s48sb9NTJQUxD8Bn4u3g9iDODZCN3pXllDHKsp08zjk vUb30Hk5uhXrVjB3wH/C96c4ijGR1P/vRj/+w6wIcgVh8lCmhUlmeOeANGtlspBKkSxKMNaaQpBS gS5rGdnAUtrAWamYZ5cq9nTWqZaXK7n8pLXs2NljM2ndnHJPz/XKCznrdvXuNvIJhX1eYV9Q2BcV 9scV9icU9icV9qcU9or4FRXxK24Rv591MrVWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAA AAYAAAAAAAAAAA4AAHicu3Be8MHCjVIPGdCAHQMzw7//nAxsSGKMUAwGAgwMTFD+v////8OE/4+C IQX+AjELNA5ZofS/AXbTKKAfCGLIB8ISBgUGV4Y8IF3EUIleFOAFYgys8DwPKg+YzjGBxQ9ApN2Q 1X54eVH24pVTjMxAtgMTrEzxZ8hhSCXJTmTAxcDEiOwfYvWJQGlmhgAGTwZniuwHlYGgPESs/SD1 PnC2MzD8cxkKgOGQxJBFsv1CwFKYVP+Dwj8Nyv4HjTcQDSsHQJgdyOaA8kfB8AXAtMjEgZY+PEoV iK7HfeC6OBhe8zIw9AAT0RNg4pnChJnuFgDl5rHgTpfkuf/ff2YuiF70skccSPhmJhflF+enlSi4 FpYmlmTm5ykY6xkw8AClXILhYgzcQD6Mo2fM8MVyUyGqy/DlJlibCLkdRCyQYQC1o7YemgPlzygW Y7C5KwoxmZGRmYuLUag5l4GZn5GBm5Gpw5CBQZCBi5kPWHAINacAhRkYuAWB4kZA5VxCzRWoChm4 wKqEmktQVQIlmNpsgeJpQNdDyh1PYOmfBiyJSAXA8gdcnoPaDv+J9D9ILaxd6cpQyFDKkAiseTKB tucB6yE/KK+MqFpBgYzyD2T3DmIUEglItZ/agBL7mVqnMAs1F6ElMKGmYgahpkwgzmNgatJgYGrZ yMzUpM8ASj5MTZpAfTb5Vm6ZOakKHkGpabZKmbmJ6akGxmZ65blVSvp2vFwKWOXN9dIz0/DIWxDQ b4lfv4kBQj+2co0UQM1yjRxAn3KNgQEAqVDq3XRlbQAABAAAAC0BAgAEAAAA8AEDAAMAAAAAAAAA AAD/////AQAAAAAAAAD9////AAAAAAAQAAB4nO1XTWwbRRT+ZiZxnLVDEjcNVQFpZaTQHhIcJyEO JpX4CahS00ZN7uAQO5jEdhJvgCAOyIGoB4Q4lAtIqIhLJThQxJGDOVVCCKjoiVORkDjAgQNCiB+b 92Zml42JipNK/Eh50Xhnv3lvv3lv33s7+eLz/htvXzn+NVrkFBQazW5EQpiwQ0sfIO19o9ls+nDz UP5X8juNTvsOO+gasfPGv7yvQ/ln5Dwq9OfBxQzKdN3AVmsruKkMojOoee4H8jOp8bpZfjSse2Ps +l3Xrn8iFK93+j3lHFaR3xdnWBxIEfanXbsBe1WYw2k8fEv83AO5dtrlZ/0zAf8sRX4BDx6QP34A /zn+x5SZN+x78+ufXwv3gC4aURrdYB+BmOYCemjcRqPX2vTjz37BMT0KzgmDHcp/XygXZfSAucdy JphF8R0lxyuURN9Q8lyUf9W9RGtvddwC2R7CrMwpOFPVBcHZfVSvcCZ3610wJVcpI0KS0xoZEcc0 MiqF1Y5J3y4u3Y5L8QTNhiK9OG4rm448qNPsPRpPUDF8qkxdsE4csznvqYWtNWpl7+uq+UUaC5ak ZhwW5ukD8gH5s+DZEZq908H7/VW+2DC6r+l+QoervoViKV91z+afdc9XSrky4JmnaF+RdupyXPeS EgaEQS6LuPZmifqvj7yqGNnA67qO085VNSfZ0SWvjpXgSUNdrLWCywHyRtS385E3HR8xO3ab7e5Y av9/CHbuqnFtM4o1i/yGLr3PdIBEZUPt1rlDvdui46pYjJEUIX0tUdQ7kpib3yotVlYh/diZncjA q2gnq07jywDJRhgZDiE73T6y33fV6nldfq8jfQLPB8i32oeThDg2mxzY2gSsX326IwMf6RwVUibn t6pevgS0+mUa+0R26O7RVMZe7sv2ODyZHNf3k2kDj2WHBH37KpRBa/QdXsTTe5XYTSUBw8jZbKrk 74U9Kti5sryn6fRRoJ0cgF9//yL74Oe69v+vmcE6NpGjk0+R2Mt0Djpr755p61Tikv/hftoO/xEa P7Wj2Kbslz8sgr7UyjHPaD273U4/s8UnNyrVSsFzZ9Y3c16xUnbHRlL6KPDIfIDpNujfjIzhx6kP 1sMsw7lytTi8misvb+aW8/c/9Ng9pzgBJzJZzgABk5VTJitTNlkzu5J1KmXuJo1SxureCS6/Dz/+ yjJF84N4YXJQz5UQynFEYrsE1SsQE/JCGuiHo+gEQ/ASwdTB+w0OJ7H93G5FOForse3t1qQFuTNN eAHy5Ysqsb0R2I1qgkStikStSKMMWTsB+dIVJWv3gs1l7STkTiK5l3W6LWvq+JXVkbWlQrLH8XIb y3lvOvn4IkV3JanDOp5urfJQ4CbC0cxM/AEdPajA//////////////////////////////////// ////////////////////////////////////ABAAAHic7VfNbxtFFP/NTOI4a4ck2zRUpUgrVwrt Ia5jJ6rTNBEUUqjUlCjJvTjEDkv8kdgbIJwqG6IeEOJQLiChIC6V4EAR4tSDe0JCFR8if0CRkDjA gQOHig+bN7Ozy8ZAcYwEqpQXjWfmN2/mfex7byZffjF4590bR79BC81AoNHsRSiAMd0UDQBczxvN ZtODmwd0X9Fv1Lr1N+yiPqTHjf9ZrwP6b2gBJfpzYGEWRerL2GotBfekYXT7OS/rXwAxADMAMwAx ADkAOQA1ADgANQAxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgA AgECAAAABgAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAAIQQA AAAAAABfADEAMwAzADEAOQA5ADUAOAA1ADIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAGAACAf///////////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAADYAAADaAwAAAAAAAF8AMQAzADMAMQA5ADkANQA4ADUAMwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAIBBQAAAAcAAAD/////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARgAAAF8CAAAAAAAAXwAxADMAMwAxADkAOQA1ADgANQA0AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAgH///////////////8A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAXwIAAAAAAAAB/5wrvO4unw/y 3kntPvzV7mdM0PhKt1dTnkYe2X3JDJIBzoL2tLtvSPcC87iAx/+VfFkDZe60K1/yX/Tlz5Hnl/BY h/KjHdgv/X9EuOOG/m5e/svPImtAD7UwtV5IG4GIkgX0UXuAWr/eM4g/6oX06WE9P6D7gygWebgl Ph49d6zte/yivyuM7yk4XqMg+paC5xr/c9zt0No7XX8fl53oL6VKmUxGqrjKZHQfVqfJSO5VWkiR MkslwjhtUkicHVHIGGeaO8K9fVFude1ETRqNhPpxVGc2PXlQp9EH1J6hZLgt3LyQPFHMZZznlrbW qZR9qLLmZ+7ukBRTEkeZe/oQP8vvMjk6RKP3uqS+v/ArDZf3DVVP6HE1sGQXshXrUvZFa6FUyBQB xz1F2YqkUefjqpYUMMRc5DqLKmtWqP56yOtCImW8qfI4aXwq5rk0dMWpY80/aaRHcq3huo+8Ffb2 ecjbhoe4GlvNdjXmyv4ffc0tMa72jGFdI7+iR+mZ9JEwb4i9PA+J91t4LBGJSCRByECLF5VGHPOL W4XlUh7c852rCfetCndL1ml87SNTIYmMBpDtXg/Z77dqtbzOf1CePoGXfeQ7ZcNJQgwdTQZ0bgLa rgFVkYGbKkYZ57HFrYqTLQCtdrmF/WzpzHk7n7WeWsjmpmN2IbOaTaRS8VU7Fzs102dY3jqju69E EbRO9/Aynv+rtLwnmXAlymh2s+SfSVqU02Oh5V6g10eONOlAvrr/QvuQL/Pa+79mFhvYRIZePjZJ L9I76JKevdDWq8Qi+4P1qB35h6jdbIexTdqv/CAxuq2F4Z7R+nZ7kH7m7GfLpUop51izG5sZxy4V rVQ8oZ4CTyz6mCqD3iSewk+TH20EpYxmihV7NJ8prm5SIJ459+QjMyPHxxIT6SkZAQxTcnZ6UnXp xFSfoQbjLpxU3WTCnZ12mdKa9xhk+n18a8cTVRvG7ifDaigYE4bBzFoBop8hwvjVMWAQhqAXDMEr BFMFHyQ8SeyGWXvJZ0xJRhiKy6w5ezlpgW9Pg2+bMbOWA3/1mjBrZX9vUgkxqxWYVZtaEbx6AvyV G4JXT0Gu8+pJyBzodGehlI+vr+RifYaTKa9mnenY5WXy7lpMuXU8GXRcOrXHcRNBb6Ynfgdsfwzt E88UJsx0twAoN48Fd7okz/3//jNzQfSilz3iQMI3MwAQAAB4nO1XTWhUVxT+7rmTyeTNaCZjYsUq faQghpJoJoKIWihtCgFjg8miy0aTYKqTyc9YGbspEw0uSunCbloolm4ES4mC4MLF0C4EEVvRVVcW Cl3UhYtSxJ95Pee++14mr1HepFAt5Ax33r3fPfeen3fOuff9/FPbvW8ubf4VEXoTGjWvBck6TNlm KAuQHdc8zwtgb43+V/SUW5N9hwl+Jm2/9oL1WqP/hg6hyL8SXPRjip+zKEdLwXNpI5rCnJd6QLfI 4FV/+t163nt9d7fevntDaZlvCmrKeziO8YZk1pMDUvX2xF3Xbp8aQxjA2/9KvtRAyZ248oX/QCh/ kD0/grdWKT+zCvvF/5u036/Z9xbkv7wWqQHN3FLcWiA2AmkjC1jHbT23VrumDUv1QnzaAYkJH1uj l584FikViQ+LG5LzwXSyK8fSgbCXwh8cHJ9yEP3GwXOO/sl7nue+Tjw7Lms6MraKCO4+/ZEee0vx /f7HbihVZCqJVH1WSXR3mBmJ5BajhYiULBVEkWwiSI/aZJBeUpY7TcG6DLmJ85kc97YlW7HZZra4 oMq977h9wMlwU/t5ITwZDI6Wjo6Up7mULZqseURLTus0EruVv3s77aOHSnobuPdtQvR9TJ/UfN7P TT3hy1V2ZLIwPuceHD/pHioWRqeAkr+LsRV5p0q7TC0poF35yAWVMdaMcf0NkM+0ILP4wuRx3rmu h0gMHStVcSzcaVuzcB3DhRD5MhWsC5CvnADxNXa9uBqTsf9BqLmrd5k1vZi2yBM0Gz3zIZKiml7O 86q+GOFxdTotyE5GshEvGo0IQ8PlwuHicVDgO18TCq1KNQnrftwJkb1JQbrrkIWWAGn0XUUtr9J9 4+ntOBUivxsbuhhxbDQ5dTno25U1FRm4ZmJUEXUOl+dK4wUgapefRJK35jwW7+Q7kbr4PT18jbeh 3fkAS+D1XsVnX5EjaJrP4cP4EI1SDr5EiWbPi3f+iEUTtq+t3AG+fUywJquQb86/ZAPyJa+D75p+ zOAERvnmM8nSp/gedNCOPop1K3HZ/vp6Gkf+Bm5/xWGMSY3KryfFVVY7/h7Ru9sr/Dc4eWS2OFec KLn9MydGS5PFKbevZ6e5CrwzHGKmDAaDnj78uefyTFwN9NI35SpoCyTGr/zwix0v3urAlqsb/Z2V 0o6jcvMF6FaFtKKzeaANjuYbDMNjDHMFb/NxOLn58nJGOIYrN19azskTtLCf8QnQmXM6Nz8brus1 AnKVI8hVitzmQJXtoNOXNFV2QJZTpQu08MaKq/OxVq9IiUeKE2uFU/f59De8tZ3zZvqNFG8R1Qpg mj7lGgMDALnKMEn/////////////ABIAAHic7VcADgAAeJztVs1rE0EU/81Mo+nWj2YtEURh8aQI UVsvOShCjVKoH+jFa40GIpo1aSoWb7taBD32LHr3Uv+CqjcPfoB/gIo3r+JFu+t709k13dSwa8Si 5Bde5uO9mfdm5jdv9s3rwvvHS7s+IIFjUAjCYWzq6BNGNEYBadpBGIZRdzjAP4UVkiFzhjlTBhsc 0wB/D+fh0q8NBxU0qGxhPpkKeqKIXHznOR/IV1L3L6+qT3baLt//uOftu5dCcUNFOeUsruFKJp+d sCBF53rSjhszpcI5TGGyL/+cA/kOpfXP9tNxfZL2/zpu0D5cwtXM/m3KwlnXz1tfM/XAnBuXUR5g 2Uz1PMkweI3AiNEN8H+BuCjzCX6Yfg1+H3RldH0uTce1PD5vBR4QiT4ReRZlt+0j0j0c+jUvA5Vo m0C431l5Ib+FP/l98bajS0FWylqNOZl7dtLf6Xq15c66tbZTac7NtOtuw5koHcIWUp24EPdpekeN 0gS+lJ82u+N7Ah9lPNdbc1yNaeHbJBJ2oYnze7j2PgZh9/3cDf6Oaj07ZSbJl4s4UirquhJCWZZQ 22iZtn8Zajvdw4KQ98ZJaUlvH+TdRWX7LdIIjJDiMFBgzX4zwvbba0fxuIWjkAv2Xj2tVCbvTFH2 r1EmygrKPzqf55A+/7Ft9F1ZQRNzmKGXp07eG/QOnTGtm6leBec38h/7riYPrQ9k9f+n0Y9/poyw vVnYXp2kAU2rO0tKegfBnNFkQg8O2v6tjPw70Hu6+Xi68RTT2V6V4nbBa1g/9i7Y2Fj+7SD5msYw Jfo5/x+tHIcE/////////////////////////////////1IBANfv8UQiAA4AAHic7VbNaxNBFP/N TKNp6keztgqisEeLUD/ipQdFiBEKVYtevEmtBlI0a9JULN52VQp67Fn07qX+BVVvHvwA/wCV3noV L9pd35vMrukmhl0jFiW/8DIf7828NzO/ebPv3uY/Pl3Z/wkxnIKCHwxiW0ufMKIxDEjT9oMgCLuD Pv4pbJAMmDPMmNLf4pj6+Hu4CId+DdgooUplHYvxVNAVe5GJ7jznA/lG6v7Vpvpsq+3qw88H3394 LRQ3VJhTLuAGrqfy2YocpGhdT9JxI6ZUmMYkij355xzIdyipf7afiupF2v+buEX7cBVzqf1blIXT rp+3vmzqvjk3LsM8wLKd6lmSQfAagSGj6+P/AnFRZmP8MP0a/D7oynBnLk1FtSzWdwKPiERrRJ5l 2W77hHSPB37NS1/F2iYQ7rc3XslvwU9+X75r61KQlco1Y47nnn30d64yW3fmnXLDLtUWZhoVp2oX xo9iB6nOXIr6NL3DxngBXyae19rjewYPE3ipt+a0GtHCt0nE7AIT5/dg8330g/b7eQD8HVV/UTST TK+P4sTaqK4rIVQuJ9QuWqblXYPaTfcwL+TScVLmpHsI8v6ysrw6aQSGmoo8a8bMCMtrbB7F4x6c hJ5SLh3j6Jt5Z5Kyf5kyUVpQ/tH5PIPk+Y9tw+/KEmpYwAy9PBXyXqV36Lxp3U70Kti/kf/Y95X4 ofWAtP7/NHrxLyx3HpZbIalCU+reipLuETBfNJHQhX+WdyfiXiER9w53n24xFZUtd5bidsBr6Bz7 WKc1W9ha/u0h+ZrEMCF6Of8fMdyIGjIYCoe6IpZv4KQ/0hPqs+prtshW2NCexGQZsF9q6uHrtgAO AAB4nO1WzWsTQRT/zUyjaepHs5YIorB4UoRa01MPilAjFOoHehHEQ60GIjYxaSqIF9nUIOixZ9GD Ny8VxGutNw9+gH+Aijev0ot21/cmszHZJO1uI5ZKfuHtvJl58958/OZNPrxPfn66uO8LAjgBBdfr x7aGNmFEYxCQpu56nuc3ez1sKayS9JkzjJnS3eQ59fDvcAEF+pVhI4M8lSXcCaaCNZFCrH7nOR/I d1K3L9W6TzfaLj38euDjp7dCkX5P+TnlHG7ieqSYjUhAisb1hB03ZEqF85jAeFfxOQfyHQobn+0n 6/o47f8MbtE+XMWNyPEtysJR189bnzW6a86NSz8PsGwnPU7SD14jMECyg2Snsenh/wBxUcYD/DDt Gvw+aGWwPZcm61oc34kcj4hE34g8C7LV9gn1Pe7rzEtXBepmItxur76RP70//L5019alICuVqM05 mHv20udMbrpUmC1ky3amODdVzhXy9ujwiKbyqYv1Nk1vvzI8ih9jL18AMQAzADMAMQA5ADkANQA4 ADUANQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAIBBAAAAAwA AAD/////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWgAAAIACAAAAAAAAXwAx ADMAMwAxADkAOQA1ADgANQA2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAABgAAgH///////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABk AAAAcQIAAAAAAABfADEAMwAzADEAOQA5ADUAOAA1ADcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAACAQkAAAALAAAA/////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAG4AAACfAgAAAAAAAF8AMQAzADMAMQA5ADkANQA4ADUAOAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAIB////////////////AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeQAAAFcCAAAAAAAAiq3ze44KxrCst+akGtLCt0kE 7Dwzz19e8310vdb7uR/8P+rl8jPjZGQlhflXKa0rIVQiIdQuWqZVuQa1m+5hUsgHaepMSOcQ5P0F ZVVK1CMwQB3HgCT3HDYjrEq5eRSPqx6HrFoHtVupTN6ZoOyfpUwUFZR/dD6PIXz+Y1v/f2UGRcxh il6eHEXP0zt01tRuh3oV7A3kP479OnhoXSBq/L+NbuIzZYTlzMJyciR5aFrNLyrpHAVzRpMJhoNZ /Z1p5htzqi0P13Mrq0dqjmVtFg2O075j5zI4bKcA0+S8AA7UKUC70elwo50rWM8G2AD/9pCsRD2o NdDN+f8GOQOURwAOAAB4nO1WTWgTQRT+dqbRdONPs9YWxMLiSRGqpqeAilAjFOoPehHEQ60GIiZr 0lQQb1kNHjz2LHr3UsF7qRfxUBW8Cgq9eRUvtru+N5mNySZtdxtRlHzhZd7Mm7fv7cw3b/b9u/Tn 54sHviCE05Dw/EHsaBkztCgMAUL3Pd/3g2G/j38K6yQDeg8TuvX+ck59/DlchkO/KmzkUKK2gvvh UrApRpBonnmuB2JFqPGlhvlc69yltdWxDx/fGpJ1EdSUi7iDW7FitsKEMFrfJ6rfsG4lLmEKkz3F 5xrIZyhqfJ4/3dQnaf2LuEvrcAO3Y8e3qArHfX9e/7zWPb1v3AZ1gGUn6UmSQfA7Nsb7+P9AXBTJ ED/0uALfD0oZ6s6l6aaWxNfdwBMi0SqRZ0F0zn1GtqcDG/PSk6G+ToTH7fXX4of/i99XH9iqNWiW NBs5h2vPKP2dL8xWnDknX7Vz5fmZasEp2RPjx7GLTGevNMeQon7QGZ/At+zLcmd+L+Aii2W1NGfk sBI+TUZonq/zXPPbz6Pnd57Pg+DvqFfLY/ohb4ojOPlpv9KlYUjTNOQeek3LvQm5F0ilDfE4Q0ZT 1A5DPFqQllshi4EUGU4AabYc0R6WW233Yr/6KYi6dajxWKnrzhRV/zxVorig+qPqeQLR6x/PDb4r cyhjHjN08xQoeonuoQu6dy/SrWBvo/5x7Gx403pA3Pi/G73Ed/OKKsV2CjFNulOrfhSaj2HHTOBY u7YRL8k5bMloxl6HVZslcUjmoLj9cFGK2jHwHGZ0iMfstpULB+REuwfd0jtCUsA2+LeP5HvcjdoE vez/T56JnMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgAAeJztVktrU0EU/mam0TT10VxKBFG41I0i1CRdFVHE GqFQH+hGEBe1GojYxKSpIIKVGw1duOxaFHTnpoL7WncufIA/QKE7t+5s7/Wcydx4c5PaxPhAyQnn zpk5Z+bM45tv8u5t/OPjpd2fEJKjUHC9fmwJtAmjWgYBaequ53l+s9eTf0rWSfvMGUZM6f7lOfXk z8k5FOhXho0M8lSWcCtMBT+UBCL1O898IN9I3b5cc58Mxi6vre59/+G1UGTfVT6nnMF1XO0oZ1Bi kCK4nnb7DZlS4SwmMN5VfuZAvkPt5uf4ybo9Tvs/gxu0D5dxreP8FrFwp+vnrc8a2zXnxqXPA6xb yY6S9oPXCAyQbiPdbmJ68n8IYVFGQ/gw7Vr4fdDGYGssTdatKD4TOB4QiFYJPIuyOfYR+R72bYxL V4XqZiLcbq+/kl+97/i+cNvWpaAoFavNOcw9u+hzKjddKswWsmU7U5ybKucKeXt0JKmhfOJ8vU3D 26+MjOLL2PNi8/yeoYIxrOitOaaGtPJtEqE4z8xzzWu8j67XfD/3gP9HvVh56g9yPIEn+YQ2lRAq FhNqBy3TqlyB2kn3MC7kQpqcMensh7y/qKxKiTwCAzVHnD0HTA+rUm7sxf2qRyCr1rAeVirDOxPE /lliok6F+EfzeQTt8x/H+v8rMyhiDlP08uQoe57eodOmdrOtV8H+Cf7j3C/Dh9aFdJr/V0s3+RdS DBVnFpaTI81Dw+rekpLOITBmNJhgMJjV35k63lKMN8ZUSxxuNqysHqwNLGuzCAyc9gd2LoLThhOk TIJpGrwATrRRgla90+31di5hs5gGqb2b85oP/Jc8ESi9eeAOkofZz3dAmLPzeeF32CzJ9LDmcUEZ Jfalgv5vYpbOxwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAAB4nO1WTWgTQRT+ ZqbRdONPs9QKYmHxpAjVtqeAilCjFOoPehFEsNYGIjZr0lQQb1kNHjz2LHr3UsF7qTcP/oBXQaE3 r95sd31vdnZNN61kTVGUfOFl3sx7b9/M7Ddv9v27/OfnSwe+IIFTUPCDfuxoGRNGNAYAafp+EATR cNDDP4V1kj7zDjOm9f/ynHr4c7gMl351OCiiQm0N95Ol4JcYQiY+81wP5Fupx5dD89lW3+W11eEP H98IxbqMaspF3MFsqpytsCBF63o6jRs0rcIlTGKiq/xcA/kMdZqf/adifYL2fw53aR9u4nbq/DZV 4bTr5/0vGd03743bqA6w7CQ9S9IPXmM43sP/B+KizCb4YcY1+H7QysDmXJqKtSy+7gaeEIlWiTyL st33Gdme9m3NS18l+mYiPO6sv5bfg5/8vvrA0a0gL2WFc07Wnv30d748U3Pn3VLdKVYXputlt+KM jxzHLjKduRKPIUf9qDMyjm+Fl9X2+b2AhwJW9NacVoNa+DSJhF9g5rkWbDyPftB+Pg+Cv6NerQyb h9w4N4QTn/ZpXQmhLEuoPbRM27sFtRfI5YV8PEZGSzYOQz6BAAAAggAAAP7///+EAAAAhQAAAIYA AACHAAAAiAAAAIkAAACKAAAAiwAAAIwAAACNAAAA/v///48AAACQAAAAkQAAAJIAAACTAAAAlAAA AJUAAACWAAAAlwAAAJgAAACZAAAA/v///5sAAACcAAAAnQAAAJ4AAACfAAAAoAAAAKEAAACiAAAA owAAAP7///+lAAAApgAAAKcAAACoAAAAqQAAAKoAAACrAAAArAAAAK0AAAD+////rwAAALAAAACx AAAAsgAAALMAAAC0AAAAtQAAALYAAAC3AAAAuAAAALkAAAC6AAAAuwAAALwAAAC9AAAA/v///78A AADAAAAAwQAAAMIAAADDAAAAxAAAAMUAAADGAAAAxwAAAMgAAADJAAAAygAAAMsAAADMAAAAzQAA AP7////PAAAA0AAAANEAAADSAAAA0wAAANQAAADVAAAA1gAAANcAAADYAAAA2QAAANoAAADbAAAA 3AAAAN0AAAD+////3wAAAOAAAADhAAAA4gAAAOMAAADkAAAA5QAAAOYAAADnAAAA6AAAAOkAAADq AAAA6wAAAOwAAADtAAAA/v///+8AAADwAAAA8QAAAPIAAADzAAAA9AAAAPUAAAD+//////////// /////////////////////////////////////////////1pUtlcji0AuNOTZcsRE2F59YxTHNU9C Nu1D4WOVqTuTVP1LVInSguqPrucZdF7/2Df6riyiigVM081TpuwVuocumN69jm4F5zfqH+cuJF9a F0ibf7vRTX6vpKkyF1NolCnENNmcWs2jMHxMBo5FgY1rbbwcjYO3Yux12I0ZEpdkHprbD5eUbBwD +zCjEzzuYVvwA2niaHcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO AAB4nO1WzWsTURCffa/RdGu0WUqEorB4qVLaagpCSxKkNZZC/UAvgnjYxqREkt0kmwjFW6LBg8ee pd69VPAu9SIe/AD/AAVvgic92e467+Xtmuw2kk1FKWTC7HtvZt6b2dnfzMv7d9FPT7fGP4OHUkDB sofhUJtMEsxpFICItWXbtiO2B3SgaBd5SHzDkBit/xzTgP4dXQcDf1VQIQ06jhVY97aCP1IMQm7N s35A3hIuf9lSX2q33ax8O/nh4xuJMj11espVKEA2kM92koFI7e/T674xMVK4BsuwuC//rAeyGurV P7NfceeLmP8ilDAPq3A3sH8Fu3DQ92epz4m5Jb4bG50+wPgwzsPIw8DeEWAE+QhyBPmosBvQwSfE Igl78CHknNj9wCeje2NpxZ2F4SuC4zGC6AuCZ4P4bTdRXwAxADMAMwAxADkAOQA1ADgANQA5AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAgEKAAAAEAAAAP////8A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACDAAAAsQIAAAAAAABfADEAMwAzADEA OQA5ADUAOAA2ADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAC Af///////////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI4AAADKAgAA AAAAAF8AMQAzADMAMQA5ADkANQA4ADYAMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAYAAIADQAAAA8AAAD/////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAmgAAAHACAAAAAAAAXwAxADMAMwAxADkAOQA1ADgANgAyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAgH///////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkAAAAdgIAAAAAAAD3ZKg7Li3qWYtAmFzdfUV+2r/xffO+ykcJ rajcitnbe47j43I+UzFMI1dV0+WaVs0bujo7fZZD+eINV8bh7SymZ+H73POyP75n0IA52OapuUDH OLNqkjx2tohzx+6sR8v21+cJYP+jXmyPi3y9/hGDnWKMz6kkUVmWKNabpDTuAD2GdRiVyKM4KmVS Pw3k4QZVGhXUSDCCinMAUdQ0J32aeEtTPyPOUhpVfh4VfWcZu38OO1FQwv7D+3kIeu9/zNb5X5mG MtRAw5snj951vIeuiNW9nm4FtY/+x3yf3wOf/VJQ/3+b9uPfxRNDVDMJwcHmg1TnkZNBjuyGUm+U pKmcEsfm+LPYGRUz61IagTfG3ZriG5nAvznubK7f6qMob4NSzyAbyCbwxDzYoqQ+A8yGpcOTBLOk 6WpB09eSC0uqWV0vZJMTRdOY0nQzP8XkNW0tOx+RF5YmUgljvpRKzLSebCMOpVREjsiJkpr5BSnJ kBwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgAAeJztVs1rE0EU/+1Mq+m20WYpFkRh6cEq0lbTU0sapLWWQv2g XgTxEGtSIs1ukk2E4C2ppQePPUu9e6kgePAg9ebBD/APUPAmePKmzfpmOptmN7UkrShKXng7M+9j 37zZ33uTd28jHx9vHP+EAMXBUXW7cKhOpimW1Aswta66ruuJ3Tb9U7RF3KG+Yacaq395T236czQP m34FmJiGRWMepWAr2JOOobNW86IfsDdMyl9uqy/V267nv558/+G1xsWCez3lKpaQbClmPelgWn0+ zfr1qZHjGmYxdaD4ogeKGmo2vrCfq82n6PwzyNI53MbdluMb1IVbzV8cfUrNq+q7idHrA4IP0zxE 3AWRI9CtdG36v4iwyEIBfCi5JHE/yEnv7liaq81C+BIGHhKIPhN41lij7TrpHnX8GpdVHlirjQi5 ufWKfXd38H3jvilHjay4vr3nYO/pp8fl9ELeduxUwZzOFROFtG2Zo8Pn0EOqi9drMglvbzE8im9j T3ON+3uCCsawKY/mAu+TLKpJC9i5ap8/XH89Vt3G+jwB8T/q2ea8esnzUD96TvXLOdc0rusaP0Jp GpU74EepDiMaW42SUmfl02AP1rhRyZNGQzfZODAqJeIMEBEWZ5SnUSn4vYX/ygTYCld9Z5a6f4o6 UatE/Uf280403/+Erfe/cho5FJGgmydN0S26h66o1b2mbgVzH/1PxLaCH+0A1Gr8300HiW8MGJUU WPkmJMzY6nkJmYyClFxHIOFy1jOJwigvENvEDiQOlzc4K49A6ATq/FjTfS+Mei8s35Jx/RhWAWW4 oCaqUE1+ErvGgCqNlNjW8gvC4Z4FIbPwOe2a6O5Rfek3OO8ktb+EWjtQONmEZS4lrMWJyRnTKZSW khODGcceSlhOekjIi4nF5HhYn5wZjMfs8Ww8NrL9FI40ZONhPazHsubCT4J0oGsAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgAAeJy7cF7wwcKN Ug8Z0IAdAzPDv/+cDGxIYoxQDAYCDAxMUP6/////w4T/j4IhBf4CMQs0Dlmh9L8BdtMooB8IYsgH whIGBQZXhjwgXcRQiV4U4AViDKzwPA8qD5jOMYHFD0Ck3ZDVLnj8QfbilVOMzEC2AxOsTPFnyGFI JclOZMDFwMSI7B9i9YlAaWaGAAZPBmeK7AeVgaA8RKz9IPU+cLYzMPxzGQqA4ZDEkEWy/ULAUphU /4PCPw3K/geNNxANKwdAmB3I5oDyR8HwBcC0yMSBlj5I0e8D18XB8JqXgaEHmIieABPPFCbMdLcA KDePBXe6JM/9//4zc0H0opc94kDCNzO5KL84P61EwbWwNLEkMz9PwVjPgIEHKOUSDBdj4AbyYRw9 Y4YvlpsKiXMZKDcxIslrMBxkWMLQzLCDSQSMN0AxSA6Ul1QYWJn+M/xnmAEUA2EZBlA7auuhaVCb LniIMdjcFYXkU0ZGZi4uRmY+YDEh1JzCwMzPwMAtyMjUYQSU5GJq0mBgap3CLNRcBJRhZOAGqilm EGquBOJcBgZBkApNqE6h5hJU3SD9bbYMTG3M0HLHE1j6pwFLIlIBsPwBl+esDMSXfyC1sHalK0Mh QylDIrDmyQTangesh/ygvDKiagUFMso/kN2biFFIJCDVfmoDSuwXUoImL2CFwMjUsgcYl3gTFQOD kr4dL5eCTb6VW2ZOqoJHUGqarVJmbmJ6qoGxmV55bhUeeXO99Mw0PPIWBPRb4tdvYoDQj6tcg/Vf /sLCSgB7uFCzXPvHjMaHOgQkrvD3MNNvpHiLqFYA0/Qp1xgYAKaRMzkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA4AAHicu3Be8MHCjVIPGdCAHQMzw7//nAxsSGKMUAwGAgwMTFD+v////8OE/4+CIQX+AjELNA5Z ofS/AXbTKKAfCGLIB8ISBgUGV4Y8IF3EUIleFOAFYgys8DwPKg+YzjGBxQ9ApN2Q1S54/EH24pVT jMxAtgMTrEzxZ8hhSCXJTmTAxcDEiOwfYvWJQGlmhgAGTwZniuwHlYGgPESs/SD1PnC2MzD8cxkK gOGQxJBFsv1CwFKYVP+Dwj8Nyv4HjTcQDSsHQJgdyOaA8kfB8AXAtMjEgZY+SNHvA9fFwfCal4Gh B5iIngATzxQmzHS3ACg3jwV3uiTP/f/+M3NB9KKXPeJAwjczuSi/OD+tRMG1sDSxJDM/T8FYz4CB ByjlEgwXY+AG8mEcPWOGL5abColzGSg3MSLJazAcZFjC0Mywg0kEjDdAMUgOlJdUGFiZ/jP8Z5gB FANhGQZQO2rroV6oTTuKxRhs7opC8ikjIzMXFyMzH7CYYOowBJEte4CZl6nNlgFJUKg5l4GZn5GB G8IXBOrkYmrThikxYhBqSgbifCAuZmBq0mBgatnIzNSkzwCSY4aWO57A0j8NWBKRCoDlD7g8Z2Ug vvwDqYW1K10ZChlKGRKBNU8m0PY8YD3kB+WVEVUrKJBR/oHsXkmMQiIBqfZTG1BiP1OTJjDxMDBw C4KTChBwoSQoI0iCAkY0UBDMVNK34+VSsMm3csvMSVXwCEpNs1XKzE1MTzUwNtMrz63CI2+ul56Z hkfegoB+S/z6TQwQ+nGVa7D+y19YWAlgDxdqlmv/mNH4UIeAxBX+Hmb6jRRvEdUKYJo+5RoDAwC5 yjBJAAAAAAAAAAAAAAASAAB4nO1XTUhUURQ+996Z5/jU1PEnlYKHizBCS11Ei/7IiSQ1UaEWbcYa 03IcdaZiaiMqUTsXbYWCFi3aGERBRdLGisiioEUUE4TQzyKoNoUznXPvfeM4arzRogKPnHn3fe+e n3vuuedcn04Xxi5PVLyFNNoBAuKJbDBSMKZZXwAxADMAMwAxADkAOQA1ADgANgAzAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAgEOAAAAEgAAAP////8AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACuAAAA7wMAAAAAAABfADEAMwAzADEAOQA5ADUA OAA2ADQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAACAf////// /////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL4AAAD3AwAAAAAAAF8A MQAzADMAMQA5ADkANQA4ADYANQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAYAAIAEQAAABMAAAD/////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA zgAAAMoDAAAAAAAAXwAxADMAMwAxADkAOQA1ADgANgA2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAgH/////FAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAADeAAAA5gMAAAAAAABSAQDX7/FEImHDiVX6r2gW2dB76MKnGzlLv8f/sm+r 9OepDUL4FwELfNCHz0GIppeCX1IpZoyti+oBf8IlPqk+702dO1b9Zf2zF4+YoO+GXVMOQC8EMrKZ SiZwlroep3LF+imgFRphz4rsUw2ks+PUPs1vStpvxsh3wO5l2s9dxvop/lUuNY7rfUs9/7Q1VAM8 yNlAawTIkbYA8pDXIOeDbAFQiOxFLtI6SmCudpThuBy5QmOr9O8R5iL3pOVHJvJNSSkPTGFylGMC PcXkeccX5h3Hb3nupfNyOf6TVbLJKFNFAaeTWCK1kaFs6QXlNZ1SQhhHIYnUsDKJ1HKmZ+dwWy6X X3IN5VJebzDyMX/Jksr3SRxdQd6Fh6HBpc4FzcmFZn+kuyPaj6UsJk/Nd64kiCqlxWqmtBfzw/yC oFERjo65bey2YWOvsxT2kd9zK2yaf3bbWq00rUxrfYlz1Oz9rq3GfIv7XTu19qMwbijMHhE2m0VR +8GH4kr3mKxqeMUr6OgJBsJWS+C01RYK+vsA+pVmLldZZ8Z4k6xoPvigkceszEVIN3YBG/lkEHIC roKyYyWc2hFylZ+T9nYJn5Q5BZ0yvqk+S00cWtujwc5QL3DbU6VBJD3eI/d8OzxPItPZhGxCJNM4 pPs3I8YFydQlVx/j701CahFJ95g58nhGHJQR7U96PCNeyYgG4c2KPY5x4SGZKjizWERJl7Uv0Okf 1GdpsYje9ag9ufUbvJnKIZmN6I2pT5cJulYBaA8LZIcCuCPPLOO8sj0ajgSCCz0UYNOcDoDZhOqV DDuTMNW39LvLWvxp7jkyGAqHuiKWb+CkP9IT6rPqa7bIVtjQnsRkGbBfaurh67brA7AkxbUjcema QB/m+vahsxZk4tc6Gdwb969p+dZvpXDxZqkcC8aEaTI++lCIfAY5zDsSBu9IFDlIndvk57YzvPuE MIv68R7WCceXdnoJ8qJ1WoYbnN9/6O7VpcdC223E22cXerIM+/L+Y2Rgn6Jj/1/rgwE4CX68+fag 9T6srS367ZSjW6mF60/tR07s0/49cDLRIWVqfx4JbNqYGF3Ah6tArKGzdL5WQkFQWSPf6Z6H+bLJ nlIH3uEjyCHksJTloxOCD28G+saHN6IwdsdCOZVk5ymssxXiPJz0G2OxSpnRT2nQBvYAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAASAAB4nO0XTW9MUfTce2dep6+l7bSlhOTFQioonS7EAvUxotEi2oSFzZQppdNp O4MMG6lG2PkDEhILSyQSCY2ykYgoIbEQMhJp4mMhYUU645xz75tOh5E3RZD0NGfefeedr3vu+bh9 PF6TvnRt4WsogPWgIJMtByuPJgwyVANI857JZrMuOTsL/xVMIlrmDH349COWmffMX/ZtFv487IY4 /iXBgTD043MIUoWt4KcwDzPG1UX9QD6STB/Tn7fm855f+Wnxk2cPhKLvlttTdkIfREuymQ82SJG/ H69ydeapYBe0weZfsk89kGrHq33ib8/Z78DId8HGGdqvnMH+Kf6NPr3OmHPLr386GuoBAcRyoD0C VLAtgDmIcxGrgEcA1CAGEWuNjnqY6h0NuF6AuNDQZuHfA8xFGSjIj9ZNizzP8facVADuY3IswAR6 jMnzRn6fdxK/zfEXz8uZ+E9WyaagTFXVkiqxnrWRoXL2gvKaqpQoQqIQU5pEA1OapTDcFdKVq5QX facqKa+XWlWYv2RJ5/sYri4jtmIxbPHpuiCeSuiIJA91pQawlaW5ar5ILUGwhC2uFFp7ndwnzyla 1eLqoN+l3bJc2ssyTXsv7/g1bVx+9LtanQKtwmh9jjyae7tvjTXd4nbfBqP9AFywNM1dEW2yjKL2 VZ7KaN3nuavhFa+6qzcWTTg7osed3fFYpB9gQGuWvMuQnZbt3NHC8M5QHooGH1EO4RRwKR8sohyB K6DtOFmvdhTv8mPOXqsKs8wx6Ob45vvMmiTs6kzFuuN9IF1PtQaV83gzn/k6eJqjjJcTZTlSSo1D oX8T6oIimVBu92n51iZKM1IKPRaePJ5QeziiAzmPJ9QLjmgMXv2yx2mpAiTTCCd+FFHS5WyLdkeG TC39KKKjAX0mN3+DN/crSGYZemOb6rLB9CoA42E1TyiA21yzQsolnalEMhr73kMFLkzpAJjM6lkp cDIpW38rvLvMx5+O3v1D8US8J+mEB49Gkr3xfqelaTWPwi2dORq3AfelqQU+r70+CEUhYxzJsGsK fZia23tPOlCKX4s4uDfu3TXyVx/Vw4qb83ithFC2LeTIqFJVAipE8HQCgqdTiDGa3LY8s07g3SeO WTSA97BuOFzc6SIQROu0DT94v//Q3avHrJWx24a3zx70ZAb2+f5jlWCfouP+XxuGQTgKEbz59qL1 fuytO8zbMU+3Ugf3nz+PvNin83vphdEjlGp/Gqi5VD5nm/k3BHJkDI9T4STHbOkBOdyYz0GJo1OJ 3+nyh0m03GUJQXB4P2IcMcGycuSaksOrgFUPL0NhHJk1zEqy0xSGXIXIh0y/MUCzUBS+Ab9qBloA AAAAAAAAAAAAEgAAeJztV91LVEEUPzOze12vmuvmV1Jw8SGMStIeogfL0I3Ej0KFCnrZrTWt1vVj K7YgBCXqrX9AKOih13qKSjJ6ECKyKOghig1CyHrwoSfF3c6ZmXtdV61dLUrwLHPv3N/MnHPmzDln zr6eLIrfuV/xGdLoAAhIJHPBSMGYbpK8AFx/J5LJpA0nN2hd0Tw2Q5+hC99ubDn6O/GPddugv0/t EMFfFCzwQy++ByCWngp+SaXoMTYvygf8FZf4uBo+nDp36OTstjfvXjCB/XrDzilH4QKEspKZSiZw lrqfTNcV67eAY9AEDWuSTzmQYidT+TS/xZHfipbvhEOrlJ+/iv2T/atcqp/Q55Ya/3Q0lAM82HKB 9giQJ2UBFGDbhK0Q5BUARdh82DZrHiWwkDvKdX+D/l9CX+SeNP/QuCS6H2THu7wvtTg9D0ygc2xB B3qNzvOFL53LcazAvbJfJkTat1aEcGv+OZ9LLvj3iauWI5VkMvJU4eUUiSVyhATlSi3IrylKCWGc mBBSzcolUsOZnp3H7XX5/LZrKJ/8ertRCBU6sskE49i7i60eg6HRpeKC5uRDayDa3Rnrw1QWl1Ez yxeMVikl7maKezE/xW8K6m3G3lm3jT02bOxjjsK+8aduhU3yGbfN1UrjyjTX9zhHzW527TMWS2x2 HdTcz8CooTC7R9h8Dlltjg8lFO9bMqthieft7AmHBq220GWrPRIO9AL0Kc5c7rLWjPMWmdH8MK2R l6zcRUg33gI28t0g5DzcAyXHSmYqR8hdzjjy6oVfrrkEQWnfVJ0lJw7HOmLhYOQCcFtTxUE4GjfI M6+Dtw4ymUvITkSytUO6flNiVNCaWmf3cf7VJKQGkXSNWUYaT4nj0qJ9jsZT4oO0aBg+rVnjOBce WlMFV5azKPGyjoSCgQEdS8tZdMyjzuThH9BmIo/W7EBtTB1dZkpOUhp65Q0F8ETGLOO8siM2GA2F l2qoksrK+S+RFKYaT69dyvDR2nN6IDIY6Ypa/v6LgWhPpNfaW71HXoWNHQ4m04D9Ub0Xfux/0A8p tHL+pduYreFf01Zp3EfPglrSntIy2DVdKvuCMWGajI+MCVHIII/5hgfBNxzDFqab2+TX6xjWPhH0 oj6sw4JwDrIlH0onC7sh8/qHaq8u3RdabhNWn12oySrky/rHyEI+Wcf+X+uHfrgIAax8e1B6L+bW Nv11KaOq1ML9Lz7P3xP51bVMJmZI2cpfRGIThc+NGvmsBT4yjscp8CZncsQ33CWfYVAuJGdS0ace G7TO6ScGNAdwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAABIAAHic7VhdaFNJFP5mJrlNb6tNq9Yqu3DxQSpisfFhEf/R+IOtK7agwr6kmmp3TdOf qERfiorom+CzoOCDb6IgCKtY9kUQ2bqs4IMoEaSg64MPgqA08ZyZubcxWrmpLutCT5jcmXPP38yc v+TBWGPh0rWFz1ABa6FQLNXCKcMJOzTEAWnXxVKp5KNLM/C/ggkajr3DCD2jNGrsuvgf2zYD/z7s QpY+OXhIop+eQ8hXpoIvQjN5jC+L84H8U2r8qHm9uZx2ZO+7H/96eE8onjt+TvkZh5CuSmc5uJCi fD9h+ebap8JObMPGr9LPOZBjJ6x+pu8I9HfSyXdjwzT1109j/3z+rREzL9p7K49/vhrOATEateA9 AnVaFzCLxmwaDdAlAI00mmjMsTLmYTJ3tNB8gV3PwPcJ5IsyVuEf1fB3BFwx3CXnWEAO9ICc57n8 1O8kvZsVndovp2M/a2Wdgj1VxSVH4jwtjRXVaivYrzlKGSMkMWlMm2jRmHYpLHWd9Pnq5cXISD37 9WKnAQttZLO/j9LsMo31FAybIiYumKYenancwe78AKWygo6ad9JwMCzSGpcJI32u/EWeVTybQ7MD UR/3u+PjntQY3D/yTtTgxuTrqC/Vq5AqrNRHRGOot0d+cj7WuD2yzkrfjwuOwfkzxk3U8Km9lyNF I/uczmrU4sW7+zLpYW9H+qi3K5tJ9QMDRrLUu0y4BdmhM1oSLy3mvmiJMOYgVQEf88phzG+4AqPH K4XVo/QuXwf61quk5jmCHn2+5TZrSRI7u/KZnuwhSN9SI0EFFm/Ud74GfweYsVrGLCVMtedQad+4 uqCYJxHsviBfuIxpJ0ylxSKUxeNqtz7RgcDicfVYn2gGT7/a4oJUMeZpxbHPnSjL8rame1JDNpY+ d6K3Y+ZObn4Da+7WMc8Sssa10eXC5irAWhjXFQq4pWNWSLmoKz+cS2c+tVDBh0kZwETJ1EpB1Um5 5l1l7zKfvjr79g1lh7O9OS85eDiV68v2eyvalutSuKkrwOk04C/aVuDNyuuDmBKK1pCiNk2RDZN1 e89xD9XY9YM+3Bt/nLf88S3NWP3EZEAlhHJdIU/dVqpBoE40nRxG08k8jQxXbleeXiOo98mSFw1Q H9aDX6c2egpoIu28jSjC9z/ce/XaubJ6t1H32UuWTEO/7n+cKvQ3A8Hv2iQGcRgp6nz7SHs/5dYd dnUkVFfq0f7L61EY/Xx/V8MQhoRq9X8EajaHz5l2/Z2APDVK16mokpO39EKeaC2nYMcxrqTX3PyR Ey31SRIVJAmf5MQSqpSNmPl74LuBt/uvrGpb9nLvB65Aj5kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAMAAB4nLtwXvDBwo1SDxnQgB0DM8O//5wMbEhijFAMBgIMDExQ/r/////DhP+PgiEF/gIx CzQOYXgUjBwQxJAPhCUMCgyuDHlAuoihEr0owAvEGFjheR5UHjCdYwKLH4BIuyGrbTj1R/bilVOM zCAOE6xM8WfIYUglyU5kwMXAXwAxADMAMwAxADkAOQA1ADgANgA3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAgD///////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuAAAA/gEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///////////////wAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ////////////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAD///////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEiOwfYvWJQGlmhgAGTwZniuwHlYGgPESs/SD1PnC2MzD8cxkKgOGQ xJBFsv1CwIAk1f+g8E+Dsv9B4w1EI5cD7FD2KBjeAJgWmTjQ0gcp+n3gujgYXvMyMPQAE9ETYOKZ woSZ7hYA5eax4E6X5Ln/339mLohe9LJHHEj4ZiYX5Rfnp5UouBaWJpZk5ucpGOsZMPAApVyC4WIM 3EA+jKNnzPDFclMhusvATR6GA0DWEiB2AJrgwgLJTYwM/EADfRNLMkIqC4BF2QMGTqD4LyaIDhBQ ApcPusDAZgXSIkwxTJ3MIJYwkwwDqCjceigeqnJHsRiDzV1RSD5lZGTm4mJk5gMWE0wdhiCyZQ8w 8zK12TIgCQo15zIw8zMycEP4gkCdXExt2jAlRmhKjCBKgMakMMxlY4aWO57A0j8NWBKRCoDlD7g8 Z2UgvvwDqYW1K10ZChlKGRKBNU8m0PY8YD3kB+WVEVUrKJBR/oHsriZGIZGAVPupDSixHwCIGaqg AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image001.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfYAAABLCAIAAAANqjL0AAAAAXNSR0IArs4c6QAApqlJREFUeF7t vQegJMdd5189Ob+Zl8O+zVEraZUly9kyNjhisDHYBBsODBgMNgZ8cCRzYMCH4QgG7kiGAw4cABuw wdmWJSvHlXa1ed/uy2/e5Nw9/8+vfj2zs0laCft/xmyrNTuvp7u66ldVv/r+YjnmIkcwGLzwL55z wevhcLjb7Xr24IaAPRzH8Yyr9/Pr4Kfedv6ht10+vm4pMDh8bFefP57OGgF2GDp2EAUsUdyBgRm0 13Ukde31GXtlyV7pxPUHW0JDnk7YC039NSSf0Y483TLyR9dIEQFbnhdoy8+2zKj9mrPvL5hpPl3n VL+ErmdvcpPyGSrJp1ZUq6W11UngDfxgm+3YugU8WxXeIDeu2O+XfIzYO2u2tHqKz6iJ8NmxrewE qvJD2N6jb2xIPbv6wo58jNqKOvaPvL3sWpIN2QeKIdt47RKf0P3C/IYO9qAtsncM/qDfz//0KSMV CtqfHWPfaI+urbrWxwSk7JClYcC+2bPE7WiZYVtQ0L5f62m/xgdGSMv2hY4TLVJvD9vvQjVjSmn5 dMrymTW2T+1bykrPoI4de48t+WLcCtYnv34NcDMdc4YKaZ36hzLr8w8qfcGj0+m02+2O2/Hg812P L/KnPfii3/tXXNe9WDmDdbj8/TIF/v+kgMM8UC5z9lwYrEOXaWtnbv/0v/3/WdHL77pkCsCCz5y2 1/y/n7SEi/f/Jb+4x1ef3gNfhbt9tt4f05ew7PirwiVX5sJo/ZIfv3zj1xcFLoLilbeefzgWQzkW mClicpEMe0ewK6NRn+z6mFKAmauDVPGaRWrRriJEORpB+7PCtrbCyICwdysghDyXynTtYz5C7L1A frXfXYsluyBmeUvdvt6W6U3Y0gTrOQHBxF0FzD50VPBsUbPTkq8KBe2hiN57mkLsmBFRpWPLrNn3 NvUl2jolVUPRfca+Zl7usRXXI2CBqYoitjD/qZgVABraxkEA79ff0lNbbemqyLoz0KLeGyzJLP17 Ao7/ZvuofY2lkkoS5x9dK2MZx/46IAiFLK1ce2mgIhBVmq31bvjP9qsppLflDIy3QZoHbb8gSDgm 5AoR9b4Okl7/LXq//8qn4G/nwIVLYLAXpMEzvyi6lCfBLJde8AUL+YqUfOl1uHznf1wKDMDiQYj8 NBnexds/WP4ZBD4oR/dey52ez9EuUJzgfFmOFO/b0//XXutftJLAk4DBnhR7Vl2egVivNRk8/SoM wlcLXAfljwFk2xNCzoK7snzphYsdfv3Prf7FuvEr1o9Pe4SfS54eqc4aZYNCWe8NQgG56Wm/8ewH +uqKf2c5z/hxn7/3NUdPvchcGGz11kZZ3FT32ZMPLkKip37RM27T5Qf/A1LgfIzXuyIYreVY8OZc xD7UFSwcgTNzZ8yiKguOHavUVTirh0VoPfg1oJP1fx7QOEcHxq2Pi1WRb0Gnr3lXhBeu2JfpCwQG O2aMz6CthKvY2azKe1XPPigGnz87niZLiZhh2y4LxYO2ctouS4aYBb4ZC87j1hKxbtb4LPmEtDKQ FXm6IVVd22ct3dLWelH27ReqH7efA1KUvcjDquzXPtI77evPktjsr/6dirAVm1v9//nd7xd9pjCf 2Wp32spGtJftBZWGFO+H7LWI/V6OWBlLobZn6+kNvF2V8QE19cj3YFPq79t7QlrnMyMqZG/svUuJ Zcv/Gj5sH/fZ8b8H0Z/RTSqxe6DhIkr3r2GaXK7aZQpcpsB/Ugp8PWnhtQsd/F4GO1MZ8pN178VQ /MWeeZqo5D/pyPrP2ewBHXfQ4nRfha5yoKWJ+rdUVb9sj6ivIJfvTVXH2iNpAVnV4tOABV6KxHsa /DNlxu0lxWCKyPRd1hvGNMCJ3GBLSFk417B3dUSh3QNtPnSM2RcITnccQehB65yhMDfQkV9dnu69 wFfXa+s869lia9EN2jeHrIxxxmXDvu4pj4StiqJUi8edttQ5ZtvkOlJcy1ZTldMqcrQtpSOdLJ8q ZdQsGq3FLAZvS60mXGnwUnBBrvjaZ7Ur2OIcxeD2xb6fiaWlLdPY9xr159HOGPDG6fnnaKda4Ugp 4OvZtWfsERjA4K6taVgxtdAq6kltHVtcS8lgPx2L1kNWnGmHhf6KvqPW4BC2bwxaXx1PLS6W6K6V URImBjhdC1JqV4QgPi26VwEmZrvItbRt+5Qr2oqee6iH4eChd1xMd/3V02qc4e9fGb05iyBrBueF VkNeoc6U56wrF6TR5Yv/qSjQHxjW2daediSpentAxe3rwXsq8TM/Dd7Z05ifec4vTgu1zKR3sraI Akj+ZPBSiv7gq9ltSQNq9kAoaE9jzxCn/B8IMaXtYc6cgXA4EB5U1A+qhf322pb2mnu2Dufs7leb 2fnHwPv8d2s9tKHa6sHW9q70fzybMAN/9Uh1kWF41nP+2/y5f+5PT9auPqEHrRgDxoWBrve75Izd offN/nCWRULVEXKGQubMOfD1YjUOGrzF8RgPBvh3kI/peBi0xDypsUWK6B3qPt5n8Rfux6/abD/z 4v4rLqP4rxq1Lxfs42Ufew9IhOLE0u1GDDMr2HXb/Bkz4Y7pbLG+HqWAwKlEVx7fYDEljAs4d9J+ qeFw0zU4NPMrWBre24FXO04piHeuV7cwhkKIxNibyy3l1zdbfIefe1zcpvk9kDRuzXQO2f45yB+A NWHOJl1DEuhGrQ6/FOgy5btJ06qZ4dF4fqU+FJ9ptVqNZhrm6pkTYyNjXmxubc3Eh0wkYupV026b oSHhGc2msOLyqsnlzPK8YY1ouhNDiaFao9r2WuPTgeWFheiQ1NCtWM34hYRpZQ36Ux8tpdvdvVv2 3n3soUQsuE6YAGAT5TyYeCZhlmvmyoSp1kRUwNMH/I6AckIBacSkUubRPFxsNhZbK9Q8W88qogXY Haeb4XjkWDDiRGrhvESwdMLC3rqbra/RpKU9mBogDGUormICYbEE0GCzxfYJjuX0EhIAfaZRCioj eVKO6sRVF2+uhf4eNgI5VKLYaXvS9rDzhLXtybNBM4wZvBtYMh6YXBzXIzIuAm0rK4i4pSc/4hIl lyI8uysxs1xdTpp0wkm4XcScwJgZLZvysBlqG+QdN2qiIeO6xm2bOp8nTbVlWuHESLFWLFrJJjIc aNXroW4TOgTbil2D0L/tJfEO15r0jz77xt2cbkqn0+VyWRF9LpfL5/OMSO1EHslms4VCIZPJNBoN BtLGjRtPnjzJr0wBKb/d5nN0dHRlZaVvK928efOpU6dwQB986ZN/v8ziL51Wl+/8ClBgQDdzjjlO Ck9FYozvTr0RDoWzyTTfZ2siCK9HJMAi1elGIuEtNWGC/MQsOpmW2cJE59d0TTijOzRVr9dXm6Vm t83Uhym3LD9JRCPlcmvUelbudJJbtmwZ70bHxsZqhQKzLtiplkqlB2unGk3zQNY0eBL+4zjK4mOW KZaCHqUh9qeyIVhNs+mmQxt5V7g7XW6VZ8a9heWFma3NhQVTqn1gbX0tlRiLRqPz8wdmpmcOH1mN RCLf+MK3nzxpum0Ti0aSiT2r66soCoZS2WL9ENx9bNasLLI6XZTFU4c+d9DvwMNZZ6jUKXnoIILB tY7UM70pLTEoiej09PQtr3v+8PDwXGaOmhwPHoenvKT6nIMHD/7tn328trSUKMudoYW1TRvGH19e zuZMcdr5pV/6JaeS+rm3vCNTG4XCFev6adxwEFmluxWhxXOnrTI3Iz1lGp1WywTKDlwsVINVhhqw eMCzZXyBRfkILVHVRnNFmLUnvMkxUZ4NhxLUv1vbx6+dqLyl1ZW4o257xxmOGT7ErxGnzGeoydqF DmmBOgdahY7HsiNjo+1I3JfHMtZ3QEUjxrtg8Y6Ts6q2ETM2MjzC7TMzM1dvvmpycjIdSlSrVa/V kBaZ+vLy8pEjB+dX59uTmbnFubzpNGQUtJOZoWrtNOUErDMo8VWy0nVDEKDlofCBU1vN18ChmJ1B FY/HaSa8m4PfeRE1Zxjw58jICCMHZg3fp6hKpcLNCwsLs7Oz1IpuYlWgkFpNmpZIJCiHe2Sol0rc yarA4+e892J/Pm0WPwC8zipTBZHz1fiXVfGX2BP/SW4bDPYc9LhQFJ9wQiCjoPFGM6NXbN85Pj5+ 7aJM/lKgzMTYVK0y9G9aaGhIHeP+gY1pZsLJVIp5lXbl82QwtrS0dG/++FppbREVDN4VqPM9ol6d ltvdZMzWqS3TwQRzqbi8zOSZwWHC87bUq81m80BlLl+s/U3K5Ctm2WrewxXRmA+bJugPcMf34Oge Zle5mg85oa71BolkBBCvF8yjj/7mxPDVlLZeYD5WYkNlZmNptcFbcrlh6tZoNYF1xIAPD38TYgfQ ETVwJgM74WK3VhsSaSA411fgnuF0Pdw3yOJV1bMtsn25tpzelzh54JS51vKcuHnV214xNbYZnhJq Z4TBOF3IBXSF0Z9cPnrFFVcsnSzx41At+Gc/8zuEsRKzK0G7KfOG974aIDlS2frRj360+yFZMIJl QdYBMw5vCgV28Wm8bcJSzQyfrU5c4hm78H9kJ+nBuCdRjYGg+O044eOCasOCTNcLB23Ao2jGYfGx cCwezVJaoP5srjQjsiTUOuB30669iE8QN0MimvwcbUyEnqCEaEsWgE74dhrUaa222i3XsEZ6nYBl shgIWD4gKf7sHem1pEkgpd2S+obFyiJFvfQ5Lx0dHmH8rC4upVKpjuWesYBIjWEb4RkOBKDPw+7h 22+/faWxMh4dX2ouV001HouWGqW8WQ06wU6sJYDaFfEw2MHw0lU9/uChQB6C8Mmg4ieQBEg8Fovx Fh6kLxiisGmGB7/C6DdsQDQVmCJkxNxTr3Mn9/NgsVjkNvg+n2tra9RQl/ZLZxdfMRZ/sVdeZvGX 3hn/Ge68GIsPBQXjxERmFzF+bGjsql17QFtbDx5jWtajwhq2t1oM8evmKjoHuH7fhiRPHYvHGfcZ L83QnwvFQWT3rZ9YLawuBAW0w+JBHrmWSYWDNwxN7dmzJ9s0iM/HDhyodWt7wmlY8A2JGMz3lFnn +LNo5eSpzjz8BBe8CtZMZ8S0YPFNO5lLwcm26HE6aGxjifVkUhIhPPTQn2SG4oLsqrnV1dVn3frd TN5Imrlquk1TqZjxcTM/b5ZXP2olcbNz587FpeJznvO6dt2sgG7bgaGhoWIxkYlnqq0nVIrv62pU SBfO2PuiNyiLH26PsBzubz4q4sk15r++5x1HaidhDeX11unTpz/9kc+bU3XRvfCEbRF21df96veX VtqbNm2KrUvAedZZfc9/+1OzWZjji37kZp6daOz8nR95n3nEBCZCzuGE8JTzWLzbnRas2pWV0CUg jEVI4G03YZOYdM2yaJPCx6WekTk+8+sHzmHxiVhOWTx3wuKFIXb30KJO/ba+MiqS/CzfY4EDosRr pkR9EfoiLL7dXGm5Lc+sCZMNVqRdDBpr6ka+C9XFsjwVmJyYmBhd2fLSl740mUzy7Iljx9F73H/3 PYdWD+VMUjT1IlYgDXjZYHbntm3IdvmpBuqUibGJ3/qT3xrLjLNUH/OOUFrZFOlxL9ER9qos3oqH Tc0dMXAoi4dBa1S/ql+oAI09duwYlYfCsH5GMlyecUglGTM0ELoxFPU7X7iTKzB9QD1XuP+RRx5B Cpmbm9uxY4cuHpdyXJTF98fTOaUELyE8A5uVjkY+Gz3pSQvU0Tk4Xs8pv3/DpdT+8j3/4ShwMRav XhapYEQsXbDyYHQ4JaqA8Xwp6kSdeIkh/g1umyn6qhOVhtuIh+JMto/MxMBH/xYIwfSddpYJX0vF 0GweCoLK2w1mesCkcR8JmC0tnNUTz5neBivPh1qPP/74YVOte+ZKlpOw+b5AGtk57rWYk3+Ybh8+ XvhQ3Ii3fTvNIE55bUyijWhVtLGtrcD5gHNqbCxebNX37//VLdOVo6tHZ0dfcOc9d37zSz+QTIZC wS3HTxy3ilvhPJS8tLw2OppuumWWhIPH/vK+++676oYkbKK8FnnhC9/tFs3yssmFb1hvrJvQifNR vE4c5R191q8svpPpmHjAXOGhhXj5/3w1bR9LDXHP3/7YB+Mj0c4DLpxlLJCdn58H9IK9wzebdsEE d4651eq3/8SbRM7IHkUj/Ol//eze795UDjowlG1Hd/79T/7dbH18bv+yqYqPP3QMwsdDaTiO20UX j9Z9h/SUd5Pg+s4+i0+noH8q8UFhbO6c67mB8FF5NHyM+rSbiyJM+Y41qbATjgaHpLTWNM/Ww66o fbyXsGy3qt8l77PWlHDqLygsFPg3Wf5ZZ5EqIodFDeWtw5q7pgCg9T36ParojDQngAijZjhpks9K 3bhr1661SgeMXPJk/Hzink8srS2dwGoSHKu4RVQx6kUTN7EIwpiTghpveeOPfvGLX7xxYreoUFbK f/SlP4qaoQWz8ISNbKjFSzKYWOPRszfFMfxcNU1vJaZr6F+aQ/15kJaCPCiT71Ab8ZQrDFpGIzfQ a7B7VcJAK/6ExfOnJgoDyPMgShuWDZUAtm/fzj2XOPefBuD3WfNZ3g1nzOD9X5W/W88aX6BQyaJ/ XGzxuMQaX77t65ICKnuKeVQS1HlNt5kv5ufz83VTL3aLy7XWwnp5tdQAvDDuowFfXOX+Wq1VKNUK 7W7JlDhPVRbznYKoa9WTBPWvJygebo82FrDM3AAozXuWX1vwl0hERFCwBxMPwBW1zhT9GCUbwGo1 yR7KmhY+GjMzQ+VyfWnpf1HgfGWeWs1u+cH/8l8+ALRaXu7A3ycnhA9yYBhT6Xt1FcRm8nnUwd/1 utf9NvCQv9EY3HHHr1BvUD886II9q5xdubwa8fQ2zR9lZscNmdRWzNt//5dY/yAjHOFvf+mDwMv6 WrOd71QXa8ePzbeaJpkK5EZj7cMShuUeXjGna//3Pe8HYMI74CB7vnOWpQiOA3ikBMoX/j6glnVF kSDMqN2st5tV41Xddq3twud8mUNsoWBqm4qq6TU7pt5q27Neb9drVguvjpOWLN1Oo9OoNqo1D41J zaOoRqPL0iDaKwrEsu2PBxfi1mpuq4LOhMFAcQ2vAX8/l1a83sXM0eanhEnMZma3bdsGggaYQ+d7 7rnnY5/42MG1g/Qd9tUVd6ViKjwRM7G0SXOFpxhmK7WV9//v96MTpxp8Qo13vOQd/Mo9mp5BlGuw 7A52WWy+GhN17qEEoQQ6VE2m/MkXmDikhkED2xnDDDb4OD9BUhqLKobX9TXsXGHYaFGUQ0dDWO7k IkD+0vk7jz9tFB+7SEQvDH2wrf2BWLfggxpfcJhejEAXHOuXL34dUOACKN4OnGg4KtKrbaEF34Fs IMEoqgVCjO92V3S1r0NXM5v+wSWrifc6uCr+6Wxibq74waBw0kBgyFq38uhMVzJWAY+JzDOjuHsY c5sJXT1z9db0MNPsn4tPHC6uHkiKo8srImbz5qGfXA4zxzCeJiKZvx6PPHJq9Y+jTqfTLQSsjwdm RSZqtApjCTZMLCZ5YA4c+G/TE53Dxw5vGXvddde9fu6QM5obXV5Ha+Emh5xSsegk4WMmHDLtlhkf 2rqyirOPgLiJsRIzuWqaa2t/XazcRxunR/ZNTn9PRWAiOmib87J3yBS1PAIinI/iaW97W9tsMj/y O/8FlS5apiuvvPL3f+hPxAz5oJSW9caSgWQjXIVgpdR6t272dUfW2mungoFkLlfdVA1MTl79E7sx yd6fuov1plxpsE68+NAtf/TW38zcHUY1UQIms7QE6mJmpGP65vLGVotnvy2eTjuN11sV8xZ6LTL0 wzAgt31ceHrwuNwTOim83Q9PsB3sin+OY42rgWBL2HooKE5I5g0hgGr5x7nOokuTA8n3tavYvv8a Hul4XTEutLUsi2GJyO3VJyJremDWbAK/v8A8D1XG1WFR+zw+ds8dd9yxv/k4qpgD7hMsJyvBDguq +FmxvKt6h8FFqSS7iZtdpVvR4L/A2X3ddddN1SKs9w+Uj9xx8I4vhI6zJi1F8eHiqDKkhtDC8WjP THL+3ISnw8RZYNCYAQUYeNSHVYcrkAhqs8yrmp4llr6jBNA9YB8sr/ydG4Aj9A66IxZgbuA2bu6v +ue/9HwtyEVRvJZyoeO8pBgWs4ttBwnVuvvoixX16Bg957jgxSep9/ktuXzl64wCqlsEZEUCEqIu QN5roitHJ9MGnFneIlMyHFbpNR6NI7eKO4RniDlvd3F5q9daeNsExJWt1TYoJqzxjSHOA2Ax9U7j WURg3mEFTRvgEovppJKBa8cwENGCkrNpbJkU1lH8II8efTeTE3UwU3f37tfPzfGK4Mr6iqY04S3R WAwtPAf8PZFEC7/MT+ND41xZXcUa22TCTk6+gXkuM7lWwVQL35kRE+aZY3BGUD3aPvipf5rt5vt+ +rsB47QOBvH7P/knolFYhtdqKH+o7bUrTVFtycQMGfg7IJfmVeEpiw1vbu7B93+CcmBGEAH2AYsR LJky8aAYA61mHTnIQlaB1wP1kxkuxkN4tOjZ7W/yjfVWMDv0Z4mVZy8CC8XRXAQRKd0yC5VR7Bc9 hPvraQ/RBODbIgYWgY2+mGWrFAlGYtFYxmRmxmawJ2PtsO5M83feeedccw6QvuQuwd9p+8gIEpv1 H2UswNzVlxRrLVb+ulSpYArVbvWe++5h1ec9UPUl179E+HUkIa6vkJHxxDB50hlI7zDMGNWHDh1i kCAbKYVh6FZSEULxyZ/cCeNmLeFPiK/eMroMcIW1CpqoGoc/tYMoZ1AvMvj9/EoR9CFGg6jVSVlv NNta+QNfBGejLNxggiZNLUzY0K581CSTuUIeTRimlih0tsEFGy3Q2dCU+QlsotPujjfLdUFkuZhJ NmSKrjum3jWnpyOmRoLuIfp1ck3MazG7Jp+MSPkaUKb59ro2X7N1hu5HCVoBbXDu2Ts1yHEgCXYv R6Canm3Un2au6Gj+a81x4Ue42dhFjdOzJQdt/u6wJURDc5yErOuY0sfqBPUPbOzyVce9zTLYjVgv YP+KXrdee35ORHkXoPNMYWSllj8K8qmjRov3S7AZ+Fy5H69wjprvO6x5UaTO/qSzPeUfGm2o5BhI K6LpPfR+jQYcdFPXrIET9vWCKCR21NJEoxNtOUpnX0jWDB5+UnaNZhzoHX2N/6lV0eZdkpmoz908 8J2NMGSYvblqnrNn1/MWxbsmWROntEdHR7508pH3hgx6gUYsLjw7UuWlMZmbTj0u+cQyFRMJmLd5 ZltqY+eqDV+4844Pj4oD5VAzjgb21aZ2/cz1U1NLi4uL9UB9bCz1SOFl+4/s/6I5Dl8ojTQF363P 4AOSix1h0k2OmTvvfPPohl33P3D/3itfu2vXtzXs0KgUNYWNkLWBhzgNt90e7kRIrB0wJLcMuEGr vu1iaIi63cTspk2l7l1f+MKvbJy8vVwtZ2o7r7zyT9fw4IMBYcrrdkc7Y9zupDuFcqFD8G44PO5N guxcT/qneR0mRTPzh1ugxgtPvQRW+/mf+jyMoL1SNjUbgOmQZ4ZRA3PGmb1bjwsDS9WmpLaZBVn/ aFrUpOJZ+Mut738BjP7Tez8G3a5093z+J283/2aCybB70vayTUcZ0Gw2/qgTDG7c/5JKDrmtbxP9 TEDUCOnYXevFZRP5BYOQJYhb+kR4vnZ+22biDMkcgUfIV0IBxMKeQ0tjzH8dTo9XK7dSBxQhLPZO 6POVFiLJr3FnxKmKTj+JHqFrauIyGIi3rc++ePRf17qB3nyZee037vzGanmeZXtp94P/8vF/+fP4 5/si0TmykV1dfN9TESqsHiwdcutNbygxDle9vvxN3/It3xL4uygLxmr+iX8+/c9fNh/DMelI6hja pfRYprxWioXE9qOQXEwLlnEzMnWJgr+jVwE0cI/CiCd3addqWEpJxQRtdDp8oSg0+JhJxG5Rr2/d uhXvGqwg3KzYiO8i7Fq9/zmHj+LteDj7sNoVzbrHMioyJ/OXk3Ws1aIaqbgZy5p0Gpcgs3dv+vrr r7zhhqtvvurmZ+171rXXXLtl05bJydRYzowmA7yX/t06Mrp3706Z642WiYU0ic2/P5Hb+U26fOXr kAK9pH89eOcxIBU8SqRL3yFaYPm5mFGU6nAZ60rPHMABolKRASwMyrgN0z51+hR4DQ+T2dnR9fXK E0eeWDWrDPdMOCOltUwcj/FmA036zEzyjjvexHRqtpo3XnvzY489xtjGa9kCLP84Z0jrnAcb8nZU Ecwe6iE4t9WaO3yYB1GMNFriBgpPOXToh9Bai4Y2EJjaskWYRTgOf89lcqIearfzpXzLa+UyqemJ MSbVD/y3d8FceAVqXMAdE7aN+07NDaZxCT9vSlvKSE1E5LALLvd0DAoEFoa//6O/gknB61ELUOAV P7Vr8+6t7soFWMY5o6uvi1eP6b4Qr7fZWX7p47GvAMA95xyG1PsTH3NICvsLhTBeQE/4u1oxNg5v vDp1NcyUrqQJAGTYcV/I6I8cZeX9wx9FagQSlbckQajWquIdX80/+uijaEhgo1DmjXvfCOF2pHdY f0txbRRm1mgAw5V0vIvCJdiiVuM6T6GWod9xpGHJ4eYn5+8XJBMSAPAfqsLfuYFe5nV33XWXOl9a JyWhrwL5C5YgOdY4wc+c3CJJq+0fyIUw+bJxOS2qFpM9m6HcVK28oFr7CWN+rj78W4Xx3y6O/3h3 6492rpzxhnOVWLltKh1nshTc0c3+iLfjl8du+ZbRLc93Yi8z0ZdHR785MfYsFpy8GSp2TLtsOpV1 0+JcMt1laieRdQ7esJw6T7HwcCKIc0q2aDkHBq7exKIRYncbOfsG+zNNBXFwgrVZDp0252Awd1tC 2iyP6D9gy3cDHc6GqXDanXDyfoUY8DLmcWLd4JhpThtK1zNAy15DS/5CqMuhXyGdW4xLn5IkWeEE R3MGTYETLMMZacvpNAOcpkVMZVQcunC/7crZFChFF1ElTin6bG6mlbOvdInXA9kKYo5QrLUrcjYd OTEXcvqKSP3BHjg8c9IAzqYjZ6+0MwQ6q7naRhArp/aOl5ITTasoWy1ZtHyJNuVW21VP84i22HTJ wTkFyiDrNQLOSlzOk07nVMRbC3vigK2p4mlvOyABiajLOyC8oEQvwqDtyEoCrXLZakAyRSKAkm3Q Jh/pHjXJO039M3n3S9XQ3eXw55fNY2YZP8ZgMlYONVTkSIZX4onipmnz+U/9ZmZ8fzB5d7VCX5de /5pfLCybRjMShnDSgWSZIckLvjhgcCs0MpLlk76PNBlS4mIDPQgRqsUi0aFUOotskXtL2pkZiW5x guu12km3+kkaG46ZhWOHysZbaddmpqcrtbIlrxkbziSiwcVg5bi3Yq4wD9Q+XT6dH3IScS98+798 euXQcaYfDXNLIhALUwQV+noQf+nBCnombQ6DRUJTnU7BxQU0Wo0kSon2XPvEI8cnExONTt1KjFIA pdh09gM2aGojLkcyvyS3vh3enA6DCNHAjQbcOMzFjgtpv0jSnMQvcyIleyGdmo4XRX8UkAyUvbHh oHXDIbIqsVQhugulQAmjQDfU8BBPkWgxDVh2JvOZsGG6uJUcNSMvvuK2kVhmdnjydPF0Zjrz6YNf zsM67KH43dJDjotxQ9ta/B0jrXCnadp5s3j34duTY6FqNz/iDJl858df/ONr5bUrRrekPZv2xq47 fWd2/QIX5lN9Y1hmQBWYfHmpesE/3QPTt/gs2QONPG7EFEiMK39q0/Snwe/nvML3fzn/xaoIA8Lb ZV+SNQRDsmbSiNmh2Z3pHdOj02ipiKCjYbhq7t+///6H7r/7wN337r/30aOPnjh5gqWM9Yd7cPHZ vWW3+g+xllFhkS3OR/Hn6j6fLjUu3/91SAFVuPZyg5yx69S6dYYTs+jMoi+R8Vbza1XHPksjtsXi 96ncFEhKfUUkQ5VsIielgtZxnju5tHbng4/e9fDCsthmCcYXNbfANDsrV1dWAGUoSzU0UUfyiVMn KAS9fD5fj8fPc4aRsq3V2AbXaMeoOwbqZL0ACgNzA++YaPFY/JGHHoIL4I2DZ1272syOD+tTvItQ H1MVJRjVoMnUb2ws+pqfeQ1OI1SGOYj7h0HhDMdMxRM5VO1njQSfGpYyIpHDkRXU2Br6yoH7Gh/7 mGhppqamrr76aqoEQzlPtD9/gJ0F0c+x9Sl+P98A+OTDtM+Oe7edgfPCIWAfgYAfQcRaYOUS+mVr YiufiES4rFDC8ePH1wkNsNFqfbaufaFHX399zhXF+MpV4X7L5WXoQKejLmc8UP4WswXMnkvkGICi jehp1fUpLRYzAMwdS4DGqaJUQdiCEz6D+alSEZoZviBg8Z23IHRqE/RX6qzBgBcsX/JucOJ6yonS FdUMDkSceCCxeJNXuhBlRLHsdvfVzY0Vc200etVEdHQsGU+YpbBzsFr8h5WFP1899VdO6e+CnQ9G mn+dbv2NKfxvs/AXKwf/6Ni99dVVHCNmg6HhRnP89PJuCWAx21h74PIIyQ44mgUTPwUbad6WFNBy svALAKESbpdVHfStU1lPCVC26UI4FRpaeNHD4/YPvUcPfUohiEJfRVgqnegPfpn2V8WeTNuoaC/l VIxisYxjSpw2IpDTHj5aF3NgyItzBrthTr9MK0OQ1k/OhGdPm1+P2Iuko1Z9BhRnyKQ42Z2Hk4HM aeE+PSe/d0yWs4s1kVPhoYoHejp4XKDwVOyKLwTnFKdthN+gs+hwniCvhOkm5FSqasWBK4JYFA3a 9yohE4YIbpjKAG2JM5RQQ/tOd0xO0jNy6j1oyTmf5pE1oZwJC80Q6OB3wch6PMR5nEwqCVNJSOZE TSOPBwasFwgs1ZaoFpw1vGBbWpP0GH8jBEQ+evq0qLFJTeIC50Ea7j3GvTfg3SNYPvygMY+bwJxp HjHllepaK9RJ83DYTI57V10R+ODfvGp05GA3tj8eOR0PZW6+7s/nDpta3mSHx9YK7Ra+PAHEzaCI TNhFeqYRJGmAkiOWFEl8KYMr1MVq4DVLzCGSmbdXzb6tf1NeGL7q+slAdGkm+9iJo/+DBwor+c3b djFLVtYX8Coiiiubcgq19bpbxvG7vKn5ZfNxzmw94Z1u/OOffEisrK1Ad6VeWyXdjj8qfC3KgO4K mwXJWGSqIFlZWiU6qaSLW6CTzqcDjwdq99QaRzDDIpP0Nn09u8t8RC8ekjL0yRkhQ1RM4ojaLcH0 MlDI3h92hAjySXgAlh5r7DkjacNq5BQrhThp2Jd0AjLZS5zg926w0pW9cIHwbQQkCXoOUtt2tIk4 J/MwHMw4gcQEAcud7c+feM7ISjbSaKU8c7p9ev/K/ifMymFJji811FO/9+qgNTnvdBIYCuuhRigX Pm2OLJhjd819sh5fStcjV47v6N4V+uG9PxatZYYxaUCflnBVzU8AnGUBVjSNigZGrFp41gNWYpaH EydOSJq6p3mAS1hd8MnRlRiNvEUbEsmla6EuYOeti2deY5ngmfC5Cy3bLGv2frork0whI/BW2qD+ syeKJ07XyyIiiwco41d8FOz4EcethWLp0LFDhw8fporqb5Oxefx9ieXM8tyTJi+yZ/fTJMvl279+ KGCTTYoXRS+YTga0rqpqj9JBZBeRM+OJK8qBRCq3mkqGH4N2pVKVwew/hFsEbjQh/C/BtjEEdPHC 84hi5aXxITGfllkQmniq4SLZ2nntrcV8nnD9hfJpO6XN9m3DPIkiO5XE86B/WOwq/joSWCs1EXEa JYWgeYAtDAEsT+iWxLYwF7ASEjwkEMzB5EuFH7jzk9u3i6PBwSMHMTnyC1Ma7F0sdrPZ1NTUJH4A b3rTd6G7h4/wE1CxcwoVES7f0SBhutkkYUXiBSMkONfcRfIfqYfFB6ooF3sbFZzvFh5eeOwfH6NA ICfhQnz2lXgXHk89LfsgTreqg54vne2U87TqFxucfvedo1Txe7fHpdS2waFuhRhpgepQD4051ICk qDIAuWW3TJAELjSiirCH6twHvwxe79/m43erVdd45uPmOBwPBI18gGacd80kZnDSVwuA+rZzoLSg QP1TXXFk/NjQB/gk5fMTXXaxxl/suoZH8VINekA+4E9Wi35zdBbocY4hRMtk4LGSgjxkNZWV1jgJ E+L0X0nenYiXJQLQmJeYyGtiY89aL968tr4eqJyozP9dKP9R4z0Ydo5lEk0n7oZiEtfd6C6HTD5m DmbNY2POJ435uNv8TH3xQNqpxiOZjZuwxMPioxQMjmARMk5SUv0FktUQJ4HKVvUc5eyjT7+b+1NY ADLrIVqf2OAyjFJP9HqGTKoKjhE/0ND78J40fJwiD/RU1j66tP+EJOFcNOiFOf0yfXxqkamPeYVd +GjXQhD/O1OXM9TmxD2X03XANlwT5JHuGM7xppyzNTm3VOXcXpETD2tOciVy1iU9NgpiPM6oNJ67 9QhyDepS9rfkJKMe51noWzG635N9M4NVuXPKvaqh9+UbC1nYNJQz1LQn8KhnUfN19Fqa1bPDtzit IpvJjsbDz8N7lvWis8FwunE5Fd5HcGGpmPCKnA6kqxgyj3O2huV8mocgQ/GDFIGLQRl0HRxTOEXQ Csc7UUwUQqmG0lr0vRHXCaOQ52QwhSTjDWPcK8TD9WwK2CEO9mI+sdDfcRtjXjtJvGdyJZJeDo+v mpEGmUViXh2bGm1Bz5tyRofNRuwv5nE3cDKd2DaVvqG4PFnNm6NHvFx0U6vTLFdLhhQLUWsuIVV6 NxrwYqmGSTfNyFBMHajktejsGY9iIACvNrthFoixemsME2s0su9E/qFNmycC5jPXPstZnK/i9Jgd T7oUy8BoVDP45bdQm9fn1hYxBlU2R9YyayupFWepHRVPNcnq6BbbUKTTIN6IuBzdn1DZsHa8lXQD NU6hQJd9smIhlOYyU5D9rGD9BbPPvXq0POYe9vIra4DgnuRqx52vkR/sQkxgvUklOeIbngONiwzk rmQHs2q0AMpe9APWHqNjWL/7I1lMRsQOk6nMEbV72QRq3d5o90SX7/N0hAX6N9p148wtzD2m7dXx rsnMmJ17IjdMViayq0PYKk6fPDpyzejd5p5aKrjMrDpb/avrx5Pojki4g1cWI8bttJrBQjW2mjen qukVQ0rQcnNyaXLj+sad3t4bzLO4YiIJzRTGKsvSCBPvJw5jBSJSQZcEbmAF4ic0Nk9z+EveNNYJ tR7D35ED+BN7ct+coChei70Ii++/84KqcOs8zBBIxiJj6TEMxBqUxcvWKpXThYoYla2KUERfCXNA Pma1YDA5GJfqJRlhlMG8YmWjtegNk6hkzmhXz0JeT7f9/4Hu1/F89nnpAOc/UEO/wlXtYU3rSmvV jmo9C5Op0GZ64qICO1/rfe6U9uujCIsUj3a8iv4PBkgwiykTjG59bkhuBbqG86MkFBUOSAR3YFOv dFlP/u//xW8PX8fo4hLZEyWtIzJ3KpQqN2XJkMD08wayVoQY+rHRnFaiPy2DkgPRKVVKRFfKO8Td XrI1FD1JNtsqoMX9B1T/EkNUr5MRIR6P4eify0ohqaHEm3/hLfCL1ZPuUHoIdCke02DHIeYcqR8k mBSdsK+Q7EkzlgHIB/DUDyAVgO0bHgXKs96DQMmtzPOEpzabMyxrIktc5DjbUUaYpr1iuedZCnrL gf7d07zXrb550ZeNUCCHNkY37tu3D6QMKfjkbTQB0YhWJBLJPsLt698HVfPna+cb7YYAeYtiMI3A sngFBaKRlww2+TxjYO/evQTHOraHKBb2jf5EkbsNzpID/QySEN2kca38SbHPQFGjIVGIAoB3OoX6 UA5lalSENoobfNPphbQgCJO6NMs6ryBMtVPg+TAuybSw3SQJ3dXR2IsT6ZkTpzaXaxuWSwvlIiP9 iYA5hNLQhAthsuaEEzVnvO6Nt5xE0yRquoW9OZ4xh6LmAWM+0SgdyWW/WK+5mRwLNzkq4umM2NiB vRJ2DFylY+pWkJDXRxO497O4iIlECrIjR9P0CzAVfw/rMsKWNq0Y6k22eomGQEx4NbgOECjghlBr U1gsSvuioQiYH8RL5ui0GUJeySSHZHJh4Qd9x1HWigYJX3ic+INuiNNOCKBQWE5JH4py2iMTYiBW CMal0XKq1p7MdnKSMzBj3V440WGTpEPk83LANGOmlJSIApyMOY8GnaPh4KFQ8FCQ0EEbVGKlqG64 zUlapU5IjGucEMOqKuX0gbfvmYDbBrKQqMxBt3KKOl6M41ZLRlwghaKUKLvRCOio4wQ4kwmYRDhl EmmTzJjwsImr/BSPqwu3Fa8ov0nWkzCFOqCU4BB5TSIOohcVCYdj2D8CwZjAeVb3YCrqRE6Z0Kko ededesDNCQVaAPZ0HHqD1UImkwW6iiSUSFI1VKtnHRfEHcop9FgLdvJBV9xkHIkNTXWCqao30gmn XBJARkqrqxJxCabDU8ituihayPNObquAWwu2AagMAdoUaLfWY87xZqkQDAuOYggR0B9iKlvWI+pZ sJgNmISO4UYw5UXiKVN1cX4ZywxX2uaKa6cLpUKp1c7Fv3tl7bpbr30H6WTcznDEzOD9sl5cFyYr w6kWSjEU6Bt3Uze52aSvHh0aaVbSDuED9QC3Ii6Sj14sAXW8esoSB5KrY53a+a2kIlvvdKK5Yr7y sGOeiGCZcpaiI+14Il0oIqUYPFzaCbcSqT1YnmtvzGzYMl0rh9P1VP7AmmE21rHsJMKdUCQYljxp ytBt9JFl74KkBXCryosmSxy+Zfc68b1IZ1Fyav3FT3xgqjxxy/BNiycWKLOPei0PR+drB5k4FjIX hI6RsBPFDGKqeGnzxQ0VjNOwezO1mLmsIXj2iTBhJV1/dlik42vlQ14oTPb8WjcgjjQtrxoiXB9W EAu7ZBgj3pQ3hkgElwhA1yZdKvJGDPVWl32zUtlALtyM7Azt2pDcePSB486o42bdf3zgn0qm2vTK tU5xaEi0HNSWz1QqwSdQ2PoaunASWfSjYjwnjaZ+8raGa/2oIkyeUt1rFMzKZx7/1+xkcj5/YiY4 k6llZjozw2Y4RgxQOwqfhb8LhR0HLq8qQR3ifb0NazALA6vvk0gP+sjgDXzXbBBwc81OQ+GsOv2F 2ddY9nJaXGwqDZjez16WJacrfAV1SoSUeYYVUlVXJMOjKixrTAg8m/A/k5g0DP09zZ6u5nZBt6eN l2KKshyp6y6FMJ/q9aZgf5JBw3IpPzOcjSGMWg8kAWyENkq8r1CKpG6WainCEsQObIjzU8hA1Dtf ovE4Y5U/m50mSlX2a5EQAMaWlaFsSAXRjlKPVFQiQfSecgVHNLuacbTFyVSdNzT9BUHwsnPO2Yet l4YJDPwg47W315WE3ojF37/S80dE/Yp3hlSEG7lIQcwtPmURthrbc0Sonour/0YJ9+vR85w6Dfyp yVh6w0t8J2hsu9UidpOLEVKS1qpMcPWpAOYkUMjZAEhwm7wwYTUKrKvJeBsruP2p6uJnGGh0GxBE ErdaqVPcv2zTiNJkfRoZDTUbrWAo0NdLUtd6jVAktG2mVGylM3FaXatWpePOJelZiO/ijTv3lzW8 TqpVmav2Fz/EDRLzCutXI1rvjqQ1YZkcHx8BRuH3Va5ZXbyImxb4DLjL2mLOgM0WQJ7UuInIygrw TVJH8fMb3vDxXlYpkVd1LPk013pYV2WtK7GvzCBkc8jbIrs41BMpwVqrLRNQeMupvczB/e16YXLD NE/hf+HWXPLer6ysp1Ix1IgyCTC4T4wz52k7UF9tcQcPYvaVoHrChSR5iog5fbB7qRTlURknSTTM ISxnR44ckZk4aGK4eEl9xqRcyVJFZhYxX9g5NHdNT6Fqh7Ll7jaIFXDHBMVUYeNgxSRhPUPsdH6S Q9RoVkChklmThR1Jzh9T5ovkoSTXDTWQ8NfA2tp6JpOyUcHBQkEQhrJCBg5st1IRF/ZkUiKVxsZG VK8tbEempC91ETpNsWqAVIYrjoJG3GPi8YQmTeI7fFL5ON8pDdxN1yBVoLdAjQOXx1/+Ylz4SVqq zJ00BrIzQTiMv5N6VfUfecoyQdHWDZ6FlrFhJwdOD5ySFDnQnfTM5qZ3azh6YzAyXi+M1dafmEnf lejcHWg+hENJ2KzjFhJlf55IPcD2Ot5KoM1ZDxtOXwEs2DgGdDrdCTxUbS6lc8VYJg93zg2jtwOY tdzVZryz0F4+5pVKCdNpV9PZDsny2AKg22XDFCEZQ4V+aTVZ1Q3ohj1z2BAiFq10zVommO7WZLfK eDjSibS7adcda3rJlslwogX3TLwzMjOCYh8QWmk2SEABd+vgaYEf85AxoySGECHXjVc5cVxwwrAj +FUIHbBV2qrynlvZlWdCznbKniNyuntNZ6/pbjUe2xNl7EnGJegpqoBoNxk28ZiXjnuZbGByyJlI dKciBPjhEuGNwHmiwanh9saRzsZgOx0E/+JYhII8iuKy3QlFObtmiNPpjnAaB20AQDZrTxUfVPGj ddscIJjd2c4X4xCjOgnaBohHk9lGHWeeeIv7Y9Fubsib2lALRVGTz+HKFEjYQEyTxhBESCRHPdgu eZ34UCcYXw0HSuFYMRSujoy3wIZOuEuuAKZuR0zr+DdHRoM43RcWSd0usKzePh1PlQgEiUQqiVCq XfPCnUzIS9VKdaoSjHWskvxpHliDQF2UjoBmJY2Y52DIodOmc8Pj2SEQBzmiOPG6iXU88jmxlqIM nGDDjqBsUDQVNjuHs14idmJ9BaEXDxwklWiMFO3SXiTOGDoKQCiit0CROqqfkNeOevFoUPyaUpHw b/7P16dzDS8wtf8gQTE3N1vP7jpTjB4czNtQTXSRvdAB8qi4zSmxOZSnTfuKcHJfrfLsAFlk6tvY VhZ0i/UIjMg0I6+iQF1mXEdkWGFrk0FnQyuQo8cr66cfvv/XlNHMTGyrlh3EugoPRkz8ylQl3jpW Oe190mROjUZb8fp+K/HVkF5YpaNsMmjVTYMLlqW5hVwagaEeYqKNALSibkBGarterWkOmPrdnX/9 /X/9p9/+p+aJJmEePmi3or5K+Wcf1hdepkpTlO+BejBKlD9nmtBYJzDpONIDjjNtQji/JU14XE6c pEK5QHCW08VJLDhigsNyBlJOJIVwhYivb8FWJzzZigBBHO29OLPRCh5SFcTQqXD2hpFrstVUh/0A CK9JFVfSpXw8XxR7gCAt/FlLpQo8V93SN2/eWK2iao6B7vmCC7wQxmr/VlbWYPeYUrqQBPsP8pAT gw9gtl0NrJ4wxxoTtXg2tlpe6a53bt1688boFMMZ7Cu5MG3KXw00ZdGA6cOIUeDAlAEHFK5ZaJ4S xZ8/N1i6uIiiX3NS4h2Lmuh8hc+gRv6cQtTk7188R4umFeJhUqPpWsEVvtAGgIk8owBWvOWfLKRF 1JZ22WaXBlYzWY6MzbHJ0o0wABMeDch2wiwWtmeZpDjsAERYaXWF5DrZN3kCiMx3dQC1DsW+aDOc G5Yu5BFAQ9XEpxOilKFPmaSeWV1cYw6Q1WR0aJQ1WRKhJKOpYUahNdnSlBRZrwSZamdTVSAYQqOv wfDJw7IeCuKsQCAyEY32dMI8hTrIGqwUifcBvk0OB4oBEiBtiFIvRJIlSYcynB2emphWUwzaWKjh v4FBCa10GtnUHJqhw8PvTpCRnKEAwoUydz0kbiEQpATqbWO5hH9YWcMiw2a1miIujg6CfPjVMvhW VoLZbC6dS0aTotEzoVQ6WQTgxIKJqVHAfgpnb7oeQsP3xc0k5Gn8RbfLUGOwNqotgp0TuUiz5KIP 5C3cyBMoJwExfKemIBpaLTlYBGpJXYiCVqyqkuZToo9e+3rONINtdsSox1gCJRVEIpSS0RjEIyIj 2oEK3+qQpQYy6QY66EPRWoTFN0fAoj+Ye0Qc/Fe1ysSvMgIqVYk7f/4tL6YrGLHs3KBiOG+RvrUy oCTgUxbfmwSQVHxyGIbT07x3ZmYiG0sw/ChEECIvl5kmU8mGmUrlFfrTkRS7VlgjM8niwsL4RJSO nV+cH8mNiPU1O8TKduuttwLlRPu/LshRnDQAUNZHTSeLNu1CLXuya6ThBGaGrWF95XRh8cSaTA2W yks+VKUjMBbyckIxTzC6BDAyerl+9onRgVM2gtIARMlygMwpB7LnxV7LjMfkwK9kAYLujDJsj3Sx 9LINIeawgoCdhy62jCb4nabB6NPpJAIKTJ9XYLR84IH74MsoZ+DsmuYTIO9Tj9lju0TKxX2D7Vys 2l190nkcPbsG/6Odh/nSHfjbwO6hABhfVStwZ/WiYaDyOmWel0xO/0ZKYMiJj1C5rGObL/1gqHNK u2D5kpmIA42gEMSOPWR4GbjCT8PPa7aBvz8/vZFa3toV1crtV+xB4P3bVj1faz1iH+5luRGA5me5 sW9Oi4oPbSMRAWSFxuNVHFC2zG45NncqFowV3So8rh1bF21NQOb/6rxwlckJQxiHCtBJsUqZQpHB LWsBMxkeJcrSsHCTNWQBBJC1Icnj463CZiM77NBimKKBAN1xA5UC+BTQuEWLD8EWzGRsstgo1jZZ 1+BdFgrTCHDwad7UDa3FKS1elyx3jWa5AXYSXS/LzmY0LCHvJTixsdkcne2hCVRdPZw1cr+EpEc+ b23Oc6J9aqS4Pkqop7xkFllyj5m8evfVN01sF3/TJdmMMY1IYsxvHzqOA9aD5g5wx1FzBL6IuYcl znGvkX5xtzNw63YN6EbFsjcUPMgAbrorSMHSTbBYZ6ckx2hcwZjreJre8LSoQePHRfxszZfr5Xom nNy8uVpbBcaYtRWJ2KFpxWKsLpwrRoIV9iJYXmSatFIz6YmJcmNNtrGIoGcpmZmNhjxb88WR6eny ow/BlZI5vH1rrazxyibS2Mwc6IYPTU5G7z34G6zfY8OV0+un2404A/G6Pb8NTyst0XEBLFXSX6ik LX/X1VTHqP55wfHatVQizwtUeXPL3LT7qo35de4/sDS3e9Pmx0Pdh46c+FcmPHuRWrZAH4vK147k bexgOh65dnwHeOqeSutz93350YjsvFMjPDIej6C2gskSjwlrcWTTPmKBhd2GJB9OpJEj/VkuiURi Pn3/q+CqrdrQvn2/8eWHP8oMv2nna0FXETdO7zRjQTiTIfAyEopXRXNJ8AeD61Zjrr/qii3VAnPn H1craBY+bZJkQ1sM4uAIPFkNRALJsigHQmaZ8Xzv6Tcz9rzu+kh8Q7MwBYPYesW7WZcbjSnJJubM sRJXrqm+8l2vnttdYgw8+itfvO37Xrg7tuP3f/B/mVMinmRr0+DxZqACZcVfjaFtt62wkB7HLSFQ 3M50G2ZCvibVKNrJ1pKdaRGPsFrVRf/lduNRzM6CoKWD5J6Av+eqFIGtCfWp2/nWkcx4u/PSUq0U TrTtGlNuMFGjfy4a1PqY7VaJBmoEV+QtXXWpEl4R7GT5dM0afpwSzsCd7W+LJpOetw1rbyJp98aL 3l/IL4VjHyDVcCKIB1KnhZGJ+d+pR5PR2dLMTGTmN6/8XcnE28g9cOKB6HPlqfc++p7V0iroG0bf cjpDQ8liEVNBgEX50UcfvvHGG60lloTsoHu4nMACmb4RjNUeJhiBeFVZMFJBqeGMOwIeevfen0F7 dkP5ZoHSM5I77E33fS+OtseH5uhfGLrmBGZ2q2EWRkyCGpZqZbvK9CWd9NM/FKHrplHMdMX1mqBG Z1BfKd+fUIMvsVnThJXI5zksHu7xTW0nnUy/PSd72Twv6NKMT2ycPXLs+Edxyuuahy6NxdtBZre3 J7NNLFVpNHEKBr7C4j/4iT+++sqry7WHWAP3bcmu19eXl+hjb/PslRCuUQ6Klby0Lvq1zjL+PJjf 8B3G8R9WwvWrrroqf+IWmj26K4ON5Bf+4qfBXCdC89yfms6xYg87Y2zhFjlqSMX38T/4KLJSs+Bt md7yLb/2atFY3uDSDVhlJVPzfpc7N9W2fPnLX/7k33781Im5ngugMAyntkMAb/MboKzjzNCX7Foh yzieprLz5ANSw/DnZIVpHUGRH2mJxWKiM0Rq01tSV+P59Iqtz0Zkc06KsLY1J4jJqYsT1WeisvPL Hc1PHV86fr+5j2nm4o/MChW4kQmTaO8UoS8k3VmOlMQWUr+PQdboLPOJoktqFdjFZzRwgzD6riwt XvQUtfIiR8TAsPAIUOUtf/AbIMojqQD9GBvJAX63hyXH4caqTMs3fMOLEC5yQ+yXtPqn/3YnKTWm n38Dg/WkWwMirR05zqjdXROa/48f+mF2U0oNhYrFhhszhDmElrcQOHrXI7+HoWXTlUegeTQzPzo8 GjVjxXoxFbx1bOwVbLNNKvK5uc7M+MzxlSMaASiq8J7aWv88Z/D7gqOlMEZoWO33wuL3XA2L585H l+Z2Tk0fSYSPHTvx+RHZ/jicD6CMhtHKnpkhodVWhy30MlOeSLj3VtvHKuuPi4klDAsE8cZakus8 3BUbAywe7tSQ2HpJdwHTTXnj1CocXITz3PXEt26b2X5yvvaCF/zuF+79J2bBDdtfi6yJMgdECYsX xT0snlW1IVrw7daw//yQQ/oqWDw1+XipNF9sfp5eNYFliYPDZyPPTifK4iOBFZxZ7jn1Jnrw5Nwj r3jFXcfufS/jf9veX4ZbTg7feGr5FKo12czkpvXv/NnvfnDsGNjwjl/9529+86ummuN/8GN/bA6J tThTmwQqt0PioN21DP3SWXyQEEMCtFzUJBECeIQb4GZaLl8yiy+GSBkhjkay03Qw8Ze0K9EYt10s 3d0ib4mkjhAWH7QsPgxGYLHpCrvshMSG0Wp8q3Vi2cLYi0XF8/uCLD6cTLYbxXgyPl2YnA5N/9qu 9zHOYfH3nrg3+TwZCe958Jfz5Xw9IsnlI5kQmf0JGGCvXeX1y8vzzEdeffTo0dnZLTZdqcRM8CBc aPO2KbEoFMkThxewmAlnzEg2lv3VfT+P9uLqtWuZQdU9TR75oQfeCp0fCx9URQ3fYWgHDhzQ7T6Y Mpo+iJkuq/XWrbCap8/ehXaSE6nZ5IsQJB5nGmrq+UEWL/N9YC+Bs1m8FcVwm+CQ1YGutZ5SeKay rL2h5V0xs+vVBdlrarMpQqYPzO7Yf/zQh6yDxZLGbeNWBKZljzLArkqKmlNBnVIAlSzkvioiBH5x 1huEa09FgyvFAjfyxKOPvWd0y5aVg/86Nj6+kt6LY//m2WskO9KaQ6QV8hyrdDhaQkuwuPwwTD8Y KcOkRkeSsgHKhvdFI9FqsDa1PbdAzpuU+dbffbmsdaS587xNsW0PPPDAob97PH90nb3n8SYZCYyR udsF4CXMtndMvehFL1ptiR34ptSzP/vZzx7+2+OVEyVEYCcuKkvZ4Ln9LSiBQ2aDSGywUETRkMQd eHXJLBrynm93vdnEIGt1EZhxnHgj4lvc5JjM48TdDU3duPH5En9cwHC3Ulhaga2vmlNghKs27L75 5ptn7hum876c+mcGx0fcD1XcSj40iu+V03gRMCnqPjccANdLvot6ZBk6Z9w/Fju7I5sUd1F4cGfn ZmHurReTwNA4Mnbb0cdlfoS+DAKc7jzIlfnto2Zx8TV3fAR6HqivSwKNw6fAGu/beq2Zmhpbraws L6M0lYjt0SmEph/86Ae4558OPQiTGio0kEP/6tveUjhwYLjckMF6/GHJ7JgysWxw6cQPI9nsv2vH N33TDwbqM4zv1doDjzzy2Vr892RoOMclwV7lO/bseWtnaZNgTGdZLVqq69Cx+CQsPiPaWKkYfoCv 9cxNV149XrYo/vjJLZsnCqk08+fklEyqsSVxZsBYLBQIrkKA8bqAg85Ks1Qtfcoq5L5oHR/rRP6K lcxz252wO0l/dcJLsv8fihNJcSWDMljPWgPnqrj8em+qusWFY9NvfOPv/+WnPkC1n33F9wmLl81/ wDpTHRQLxJN0uzkjDgX7vMZY0rxwKMRUvHFZAh3/1bQOLFY/bWYIxjkkMibQ6hT+YumGqHRiDplm zb1H3ikqrPHpa697+z//wc/suvnWDaOvXV1j+4tdWD3qkQNSt2/wXvHu2+4PHiQQ5uGfefCN3/mK WGLsT37pz8x90ryh+gyGcTdmYyyR/cSBRSak6v6aIGWggxpcLLJrYwygeZhTmA0IMU2TbSLPo4BC GciW2x3MttYrVcKBhSewBIp4JN/xlrIo/jUjQ+Ot1kvK9VIwJqqMVh19aSeQ+CDfo/UZ67sierm2 2OMYv8LiAzY7dLiNYQmpbgH6dMJVSUfReJkDmnHH2Q4xIeo+NxH70vraUjTx582Gi7mF8VInTgFh v5FnPu4uz86EZ941/W4guddJ3HXorsjLJPznf3zp3cCpeMSptCp53HtEly2cqlZr5nKZfN5365qY GBG12FqR1R1LuBMQZU8wKj6y4QKR5KgzsIR1syYyFB36yat/hCV2z4ldDx55cGTnBDPi5x//b0dL R/ebY7yRQcXCTzXgJBp6CvtS7b9icKGb3Zzv0jfk06nBoWkz+IQgQmFr0RV8aQ99hZbff2Twi69r O0cLr3fwJOYD3WmQ5inOohkqBUux6segZtqLHeoKQkySfFqveRsKmy8WsgkiuEVFc/PN/zV/4sTY 1q0wTUD693zPz01Pv/KWW17/whd+24YNN42PP+uaa1581VXfMjz80le96idRE0EpyAckf8EL3ksK KG3bwrF1sZ2WzYd/9Z/5U3WmLLl3/csd+f3r8nZ8nGoG/s4CYx2vzJFPLmjCfsiHf8KDdz1cOSjd H8tGMToLf5dQlaCw2mhUE1Coy6tXRx+Ai0wToougHRLsgyiGOJVJZeIRkd8ZHJLtBHxtD5595LFH vrD2hYPmIJwOv1reSFtkH+dYDFiBDAHcFrUuvBuJEQ1mLwf3GRUbW2Q0anhzE9MnQcd0SavlolJq 1SSbEGg3HD7jfitaUUmazuvg72Z29u/f8Q7eyLCm1QQBvu+5zxVtzPo6/H1qepq8SywnwrTq9T98 17sg3Q033ECZkPr3X//6wqOPomWnFY8dfozeFitM3LDZAqWxWdp3fucPwiDQgEFMHHmvvPKFz3/+ h3kLw2YoPGTTYYtZD1bVH1oXHTAX+uF8FSYS7+LiEkDs8PHFgwcPPvzwww8+8eDDjz1MrqS7H7r7 rvsf4iIIgIkHVXfv2B0PxMcTOUVbMgjx4js74/c5atJEOMEkR6DiJP08ncXquLoKHxSTGsu6eFzi kyAmDzv4xeAkDh5gt1zUbNgARafpWdCJ9caThidishOsrxu1BgPV5qtjDcOYHsfRCy2O+GCcFN6R TokeiXtYmuQtOKFmMpoon5xRsvCLVsS3AKkjjRgJLpRU9skJXsMhBw2fZe7SQBg//H3Axeip+svn Lwz3YDQOl1BXbj454HqMogseg/eEdA8A2h/QhOYXOpgd9Xq33W3V0eNLJ9LFimGt8Upc40SdL2kF ZPDT1VjUqlXpNQgOfwfL46GUz8ONgVtgxTU6MTOUyeVwr+w26mIy0NBoPcQ0g7QXDsO1JV+NadEQ ZCz1wdONVakGbeQGPlUbwz1UgCv0lGrnYQJ9TPNUxDzzuz9ibZoEWbk96+hoGXqfpw9+P79kDVMy pbCcfhyjTR1I9Ch+nwzbQjE/3gkm8uxT013HnzebwAcX9CWbsqrJVHye/OhHP5+JdYrysw+KERPn 8JBphEPlZrRQi0TxQXdK4dGTteCKE3yMbcYwsE+2K8HfyYd+d/NErLCAZT6+djK2Xk4WK9FO0Fkp mhrGpa6prJiNY5PrzR8Lpn8ZjtGpIEKI5wnm0gx+60esM9CwWUiX/3H8o48964A3W6YN6XJKfqrE xXEFMS8z4syZ0AMSs3tg/4OF5z/0pak7Ctk6zwYb04H1qVChLZrM9nODrRd55gY38OxAaHPbxVFi 2XFXwuYBxzwUMneGzOcCnJ3PBYKPR2OHSTDSDZ5eCs2sR2bbZoTE7htN6s17Xv3S9U17HnISq0dG zPxR86lD5l8fHP3C/vE7P2U+/Wdzf46aqOo2woenrk+8NFzC6DBjMkUTy5vQP7rhD1diTzTH5qrB G+qhG5Ogq1qpE4h56EudZDREKpuJoMFAdMhEjnsmXwkXC43r1+vXdZo1lyzmrU9HovfmnfVWrB3t xCJHl/HPT0XGDk1kHs6Ey3DN2Q3m6GmzWh4LhSvzc2CD9DgZsE4bfMfz4WJy66O5Hf8SGI6h/QyZ UbaznztZCaeDmQ10LuvnFTtMJv7J4dZtL9j5fxbmZbt7koq4seWYO1tem1x7yFwx9qfhZrRUqIxv fujxI2+kU6tmVVdKEYOeVBHfH6nsINcIeLiFIyBKUCgO5m2ylDQ3GrNvdMMtV928a3J69Jprx669 Lv3ib4x9w22p516Ze/a13efcWLx+X3771atbr9wayE01Y7+WGPnpZuAXo93vajc2lYpXEIdRb6J6 bjulDglUbeICpxFz2kkZw0zyDi9sknQGRnKi0Paik2uNfGzETI3ubFYirfYoXi6ReICxvye7NOWs vbC18AKz9s2d2mtKqz82PPyDyeFtD49venD4Ps8ciCdvnph41cbc24Od7zH57zIn3mBO4f80yaI6 ElwPt0rJoUVnqOvudLq7n3PTz5O9cmRXdi20XGjVC5L2uFCPFdwoA0roXnvkxC3xqW2VkBsxp2YC 8cCIZDjlSINbVkKmIhpzCf+20Ao9u6jabYyzpBRKlJwMJ6icM9XpptoebiHW0UmiwRcD4fXYMHsk FIw3bSKcGhGiJmisYPaUOAzQjKTBx/7AziHdiIM3Q2Qo4CSSoQWv+USl8aVi9QuL1Y+sNj9aaH1y pfxPtfIdnPXS3ZyV+ic51zof4mw1PlFc//tC4ZP1+hc6zYcDwcPI6yTmwU4r7pQiN0SIYcCwWjOx OuFZ7SCR9LAQAmPYVXWxUUiPJUqt9UBrLWXqiU6ZM46HqexQy4BJoL7euPUKcQwi3oz64nKUClZq jeGx8UqLnVNMbnRkfCpertaLlbLE4TDGJGoBEyHjrIELD1lTmwkcdhLdYOru9cNJM1t2uwvFcilK MhtJ484aBv9VXQoeL6xSDHKWDlZ3da9QCy0l9zWTl87iNfxKrcGiQergveazeLh/fzNIRYG6r8g5 x8Ut5hr8ZncOFPdzC9btp27XcclHT3xAa0nlKFPRin3eF2GsGGChSpDdv2Vx0nWp/03o7lvp5SdI iZu2qNBII2wP9NIkD5GRDGu2wCo7kyt1S6jgMcBB8ZFRXG7ob9H/snxDkPHxLFFb119/PWvV1hmx xStk0aXS1lr+j0QzotvFZQtdoZjVdDMh36/Xd0O2WjAhF4VIYKTLjtIAopzJ9XVk1NWmasBHIYAk sbS8RJmyBXBP1FIjpI+bVOLhL9VmiC+rUp0rvF0cnwWx9N26hZ6iT4IonNanSh6nTO0nf8HvIVXe I3kEeQqMiims00jH00yLucUFFMpDk5OQDHg4Xy1u37BZfZ/Itrh5iyhJy6XC1HgEsPf3f//umdGZ hx98cHpazIdgFysASGDBUGKIYTiZ2SAbzGc3QvDjp44jN6SQsnt1uEQMYkeJP9gGBx4zBgEIme/g 4vy99957++13o2f71Kc+9YnPfuqzX/rCnXeyW+e9999/P/m+T86dBK1BCvoRR4h9kyNbptNKmLjd GumChyJi2f4olZjKTmFFgN4rK5IqliYI7SUnlMfUg5AE7dRMndteeMV1N+y+hi5Dhni89fgT5ol1 YrzrddI08QkFbtl4w86ZrTfsuBIaT46bRqkNh4QFsJErxYLQaeyDD/63oyeOzk7PIuhrdkK/H+nk dYGH3C8pM8dk/sjEwXZDh1s1q2x65SHOP5mH24UbzHhTvzgcWqwAylDXJC1P67D8QfA0A5R5LlNd BqfLFOXEy8Y62sgpAJGLNpJAM8j0Jt9AfMd577ZsQBLI8AvPU0/V+4n50U5YpQmNSRA8GY1jvz24 f//sli1ioD7wSCId/5d/+ZetO6bnlw4xeJaWD0M/RE8ePHHiwNLSiXgSR7mwbj3GaEdEELRuhwv8 mmxt0yPTvJGuVBSvYoS68SCRoEAT00IHG+8Qs5sHmQJ0merTz3d2fEraqkxAo8QyZxPg6GrBIW4X TbEKKGziCgPj/AJ7gc52zdeISs3YLsk06BQZNQRBdTuOC3ockottftRIUQ0v1ewl9qukqOHU0AYW X079A86lRjbL4kFwtpOslop/LRNDz4AulfA4cfnrc3f7zSp5Bo4+K+RZG1IXESRPeKxNHi3hIe5I e8kNFsMbhjfjRF4t19ZW8vVGORwLuhtb3ekWjunOpqErXrf34DLWE3PgdBdzPVwRccPplqQCMsFT wW46Hrw23L0KY3+7g1PPwa45bIKrTnDNYXenMG7D/9YJ/Us79H853dBHupF/MA5BOQtOdyFiVism vxA4cWRjbXlv8MsT9X82p46bNkBpu5m9OrzrG9szOx9rhjDVtImsjXIK1pYNuMgUHwixsyX7DLdi gUbUNMNOh6qj2iM45aBJHAok8sgFwdAJNssCe5nIIuY+J0gEaDiA9Q79ocniSo9LSDvi1QjflbhG EKmXarqj1cBYLTgFMip2sCzi0omzR9FtN0dxL46Z0eHikUPf9r/+cDibCQcji/m1FMGwgXA2N1Qo 5Lv40Jj60koryq71scL82v1vev0/HHg0Xc+PmlZuLHdFOr6V9IWVWmdi1qAVTw4FC+0TmfHT4xvW /u6Tr/GGxK3ijN7pKQe43mBRpP9VYm5FLoStJVIZZjYdXmx01jsmz47e3SauJXMo6Byz6JrD9Faz +nigcTTRRa3bioa3tkI3D029MD66p2XGPDMpjl4k7QfA2/dIPsgkJJHdjXCrSnQSqcDicq1QDJ4+ 2YiGVmanCXYtxwMLbRxkyGfJHkfxqbpjMqPRm5/1wvjs6Fy7fKJZrCaCw7s2jyVG4JKwis56KZQc mdi4c3+1sBgLdjeO1saSk9s2kZWIvnZL0YmRxEg2Gkgdzzfu3b4ZP9cHdmwYWzx5YCRiiqcI+HC6 yLA4YcIDK2Yitsu0c7Uim6+ZiltotPAY9a1fNlhHpHK0An5S0LOmjWRnJ/kKp85xti/jVJHbbsog 4VmQIhSHIhXGMSl4dP7qPcxUyySEZfuT/Pwe9MDgRdCtPdloAR0pWni+kISf3l+Wk10J5OTLcscl agP3NnbXkjgU1I+SqxIYd5YPvr5fayKe/R0i1kOsd+VGrFOPuS3Aq7jMh5KN4XRrNNhh6Y42Yq2C KTVrxVQuNXfiGPFLt73oBUQfsI4eOzY/PbHj5pufNT293WuXw6FhsgfdfNOto8ObiL4XR4ZIOxDp En/RIssNY6/UjaxEkoXkiBmZihB8RJr02FJ1ad2sa44wuDx8Fnaszu/q5qjXYfQUqBt6PLMDbC6p LKwOShWnqvhiyQF+C/REJeViTMYv8ALHk/q9doRrW4OJeOdYrZbgF1HE94u6ZE/PM8B8YJLrbFcU r0pti6EFIyuU99FrL3WB1Vpa2wJ9Ja7KvZnv32z/tCMdKmiZgiptYgcWEPJ3mIJl3qPZ7/3e78XM gMv/SMZkxR1WChUMIjoE60tGniu7R7AS1+4gKvhdrDEYsJRyXdkgvm69VtHRs5+uvSg7wYNksK0R JYgkgfh29913C+iOEvEPV2rl23n+3JncOYjiZQnskbbXdsvb7FroV1H/6QUT+5ctzKeTVAFiy5TM XSIByP6acshFlVAsWUQ7LOYy61rHFmx46VSrwATAwl9+7GP8yejhUwUvBgGQubCOnTZBEN/UlDSf EiDyyfmT2WSWbTPF2GthGJ5kPEX4Iae8KCz4hQ698YpbrB77GR5WUeAfgtR6ooletFFRMDYR0WMB bBJSQzqMMPaCR0LrVbFIuy7gl/kg3v0xNuK0jh390SgEtv9bSkM68ovoaJwcmgGdQY1TpyTMVXXK +mB+PW8xSuf2O29/6JGHwPjMbeY55KI32ZVoMmw2bpzmKYA8hXDnnXfefeeddz3wwInFJZzKspSz slKCmLqVxEc/+j1UUtPSYtVgMwkZzOSNEOYG4xI7FvWXXYQseaUmNMOORjs5rDfkRVKHy8jRsdMb P/0v8rwfIixB80roclk9MJ7GYceev/+qjc9AHLq4oU5mlPXjG7Dn2Sacb3w5qw4ic0v+M4kzUA2J Mgux8WIMQBlASCfKawBvIFAhMtlWQXufwAINskbIw/yQyWWqNZyYzfzp/MZN42J4sYp8y/HEgC9h NHao83UmNMMXNa0JfDZiCNWRwD08gnuuONfZPsIUpI6SXNfAfh02T/cY7E1aKXu7E7WFw79N99uX 1Pvo/pzyA/grhdDL2TXSxrn2Aict5eWDvBfxUJOIM5ICNLqJRgdPIk5xC8C/WKwccpu/JxEYgtNe Us2+HsJnCHFw2cNBeqVv6epL63aQgvF9RY3+aXv6TGf3GL5ILUSgg+YkPMru7wbyIPguSvg6GlRU 2cVk1mU9HwqjSFvHRaATQteSdQLDQbPDmGvi3/2uH22OxD7/159brjhYYkg82sUqiYZHYnvF9RZO QbL1kDPNll54YHacVetmP8+pcMJXcrLnKrA9eIcJ3G6cz5vgF53mmulWmvEC54HAqX9c+PRfHfvY H9zzV4fXj6BXzHjRQKO90czsMtv3mGtesveVQQ/AHqQLONnnExTPBvE4rOFlFuiSCyYZ7ab4DHQT yFEiPlVvNbVbvfq2Tm2r6+4xXbTKM4aASgfgFu4G1j0n74WOSg7U0JJLymuZ/Kh1GLKy7kSa7UTD w4XcXSMWMRl0JDmom062cDLBHXR28jfe/YvDidjf/9S7vFqjVW2MDmXXlwtIveOjmIK9Rn293Sqh pzx48G/y6/cZ59ip7k8/Xvnhe1a+5aHit3/29Ma71ncf8DY90pm+Z+E5T9Senwk3io1Dk/HnuM0t jx9ZR2U7uNJf2ljHqmhzBaiN18I7BgB+EkTU4N/Nl7IoT+lnF+C5FgwsOQ67j7FLMEajOcfcaczn TONgbS2fDGzJN2aXKresN18RTN9KlkgRRjuRbsfPGmrHrGwcgN7f7kcQDCWGsskH71+Ne7vDzunn P9s01j67Mbc2kvQIlWu2wE1jjXDyZME5RuJ3QB9x1Jsny5Njq7lMY1MwvmV0jNSl+bWpPTc6udkP Hn38fx2970DSfJkdjMmi4phqMTwS3Q7DYY9Mk3k4NvpEIf+lK3Z248lMLpYci4eXj3UDzdUc8dWl ugHv1syRe/GJHE8ktkoE5mgjmkMVbkdkyjcMisc5Zhu7/0GvXZbSsh0EGowGp85ZhDvZVMNDTpfN CXKhZMRp4dHoBuuhcac7KUHcOgPR2Mpp09P0dnHwkb0nKNf2jCStRUcuEcKyP5ycJTZsCgbXmTuO s8bJciZnkCnDucxJklB7P/xDBPCgxMqeCXbrIVBZNuzGCcQ4o1OPtNHEB+jxwkp49YnSkfVoKeol E0hTxdnh9Zmh9mjGjHSiFTa+wESAq0Qqxc7jGdQSn/v0Z/DQQ/JJJUO7t+9BBduod5OJsWiEgJjA yePLmVQ0FkTY8bD64MoH9SfMyIbA5GxtNruUnYlt8FZQaXSOzh2tEdsUKWlqSXY9YlGHg8N2dY3h ou4BoipcRAcYvW6x/bQOUKZa+HXxEPZslzGrppZ0yn38rhkOzi/84iie8SCgwXpe25RmoHcNcVc2 rk8+tdA9APP74rb/1BnXfcHdVmlznp5fH3dEcSdZvW04qxVHqZGmrhHwctanRatq8hawY1sNLGoX ZasUXJNf/spXcuU3fv3XDfOy3R6JjpAmR1SBAzpAQfEDS9FgM8XAjO1qEJqIHsrCe9GD+0RGpdn0 msUOStPisusrcKn85unNr335a7/3Td+7d3Iv67w2XIeCPqkoRhSOViXav0HaC+AO4vSdiAfxVyVx RCwRSARi5H6WXUEl+bktqj9JBJZxQSaIX119i+ouIQoyHndLMp9ud+fzn/+e97yHcfnyl74UYAlB bOo+G0rXai0sLI2PjxIVYFspO8frHmPo9FfWVhh8mWSGcFncyzRYF/sNsZpzpTkGz5HFI5lohugh NNcqRiijv5SxPujUMfgAPc9AF9OW+LdIZmDcgSRYVBkELYdcVt6i5WRQeiIvmwElbepB3ot8TX36 EGRgkPYgBSkQJiSmkZnzjnf8GolhmQj//b9fjadprZE/ebLEI2EnnEtL7ibsTBPZVLXp3vfY0Tvv fvjoUXyUlsHykIWZibCIH/C9xw/yUoK4C1ZfOjQEAJcvtWYNg8jcXBGJHiyCILW4vHjowQef97xf WV7BvmQmc5OFegExKUQkcscgDiITyHAV36uOJM+BBPBJ0bkKhciAfymEPf+eaktiwWKSr890ilbh ewGO8RRl+5Jon6C+QUj0sT37lq1m/+wNeh37l1Jz6WUsYrLkS+YvNniSpDQ4CZP9A1uRKq/5D2ZF XsNagwRKlbKkzyTg4+Uvf7nwBMsiPvKRj0Bz/Gz5E7086yIyqsXvNlcD4zjMbtqsqmRXEq2LllzA p6HRePjYwwyMWkv4+7XXXqs+77rFq+aGxAWLAaN5gNXP7VKadv496hnIoYmIGR4UqCknaYJq55FO FMtfmMWrJp2Uzpy6A6oCaJupw27rUSsedysrMVKeyC8TdTxLBMLD/bsRz42JOtwmlrOHqvPtAUqU lNv+TEY5AGsWQVLVPpYZ+TKczacoo8maXM6wU2VVNjqrbza0A8H/weZvCrqc1lQud0pMuIAaJ53O IMcsFxbFD2A8EBsn/NEkNsVe9a0vf+Fzb/zbP/s7wjUZJdOZ3fMLRbcUCcsuqX4CeI/c9ybe9MY5 Hbwrgk0vUjSk0FNVgTthz+2Otz3kpcNehjT0IZetJUJBRCIxBZOip+tGzUqkXXQ6EyY2ZRK3euGX Rcfefv2L3rLnFlIgrjUrn5ls/1nzcJcELMG2h48JbsjsO4+OFOhlGyHISHSmyEko4dxuhPSPsaz7 K9nOrwy5PztkfjZr3pbzfiwb+M6UeYNpPS/YeI5pb+y2Z017ynRlX1m7JabWmswHmEcCjbBTjoar 8Wgzi38FrhN4GBCsEL/mBS985Td/c2509E1v/I4IrJL8NqTJ6QYR3tJkpSzXUHSh7mh1ukO5EA52 m7cPV6tHsqnGTVf95rOued+Vs384kXz3TPzDm8f+diz2ib3jn9sS+9Kk85lX7o3vCJ+4duruq6e/ OJr80U7+Gu39c/j7kwAFfLWQc6QRdt7J3lbyRdIGibmJIGQU1F4XhXiT0DQWQUL+OaF+O9xwAlUv 8IgxZG48iA44HRlvO9lqe+Pq+vZSdTbQmGAYk9nGjl9GsdX3yGKBPBRKmZWiV2/K+cRDZip7S9ip TY8nU4kDhZV/umKX7FXGCrxeFm8bL5Y7UKxgAMBshwB1X8f867HC55bz89kUKcjWioV19PJO7p+X jj1EyDupB8YM3tjlemjL0BaJj61LPvpq95FO4IkgToMYNLY+Z35e1KSJcLJeKzAv8bUmupFtrvLH UTcSXJ0w15h84HAelfez4sKL7d5L3XCA8Gbr/Cp5Xc7O8C5sVXZNZdwrTAMQB4k3iHOSpwK1vMeG BexYC5MfMyTW4UsX1bicgqL9FGIDuWnlrbKxq/jYWDcegkKld6xCCMTUdrqynW6QXPC+HCCiS080 sJw4oCheM0GJrl92yQL5sm7a8HiZBqpkkJ1eZTlLsIbZJBCBlFs1hUPeo/VkAeseiSenqlOTlcnt wa0b2Fe5IU3EYxIXyfHxHFz+2n3XdFrthXnCXrAkJd74xu+aP7Xquc70htlkfOgYmxs1u816l10U JZQALZsXYGpPmLFNZnaiNTHtTsej0VxmqJNtnTTHW3hFSmbaGJE36iQKiofJsmzAjnGZZfVlUQcJ waaZO1x5BoyehYTZQTk+KezaiWZf46r680h1/SpSnHM8mS6eEcWyBR5ZXS+IcjYeTZFSoKdDeVIt /rmvEd1Kb7NBneR6Rw9U+ii+x/rPelz5ubjUW3DmY16ri7eZMNDUKL6XxIoSvi+GerHUQ31pOe7w Ja+22ozNpH7gB35g9+7d73zbT649eFAAXka8MiiHvrFvsXpYtbxZleJZ9eyjbFkUJWLFYnerBxFt bFccBjqdet0+ZOFzzK6x3INnwouf+2LczK+5Rnjc39sDTHF6Ufbr6qP4s4G8POhLNlZ4gYAMkSiO UrjYhojYx/tUYKxaXVSFbAGS1R/3FNcK5ClH1nm7xqrdW7AG6JdUJ2wos2HDW9/6Vhzzv+u1r+Wn 1ippmERhDVSnKPG9sTvOUCrYs0KqYyKCFhaGUkMLKwu4imuGZ7Q3+k6oQX1rzUYyFj966ijiyNT4 2KmFRUlp2RTqnAPh+xQ4f3T2ryjtFcUrucTFD9FaVBFirrcvtV4ZeuuAsE/1JN2O9YhgVKCgtUhC hpz6dV3wgIN7dTNKFk2EATbMaJOMU6IclhdOTs9u/z//5/cYWdZlzWVTTn7GiqGe6/AHVBUI5KhV oKFKkyBN/LsYvEk0IqRl6piYjWFeKi5lSZVozOc//7FkJFltVpml2XiOYUmjcvGhcrtaIhdxNFWW vACepbI0hJInb5ANItDvv+Qbv5E0XzaGQ3qWG/rj9vymySSyEqqOB/8bnS6qKTSoASwQ0Q3hd/3i T73lXT8Ke9PeUXIOfn+SzjrTVQM3+W+zr/TZfW9XLH/Q9GacWpKepHxhlLaToQM3E2ICHZgdUBK5 E7GJKBNShmgJSO+koNFEocvLGDk6FtKKWP+FL3yBi4itxKcQEo2yxU4xtOpigyadYI0szxLdOgNO 1/BXML56MRYMWB5HIFEm6E4g1EpjICA+9eFmcfLpdjX2BUUNuP5i6vInbyyFaGozDl5BAzHvcSCG sgCofl/CI6xce4EeVz2aLuq+AtzelUIc6sjmpIsM9S1T8yOpuVpzpRuInV56w87rYV3CvSQVt0vq PyLV2H5J9l3HZ5vesYyyiT+pBRehODoj8aKxSZkJJ5HQeUylsuG3IHvJmY7xIBiI4g1iDYZSFR+8 S3S5OO35JlBBGiZGoLjXZB2WwUDuhZhsANsOtJoAXrK+k6475eZbK8mJGIoC3OQlJGravO3n30pK u9/7kfeC6ALtJDuZYduPrQZHnMlhM5GJAsyNy7rsRchgYnPThNgp1GtPdprjXhsXnGkTxiybFiFP cjiSia1ErkHAE1v8GEnfMRYyRD9nOE0lHQpORArdoe7QzeEdP/2C759px2bdxN/8nz+5647PPto9 8FjjiTu9A8dHi6gLC/XVxEjMIzDCwQEj1G5VHFZSYDvW0EirKagKB99OOZAv1k4smbcteD+y1P3p 1cDPLLnvOd345YXaH617HzDep9qR253wvAnOdyUfCKwXgNUmkyIbB3GIDS0ecUeyR8Ot/Z1ie9sU oaLd8prZNPXhD3+YEf/jb3xTmC3tyWdorSntSj2bGYqGI2FWE5J8spkv0kldMowz20XtCF3GxidG gkunCRObDXiYBMZaxQ2EhrSruZHkDZXGBEndcU9dLq0kYYhjB1qRg7rS921EFxzcfaYvrCUQIriL USSDReQawlwhOTpkKlUnpTgl4OWHHEcuJInBB1ojhZEnE8EdS4MTq0TNesDkI+auldN4YqCJQMcd alTijeLOoCBYSc8oO+U65MWI4bPSceMRxrKs5DXC3NxOad28+IVvPj3Prk2z42Od0tp9e/c1sIBW 64+nh9Yry6soymouKQpFu0wgxrwJnDSBhUTyRHy8AawcGz3uRA5htEkmT1BhVpu4aVTbk5t3Dsda lc5hkhXHYvMNt5qOJkbTt51cSm+/+kcTo+YU8DeyESxfc1ooD1IguUgu0sX3PLFwfH50IlpvrS6H F+rDFfKQklTTjXUKzUI8mZDxaf2OfJncsnXhm1icyLHMd/xWQMx86wRZcjnbgWZueogQhG7KkDM3 uSFBuC7EOJvFQ2C7LwFXyWdpdz53PTLCy4LbagfZVBUDEkKR6eAGRAAgm245olHgIYvC/c2PLShX v7UwCUwBZaTEwjsBl5h4ooVtXgWpYNyTHLLpLtEHsg+TbMgIdy83V3kfW0Ng6yY/X90UP3z734TH 3PGdmcrJ/PqRpWflrp02w0PtwJbuRIisZczrJl5ZFpdZowFFoeq46aZbCL48NbcAt5H0w/AyxlOr y7YT6jE0TuoCk0YltCmwmQjpqAke6z5x1Dv4wfv+dtUsR7KEu0uIJYMZLi9ISDJZbgbCw9yhEDNO Q5/gvGhsREH0VMegOCs0xkOkReRzQnZ2dF3dc5Hy+QlZAScOvEVUBc8nHjUXDJ29KBYHREBQBoOm SWNmah4cHwCqc4nNMiiYzZqwB0PC+m2JpyX4XsaX51VrJLYRjZWA6wH02r+5B/Z76nVRvcjCCny6 CC/w3XEsdpVbFL/yRuhCtSUPH4kns+H3/fZvQPFf+8X3iOlCHGZ8rZ96jGhn+Coma8GQzI7WSg6V oaDABE2oKcNa4L11sJHD9/yxQe8kVIrHEmE04yxo+EuFcldsvILNeVVK+Lcv/dvx6vFyo5wgTigS ny9Lvm8tnBX+jLUENx7Amso62irhXKq8Fn949TXW5OAiu+hXeyjc8kFXzx2J6zREdNDW5YZf+VNG 5P33D11//W/+wR+Qlufnfu7nQO7tQgHldjguuFeVgH34TxMI/0N1T3TFyIh0omgnK2X8tZSWmjRR tYHUfLW6mgkTnMVO77gVS0VLRTNqXbkHx7EQ8JL18ueMAR1Xaoc5cww4jPQcj6STiEpUxSh1UyJA /NFRScgm0ZS+NGbHsA0woZnkvEOPC5DnhmPHlrduuQGvGDZIzYyMHD50CMvZ8MiQbHAKebkbKggr U3WPkI4ORTzndQhDkldAUmL7OcCA+qmREX7NE4hPpBmhZiRpC0aXC8vH5g9PT2Dkt/5IbIrYqozm hqoNgZMC1NYlecNH/ucfgD0J1CQzom4ZasVtIX48FYMpsCvdmTnVF2l6ko26X/kio0hVIldxUaBu 0IzOJH/6V9+J7UG6CbTkH74jTu/Pi9hRBmwaF5yw5188R2XXu+EplPI9zb7cLp6enQ7KdEKdFdhK 5l7SnAeTK2XJ96fmHGqsE6ZvRfOJcParQkGJYJex7LugBmVnrl6EKhwc8iJGU2a9xsokenBAOlRk TsFwEdeuvPJK7oH/wnMV4Etuhi57akh64UskS/82NR317bSgeIryR10kgjGPX22+TAm20uvnHOoY 0lPA67/WEsIgTTohFiZ2Y7+j29qfiS/lRuYz2elYKNNpXDUsGwgla3hoMPTcAHuJ2T3n1YjS07UJ uyHLodt0NS8zjC2XTUtSZhl24hJjSe/3MioE3UvZzjNBC4rf4WkgSK23XfllGbYlKK8Qr3lh7NZC QsgfkKwZrVWDlWAucGrtpLnO/MRPvB2+/VvvfB9MPHHKJFfNUDWYoBZst4nizQMOltGoSrWD4ivk SQ591q31MPr3Do4FE4HW1cH2PkfzwpNBmi3YoovdMC4rzQ6J+cSXAAX2cCg4Eg/PxkIbxr2JydbY K8M3f+foS24Yun4kP/x3d9532HQXoqkvo4YFYifae01z6NQR3Sgx5ATZJqnT6jA0Ac4CkezQFfgh biNQudEmbRAGjtB+E36sEzzqBo+5ZrHDlp2oo9kWiez0uNy0p5zOdKC923R3GXdrt7Udu6211+CN Koy23OlUgiRHjKw1mua2F+M5yir4rh95m1eqGE7cvWVDLVlRRA+G84FnY5eNWyrX1gtlwpKLpPDJ m0x6c72cyiS2HTryl5h7I7G5QPikCa00O8cC0XrHKWaSq6X2ww2zQEam7JjogNvN5VWy1A8c/bF4 kXluJ7CVCHWjIf0a6rqcEtxFLhRPvvjbgokaGNsF1CBTgux5i1DCqYpc/OUX3M5iKjSfIBNjsxF0 R9zupniUcAgyP4oHvxnKhpcyZpHuD9fJ82bKJ8xQLI79rlAzyXTu1GJi09bXV1Yj+fng9isymTFT rBTXS3g6sqcULt4A/wgoFtUpOR+LJn28m3gw3zoyMvL5evOYCZwWeRPPe/E5R5VTyefJfJiIlDJD a7WOmdpGPohdY6nrM4lXdtrPDsTSpDwPZadkF6gOiX3Mppms6LnZRXyNdBQmV01emboycDKyFJlv jFVHbk3TzY04ijAcqNGn+7DZasZFOc72S6pQI6EUJ9Tkb7FUQ+JAywm1I1siVbyTRk0+XT25cmrT 7i1/8PO/w1RSPxmd1ySb4fR7zXrsMOW6Dn5S1tfL7vUrid10M1h5ijchfMl39b9RBZvPoGWzXVzj xPxn57ZMavGbEgNSxPGinHaLZt+uoN5BbVPGAsomAiF8xMXaxNK2OB8+tTh6KnETFrMCeWUqRypX m6u3ult2mO0hXHgNHFm1vDaIR0x2/k53gwNPwx0xQdZbLnE2EYJZvey4md5kNmdruVqiWAyvLm07 cafz2bnMidNEX4iJ29/jSeE2DBeOrMoTFhtUNAofKZZcT3xKwNrTPJiGfZ96MArLBprzfs4GjP99 hSoFaxLKc44n06hr+xmQuAaAMgBuKoDQDBIQMnpsBk4LX85Xasp0FKpGEgLrlBlTIGwC7gF8uWBL ue0Cs92uvFYLb+e8xUocPou3b/F/1REtI1n8MudOnCB9/s0v3EfNf/Znf1bUSkWbgKK/qki2Ejko TeAnhjqJce3p4yUBDFtmamCW2IflV1U88x7+VVhvzQP6RvXrF4RoYplAhoxdoC3+lEQYZg2oWGwW 4444wywV4CYZDRvmBnquH57HS0W2UJvVgOOOonipvQ2+7UcPyLe+neBMKnZfNa8dbGGaf5vyWNw8 Nr385dgGvv+22zDmlPCQIRs6K0kVr17RbfeBnsoEUxumxybHSY2TSscYqAif6jwASJEtP3vgyHpC CwlL1Qq6eAqkMLJDP/jgvwBRU77wdi6Qf5rDXm7vD1zp8/NGsa86VmOJ7U8VAyEs7VI7lXr9c1E6 2MZhcB0Hu/Hhoamx4RTbV7BRSKPeaDU3b5Bk2nv2vIdPDR0oV049cfCtaEEB+AlEUu2P3iDX5mCA 4X5uLjQlNkPlA0RS+U2YtWQ2RdnLo/niL6+vLBybOzYUkgm8YcObxXk/E68X2O8pxdZaWAtPncIe Rl6gOOn+cTv801//TaYkTWCFZuTcdtttZLLAKMNyzG4XbPZq32KH8tmad/Vd0BGrsosO7OaaCAqB UXyNUowKJAxcasEPT3Zo8f15OGD/uPQO7Y1cfaI3r89074VL6k0C+VWyMJHkfP/tdB8CkyR6cpzd G3ejS+9jQTU7SOS3OAfScqu3ske/Efom5VTcRtQtPTgSH5mNzfKnJKdqt8kVeLxwHFWJn49e4xIs b9XkAfQpjFgLwdDKdaY20/+JJ56AFTxJvMLFKEZRCCg6dCkKSYty1GzLq7HnaUSrvl3H8zlHACDU scnkbPvs6aN4WaXx0yk65pGw+UKl+GCzvZAdbgZq+frKloZ3NelS2+b6mtntmn124ea0G6n6bpUj TW+0IRGy0RRbx4lrZ71B3gmxV4ijkn+Izt2ODd+0aHm3VXpIjF4CqCGWVsFntlt0FMheaOJOI51B ZuJmXLwuNLGlbYWLVi3QiWcTRw8e3b5p+3vf9T8bp7wkWyYVWNBDZDcXSzmAAJfi5HonU+MkIQ+A AwUNzY8Ea5FgPUjul8YjgeB+J/So546a7nig8VLjvtS0nms6z/EaG7zWxk5zi9vY1MU5vXu1E9zk dme8lsM5YrIzock9kZ25fCa0SurPyRGzp2vGENBJzzwcxnkuyPZRE+32aHi8vepG6nFv3cmYoc1m S7gVAgqmTQbuAQKKs4UJmua2qDx8lYQKL7IISCYdE8RxiW4uOaGyEya5zZoTBloiwWHLne8kg3WQ UhdZDdAUy5rERDM2WguPlr1tgfT3v/JbyVYiWQU8d3HuVIJNXHErYu2KkHYtihci+3PK9lhBd+H0 4srSajDCRsMOGQtGsq+IhXdn09eMTx24/Y5Xj40KQ5wYlu1yY2422smFzWytkUWBjgZ5fLOJZFef OHmXQO6ne1gUqh4d9ivBmS1OJla42w66OEJZqVpUdXZG+9BUYlTjEhIaiHXCcTfCmtkIhpfT0YVE qBEKtiLhXKE9XOykYnExrFgNbcjrjsZa18xOPPeK7ZFqbrQzyVgeTiQOo7WIxomV2rvvF9dWr4lG XlZ3l+aWH7R+pyTNX3e6pJsBrLLjCORrlwLlqqkB2PJh94FknHxGhEFLPhTMK+LCSVLH0OaJXHVp jtqG0iZfepRFf8fkNy+cHv6GG9+dw+ZRClQLYmeqFE7NbJ7A4WHjcGY0Fgqv1ZJtwiYiydpk5MHx m8xL8sn8Y+XHSomCucI02LaJyGin2WHD0TNRdD2FvOJum9wVkwatjktiVPKVYhVj41fJr0+E6ct/ /PUnTp9ySKJ6mH08BLqLz4zqYRGgJfgU9b1Ae0t4pHeMiiCVmCNhHHFxv7HeL3wR7bugM/u075Oj WN4yGtmaSuQD+5feLLieAgNgJPXPERMXX2xshO3/UtxURFUe6kBLsv1j8wjlT0QXP29u/7Mn/qI8 VT0WPjEzui3kpl468i1pMVDInsgEfYTZwsmJ8p0Bjd87PMbummNd+6yJWiQEh4lCBi0SFYxEuslx M3NN9sbdE1ek2pnaeLk0vP63S39xp/nc4+aJhcCiQ4R1QyJa4byaL55SUNQoL+Z734WRdVoM9cvL FzSHPvmE0IgqVgvYJvxd/WVhgSo3sFjB8TEvq3xwQRPXk6F4ScBipWCQ78pKa6VcFHO/zaxGcTvH R6czo8pW2WNJ3c18/0b14lAuJBsPdVAaAkw7biPEbhkNMSBoIQqiFQgrbLQurgJ4FFyodY6f9buS wwbDqmOG78jlu3P5eiIftEJ3CvmrX/pwdnQIqao6vx4aESMxGwuoTwWHdcuxJjsaKTYWGYEW+Egh Cqj1UKU89XcIdhbxU0e9WJ+IptTcQ1SVilG+yhk8omGKQK1MGiubIfF0zautt9ex/oMyhhPDiHUc Cv+BBogSLG8TuQnck1HpqmbdElIXON/v27+mFNY/BvZR6klC8qwdEHYLG4u05S32oGmf+cM/JIMi u0Krv0GM2HrbKb6wYonju6lYEk1tYjETuDp3iliPEOACIHnwwGObNu++554PEPKKu4IEDZB9HTkm FBtJjkhYQth88pO/w+te9rLvsyLUGfngyQf3Uwz98wa0Xfotlc4QRUgjmE1Aqxic9d1c0bhlrgv1 7ZvwUIKdIJFoHGMqnMIzS9LtNRoTYxMk+KTy6N95KpbJMIehzNrin5BqptlukkJS6aYbD4unhT14 F1YWrvgontStvQDf+aV5iiLN6n33/ZGONLS3uMeAxtCv4m+TwRRgHSTm55fgQUv5UrnRGcmMCGxc bVUPL97xoQd1yyGewpPkpd/2fNnZhj3ymCbWlcsiUh02PeX7AGa2s8fXjcgdeCUAw7ZJWA1c4zd/ +b14DUpE2cUOf0CeQfFK52fWp70HpVIqYVy0HBVle6paFcHpWfYGObRyCJJCH7Az/XvLLbew8Raz SWcItyls94d0jyb6un7N1SVG+QM5ppS3gpSZ3YyE+QKRj9YbxEZ3MxpgZbBXulU1KvABvnBFGRp/ Stw4LM9GLT2DTMI0hMHGXKNWDEtdPKyQIVOYi6wc/MoV8i/1w5IHqRc4JxmEHQ6y2luVRLAZIMNf cDFq5gKSq/HxSqlCLpRsZKrWuSY98g3u0GvM8C0mvhu9Bbo9+ldDWi1umDVdTpI5UORafq3VRlEp PTe7capSrQAJ+t3pu0J2ibITI7L8yZqunaH7HVuXQdsTiuLPMIqkSXPSl9gw6XeBiaJ1DDbrLSDo eHqCehcOF+Nh/BDGzHKI3BP4y9bCDUmWPWRK0dViuFGN1xts6YDZLcF+P2x/KcrMWPdkvDvXTnyQ k0wa4n/QeEm4+7Jw+/uD5i3B7ltD7g8Hu29yut8d634TZ9DZ4XU2s4wRJoxqvNBmy+pEMxBPd4Yy bvaFozfuM9u2NUZvDe5l+/axyFjUmbjyec8xRXaxHIu3krmAZFJIm6HrNt3w7L3PHQ6wK2lSNAGk EnDZGDAUcwWMWO8noYM9IDlMxdofuuLTxDYGXicmmxngPSwbmmaAjPI72QU46yZW9SbKZqoa2Ejq m0/cyU4X3qllr1EeJowojYeGsHJWLN4iKWnZXYqYWPEUD2zds3fhxBy65FRuBhnswBOdb37l/x4b 3rtr9+LS+h8kRv/xiWPfvX/uRyOj5prnVqMT+eDooTXvUbbNufPRX0hknBhK2mbWtJL9nuutQz1e dFFWoviudzjkQJIsibIdIoPXw+3a1xY7shcrLhoC+0gT2JBATbkz2nJi7QDmzlqjW8SWECH+I+SF IqNVZ6oVScTQR0A+kpWmsjGTpvdbtdba0sbsrpBJbxwbxT47v7IgG72ZTLMVvOmGP1w6MbmaX8mN ZOcW7wYSkMgtQoYMwdxiS+LsBFvEOjRCOOuWbl9bXsyJjh4ZAq9peDwiRaIdzsXYcKMA8GsFjkQT 9WSmPRS9+prd7yXNai6Cv0+tlAeJYyySTfFYfHJ2P9NoycPqGkVlXkmYB8zH33fXXOX4QuNUvrOW 2ZCe2DqKsaZdJuUxYaUq2thDgHUvSUBU9sBVLSNCrGh2UDaKt7nglu/52bedbufnlxZh994JJbzV p/uHivkqFuCwZCUovO/F/Qx9t5xEeIjuBA+Z/smmqqBji+KtQl7U7fa0djRbR6mpj+clttgf1Qxc Ae9Wmy+nlUJEYCDhaLAdQHSPd4MkEuqSiOmh9qOHzbFPHPjccqK0sLyeHZlsLbNhw8ZUaigRS4fJ yS/mKLi8jyxFcLUH9REXCsQOHT9WjxdqxsbD0/uS129KbGNP6nqhfbh08I6TX5yPnDiFW03SIEo5 5JLqygYd1J9VVlE2oxo4p1utwq9YgzXuCeauCNVfEs/752LDn+VKGTe14l0wdMpRHw3K4JM1hvLh +ICJCxbyZCje31iyB3mtUn79+HGJEmQBoVDY8Z5te3ZP7bbbG1oGrhKYD+ClS6vFRmaYLRPn0LSw Z1gqFZ2bW7Acyh9/iuLlb3tAIMzC/SBgHylbyOYr/Xp32tut25LBOil7kPKP5HOUsLQw5VBJkV+2 m2QmxUJKbSlB8mayAWs0nE4nyMNgQ4HFQVwcSOKkFUyF43EL4X2k0MHXFQNxixTtQmjeAj4l+Th7 fWk8ZyKUUM90akg34F+s8F4cjS1a5CmVfl7xnFcMZ2R3R1xNUJ6+4Q1voD6C79NpdYQaTY5ODk/u 27cPjZ5IDH0Ub7tO4EZPR9lHYwpn/J97jN9yTyaUlQDE0UxCJ8RJ3zoIacINceGaneW92Yxs4spY L6zVZPmwCkuVCTj0ZpKUE5+JAzDNrBSLzItMkk1zxHzUlo1immT1Y58dhNaFuV/4h3/4H/v3/9aX vvR7i4v/97HH3ssQzGVzmzd/P37drt2qZpC59wf9xYb4xa5bX7VBQ93AjZYo/R5UQCDR8b0JpnOb g9myZ8+e8YwkSUfxCsKmSA01EM900zm9spqORXGUIlK3ji2rLeHAL37x93FDIpLAc+Ohh96p/qP6 eu0XCmE6Y5Yg+K5WkFyAdAUyoPpxQ2Bq3my2M6n4ffe9Ey8LQCI1ufbad4LfWT7LrQ65gEZG4OO8 sZ1Os6sUAbrtbDSJQZzViL3jREM0ZOrH13mchuhIe+1rX5vZloxNEGx3ln+eT3MVOsUxTP4TJmGz w6NMw1+M0t72uz/NAKZR/+u/v1/xO/qnnrTqY2e1KPjt7I27p9t3T3K/wr5LlAbO4H3JxECi8PS9 nXs/c+dn6DsGKr++/IaXM7+UCfYND2o269ehz2z1Csl/+ZX7we/4wkEN9cLCmeoBsog7TgN7PuNO UtkIMFfHM2wAyh8YQxhgdKtV/qR3uM6d6oFmx8aFj4vRBG99dbpXWV9te5IyywZqqCugLjM6ns8v 56KCFXeraKPP9HUm38jmJvHI9twwJuNxtsGs1aL1BqNlbT2/ki+csDev2896PMCYHrrtRdgEDh7J SwyIkQgaGxlN8NiSRL0PdxB+506/E1KePv1vKJU69RnK3HfV70OituTlBVxFqUmp1UIF/MnPvH3r hq2La1+cGZk5ceoBKDg6+mEMRMV2Jb1xqNyRDKvf+atvETfE/JJwz4Yk7//o730IujTvrgZnQmx6 ygz0rpDOue39PwR1SjHpkqvjGzAxfem/flgqd9g624xsaZ46FW08V1wnAzeJCNa8DYI06jut3C3p MuKJ/ZQcjHxSEiR4d8nKl74bzpzKjzCkvtncdt211z0vcIMIInkJgF4Mr9PG6m4Xu80njn2Ojv/l 4Z/nymOrc/RW9tqdJKE9FGwSD/1wuyrm2cgwlK+GhqBAsxvl7eOtj5Fjo2aWUSOgAEBrHnQ2Wh3R LungANlonXZgRfKgeuS1xN5wt+x3vmMSv7y3ffnfaMXjpRUJ3yiKjP+B73ijIfrprnsYIOlsTlqR S5h9+17x9h/GWH+8KtvjpWseK98ff8cPiL/k7XdjGg5UVmUrRLfcrHfWj7+XkdcM3ivrQeaQMDuy jeJ0GH7eo/sfvWr7jzLfdm9jV1JCHSWDRzckWw82VVeGiNA7lFsTYsFhtQz+7iHzINhu96a2i9z3 OnLEz269Zr1MSymEXr4jGjy6cPKvbcDRQdI6EIdiM2exPYFwWz9oHKEstKPplVqdbydB0c69r8zX ACuTbgHR5p9n0/vnyNAu6BDj4szURH1qlvXs4bU8Ijm7I6n9mDIpklWzHRVJPDLSePTRv3Ayd/PG xcXG61//R4/fI3X27IaOuuqOTyNEk9ZdXBJG0nsWVhfs5gxmcmaNDomNmXvvfRuZxtHPZMyrbrrp +9bnsYSEC4ELZ/7SCax6CWUWiuYaWxq/9oc/85j7GKt1e9qFMf3Fj31EEgsTzos8vWJ3WC00RiaG maHSyIbsTsUuUiLuiNucYO7Qvsh3f88bJedtOfRbv/E7Q4148WSdHQmqRdkWxU5Xy/Kt1ULiPoEO 9SvtHqrfjGk30HqNsAtiqsU99z2ilzD77Qax+62Z86SQEFAPXVSDZQmE3E8xIv6AQio32t++PZYe djrPO5NdK/xFMkQa529kqETvo8KJ6g56pOEU7HBZ769AKbEhBcY6I9DwWYHnXH311bviV0C01e4q KR++bO7Bu2E1WFh18fQQ5tsi3EQ6zPo7eCmeygSy0PPa5h56eYPJPWvfsxrhIhzm3sqjzMcv5u+H 7OvRgk2iIiw1LvpYcas5/4AaDBIZjYkE7qe6xbauAbBNeorpo3xfkas618OLNHMkL2J1IYMhf6pu RxBYocA0V7fLp6XwuSiK17VL+JdVQ6tcw7vFiFRvsWohMvBWiXqNyt6nLC9bNm64ZuvGW6/cfest 1127bw/rDzG7RGFxsyR58CSpgirCKKcunhiJ22//s07tXpqHOmnbzG5u5ieG2r33/lE+/xGc2oWU 7LFSbBUKX/yHf/gTClyvrnMPquXZDbMwrFOn5r70pS8hu5WPFt/5uz/zC7/+K5CGaQMpGWrATBaP b/3Wb33d614Xno24q5JyYnZ26hvf8IbXfM/3UDh3Uhq0w06Cm9B3vf0HX/dDb9p07T6GsmAlUj97 kpRZ8lHY1ZKbGQEiJ1gExJ+8pZ/4jU0MRBJ1MRWJSn3ZLJOvnD6mfBqLUy2bzcIuZWeiB+7GqUYB BQcN4bqsf62WePi2j1rVsGQH0kW/bwyQ7xKhLxUAfknWmoEsN4rXuEKnEFKNcwX9N7J58+/99V// 1V13QQ2WENR5NIQCoczb3ve+t/zUTwU3boQUwrkikTf81m+9/ad/GurRa4L9Y+yPI+5Pv/o7v/PD b33rzJ49ks+y1SmsrYs4kmXT75/U/W4UeUVCEUg6Hh6vN+oAZHjlDTe8mVFKLG2hWLeGCTkEyA/o he0glr4m56UNQJAsBASQxyUmSTgBpEb3JJF29lAjhyIjRrBaXKkY6klc5DiFOuJ6J6l7pAQyZZJ7 wfI0Xq2TDW0UdyEwbZZUshLlB4Km4SAD0dr3xaOzZzABqFY5a3bt+m4yXEFJRv7//t/fYZ3iTC6T E+Zlgvi2Ly+RbJLRK++Hv8uvidzGiY1AddbKz372zWMZ2dUT16Zbb/0+XOPx4ya9jPbg+YfO80HU 5X+PmHf90K8y83HfYvDgqPfD7/0vsk8MXUpWBlhGoxFPxySYmfazNOCrg5jswtLSBp5MfXeal73s ZfAUOvr9738/XmfF08LCavhyikwu7oY+DdQXAx7HGtNzcTszqb0uOwGKncdPOGxDm9TXSgwU8qyO Y12ruCwab9GU6JooGoB+w9ViJIX10iv1zAqqipcwLn/QWL0RidfgWDorV7wVphjjUINjiCq/buQ6 FHEYyVDnKkgXQQdbHZ8igPtRIAJoTHqH2XH9nuuZJjAEUslT1GPL7HRmrfnaFlUV9xURF+LyCv8Z SOxIAX8AaIpcHgo99NBDzHTdeRU/eqUetzGQuN7PYgYTY2CoNkY7mgK5n5tFaFZby6UdT2EeUQZE UbxGmf42Wy62mUwsMUrwXYRYQexPon4SfocfRjSaDwRhECfWC7RtLUnkFDlO5CmyYwiaxkGbPRzH hslfhWsaEidIiVEnCmwbgYYAFA1nSPETDu0CFbZt+svcGKk56p1WkekBMuJOLCnrBUIFCaf1WimP CpyulxgHkV0hQgYFntRwcRCVg7fQzeWSa4equVwwTlpxhvqE1HwxLSvkxEx06VQztCJ1IDCROVmV 7DXyTrh5MSTrfLc7LWoBZ6cQPbgBmqi41HVPyoraPSD2TFyfqVYMXmHibB4UCuUao8z2W+O3gCkS bOUMBMNxZn39zuNfOglMQp8aTFzjRshuGsgl4FlzrSKIg+2bGQFr1gG5HhJU7joWSeFmANmD+0Ud 1C0KmJDIMJS/GerTqJFwhYomBBqxaQ+fUfFCH2knC+WCGyciON5t1YKbN6OrYsNKfwuPaokdyeKd Gj24dErY0Niuq5FmOmSqYDSjy4IoJclnYE6vx1OpUH6etScZd2r1mgeh6p0No1JSZgJM+pF89VHZ di6RpYRE5Kq9e19aLlBAtFwKsFJu3LTp+InjEdL7S+CYRnWdcbYlAl3UaG1SUEhsA+NyCG/7WOyW BsKfbHgNOW6WbUaGpqpiTGNW0IMnI1F2iLzbWgpP2s2N7otHa/WmeJnR/7hmEPIKj+p2RysNgite GnCQTp5v/bu2lqpQsjIxRY8cKJZEw7Z1NxLVndUKaWYPki+o6+XJ4UM9scxwWLtdtCqhjOFIJ79e 3bAp+KEPfWjPPsk3UKqegtc/53nfcuSIGc2SVsxMjQkEYyzBpoaGJZQpNyobxnzuc78JUnHbwumO Hax++7d/V7WQrFSqLYuXWxL9cIHDshRZ4Xyti1U6UUJHNhllCy72JQ687r++Hn1gYbUM/PrU734S qBFYl8DDbrHh5Jwuga1gJgKfYyY+ma6fKsuaGTc//kvvgJs88fBB2lI9xh4HAk1xaAvWAmjwKq7N p+3JXsQBs8Oy5h02Wcgua67bjucbLrUyuz3xoYgm/kpcjTsEfhO2uiL23tARu6oflfqzyxYLtjdm Sxvl15a5ku19Ot1N4mFhbk5FU113W4sYU183f8RKq3cxXMLmJOqyTOhOur7SzYskHcjLOA8B86Ug KDTcTcKvYwxNxLWh60g8sM/cBN9YaCzCHz521z8V3SIZO1HKsYWLLZPpHSULPKPahvN3vuHGb4CG 46Ppxx57LDuT/PjHP76/+wR7UpbCFpiGKpbLC3uwW95a3nTeoSoQFPSaIFp1QXB5LjKkFTFzHZEL PGf9YisSrrWuPrIyvHVxgmxAfmzpNAG8RRNoOyVoprNLPJ6axStI1NWGKjLZmJeQEEBEmBDPgwNY UzT/GFOH6MhyNCahfSiMMLTi8seqb50dYPFCFLGc2HWYmzH32OAr2duzitXCrC6LOwAWbGHcZgMZ CovNwtjo5Mra/ZZUJAPBP0u0lFhGm2zsEM6wGdOKFZg6mjlQ8R61lOSj9gughA6sSckbvMRavbZG 1iUe14wOPMUNFOAZ3FxYrEUjLRfSbN5UDIt6xO2M2zV7q/1lmrGNGV5i+T0YC695QsqRLLZON8km QGzuHGbHmfHmFINps9k4bsZzoWy1UyWBDqzkmDnCmMQlrWqqs6a8xWyp2yRYhai3UF5givFU1aor mhJOwk98slhh4nHC3YekPrIFi+9CKeZUIe4mi4tpOWDJjgC284YL1EMkk8lDS9g0vIdmY5/ALg82 HxqKdzuEYLKpnbjkuGDYYSx30iV4ddIlrLo4dWCzFKWwbD6ZKCAHdbKxSLFRJt8EeeDVEsdcYbqn RkTrs7Qi6Lmwioe1IfSfkputcCqRKtXKY6Nja+uy1buEslPbQTuqnTAsYoyobDACu9w2Pcvn3rnj MMrZRo1xf5UVPsZLkldPg4EXkgJ89ifFinsyypZ/7dVr9gLfHl6YB2SQWNj62EgKoUnj1NrdW1DF JBMvD0pql+0Vybt9BK9K5ozdNTQ/OcGc/MT86fVagWAlRuA6whhT2neq91m8iFZBiRFhi3LZucgx Tzzxd1MzyRMnTyytiCLuyt1v2rjROXKQ+WzYZIUlcGzSkGv++NwHBRLlMkdOPD42smHTplfh9Adp J4az7NyejE4RTFtVFcR5Bw1UTtFn8SrQdKKdxBSbujSF2cyab/qJb5wcnaGnsvlxeMq0O/Xrv/7r mGirx6uh3aZTRixKNEu1xEzmne98J5p9Ubi1q7CV9//q78nsZZVPsRtKrF5ubJ/YymYAXnDISg8j iCyxyF4xJ3R2cqVW2yicobvVrjoCL0j1RN2yIx8RIbstAZ8OuIkjfITrleqjVn4H6zH/J+LheDIy Sz1rnd30abu50XKY6+nTTmszntYomGQxCB2ltGDwPkoIR09yZyrwJXq80F5uklQjICBGWXzYI8iI 5CGM1yjOxwz3UTM+FZvKNSa/47bvQIbkXQvuIp+fuv9TJ06dwKsV3pKOiJUu0A7g/XXdnutIYIUH KcqJWmXts1/6bCwdfLT8qEQDQphgieo3wmxvytCVNJ84MTPfLsbiqar64yENIB7xqRlsQG/0C8zd 0rCm+cWUv9N2mkl74elwdg5Vy3AnZOcioVWsAYx8dfi5xOMpWHzfFqEggk+8SvlifRUQpaXxkszF 6p6sk7a6Tsp6jtVbmJRb4R2SClKyHVpeJLU24VigXcc5Vwx9gW7Kaj9IB+EmYyvVRhUACWNaq5Ck A+cHduNtp0bEmFkHUYrGdoyB5XpDrL0hUTpCaKpFiF4XIXoNj2LKT4Ta9Y7O0Gw4Kg5GfoisCPGN iGjKqui0yVLSEr5HVhqhdSBBBuACu0pgDQ+Spjfh1ddEQ6UymhozbA4Ddau0Ge9scC3D0c5BNyqB LnIFdUFgSKSfJiDQI+KJhzIx2Wej2RHVRzYcq7XZVruZCEZKLu4fkjKEwpqiTbDaBz4pR0Rjybcl QXqstU5RxpjtN99Oov90c3b+W24UQAwBe8rw460iOdt74gSn0gGyGyU6EMkfr2WwwFEe3i/YRSa8 QC6cm2OKUkQsTTJdydBN7mEP7yrZawlEE0skC7VCzeYLmkntXK2sktW+0qwgLts9u6Lc3/QEk9IP 9CzxOtCh1lyGzh6hqb3BdBaLt0CZsST4PRQBV27dsBEWf+2pw1DMadXFwum1ZBM1ifiVBBWy4ItT B6mQRAvfDpC00z06OQuLf3ReWPyqRScNyWnTAYvyhmkhu3NtIrpx48ZdSUnIkcljeE8T+MrEOxpk d7cTd7P5pxM5bncuaII0RLS0FBZNNLEVo+i7iPPHvjeckhTe1fbR4WEGUf3QoY9M5MJHF4/kkjuA YCPp65m3o2NZkFqpdvDqvdfNrd4n+aRM7tZbvweBE23Pto3XMm8r9XYmnml3y7hm+hv02RcOHjoT 9Uqf3TMqEt6w5D9PrBt2ZtzYkfxnm6Jv/4mfaCw3YQfsjQ41nFSLhWetcxrpaiw6jaR1eu60uFom RrCT/e6v/77gyoLTzjcYCqmhoXahccWOK0jSwJwqxwsCWztDssCHbhQW39oN3Vr1YamPtcp7oCf6 2qlIv8SrsiS0M8LibZ86oWNcLzW/bFk8il5Y/I54KJ4M7BNdsyf92CFpLSzekQgNvqvuVEjOTlSS EUrsE2E4MaGUYWHxldY6vqokiZLxEpa9USTdvOSZEUmBJDOCR+1fz3VvYyQPR7OvfvWrT83PAYQx L1MmSdtEXU7iJcKXJDQHUUKuf6n2oGQn7tRPr59u44RFyHAqXaqUitRUoJWdSLZdrPAMDUmWdN6h uiAZe3brcF7EeGZAciMV0BhU1ckwflQkVZWsEM0e9JTuQqN0kOaHw3B8IEh/jb/Aiy906aIsflAk lH7qjTD6U95HPwWCMQRu68okVbf7i7ckTBDESIQHHET4OhxFjCqWebEs2D63nzwkSaByaLmH47PF OtMmORwfztfv50cyATRRqDhJ8gKlspLCrSsbhvnEjXfHGWrVOs6NgYyZiwVjFQ9DnuyaKiss0C3M VoTSw8jWLHhR2w0MJUQwSoLieVdMLsBf0vezowTxphujQytkUbFHReQEp6Sx2rJJiDgSyjASjS9l DRBNgrOVEfeUt3aDQLkCo3ejdHWwmxDzN0OdnTWQrF34LZtjk2pMHOGhDUa/doAlJ1CSdEvAZZVj elTiXz+qS9hZyG6l3GfxUh1dBjyEcA7L4tmKQb7KAkx0PsdQLi0WeSLzm7jcCceCxeNpimkCB6ES QWnUOiuIcgyPQkPiCiFZIyCGbpJe8T2FT7ndsx0JA4ODhBSynUA00qmKqco1xWQ8WawTKmeyman1 0rpniH7CL5VKUI11MKATkqiNjiSWYpDozDgDRsgNwhCLkLCTRGP2t7SNNnhWvcwD3EclVNzikzZp oxVD8UmT7Bpt9kfYNbkp4jFGV0fS4rdC1t+/VqMPt1p7IYx+NGquGc3B3GHxIKwnCutHV46dJMTL uI/bkpeCshS1+ixeet+KooVgPBZPRGeYjWzRDPW80HEJ806JBJMvibBUK3wOMX80cwMMPY5SJxLJ jTUwydxw63cwGtEIiC+G7OmKinIMVWQqOiKh4wmvUmPyX9jcKnrCgaOPvZx2HKBTGV4VMXQUEGFr b7WU49s3//gP/DhLyMTWLAlvZ64Ygb+ceoy8/7K30Xt/5L3hDZF2QcNB2Jheshi1TtWHhoeba6xD waFQBrmzlsDkTnq+jJhAvH3Chjq7oFKQDIw9ZTTbxtvvMmQDzpqsQH6iRxkzAXOcz47zsP1VbDYB d5tV1OwU87UReMcctaOBetM/KlzLLEMC5FmijLkHds9nLHSnKEwkAyCTnTfioG4DG8Q0DiuSdBvw e1F8B0TFtLWxe0dkx8nWcXnWRHfP7B4dy7HAD6cyLMDtqmjARxJpgPYDX773odpDxMTNt+ax0yAN lE0ehb2bdNaqazVZg2z+wd78h8VDmYuxeIa68m7uh1nDsoHqajKlryEC7+VPgIXo1goFPsXwbjXe ahVjVaDvYP1clBRG1vSqWYvhhxfcpnVwhPS/X5TFD0IGvVuvdEM245JOKNY0wbD2u85ZP8Uznrds nSKTJOQl6E67CQ8zRDLXwdD4GmIzKfL4+BZ20bAkAhkQdDKVh7uhxtuwYeTU6bVEOtQJdFoMe+a9 J2mtJUNX3Rp73CxYoCLKRX6yeQVIESfuD6w+QQ+NiIgzzSBeUCFr5m3YoQDuY2EE/VNQ2BZHL4CR JczLIK/TK51cvIs2YziBR4qzZtdtdvgErbBy2ZXJx9eQwf4Y6CQtgxddOfpBgQnooqRYe+KvJauc barlSQFrQxW1DW9MbWpW2B+HVCmo1d2h0dEiCU8YGVhSuVN20TURy+KDdoFnHxpLbLXkq0eKTImA GbKrkM1yTBYWmWfC6DvZurBTawsJxyI46+O+Lf3imhwKnIqsak3iJamYjegabYZrLVyZTC47tFqQ hXA0N762vqZsNxKJ1Vv17lAUH11h4EFnpLMBRtYyFSyN1Zokzg2GEzYaaFR0sl49mUhV6/Msl7oa BnsRrlZd08v9a5sk5gMbVw8ap6XYSfksiNJadoAQhQvCIwH6yQh7MYSIfNQISnGi7rU8EMgQlsDi ZCFFjUQjpH8i9z06YrnfSwtO8gJNwSkzaCRY29H4JRKrtTp7+0JT7G7r7E9GViT7lCbsErfp3irv sk8wPs6EUKClAIC0TXYojO8oSyt1A1IkkxGXpSESqJS86enowmqTGKbFedF4xWK59cK6Ls9iTcZ/ v4lHL32WIdmN6BnFMiw0P/8YhFyqO9V7cu4Mo7mUFNVcxaxhqyFnlPjqI4Cu1KzSMpzbkIJBrDQI n0GOTBWXK6R2gSWK6xvrcCvWLrOPQAznvrHMKMvzcGq4UCkwuNm0Pe+KxOmbPHVdtZKiExTlmKAk GV5CIT3sLnAcon/oMUNZ+E0QvXnPRtsS6RYJ0N5z3H7qRLLPss6Kz6lV5SkqtJoD9puQN4K5pTb6 FtgNo13mETSXp9i7Gc4vvWWnI3xolZhl0SNOjk4WVwtAz4nImHgMN9laHY9pCW0rkmpchOcgYDEf 9GSEa30kC2e3gwDblOgBaTslW80f5GfKah3PP9SjBtM9whyYXf/U21AzqI+jJjbQPGUwcVi2wNZq VdXxejP0pAIaOss9z2DTKGnEBSo4cEmW3HO2JYItyvBSXzJYNZSxS7LmOZIdOWi0VWKQOIodwyQg gplolwGnxfLaFYkIkO+FkxAPTXwgFk4TCIUgDcuuNcnwICi1VKoTkYGJV3yOVVJGL9IUH3gWfYqP OUP4qDqpEGocidXCnIizFuFt6QzbqFr5Gl6L+B7u1IXlSS1oLoVKFk2UCngFCM8IRGKUkAgLcm+0 Cfax3cmvhJfi1USSY5pjB59sfiCt8CujVZKB2xUVCnBC7gyR+c+XUfxqM+ZEumDMhQn91BIkuxca jWi42bJtCwei7OdCBDp8BnYr7mgCEpTHCLlkWIuNUrI+WSCkxdiq2AlgFxg79iXBqt00syFElV25 dXAZrypxw4TBw3rToWi5wS6ImFQT5VY7Eg+4zHtZE71MIl4j6qnRjCVT4tXbbLP/KtHi+HtIBJBk trQl8jBJNZtxFAVD6RRGXQjDCK41m+lkulIXxQ45n5qtRnooiBt4mD1IJGGb6Fh9DiVZA86eIjbr tGj2JMOtZbUScRputuWitjYSC7dbeGfZR31gYW238l2aqwpDHmxgJsQZwcH1GyGB5MNNyE4DWBLh APCEQo08F+5aHZOu5ObiKaRxrOeRYEhlAi1e4z3UhaTVcUnWjpJAwt/ZOCZhKmWplxRo7yb1JkGx jQZiLqKYy4QQ20cGFyAyrbL0OOzUhZ1e9qlrG5IiYIJqsrck/ZIexSNIqnWRQ/VbUiurl9cvRGuJ XBVoYgA3CVegFP0C9ynhs0gC55S7iLKtUVkk95rw9OY6c8R0l6xARJsFebNvBxZwL53JlO3Oc5Ih J5okBgDXVtlCr99FNFQIIVt/ycz2Jdq+XNufGHxRq4pKHlYRqNKnn0OYVGVAFTHhBjFg2q1v5FDb jP9pL1lA45dj+/cML5CrMpAkmphyxVfdli7D0nY/hdGjiAnJFF2ChAQMREKNGixJeCt0kGjr2Bza gALRRrRMk4SgZbdNxnghicGwGeXXlov6Nyx7JfrU73XPwCZx5/QYPFONolBS45K4QeOVYNb8JAoP 61bf96anK9WUCsdXiY2FQbXwPMKDmt1Mi7pY3uALDpynRvHnPNa1W/DY7ZEsirf9IB/q+WT7KmCV OewZxCeaNXuHHZGq+tAulBHH9wGzoS0rYMX0rkWmvmZZ71cDo5iEfNam/Jbdb+TQdHWKEMUjg4ft silbyVAV+2lvSRPuaXea5ZMAOfsui5ctUMG5V8q0uECHHdC9/93uO+RfF0GjX6ivkrJttPjaZo/p qe7tffp2raYv6lhqOIL/7HNSck820kdk7NvPge9du72tz+4G2KPaSLRbBGAIBJCvouPn8LXJ+ir7 h/Kw3riV735vDl6y94jmi+wegojZxUfeDs6SFVReFqiq9l/FE1u8zs2BoXFGs8Vy2Na803qcedcg NQf1eU1JK9Crs/av1l8PpRhyYe97iMRxffdrf3QPqjjkjUpVfYuw9v6h1eotG3xVlYFKMHrjuipM JHNij4Ppy70xe0HkUUcSBPGHMDW1Qql3eVe8FDkKtlArfWqh2hfslCo3XVhRY++4wEGOTK7C5aUY O27Pgm39NUrqYx9XmiimtDUPKir3L1soc1brtM6qN7QKwEFYqDxZFk0OsTZ11Vw8wJntT72uHqSw vayj1Gfx/q0X/kd7TY1Nfv1tc3GMlXLsZV2O2EBN/tB6aucNttdHWfKEwJr+gNI6W/7gz4VzB05/ 6g5OKqsb+Bo+BhtxVjVVqX/+celtUdDhO5GqrloFm4uJN7bowTfa2Xb2U/bZs4pRKDd4Sb+LKHUm 0NaXsCTx8MCt9mV6wT/8P867aaBa/m9auC33rDfZv3pX+q89u+kDdT6rvX5l/HZfqOkW1J93nGnB efVXEp59XoCkA/Xr8bjBt/R24zvr7T0gOUDFge7Vl55zXKDulz6gLt95mQJfMQr0pn1PFuzPka/Y G75WCrooir9YBVUvKcm7rTrFcu4zk1lXDLVLKaIkFYocuor6mjWLVvx1V1G8XQn1YZKey6GLteCC s6GOxTjWgu/fb9dkSeAncoP90ZZsc8jyWvkBmyaHIoW0vVMlAjb85JCscxw+jJEiNMZSK17q6Yjs rVqQRQ3WX8iXEhQ1aAlWrAhbjWTcqkgwTfOpBND3VjVpJjp73iWprvrA8QwtFf2dhW4Gqik/9dml opKzf7XvkSNrJSrV77aJC+HQt6v3gY+D+rebhvXD0QoB68V0omrJAfCmZNCj2bV95Peg79IgVwZR vJcT/2gf4bLb1tlVP1PYBb75kN0WrGZz38PA3qtKDcxwWsVzj8E66G8XW2MuNg/0+uBTvupgECJq 0bYuVmr0CxvEp75koINJu0qlTC1fNc7asgv7xZ/XNv/CYMUH8ZqOf43a733KFbyC+ezNkTNVQL/H H+SdlUsDMp9Tz9g36fhVcWPwu634YCV0PFgJxp+h2nbfBqMzWn+1tBoQGrt2hPRmnv3qS+1naKLF D6Jy629skzLIoJOq+C/0b7ROB7YqvTFs5XL7qyitpCb6aa9pE/1Bb69rDa0ALtl95BZLoEF3DHvL 1+ZxURT/JNU9d5pcaNoo6/9/CNr6wsI5EP9rsxuebq3O8PevEol7xQ6oVNB0yumLUZdY4345/y/H wiXW9fJtlynwdUiBp43iBwHTIMTxIawlka+mVnLpIqJT3X46PjBTPbgevn3cfvdVZfZWvf/Msz2z jL1if2Wv1t5Xv6yzIMXAy61FhqwuagkY+EEfGFzsfJnDXle4dhaOs28cxGgDrwyRCbF39Myhg3JO /0eK9GWeM5cGVJjnA9Be89R/Sd+in3qvetfo9zMYM23RJYHDfCpA0XsUMWoN9JmW/QsLdf95dYft /eqTQPxeLJK1u2ShVz5f7TqI8qyFwJfGFICtPQmK773Dr6j8c94I7edP5McL6HC1iAug74EyBzq7 11tnwKRP+cFRMTA2VGCT7XnlyNpPlSzz9tNe8HGfyoEqBKna217wR5ciVjUlqXRnNd1P99COVOWz 3wiprtide8M2aEcL6S7sjfp6JdOgBGmvnkdtnz4D4/8s+pxPJd9arIKAyuJ66HP69sHHtO169cIq fN+/RW86H5T6XGXwxzMzS/blPfPewTponRT1a20V6YuE0VJcPzD3cZHk0PvUkufqphe6WePX8PFM ULwlin98lUDk1zDFeg1Xo+F554X03F8lBPtVp/0ALz7TIecYVS6lpy5YzqU8ePmeyxS4TIF/JwWe NoofBH49JGlRg10P26ph1B90+WiJRZ4QBvuH6IRlByN7icOHHZZZ9TiW4CN8Jvsl+KuQrxZTJCjY x197fQu++sycKwH0NMLqiWEBT8jWxCZGx5udYwAGqY4QbKPoQ3/R74qR1bN+4C1+pc+ghqj1ycFh 0L7Lfg7KAar7tp9qcyjpS7ScQeh+EQbuKwAHNJg+JNKeHOxPTS7gwzAln3zi+Sh1sLcr5JJsfxwW 7oTKZ5CX6mdlM04pZ6BCihntpx/O5nv9qpVFnThVfyrUUOW/yj02esTXZw961FwAG9r7o66UqdjT Jae/vHig8dZkEXSl6qonxRvevlfuGcRsF/LZsPRR98gB+vsOXLaU84WBQSROnIZ9dMCrR/udaDb5 YbRfE9+LRjXUepyPPe3LersUn7nxKb7pMNIpZfXd/oJKCB7HoFShwrW+YHC0DDRSSStpteVRaUXL 70c7EgaoejY9tb223wnx79WHvIr2KdW8F7RoWwf91NGipJeRSJjkmbrZq/qjbgOhY7bnICP3u76/ nP3xYsK76gzU6DTYan2tsqsBpqVv8nX/+oelCf6oHFp9HWGy3xiHMoav4eMZoviv4Rb1qkZ3njkH fF7+A1T9Kap4IZ+ar2arvkLv+woV89Vs6eWyL1Pg644CTx/Ff92R4Mkb1A8jPP+2QQ9Cvc1G9w0C 7P9kxLrc3MsUuEyBrzEKnO9o9jVWwf/X1bkYiz//+pMsBv+vG3H5/ZcpcJkC/0kpcJnFP0XHX4xx n5MW6j/p8Lnc7MsUuEyBr20KfP3q4r/KdPezLvWyQX2V33a5+MsUuEyByxR4JhS4zOKfCdUuP3OZ ApcpcJkC/yEocJnFP8NuOpPV5hkWcPmxyxS4TIHLFPiqU+Ayi3+GJD6fxZ/JkfsMi7z82GUKXKbA ZQp8hSlwmcU/Q4Iqi+8/3HeafIbFXX7sMgUuU+AyBS5T4DIFLlPgMgUuU+AyBS5T4DIFLlPgMgUu U+AyBS5T4DIFLlPgMgUuU+DrlwL/H9UJeN29g6GMAAAAAElFTkSuQmCC ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//gAcU29mdHdhcmU6IE1pY3Jvc29mdCBPZmZpY2X/2wBDAAoH BwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8 SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAA1AWADASIAAhEBAxEB/8QAGwABAAIDAQEAAAAAAAAAAAAA AAQFAQMGAgf/xABCEAABAwMDAQUGAgcDDQAAAAABAAIDBAURBhIhMRNBUWFxBxQiMoGRI0IVMzRS obGyJGJzNTY3Q1NUcoKSwdHh8f/EABoBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAACAwQBBQb/xAAsEQABBAAE BQQCAgMAAAAAAAABAAIDEQQSITETFEFRYTKRofAigXHRBZLB/90ABAAo/9oADAMBAAIRAxEAPwD4 yiyAO9TaS2SVUbpdzY429Xv6LhIGpVkcT5HZWCyoOfNFZe40Uh7OGuG/++zaD9VHraP3KcxOduIA OR0K4HAmlJ0D2tzdFFRZIwcLGFJUoiYTCIiJhMJSIiyBnom3nlEWETCIiIs4THCIsImOUwiIt0NJ POCYYnPA6lozhaei2wzyx8Rvc30OEKk2r1W79GVv+7Sf9K0PikjkMb2lrh1B6rorzPIy3Rlr3BwL ckHrkKptoE9yjdJ8QGXOLvAcqljy5uYr0MVhI4pmxRm7r5Ws2ysEPamB20DKjBpyriguscNVUTVG 4mT5cc/RbtL6efqzUkdvik7Fkm6SV4GdjB1wPHoPqhkyAufoBraomjiaxro3WTdhVdvtNwus/YW+ klqpByRE0u2jxJ7h5lWFbovUlDTunntE/ZN5c6PEm0eJ2k4HmVca1v4pKqTTVgcaO0UJ7FzI/hdU PHzOkPV3Oeq5a33OutVU2pt9VLSzt6PicWn/ANqTXPe0OAq/v6WQilFLSBleV9GvlppdXaLOsKOO OmuFKezuMMbNrJCMAvA7jgg+fquGoLe+418NHDkvleG+niVxkzXtJ2rQ+Ed+IsrzTW+srpuzpad8 78dGNJwptRpi808JlfQSFjfmLSH4+yuNTVjbJE3T9rcY42NDqmQcOlce4nwx3LnKK5VdvnbPSzvi e05y1x59Vxj3PbmGyzskfI3O2q8/dF5fQVTKIVj4XiAvMYkI4LuuFHEMjhuDTj0Xc3+ujvehYq5j WQvjnHaxsHG8g5+/VcXTyOErW5OFowJbO8NkFa0uQzOkYSRRBIWvsJP3D9lhsb3/ACtJUire4PGC eQo7XOb8pIWzFQxQzmMEkBXtJItevd5f3D9l4LS12DwVNqHOEAwSDkLxb6N9wr46driC88nwCsx2 FjgkEcZJJA+V2LM80NytUFLPVP2QROkd4NGVLfYrlG3eaZxA/dIJ+wVheaxtrItdvPZsY38V44c8 +Z8FSxVU0Mokjkcx7TkOa7lZHsYw5TutUkbInZHakdlqcxzeDkHwXjvXUGBmoLS6qwGVlMCHlo4e MZ588LnoKaWrq4qaBjnzTPbGxg6ucTgD7qMkZZR6HZQlhMdHcHYrNJQVdfUNpqKlmqpnfLHDGXuP 0CupvZ/qyCB0zrHUva3kiLbI4f8AK0k/wXT6ve32d2qHS1llLK+riEt0rW8SOz8sbT3N69PLxK+f UlfV0FS2po6iSnmaciSJ5a4c56j0VSpXptrrn0E9e2lk91pntjllIwGOd0Hrwoq+u19/i1n7HrrP KyCnuVDPFLWdkwDtzkNDyB0JH8Wr5EURbI2l8jW/vEBX16IpLdBSxjAPXzx/9VDE7ZI137rgVf30 CqoYalnLfLzWeT1tvZetgq5WevVQ9r1XP5Ocqyo2x3i4UtLV1Qpg4NiEpYXjOcDIHPeqzBzhT7dT yw3K2ySMLWyzMczP5hvAz6K4915YJAIXRXnQ9ssNwfQXPVdLBUtaHFgpJXcEZHIBC0X7RdPY7LR3 Q3yGqirxmmbHTvaXjjJOfl4Km+17/P8Aqf8AAi/pUrXH+jvRv+A/+lqwxzyFsLifXv8A6k/8XaFl c7XaagorLDdP0i2SOf8AVNERBcfA+CW/TcNfZp7kLgI2U/61piJLfTxV3V0jKvQln7edsMER3SvP JxzwB3k9wWbfWsq9GXtsEIgp4W7YmDk4x1J7ye9d478lg65q+aXk8xJwrG+avmlxIhDiSHfA382F nsGmMvY7cB1yvbWk0J2+PK0N3EkDv68r6J8TIWNBbeZt35Pb+F6G6s6a0Rfo4V1ZUugie7awMZkk rF0tDaKGGphn7enn+V5GD9QpLYPdrRBNcXSSROdugpw7APmT3KVfZBLpuhe2MRhzjho7uqqETCx2 lEC16vBYYnWKIF+f6XOyQBkYfvznpwjIGuiL9+AOvC3SFgpo94J47isDaaSTYCB5lejycIlLRtlu tburXkZjVq5tOlIbpZKq6C6MhZSDM7HQuJbxnjHVatOabj1HXPo4q9sErQXM3REh4Hfx09Ff6Kp3 1WitQ08ZAdLtaC44A46knoFI0BU0sGpWWy3YkiELzPUlvxTuGOngwdw7+pXjBgJb5WCTEyNZMQdW beNAVydLp2W4311qt1RHMWby+eQGNjGtBLnHPQDCuLRoy06iinprLfnTXSFm8QT03ZxygHktdkn7 jPkrDQkRlrtVdlS09XV+5ydjBMMiT4/ibjIyDgceirLbrqqt1eya3aes1NVg7Guipnh/PGPn+i82 V8ri5sW4/j58L1W7AlclNE6KV0b2lrmuLXNPUEdV5b1VjqJ9ZJqGvfcGRx1bqh5nZF8rX55A68ZV cFrGoXAunucBqKRkYcG4LTk9OihUtA+njnlY4Syhha0RnoSpF7/ydH/xM/pVZaZ3Q3CIgna47SB3 rMwHhkhe9iTHzjWvG4Gva1CeC121wII6gr6Z7IGCNtzrI8tmE9LAHDuY6T4h9cBcTqCmDa1kjAPx Bk47zldb7JLjDS6gntFYQxlYGOYHHb+NG7LR69eFDFOzYYuAvrXgbrysRA6CZ0Z6dVw0zJ6uvmwH SyPlcXHqSc9SVMuFsfHDC+JheWN2vDecHr/3S7QVGn9RVtJlzXQTvb8QxuGeCR05GCtlwubnU8LY XbDK3fIW8HKvLnEtLdlfAMOYH8T1fdl3XsmnjNiu1DUh8kVTUR04iB73tcHH7DJ8guV0PGG3arnG d9NTuLPXOF1WhJm6Z9nV4v8AO7Y+aQtpu0x8Tw0taW9cklzvsVx2jatsF97KaTYyrjMRPiTyP4rC BZnLR196Gv8AS8nGAnDuHhQdUSOl1LXlziSJ3AE+A4CqVeaxo3UmpKvIOJX9oMjuPKoyML0IiDG2 uy7AQYmkbUFLbcKiO2zUDX/gTOD3Nx3joR4LRTftDPVTqS1iWzVtxlkLGQbWxgD53uPT7ZUGm/aG eq1YWuO2u4UrbRpbqiMPcCXhvHetXYt/2rV6rD+IPRR1vxz2DEvDm62uNBoKbUcU49QrTSTG+81E ufjZHwfDJCq6j9mHqP5KbpmqbBc+xe7ayduwk+PULRjHBuNYT2C1f48hszSe6//Q+W3BpqL5O1zZ HgzEHYNzsA9w7+FsqLFUQRskdHKyN0RkBdESXAE8gDoMDnJ4wfBZvDXW+/yydmH/AB9o0Pzg557l HkukklL2EhkkBbk7pDw/J+LzyCQc/wDhTlBDyCrZg5sjg7e1caPk2vqgT8O1vHnnCl6IjZT69fOw ZNBHUVEQPILmMcQD5KNpZraSiq6+U7WNAAJ78c/zWjSV0gpdYU89bK6KmqnvhqZGgZDJAWnr069V qm0w8YPlbJzWFiad9fZT/a1PLN7Rbo2R5cIjGxmfyt2NOPuSuMXe+2W2vode1FQQ/ZXRsma4jg4a GkD02rgliXnKfR3esoKGuo4JdsFfG2OdhGQ4BwcPrkdfMqAVdWSyMudHdayonfBT22kMxc1md0hI axn1J+wJ7lTPGCAiLGSrGhuslLGYXNEsJ/I5VyA4XC0O3VkUr4nZmGirGWroiS6OiIdno5+W/ZbI b2917ZdbhAytkY5rgxxMbctwGjDcYAAAwMcBVeVjKBoqlx7y82V0Wp9UDVNzZcaq2wQVADWyGGR2 JGjoCCeD5hSLzrFl6slHaZLNTwxUA20zo5XlzBwDnJ5zhcrlZyoCGMBoA9O3hRsq/rdStrbPDazb Yo4oOYiJHZafHz6pb9SNt9pmtrbdC+Ko/Wuc92X/AG6KgyEyFzhMqq03/ao5ePLlrS7/AGpDagRv O1gDHflznCxJUBwwxgaD1WjKZW8YyYRcK/x+9VZlF2r2HUEZtjaOro21HZ/qyTjHhlJdRdtbmU7q SMyM+V/GB6N9FRZ4TIUOYk7+Fr5qWqvpS3yT9pGGFgGOnKw2cNiMewEHrytGUyp83LmzXrVfr2WT KF0lr1U212aotbLVBLHVjE7nyPy/7Hj6LVp/UY07WyVsFBFLM4FrS+R3wNPcAOvqVQ7kys+d2nhV mCMhwI9W++qvKHUtRatRsvdthZTStcXGLcXMcD8wOecH+C6W5e0ykqf7XQ6WoKS7Hn35wD3MdjG5 owOfAnK+fZWMqh8Eb353DX77q4aCgvcz3SyOe8lznElzieST1K30sdI8E1E7oyDwAzOVFKAqwjop MdlN1a6GtrrbW0zYDUPZtIOezPcFTlzIKndDIXta4FriMZ+ij5WFBkYYKC04jFvneHuABHZdLUV9 tqo4p5H/ABxnOwDn0VIayX333qOR0crX72PYcFpzkEFRUyjIw0UExOLfiDmcBfhdpXXyy6wjjffp JLdeI4xGa+Jm+KoxwO0YOWkDvGfToFEZZtM0jhLcdTsrIWjiG307zI4+GXgBo8+fRcvlYyutjDRT TQ+7LJa6LU+q5b2yno6WAUNqo2htNRtduDf7zj+Z3mufbI5py12DnOV5Jyi61jWDK0Jd7rrJL1bt QUUVPeiaeqhAbHVxt3ZHfublQv0PaYfjmv0D4x3QxPc4/QgfzVBlZyoNjDdG6BUtiDNGmgre7XWK rgjoaKP3egg5jjPLnu73OPeVXwGFjmvLzkd2FoysZWrDycBwcBdd1MMAFBS53QyndvIwPBaY2xnO 95H0ytWUV02JMsvFc0WV0ChSmyywSRhm8geijFwZJljuhyD0WvKznldxWLdiSHOAvwjRlV465Ud0 p2R3MvZNGMMnaNxI8CFpbQWyI75royRg6tiY4uP3wqnITIVBlJ1cLK0mbMbcLKtbjdmzUzKOjYYa Vn5Sclx8Sqrcc9UyFhQc8vNlVve55ty7eLVts1Bp2nsGq2SMNC3bQ3OnZvkhHg9uRuBAA454HqoD tN6dikL3a0onwA/6qkmdKW92GloGfLd9Vy6KKguivV+pHWqOxWOJ8FtY4STSSgCWslH5346Aflb3 eq53JKIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiL//R+MoiIiIi IiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIi//2S== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image003.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhAQABAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAB AAEAgAAAAAECAwICRAEAOw== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image004.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC7t+9tgsBggQSGBh5AQxCrwYGYAM5mImIMEgA5ZkBWJOJhiLiZERymJk+v//P5il xygBFeOGq+NhSmBhEBACstTY+BmkGP6DFDMIAPkHgKyNQHyAn4FBkAWoB6qGh8E3sSQjpLIglYHh AwMHUPQXE0QHCAAVMugyQswWYVJgesIEYgkDWaeZQe78zXTgL0TlBJADmYBQILgyNyk/h6HcAShg wc61Tsz5RLk8ECscOFXOwGAANZMRbJcR1w2m1ywgrU8rYfxp7BA+xHyF//jMV2TnisBuPhOY/gC3 5xfDJlaQEbpQe94xZ7KB+DZw/g6wO2zhfDsOCB/ijoZ/BPy5Hpc/Ie5ggrqjgamTF2SESyWMP58b lb+ZEdleFP8zsADtDcnMTS1W8EstVwjKz03MYyDW/9Jg/xrC/dcJDg8dOF+RFVV+OQcy/wHTGi6I eizhQYK70MNjJfM/JpARRlB7JjJ+Z4LYi+5/Rgr9/x8cv95w/70Gh0c2nH8U7P9cOF+ABZn/i0GA A1X/YXZk/Q+YXvIhq3/A9J8HVf4FF6q8DhdEHj08GSkKzwamYrA7iuDpqZMHlb+KE8RPg/PFGED8 0EouaInABS41wNHKAHGbAAM7mLcHXM4wMjEpBVcWl6TmgnhcDIoMXWDFIMk5n4UYNJ1OlKPHATNY PwDCBSyf/AQAAA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image005.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhygA3AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABADB AC8AgwAAAAAAAAwKCwoICQcGBwMDAwYFBQsKCggHBwsJCgkHCAUEBAcGBgkICAECAwECAwT/EMhJ q7046xs68Ba4bV3wmWOqrmzrvjBlimEsn3au73wvzSQd0EcsGo80DMqWPDqfMcGAUMglS6WPcAnt elUGQ7M1zHBh5a96HTqTf0EmnE2nj1XZLOeeyvPrgD5/gYSFdYOGiYpOiIuOj1ZukJOUaJKVmJka jRdiWJ+glxieoaWamAIdAi8CBQEDGwOcEq2vsZx6L7A2u2RYMr+WwS0Hrr0YCKIYxbYaySMgyhqp qzDUaEqJzAkaCdIX293f3yMKAQox5ugul+RfxQUHmy/w8mZxOQsBVTD6/G8cHHmLV2SgPV+zMAxA kOxYNFELGwL70S6bI1kEiWA8CNDGAgEH/wIsqABE1MeQI2+kuRGwTagvGI3EfOEuQwIGEhgE4DZh 0M2cOyfeawlJlgGZAY52jIGApywEPb81lfA0Kj6SlcwpJaJ1KauUEvRV+yYALACxc+YRJWmKbamE FwhsJSLXq4sGDSg0CJBXywa8evmmHYoVk4FqRQ4vhfuP1r7BOCg0BpCKH7kzNQEZ4Ohjs93MCy00 lMQldIXRKz5lQnDMB2t2hVeQAiWmBoXZn2qfYjFgXZHeNLFemUE8OFyKOI4TSkDgCPPgbJUUz2w1 hofruwEcwLmBJzHu3Vi6uYOiPE3qhc1DSaBvQV8YijUcMCsb8TKzuXpqwTwH/X6/AKn3hNUA6AiQ jG8teLYBAeDJxllcDQ61BHZ+HSdggMg9gaByr3VDgGAsdGjTh+/Blh0UIt31Viit/bUiKC3icSIU qSCYgiwvfuLdCDjmWMKOMy7SQAH2BWnkIwXEeOSShCDQHBP+RbaHGVEyKdNc1mVJ2FpWBrLdBAPQ xwJ1F9q2ZZd1MIOFjddNpxpmbma4H2nJvYkmIfro2EZyFk2EHZxUqnVnJeoR98t4/QEo554UHToo oYn2GemE5q30X0WPTlIoaW1WuOgQdCoKTJWZPkJqqahCk2ogEQAAOw== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image006.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAW0AAADfCAIAAACyFhW/AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAO xAAADsQBlSsOGwAAFxlJREFUeF7tnT9MZcUXx3/7ayyxWotN2E3WsLGCaELcRiNYbQJWGjCxww0k llQGKklsINlkLQhsLSRW8optBGMFzSZQGLN00C2NUGhi5e/oyW+83nvfffN/zsz9voK895g5c87n zP3emblz77v1559//gcvEAABEHAg8F+HuqgKAv0isL6+fuvv1/n5Ob/Z3d09OjpaWVnhj/v7+/0i 8v9ooSP9zDuidiKwurrK9R8/fjw7O7u9vc0fFxcXt7a2nEznWfkW5jV5Jg5epyFAgw5qeG9vb2Fh gd60fuzhMQUdSdMd0WqmBFg4lFJ0f8w0Rgu3Ma+xgIYqIAAC/yIAHUGHAAEQcCUAHXEliPogAALQ kcz6wOXlJV9ibF4XoG/4X1Qms6gycZeu+7Kn6o3Ox2pwlJqTkxO6WkyXijMJWstN6IgWJjmFxsfH d3Z2yB+69Hh2dqYco/d8MZL+S2XkOAxPmABpB0n83bt3Hz58SFeL1aXiQvjQyjNeeRG4vr7mzre8 vKw8p/f8Jf03r3B64u3a2hplZ3Nz8+DggDNVUuC47pvl+WAwGMzPz5Prh4eHMzMztKWSdkPRR+qj c3NzWYbUJ6drV4sLCN1sXoN9wUJSTmLBevHkyZObmxv6S+/Vl0KchBs9ImA0uOKxGXfZYYxo5GZk E4XtCNBIRM1u+A19Y2cKtSITKG9eYzxJYwS0L5jRt36MnJXeNqfWRCgL1bWS3gLJJfDydMR4fQT7 guUMVukazdTUFPtzeno6OTkpxzd40kGgvPUR6EjeHZ57JL16eG9YvpkrT0fM1lnzzRw8BwEQCEcA OhKOLSyDQF8ImOmI+77gvnBFnCDQIKC2TfB/+CaG2hb7TLGZ6YhLkKXeWeDCBHVBoAwCxuusFmHT nQV0Q0G1IhYFLTC2VsE6qy+SsONCIMZ4hG8/rd5Z4OIx6tYUubqRB3BAIAmBGOORamDlXfFKkjY0 CgKiCMQYj4gKGM6AAAh4JwAd8Y4UBkGgdwSgI71LOQIGAe8EoCPekcIgCPSOAHSkdylHwCDgnQB0 xDtSGASB3hGAjvQu5QgYBLwTiKQjBd9Z4D0lMAgC2RGIpCPZcYHDIAAC+gRi72fV9wwlQQAEciGA 8UgumYKfICCXAHREbm7gGQjkQgA6kkum4CcIyCUAHZGbmw7P+FFaWboOp0skAB0pMauICQTiEoCO xOWN1kCgRALQkfyyqmY0mNrkl7xCPYaOFJpYhAUCEQlARyLCRlMgUCgB6Ehmia3NZTC1ySx/hboL HSk0sQgLBCISgI5EhI2mQKBQAqJ1BIP2Wq9r/dUOUCr02MwpLFn3++ocEn3+LT6lIzVQfWbi5Wgj nmDoQjI9Ph3tGBZh33IPHXHp69W6Or2ub73LhW1KHdHJpU5sPcl3dVJT/Vlf/EShTiehMi79rSd9 TJNks1iy9RGXpLauGlgjQMXiCbjf1uhuoWzICXQkREpC2Cw78f2JDmesCLmOrSMek9qkE9R4hGR0 NNExeeEhd8GxW5MPcXYJYdM6QDkV4+lInATEaUVO/uDJMAJBhTWo8RxzGklHInOP3FyOiS/Y5zjn kjit5JKmSDqSCw6xftLkpeOSQfd/xQYVwrHIp5DIzYUg5sVmDB1JwjpJo15SAiMgkB2B4DqS8HhO 2HR2/aAMh5NkPEmj0vIVXEekBQx/SiWQ8HhO2LSQbIbVkeR8kzsgJM1wAwSCEgioI0KOYSFuBM0i jCfPcnIH0vaBgDqSNjC03h8CQo5hIW4kyXsoHRHFVJQzSdKMRkEgKIFQOhLUaRgHAUVA1ElClDMx Owl0JCZttAUCZRIIoiMCVVmgS2V2KETVSwJBdKSXJBF0AgICTw8CXYqQGOhIBMhoAgQKJwAdKTzB CA8EIhCAjkSAjCZAoHAC0JHCE4zwQCACAehIBMhoAgQKJ+BfR/q5Xl1wN9nf3+dnf9Frfn7+6urq 5uaGP66srBQcOELTJ+BfR/TbRkn5BNbX1xcXF8nPi4uL09PTwWCwtLT04sUL9vzRo0fyQ4jvYQ9P pdCR+N0smxaPjo42NjbI3ePj4/Hx8cnJSVKTO3fuzM7OcgwPHjzIJhg4GpKAfx3BL4+FzFdU2z/+ +CO399Zbb/EbUpO3335bOTExMRHVITQmlYB/HZEaKfwyJsCDEXqNjY2pyvfv3+f3Ozs7xhb7UaGH p9IgOiKQo0CXMj2maJ2VPZ+ens40BLjtnUAQHfHuJQwmIbC2ttZsl5dd6XXv3r0kXlUbFXh6EOhS hDRBRyJAzrWJDz74gF0/OzvjN7TyqoL5448/cg0MfvsmEEpHRKmyKGd8ZzCgvZmZmeXlZWpgamrq 8vLy5OREXamhL7///vvz83PsIgmYgIxM80+xhXjJgRAiurQ2FdsIbtTWUzc3N6+vrw8ODpQPtK8k ghsdTaCnpeVPrd8Keq6WsCEnaICperACW2R0plQldDP2ubfpCDWvEYK1t3k1PRSzLi8ky0LcSJLK sDqSJCQ02kMCyY/h5A6kTXpwHek537TZResgEIdAcB1JO2lUN6rGoYlWEhJIeMZK2HRC4NWmY+iI kFDhRvEEkhzPSRqVlspIOhKZNV8Gk8Ya/oBAqQTCXvdtUgt9ia4mH7XmihGX1uu+3WyLib37UAzd wWqt94TqSPmLrSPkULhMD0tqtcUCEj8MYHdodrVGdiBRBcJ1rWaYBXQkj7lLoCPsvd+Uj0xqAQOT 6hjE4z40j6Y89ksLU80U++1jVZdG9jcL/7OukkxHPEqJZlJzlJJhI6kQB3++o7buzHpXE83+lrUu mDqfUkfcByamGc1FSkbKxMgCpv2gVj60fUf3qtV1cupLSkz7m8cwhZtKryMdfaKVnXsuJZ942beR MUY7zjX9SdLLm+pgt0Kk4/zIjOgYKbiMLB1pakqg/AmUEqMjNpqOVMeMgXJhd3TpDEM6LOuMUETF a0cpWq2e6khzdSZhpzFSkNpkMKbbFn4G6seOItLqFdmMCTMQmVRmI+1DSxVeR7vdO03iOEx9l7tv Fj2Y/WSf4/BptlJrPRd0qXBFa7e/OtJchoh8eGSkINXuqNQkWh9VDYUYhsSPosgWe60jLCXVsUAc KVHDkHy7VPyBCUREcm/pu45wbmJKSabDkGYnjjYwwVxGsoKwb6J1JOaqQU1KAg1MylvM44FJuI6O YUg4th4ti9YRj3HqmAq98lqeiKjRXIjF16bNmOcVnQ6DMooAdORfnSGQlBSwINJ9zHif4zSHIRAR ybIFHalnx/vKazELIiP7sa85DuYyI1FLKwAdac+Ir5XXUucyw/qxo5RgLiNNIDT9gY4MBeW+8to3 Eakul2j2v2qx5not5jIWGJNUgY50YXdZLumniNhJSesyLUQkiSLYNQodGcHNTkr6LCKmUtI6DIGI 2B3PqWpBR0aTN115hYjoSwnmMqP7Xw4loCO6WfK18qrbXunlWnepYhiSadqhIwaJ01l5xWCkCrT1 8g0uyhj0uUyKQkfMEtW9XAIRadKsSQkmMmYdLpPS0BHjRA2TEojIMJRKSrBL1bi3ZVIBOmKTqNaV V8ztu1Fil6pNV8ukDnTEPlE6yyX21kupib0hpWSyKw7oiFOW7XaXODWZVWXsDckqXfbOQkfs2XFN SEkrwRBPEnBNFeoHIwAd8YDWdKOahyZlm2h9spH3ZwsMY7C7u0sOnJ+fUwF+r15bW1s3NzfS4GXn cAtAzq7AF5/q83pV+Qb1XDUUtBU7461HadVU0MxeX1+T/eXlZWqR/rY68+rVq2ZoQb3qIGntsF12 AtXCeMTnyannK6/DllRrW0h8Em/YevHiBX338ccf7+/vb29vk5SwahwfH6uyT58+DeqDkfHsHG6f xoq9WpnvdowIFzhVE3LS173BrJbNcMldWVkh+aCT/PPnz6nHLywsqH5/dnY2NTXFH5vcwrnULSvW DhupVfDCgcY57mZTjTPdPW/2US82a1MDdTx4N25qcOREhg1WE2qU3IODg47DoOrty5cvqeTOzs6w ENgOz3pqLyOXOhDt7e0pb+fm5mg0xDOX1nZdHDZNU9DymNcEUWp15LD11nXHIA1HN2p3ZVd/pkOD iPn5ec2wfvrpJyr5/vvvd5enWY+mQdNi6+vri4uLVOvi4uL09HQwGCwtLfHMhV6PHj2qGUzusGmA Q8sHVSkX477ODy4+uNetcne3piwosx5tWphq9qpuI9WcauaX10rV6oYa6zUbqi5YtrpBBzaZWltb a/2vpj8dAR4eHjIQ8paLkZpU13pp9FGt7uiwRb7CVZF7TcQ9r+GoGVmuHWxGdYcVTq4jdkHVcmqU YipM04QOHeHDmP4Og0aHNFmgozeQjpBCMZZqEzTJGpYsR4e9dCRfRjCv8TayG2ZIdX0uUMAcJ8JC cg3m5eUlfdM9Yfnuu++ozDvvvNOaCJpivPnmm8+ePRsbG+tIeXWzybD3w6pvbGzwv6pN3L9/n7+s Cgp/48Xh4N1XrwHoiB4nt1IlSYmLiBAHOxn99ddfuzNAu87oMg0dq60ycXJy8ttvv3322We3b9/u tqNzfjbqC1dXV1x+enq6WtGXw0bOhCsMHQnH9l+WuYOqr+wOp0i+Dmmmtj2kFpGFb/qy8ssvv5D9 iYmJYa10LFiSiPz+++90AXikiFiEUK2i5jXVL3nZlV737t2rfi/BYcd4W/q3jgxHLkNeRm4xTnNV +kYtup9IjZqrFa61bm2qlladLNNqJbfOax/8nldeecWkY8GS6tKr6i0tdlItujrbDNA6KK6o1llp Qbf2Dbla3UTrxWFHb/1Wl3us6vQwvyyiWTM6Jk1PGiGiMHK42wELHVGXPPhQrJ72eavIsAXLYfvi WYa86wgZVC2SeFV30FKL5CrvFqEyXhwOkWhrm9ARa3ROFXWOTFMFsR7pdESi46cpiKqU6JwtWDjU 7jI+GvnFysJHb+1CTIeItDaq44lOpLX11M3NTXKsupWORiteHNZxJlqZW2qg6NJrQ9RNtU85RCyt NrsXLN0XUNwz67Kk2oGxmlk5WZbjSbQe6LEhrLN6hGlmis8Vqo46aFvvdjMz/XdpFzvNuu6q1BoC mXVXTAs4qOKXAHTEL09jazUpkXBQNYchgUTEGBYqSCUAHUmfmaBHqakwBZrLpKcMD0ISgI6EpKtt W4KUeN8eoh09CmZPADoiJYVBpWRkkBiGjESEAh0EoCNSuofpBMTI727jEBEjmCjcJAAdEdErgooI R9jaBOYyItKfvxPQkfxzaBsBhiG25FCvTgA60tM+kUpEatu9sPurjP4HHUmfxwiTmurUBnOZ9Ckv zgPoSHEp7Qwo1TCkX5TFRMvnjAgnKuiImJxHdyTtlebo4fa6wdCCAh3pY/eq3doTDQFWQ6Kh5obU /b6q3UCCAh2JnNn0zckZhkBWovWG0IJyK1okaAgEQEA4AetzDMYjwjML90AgAwLQkQySBBdBQDgB uc9DEw7Oo3sRLsspb60Hrh7jhSkJBJq9zqVvQEfS5xQ6kj4HvfHAr3z8cxnIRYR6Az9soNCRsHxh ve0uTb8HPsYjInpZHCnx23VEgIMTnQQCjT6abWKdFT0RBMon0Nw/4jdmjEf88rS0hvGIJThUk0EA 4xEReYgw44jQhAiUcCIFAehICuptbQY9zoMal0IQfqQjAB1Jxx4tg0ApBKAjgjIZaNQQyKwgcHAl NQHoSOoM/Lt978e8d4OyeMEbGQSgIzLyAC9AIGcCuO4rNHvuV4IxEhGa2hLdwnhEaFYdVUCz+vr6 Oj8g6/z8nN/s7u4eHR2trKzwx/39faGA4JYkAtARSdlorJVoykG1nt0zE1dXV9nI48ePZ2dnt7e3 +ePi4uLW1pZcRvBMBgHoiIw8DPdCc0ezZrFaO1999RV/8+mnn1YFaG9vT31UEiOdFPyzJaCGpTQC pfdkpvlNt23oiC376PWUUrS+cXRnYWGhaqH20dE4qhdPAOusxad4RIC8oKsmUN0f+w6r3Pivrq7e eOMNGoeqUwitlA0Gg2fPnt2+fXtk3BiPjESEAkMJnJ2dqQEwvaEFWsDKlACJxfHxMS2HkXZQCJRK Win78ssvdUTkr5C7R8v4b/EEuN/XlleGfazSWFtbax4z9GXxxAoOcHNzk3JKoxL6u7Ozox8pdESf VYEllRao45+lYdhHheDw8JCKzc3NvXz5kr+8uLhga2qNtkBePQiJcsqZNYoV85pMx6GJ3X7y5Al5 8M0330xMTLAr4+PjfPXn22+/TewcmncgcOfOHarNf/VfWGfVZ4WS/xDgq4PqsjH/g9fq6I3FthfA lUCA1lZpWYRGlLRQQvOazz//XNcro9ELCoPAMAKvXr3ieY3RvBo85RDguSpPS3mJRE1aRzqJ9ZGR iFBgNAESEZ5XLy8vX19fj66AEsII0PIWpY/WWZVf9F5/lQQ6IiyfGbpD1wt59IuRSIbZ+8vl6qU3 XmJvftMdGtZZdSeAKNdKgG7ke/jwIQ1DaAxsMJ0GzbIIYJ21rHxGjIZWVZ8+fbqxsUHz6pmZmYgt oylxBDAeEZeSLByinaxLS0uvv/46rYZARLJIWVAnMR4JirdY4x2PWaLFuYODg2IjR2BtBKAj6Bc2 BLof14b9IzZMc64DHck5e/AdBGQQwPqIjDzACxDImQB0JOfswXcQkEEAOiIjD/ACBHImkF5H3J8N mTN/+A4CJRBIryNVirQfgT7yX7xAIBwBnL38sk2vI3Tv+enpKUf14Ycfqr/0hm7cqN2Z7jf47Kyh 94dIGc5e7lTT6wjFMDk5yTeMTk1N0f0a9Jfe0w2I7777rnuEpVpA73fJLM5eLvRa6sq5Q5HvXOYX yYocx0R5osZu9IYcUx9p7CbKzyycUY874Mdt8NkrC8+lOSnluQGUP8oivejA4DeQko4nBvHDPtD7 3Q8nnL3cGZIFEftZT05O6N5zHobQc+7pt2YfPHhAH0lTaMrjeQBWhLnLy8u7d++qsZvujwMUEbvH IAjjF198QQZpmsNPitT8uRaPPhRiyosauRipPjGFH8fED7/nF37HoMnWaOxGWlx9KDzd4++SrJLq qscv8ciXnp/CXY4njHgZEUg/r3F/FpNRwLkXNur9+ImZYenG2cvvgZBeR4zioVMxHUj0/D56AJdR xTIKG/V+/MRMR9Jx9vJ7RGSjI6QdtZmkXxBZWDPq/bwW27wAwRcmsogXTuZCQMQ6q85SEy2D0SP8 aOmEfnhpfn6eqhBinYq9LYOfmPGeenoK3A8//LC6uspaTK+PPvoIi9x/cc5F8Kp+cv/I0fO0PuMn Zlz4ty42tY74XFrJtK6I/azezxsw2CRAj2WmJ6rSmI6Wlj755BMgsiDA+5vUoc77d77++msLU4VV yWZeU+XOD/XDvEa/L6odOmY/tqjfQF9Loity5jEeKf8IwE/MBMoxgSXLw+Y7gRoVajbH+RjWRzSz phZEsP1Mk5hOsapw4AYOJobxiFB9d3cLPzHjzlDHwmuvvaZTrOwyWB8pNr/4iZmgqaW7wOgC8GAw oNXWhYWFoG3JNw4dkZ8jSw/xEzOW4LSrqbslseSf07xGPQ2ME03HCb14txVeTQLdU30QcycwPj7u bqQMCznpSBnEEUWOBOh0RS8agCjn6f3u7i59rN6enmNoXnzOcl7jJXIYAQF9AisrK9vb283ydL0G jyz5a3KAqZ1+Z0LJ3hK4ubl5/vz5zz//TBuCGQJd/Z2enn7vvffGxsZ6i0UFDh1BHwABEHAlgPUR V4KoDwIgAB1BHwABEHAlAB1xJYj6IAAC0BH0ARAAAVcC0BFXgqgPAiAAHUEfAAEQcCUAHXEliPog AALQEfQBEAABVwLQEVeCqA8CIAAdQR8AARBwJQAdcSWI+iAAAtAR9AEQAAFXAtARV4KoDwIg8D8y fEgNbhEAvQAAAABJRU5ErkJggk== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image007.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//gAcU29mdHdhcmU6IE1pY3Jvc29mdCBPZmZpY2X/2wBDAAgG BgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgy PC4zNDL/wAALCADfAW0BAREA/8QAGwABAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAYHBAUIAwL/xABHEAABAwMD AQQHAwoDBQkAAAABAAIDBAURBhIhBxMiMUEUFjJRVpPUFWF1CCMkNzhCcYGys1KRsRczNUPTJjRU YmVyc5Wk/90ABAAo/9oACAEBAAA/AL+RERERERERERERERERERERF51EXb08sPaSR9owt3xuw5uR jIPkVz7a5NQyaD0XfBrG/NrLzdW2mYOqQ+NkT5pQXAOBJkG0YcTkDjwAVj6Cnr6LVmrdL1F0rblR 2h1I6mnr5O1n/PRF7g5+BuGRxxwp+iIv/9C/kRERF51D5I6eV8MXaytYSyPcG73Y4GT4Z96q2k6x XCos1qu7tF1foFzl9EppIq6NxfVF72tjDSASCGe3wAcjBxky/SWrZtQ1Fzt1wtMlqvFsdGKukdO2 ZrRI0ujIkbw7LR/JSdERERERERFT2p7g7pJrOtv8UD5bFfo3ulgYOIq1rSWkDy385P3k+QUq6Z6b qbPYprrdiX329SemVz3DlpPsxj7mg+HkSVN0RERERERF51EEdVTy08zd0UrCx7ckZaRgjhf/0bWZ 070rHY6WyttWLfS1YrYYfSJe7MM4du3ZPieCcfctpS6dtVHqCuvtPS7LlXMYypn7Rx3taAGjaTtG AB4AKPdSLEK3TV1u32pdad9BbKl8UFLVuiic8MLg57W4LiCPM4xnhbfQ73SaA0497i57rXTFznHJ J7JvJW+RERERF51Hbejy+j9n2+w9n2mdu7HGcc4yqsounGpKTp/pex+k2o11kvTLhv3ydm+NrpH4 ztyXZf4YAx5qV2TTlytnUPVF8lkpHW67speyY1zjK10UezvDGADl3gT5eC8Lt1CFpvtLbZdPXYRV FyitrK6VjY4XSSHgsJducMZOcY4IypmiIiIiIiIq461aWvOrdG0dBY6P0uqjuDJnM7VkeGCOQE5e QPFw/wA1Y6IiIiIv/9K/kREREUX13bdSXnT09r0861N9Nilp6p1wMgxG9hblmwHvcnxBCaEtupLN p6C16hdanehRRU9K63mQ5jYwNy/eB3uB4ABShEREREREVZdWL1aoKrSVLNc6OOop9SUVRPE+dofF EN+ZHAnIaM+0eFY9JV01fSx1VHURVFPKN0csLw9jx7wRwV7IiIiIiIiIiL//07+RERERERERERER EREREWpuGl9PXaqNVcbFbKyoIDTLU0kcjyB4DLgSthSUlNQUsdLR08VPTxDbHFCwMYwe4AcBeyIi IiIi/9S/kWnt2o6O56jvVjhjnbVWjsPSHvaAx3asL27SDk4A5yB/NbhERERERERERERERERERERF 5zzw0tPLUVEscMETC+SSRwa1jQMkkngADnKj56g6NbUMgOqbNvexzwRWxluGkA5dnAPeGATk84zg 43Ftu1tvNO6otdwpK6Bryx0lLM2VodgHBLSRnBBx94WYi//Vv5ERERY9fXU9st1TX1knZ0tLE6aZ +0naxoJccDk4APguYOmuo6y1dbG1l3jgppNQZ7YNaXBvpQbPFswTjc4xDnOA45weR1OiIiIiIiIv OOeGZ8zIpY3vhfsla1wJY7aHYd7jtc04PkQfNeiIiIiIiIiIiL//1pP1M60U+jayeyWmk9KvcXZm R07CIIg4bsHBDnO2lvAwO9nOQWrmi83y6ahuL6+7189bVOyN8z87QSTtaPBrck4aMAZ4C169IJ5q WoiqKeWSGeJ4fHJG4tcxwOQQRyCDzlXf0+6+zULIbXrASVFOxjY4rjE0ulHexmYZ74DT7TRu7vIc XZXRaIiIiKF9T4LlcdKR2S2RVZfd62ChnqaZrnGlhc7Mkrg3xZtaWkEgYfyfI1JqHTv2l1c11Q2u L0eqobLDU24UsOXwyQtpXMbCG4LXENLAW8jdxnwPQdprJrhZqGtqKSSjnqKeOWSmkzuhc5oJYcgH IJx4Dw8FmIiIiIiKlOoPXqhtrJrZpJ0ddWOY5jrh/wAqnfux3ARiU4BIPs+ye+MhUJedV6g1DvF3 vNdWxulM3ZTTuMbXnPLWZ2t8SBgDAOBwtOpZp/qVq7TVRA+ivdXJBCxsbaSqkM0HZgjuBjjhow0D LcEDIBC6T0B1bsWudlH/AMPvLt59AleXbmt5yx+AHcHOOHDDuMDJn6IiIiIv/9e/kREUT6jayboX R9Rdmxxy1bntgpIpN218rs4zjyDQ53iM7cZBIXGM881VUS1FRLJNPK8vkkkcXOe4nJJJ5JJ5yvNE RdL9AddPvFok0tXHNVbIu0pZC5znSQbsEHOQNhc1o5Hdc0Ad0k3OiIiIiqDT37UGrPwqP+mlVvoi IiIiKrOtnUF2k9PttNtnkjvFyYdksMjQ6miBG5/vBdy1pAH7xBBbzyoiIsy1XWusl0p7nbKmSmrK d++KVni0/wChBGQQeCCQeCu0tF6so9a6Xpb1Rs7LtMsmgLw50MjThzSR/IjOCWlpwM4UgRf/0L+R ERERERUJ+UxPM2n01TtlkED31L3xhx2uc0RhpI8CQHOAPluPvXPiIiKw+h080PVq0MilkYyZk7JW tcQHt7F7sO943NacHzAPkuu0REREVQae/ag1Z+FR/wBNKrfREREREXJHXWuqKvqvcoZ5N8dJFBDA NoGxhjbIRx4957jz7/dhVwi//9Hn9EXQ/wCTRXVElu1FQOkzSwywTRs2juveHhxz48iNn+X3lXui IiIiIiIqA/KR05/wnVDJP/T5Y3O/98jC0Y/+TJJ/w4HiqARERWX0Gts1d1Uo6iJ0YZQU81RKHE5L SwxYbx47pGnnHAP8F1miIiIiqDT37UGrPwqP+mlVvoirDrBV1jptKWQGRlpu91jpri9kmzdGXNHZ kjnDg5x4P7qjmsbBbB1V0ppK0OZSUVRUNuVZQRt/Mh0Ydgtb4NLmseCG495BV5Iv/9K/kRckddaG opOq9ymnj2R1cUE0B3A72CNsZPHh3mOHPu92FXCIiK+/ybbNXekXm+GeRlvLBRiEHuzS5Dy4jPBY 0gDI/wCacHgroNERERERERavUVgodU6frLLcmyGkqmBr+zdtc0ghzXA+8OAPORxyCOFxTqKwV2lt QVlluTYxV0rw1/Zu3NcCA5rgfcWkHnB55APC1aIi6T/J7qdMQWSWioaqR+pKpjqivhc1+GRxvLGB pwGYw8Hgk5ec8DAutERERFUGnv2oNWfhUf8ATSq31//Tv5Fr71Y7ZqK2S227UcdXSSe1G/Pj7wRy D94IK0rem+lGySz/AGY91XK8PdWPq5nVIIGBiYv7RvAxgOAwt/bLZR2a2U9tt8AgpKZgjijBJ2tH 3nk/xPKy0RFVnWzp87Vmn23a2wSSXi2sOyKGNpdUxEjcz3kt5c0An94AEu45UREWZarVXXu6U9st lNJU1lQ/ZFEzxcf9AAMkk8AAk8BdpaL0nR6K0vS2Wjf2vZ5fNOWBrppHHLnED+QGckNDRk4ypAiI iIiIiIii+sen+n9cUfZXal21DdojrYA1s8YBJ2h5By3l3dII5zjOCOdNQdC9Z2aonNFSR3ajjY6R s9LI0OLQTwY3EO34AO1u7xABJUM9U9SfaP2f6v3X07su39G9Dk7Ts87d+3GdueM+GVILN0h1ze9j orDPSwmUROkriKfZ4ZcWvw8tAPi1p8CBkjCvvp90asuj2Q19wbHc71saXSytDooHh27MLSMgg7e+ ee7kbckJrbprM+on1PoeeS06nDzLJ2MpZHXctJY9pO0EloPI2uOd4OdwyNBdSJr5dKrTOp6OO06p pHuDqYZDJ2jnMeSeQ3nGTkd5pIztsNEX/9S/kWruV/obbUNoy6SpuD2B8dDSt7SdzSSA4tHsMLht 7R5awEjLgsP0vVFd/wB2tdDa4X+zLX1Bnmjx47oIu4ckYGJ+AQTyC1VZYrbcJ/yjNT0777VwVbbY x8lVSwwtL8tp+6GyMeAwZwPF2GjLick2n6n0D+9PX3yWY8vk+2aqPe7zO2ORrG5Pk1oaPAADhPVi WDu2/Ud8ooTyY+3ZVZd791SyV44xwHBvGcZJJeg6lt3eo7tBdYxyYbnE2KRxPGBNC0NY0cHBhcSc jIBG16x1FBxfrRPQRt9utgeKmkB8eXjEjGgZLnyRsY3By7GCd5BPDVU8VRTyxzQSsD45I3BzXtIy CCOCCOcr0RERVJqjq9NX1r9O9O6KS9XaRjmurImkxUp3hm4ZGHgZ9skRjLTlwyFD6/8AJwroNNdv R3qOpvTGF7qbstkUhw382x5OQQd+HOGHZbkMwSqkvOlNQae3m72auoo2ymHtZoHCNzxnhr8bXeBI wTkDI4WnUs0/011dqWogZRWSrjgmY2RtXVRmGDsyR3w9ww4YcDhuSRkgFdH9Oek1o0RT09bUMjrN QBju0rCSWx7gAWxtPAAHG7G45d4A7RYaIiIiIiIiIiKFx22aXrZU3Rro+wp9Ow072kncXSVMjmkc YxiJ2efMfymi/9W/kUL190zsuv6eN1YZKW4QMc2CthA3AEHDXg+2wOOccHxwRk5iGl+pldpG6M0Z 1GEkVfE9sdNdid0U8RyGvkecHGQBvx59/aWuJuNF5zzw0tPLUVEscMETC+SSRwa1jQMkkngADnK0 fbVmpOaKp9Fsju6ahgImrG+ZheCOzj8hJgueCSzYAyR20ttqobRTugoKaOBj3mSQt5dK8gAve48v ecDLnEk+ZKzFUGnv2oNWfhUf9NKrfREWjn062ColrrFLHbK6V5fLiNz6edzj3nSQhzQ554PaAtfl rQXFuWnItt5bWVDqCqgko7nGwukp3h21wBALopCAJWct5byN7Q4Mcdq2iLV3/UVo0ta3XK9V0dJS B4ZvcC4ucfANa0EuPicAHgE+AKqCW5au62VHolqbV6a0k1knaVjwS6tyXMDeC0PGAQWAlo725zjt CtfS+kbLo+1soLPRRwgMa2WctBlnIyd0jsZccud9wzgADhbxFH6P9YV5/CqD+7VqQIiIiIiIiIi/ /9a/kRFH6P8AWFefwqg/u1akCIi0+p9MWvV1jmtF3g7Wnk5a5vD4njwew+Thk/5kEEEg1Rbr3qjo 3caG1atqPtTSM36PSXCFhLqTBO0O43ezyWEuw0dwnYWm56Gvo7nRx1lBVwVdLJnZNBIJGOwSDhw4 OCCP5LT0P/aaWO5Tf8KilLqKDxE7mOIbUPPg5uRuiAy3G2TJcWCOQIiqDT37UGrPwqP+mlVvoiIs O5W2G507Y5HSRSRvEkFREQJIJACA9hIIzgkEEEEEtcC0kHHtFymqn1dDXNjZcKJ7WTdmC1krXNyy VjSchjuRznDmPaHO2bjENcdWbRptklttD47vqR7xBBQ04MgbKXFuHlvmHDGwHeSQMAHcIfbeluq9 dagdeupNZJBTxVBdFaopQ9pYQMtYWvIiZwwHGXO2nJBw43fBBDS08VPTxRwwRMDI442hrWNAwAAO AAOML0RFH6P9YV5/CqD+7VqQIiIiIi//17+REREREUfo/wBYV5/CqD+7VqQIiIsO62qhvdrqLZc6 aOpo6hmyWJ/g4f6gg4II5BAI5CpS/aW1B0tluNVp2j+2NE1WKivtc0rs04a5pcODuLS0YJw4FmRI 1wbk2/pjU9r1dY4bvaJ+1p5OHNdw+J48WPHk4ZH+YIJBBO4RFUGnv2oNWfhUf9NKrfRERYd1utDZ LXUXO51MdNR07N8sr/Bo/wBSScAAckkAclc+X/qbqXqPqOG2aBtk9O6KJ5ZU91lVscwiUOfu2Rxk lvGfaZG4EO2gWZ0x6cac0ra46+kfHdLhI9x+0JqfY+PG5hY1jsmIjvNcPazuDvANFhoijdy1/pa0 UdRV193ihgp6l1I9xjecytxua0AEvxkZLcgc58CsrTmrrDq2mkqLFc4axkZAka0Fr2ZzjcxwDhnB xkc4XjR/rCvP4VQf3atSBEX/0L+WBXXq3W2spaSsqmxT1QkMTSDy1jdz3EgYa0DxJwORzyFHrb1S 0Tdrs210WoKd9W9+xjXMexr3ZwA17mhriT4YPPllTBERERERERR+j/WFefwqg/u1akCIiIipzVHT Ou0jdH6z6cmSKvie6SptIG6KeI4LmRsGDjIJ2Z8+5tLWgy/QPUyy6/p5G0YkpbhAxrp6KYjcAQMu YR7bA44zwfDIGRmaIqg09+1Bqz8Kj/ppVb6Iihevupll0BTxtrBJVXCdjnQUUJG4gA4c8n2GFwxn k+OAcHFeU/TLWPUq40d66gXP0SgMT3w2+m7k0AcctZtLS1nkSSXPw1rXc+zZdy03Q6f0s12nLXHB LaHivpaeliy6d7GFrmHxLnyRb4txDiN4dyQFkWueGj1LJS0ssc1vu9O66UjonBzGuaWNmxjgMf2k UgxnLnzOJ5CkiofXOpOo9gud8lGpKSngoqOOtFNTUccjWCSp7Fke57NxO3vlx8+AMcqyJqq8aK0R c66+Xr7erotz6d/ojKYuc4NbHEGszkl/n4977l//0bY0xpOhsVptz6qGKa500DjLWSDLu0kO+VwJ 8MuJP8MDwWl0dpIUevtS6riiFLSXEtipKdg2h7QGl8paOO88EjIzyT5raTXOC1a6u89RHVvY62UD AKWklqHZ7WsPLY2uIHHjjHh7wsz1ytf/AIW+f/RVv/RW8gmbU08U7BIGSMD2iSNzHAEZ5a4AtP3E AjzVcUGob7rbW2prbaL0bRRWLFMzs6WOV085LgXP7QHuNMbhtbgnPtL66a6m1HqrUOpp7pIxltoZ mUdPBG1mwStBEhDsbj4B2CTjfjnCz7fQ02sdXX+4V8Lai2UbPsemjdkskwQ+d335ftZ5/wC7I8yF jdQtHwauqNP2ijgjhdRVjZ5qmJoaaama05Y0jBBcduAP8OfJWGiIiIiIiIo/R/rCvP4VQf3atSBE RERFXmvem818ulLqbTFZHadU0j2ltSchk7RxiTAPIbxnByO64EY2x+0dbobHa6u3a8o6ul1JbXti lhghBNXn99vIY045PIaRgtJB2iq9T9btY6glmjpa37IoX8Ngou68AO3AmX292MAlpaDjwGTmGR6l v0N0mukV7uTLhMzZLVtqniV7eOHPzkjut4J8h7laejvyg7zQVnZarb9p0LtxM0ELGTxnA2gAbWOb kHggHvZzxg9JwTw1VPFUU8sc0ErA+OSNwc17SMggjggjnK9FUGourVxvd3k0z01oPtO5t7QS1zg0 wsaG+3GS4NOHH2n93IAAfuC3nT/pTQ6RqPtq41Elz1JMwmerldubG9xJeY8jOTnBe7JOD7IcQv/S v5FAKH9E05piU80tkvT7eMe2+Nr57fEfcXZfG5x4HtEDwap+oFdOmcd6bqw193nmkvzYmRkx8UbI jujaBu7wDuT4Z/mScqk0RXehWenu2oqi6Oo7g64VL54iPSX97s2gbyGNYS1waMjLRgBbDVNk1Deh BHZtSx2eJnMoNuZUmU+Wd7sAD3Y/msXT+m9UUF6FdfdaS3iBkLo2UraBlK0OJHeOx3ewARgjzWbR /rCvP4VQf3atSBFCavQtdT6hu1503fhaZrvCGVjJKMVDTI0YbKzvt2uALvHIOTwsXTHTiv0bTCgs Wpnw250xqJo56JkkkkhZtI35AazIYcBu7u43cqRWnT09i0dDZbbXsZWRQlvp0sG/dKeXylm4ZJcS 7Bd4nnKi7tEa+dBJCOpzmNkzuMdjhY4k+J3BwIP35yrEjZ2cTGbnO2gDLjkn+J96+kRERERERR+j /WFefwqg/u1akCIiIiIuSOt2pvWDqJV00RgdS2v9DieyHa8uH+8DnEZdh+8D90YyBySa4X//0+f0 V79FOp9usWnK+0alucFLR0O2WhzE4vLXvPaNG0HdhzmkDG7vOPLW93aGTVfXCoZEIZLLoMVDnGUE CerawjDTydx3ZIwNjTnJe5gzbemNMWvSNjhtFog7Knj5c53L5Xnxe8+bjgf5AAAAAbhEUApf0vR1 gij4de7024U27wZG6pfcAH+53ZMLcDI34Gcd5T9ERFH6P9YV5/CqD+7VqQIiIiIsOO7W2a6TWuK4 Uj7hCzfLSNmaZWN45czOQO83kjzHvWYiIqg9YeuXwbY/nN+oT1h65fBtj+c36hPWHrl8G2P5zfqE 9YeuXwbY/nN+oT1h65fBtj+c36hPWHrl8G2P5zfqFhx3DrbFeam6N0fZu3qKeGne0zs2hsbpHNI/ SM5zK7PPkP55nrD1y+DbH85v1CesPXL4Nsfzm/UJ6w9cvg2x/Ob9QnrD1y+DbH85v1CesPXL4Nsf zm/UL//U3/rD1y+DbH85v1CesPXL4Nsfzm/UJ6w9cvg2x/Ob9QnrD1y+DbH85v1C501LJXTapu8t 0hjguD62Z1VFGctZKXne0cngOyPE/wAStWiKSaHst3vWpY22ay0l5qKRhqXUdW8CJzQQMuBezcA5 ze7nnzBGQr3gvXW2lp4qen0Pp+GCJgZHHHIxrWNAwAAKjAAHGF6esPXL4Nsfzm/UJ6w9cvg2x/Ob 9QnrD1y+DbH85v1Cx6+79cq63VNH6qWqn7eJ0XbU9S1kke4EbmO9I4cM5B8isd1R1ndPbHt0VY4o bbk0tPFLGyNjiwxg4E/7rHPaBnbh54JDSNh6w9cvg2x/Ob9QnrD1y+DbH85v1CesPXL4Nsfzm/UJ 6w9cvg2x/Ob9QnrD1y+DbH85v1Cw47h1tivNTdG6Ps3b1FPDTvaZ2bQ2N0jmkfpGc5ldnnyH88z1 h65fBtj+c36hPWHrl8G2P5zfqE9YeuXwbY/nN+oT1h65fBtj+c36hPWHrl8G2P5zfqE9YeuXwbY/ nN+oT1h65fBtj+c36hPWHrl8G2P5zfqFG7/YupGqHulu/TDTE87nh7p2yCKV5Ddo3SMqQ4jHGCcc D3BROydQepWnbvBbKa4/b00u6ZtH27Ln2ndII3xOc8YDd20OGMZIwTnpPR9fernpSgrtQ0MdDdJ2 OfNTsaWhg3HZwSSDt2kgnIJIOPAbxERERF//1b+REREREXLnXrRc1k1YdRQMj+z7s/JEUJaIZmtG 4OI4JfgvB8Sd/HGTUiIum+gGi5rLp+fUdayMT3ZjRTsdCRJFC0u53HnDzh2BwQ1hyc8XGiIiIiIi IiIiIih976b2bUt3nrb5VXWvpZdpbbJa57aSF7WhoexjMEOwD5n23cc8SS22m22andT2u30lDA55 e6OlhbE0uwBkhoAzgAZ+4LMRF//Wv5ERERERERERa+92S3ajtE9qutP6RQz7e0i3uZu2uDhy0gjk A+K541P+TvfaGWafTtZBcqUcxwTOEU/LsbcnuOw3BLiW55w0cAxf/Yl1D+Hv/wBtP/1FZGjvyd4q Ss9K1dWQVsbdwbRUbnhj8gYc6Tuu473dAHg07sZCvdV/fNTavb1Dm0tYaayP3WptfDLXdqNn50Md vLTz4OAAHmDnghaaydTdS1tPp6+V9qtcVgvdey2wxwzSOqmSuc5oecjbsyx3HirZRERERERERERf /9e/kXnUS9hTyzdnJJ2bC7ZG3LnYGcAeZUJh6o0E2ma6/DT+omU9FUejyxPo2iXdkhxA34w0jDsk YPCl1puH2taqavFJVUgnZv7Crj7OVn3Obk4KzERERERERERERERFF/VOp/2k+t32t+b+z/QPQvRx 7G7f7ef8XPh92cKP03S2ppdF2HT7NQ9+zXVtyhqfQhztL3Bm3f8A4nk5JP8ABS7VFruN5tLaC33B 1B2s8YqZmEtk7AHL2sI9lxHGfLJUDbZ7TpzXVrtuhvSBcPSxJeohVyzQtpnNO5024uAkJ2lvgT/B WsiIiIiL/9C/kREREXzJIyKN0kj2sYwFznOOA0DxJKpu4Xi0V2qJ9WU1TSv0vR1sMVfEKxobVVDQ Q2o2ZwdmW4Hi8M3AHa3NwUlXTV9LHVUdRFUU8o3RywvD2PHvBHBXsiIiIiIiIiIiIiIiLQawptS1 lkEGlamhpq50o7SSsLw0RYOQ0sBIcTt592fA4Ua01aOoVklpaR1LoyG1iUGpFKartntJ77tz87nn k5dnJ8SrERF//9G/kREREREREXzJGyWN0cjGvY8FrmuGQ4HxBC1LNJ6bjoZKFmn7U2kleHyU7aKM RvcPAluMEj3rZUlJTUFLHS0dPFT08Q2xxQsDGMHuAHAXsiIiKu+qdJVRU1BeKLUdfb6qnmYyO3QV TomXEl2exAbz2jvAHBHvGOR46GhrrrrO93q4Xy4wTRTOjGnJKsvFG0jAdI3O3vAbm7eBnxd5WUiI iIiIvOo7b0eX0fs+32Hs+0zt3Y4zjnGVUs3UPWtFDW2ast9o9cPS446C3xRSllVAQSZWnfjb3XHJ cMbTuAOArRtBuRtNMbwKUXEsHpApN3ZB3/l3c4/is1F//9K/kRERERabVNJfK2wTx6dusdtuQ70U 8sLZGnH7pDgQAffg49yrax6h1lqy52W3W++uoX0dOX3maoo4S2pcJC3MHH5xpLSNzcNAIOcnCuJE REREREREREUfvuidPaluNHcLvb/Saqjx2EnbyM2c7vBrgDz70pdE6eotUTalp7fsu8+7tKjt5Duy MHul20eHuUcffNY23qJpu03eotJortJWfmqKF+WsijLm5e88k5aTgDwKsNERERF//9O/l51DJJKe VkMvZSuYQyTaHbHY4OD449yrX/ZXdZNPXOiqdXyT3OtrY6wXQ0WJoi3yaRJkD3YIDRkAclS+ptl+ 9S32yC9MkvRg7IXKSER94nBfsbnBxnH34UA1Bpy0aWrqSHSctbJreolhe3NbLK6eMPAe+oBJaI9u 7kgc+Ct5ERERERabVGnINV2Ka0VVZW0kExHaPo5RG9zfNpJBBafMY5UfqOltrn9XiLve4X2GLsqR 8NSxri3jO47PMAN4xxwpbdK51ttlRWMo6msdE3cKelZukkPuaMhRSm13c6a6UVLqTSlTZYLhVClo 6k1kM7XSOBLGvDTlhdjGOefNTdEREREREREREVSax1BWN6n6crodJanqqWwvrG1EtPbi9s3axBjT EQcOGRznH81a9PL29PFN2ckfaMDtkjcObkZwR5Fei//Uv5EREREWr1FHeprBVx6empIbq5oEElXn s294bicAnO3OODzjyUDs9j6nWXtDTQaIMk7+0qJ3vq3TTu8y55ySfd5AYAAAwrQRERERERFgXa9W 2xUjKq61kVJTukEQllOGhx8AT4Dw8Twqtustrl6kaeudj1M7Uc1RcsS2o17aiGkjcxwdNG1vEewD PPjnCuFEREREREREX//Vv5ERERERERERERERERERF5zQRVETop4mSxu8WPaHA/yKxLbY7RZg4Wu1 UNCHnLhS07Isn79oCz0RERERf//Wv5ERERERERERERERERERERERERERf//Xv5ERERF//9l= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image008.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6VTvS8DYRh/3udO9a4fqgzSGI5BkPgMIRJJByuDdjAYVLTRxLWil9RtEptJjaYz mFjsHSwsmAz+BxNpGEic93nf66VtasAlz+X3e5+v3/Pec08Pt6cgHidqqKARqqQZAeWe8Rf0C28H Nw3rCBnzEEPXdQUaZ33eWciPC6OhOtE4R0OBLkiAS8EQ4/yaowtuG1GAO4XneDFhWM5Y22l7N8tj IMhPP1Bm0KNyG2Oydi8mscYI9XD0qJLOTzz4kpHHTMQjxNJ5M1syVrJlY7VoZgqwdlUrZ7gZybdy n557lzWZ6DWtO/gcodQRu85HBZ/2+WGY+ISteTygUYVSvjAsFRju3xSgmO7FVwLKepBKTOUlH1Bu FKHE42GcVxv9wLQmPyhzTPpbb4afIulK2eZmcQdgMqFXnNf4jzcjdaF/QzMhqptpV/cf8zr42UkV 9vJ1fh4gnvP4g1JEWqwtS/JLdibm3fd5BFmD38EFIG5abTYDoXn+k9/M3y10Lvl9ZjuIL1q6t8O6 2HPx+UH2jkGnYFXxZzDEwZRdsrImvFMf4BkDcCQSKKBai0PrHSki/xv5w0+drgMAAA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image009.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhuQA0AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQCy ACsAgwAAAAAAAAoICQYFBQsKCgcGBgwKCwUEBAsJCgkHCAkICAMDAwgHBwcGBwECAwECAwT/EMhJ q704aMy7/2AojmRpfsGUnmzrvnAsrnJt3zi7WXTu/8BcTzIMGo/IULGYbDqbwxXzSa3GNj2NlkLb Wr/gzm4nxobP6Ep3Nk27ndlR+00PRuX1PJQ7V/f1gFcqAH8qWYWBiUpEhI1ijilSipMvY39kmD9b AjUDAyEEBScGByAFBnSIJWMGAagxniAEBwgnAgkVCAcBBwoTAgsEb6okPQkBuEkGC5wnA8ITBrgG DMi/C69oxDMVuwtNBZ8s3xTJRD0HooRS7Nsu7h5aNAIM1c2G5xgFAQ0EKQQMvgH8dmxBLQD+fF1A sM8gAAQB1EmgJ6bUBAUBoEVqJOmIlxro/wz4s8iF44UCtQwMSLFgQ8sAnCBaPHawwrGYnw5go9Cg poVW5h5a27hu0Bl5SFFMYChhn8+iHDJK8JcPKtSVFwQEUAiAQQOYajoo2BktotU1lC70YHBQKwM+ HnYxyAYVE7sLC8hJwChRAoIGHZjxIMqocFSkiBMrXgyDBikKu7L9QfBSoiV8Vn9Zm6CTbtd7Fryq JeyodBjGj/ZyBYCRKyIBu9RdrkpmgtMJNy3otSBA3ODScTJTorEbQCu9h3i80kq7y4p9nvdpLkLA d4VQv0gSwmrUpGkZH2/Me1vB3vfzAQbUYuovY3tUraTSLA9Wa4NnABo0SwB6AoGXWpgD0bMxJVV1 XiXd2UDDSop9sgQPoZi1DmIT/gNWBV+lF1NeXB3gmQS7IFWTVtAo5QM8IKBoGAwF9AXEAC6mJgQO Kq74wjL95QDMh1GdUJtaCtq4ig3/5WiDLiWmqEOBCV7xowk1YmBAjDYUkCQKTyrZZEdphJeWEcGd 4+WXZLZgRoVRlqmmHwYeuOabUCaYJpxvhukmnXjGE1aTefYp41l+Bmqid3cKKqgkRHFp6KJ1OTcn ozdEAAA7 ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image010.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC7t+9tgsBjBYIKHAwsAJYk10YgQxmGWZgASDDFiWFYg5mWAsJkZGKIuR6f///2CW HqMEVIwbro6HSYFlgYQQkKXGxs8gxfAfpJhBAMg/AGQtA+IEoKZjzEA9UDU8DL6JJRkhlQWpQDUM HEDRX0wQHSDAAsS6jBCzRZgcmOSYQCxhIEuGFeTO30wN/yAqJzCC1TMxCIRk5qYWK/illisE5ecm 5jGIOZ8olwdihQOnyhkYDKBmMoLtMuJawPRKHKRVsxLG1wLzjeD8GjEQX7+SE8r/JQQyoTgzTwOm wp0PbEImjN/OCzYBzr/JAzYhE2ZCOCfMBIgfFP6T5wcmMP0B7hcGZmshZJsZmFdygPiGUL4s839m ZHlBpmIWZD4royEzqn5fRggfPayBokwgdwZX5ibl5zCUOwBFp7FxXcIV1hB3MsHDXF0UZG4iPIRa uCF8LPZQEB4LmI4IgkwogtuTJwDip8H53hyo8l/ZkOVPMq9hAiXtlBIIfyPjMXD4VMD5FkyMSPIL mKwYQPzcEixpk4kBM7wuExtet8DudoHbw8sP4uvC+YnsqPJNrCC+bQkXNJdxgXMiOHkxQNwmwMAO 5u0B511GJial4MriktRcEI+LQZGhC6wYJDnnsxCDptOJcvQwZgbrBwDeJTZuUAQAAA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image011.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhNwE0AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQAw ASsAgwAAAAAAAAoICQYFBQsKCgcGBgwKCwUEBAsJCgkHCAkICAMDAwgHBwcGBwECAwECAwT/EMhJ q71Yhp27/2AojmRpnmiqrqwXTG8rz3Rt33h+x3rv/8CgsMWx8IbIpHLJZB01zah0SlU+Adeqdsvt ip6xrHdMLi85x42awlub3/C4qljsrMXyvH4P64fqfIGCcWkjeIOIiVFghoqOj4tshxWAkJaXPW1Y X2CVmJ+gJWGbky+jpn6hqqsfdJNYbVevKGsCMwMDIQQFJwYHIAUGOxy2NLi6vCa+wMJjs6JhBgHN LMcfBAcIJwIJFQgHAQcKEwILBDR00tQt1h7Y2ibc3uDi5OZez6IUCQHdQQYLipkYcG6CgW4GGPSz t27FEX7+hAAUWIIghYMAEi6UUK7hlHwk/56AWyCkQC4UJPdJonAgmZMKI5GYTJFyQkRYLJO50uAp ExQZangIYKCQIs6jFgoEaEDgBQEGJJ+S5LcAXtNxFhAorQoAQQCXHBnY+TVBQYCCKYKSIxqA4s4O Spk6hQpAKgCqVgNg9bZVm1ewAIaOpWC2ICpUm4IEBfmHpYGmZNmQulBAm4EBLxZw0Ny2azgJ/ODt 64wg14EFDRuItiDtptebaR1DpjQ5Q+WMmAFw1r3BlleyoS3w820adQXVGVpTeF27DuMfi9W6mKBV gtLVSC+cldCUp/fvuSsI0DuBQYPOtDMoMG7wKxHqya6vbFWw+1HnMcJTGL/XPHrJ6rEngf80vDiX yiBHMADPeGLBMAk4DKzz1n1XLFATAGYB1lUDHQRkxHPaUaAgRwE0mF0HEEoYRizfUWAhYe55w2EG HlKC2E+JuRDdjjz2uONLA0YGADjUvIIAZy5NOCGJN53mEQNGiTijjTb+aIdBQhKJ4wdHbpDkig62 yCRLApYXZXlTrlTIllT0OJ0ECuyFIXlsZiAAODqB+V0l8oH2n4t2nvQhkBjKaRZWjN0Zo5J6TtDn XX9OcKF4glKpSSpu6MHDpNLUxKIRzYy356dKraMUOT0RUCkFu5AjZACrnrBpBZ2ymSkboeqJn3XT UHAqiVmoikGrHL2qX46HHUhETzMIZWL/eZ0xYsQAfvHS1FnXCiPNdsFBa8t4DVjUgEAJnEkAZ2pE xNwca1lQlLQ5wkBtV9ZuQEC2GdkL6WpFBbaUuOSai+4G6vaz5onxEgriFxNgxmMu8LKxy6I/qtWU UefB6puFch7g0ZDRiTYeWrQ03OOx6UmsVJ7RwcLBxcdtMMDGC3T8MTiLibxdIzvksHDCKxSgIQ4D DK0PuzIIDUTRIfmMw89AqzCRDx05ZPUMU/dQNcO0HAJ1BqOUTMO5Z87wDclHf/31sDXicDbPPx8c tRPMck2DAUYnjTY0ate5At46FLC3HdIdvWXYVdzKCt2KL84zjos5LvnkfyAWOeWYZ47BNZJra+65 Ipf6/fnoi8vdOemoyxHx6am3XkYaobsu+yWaxD777aBDYbnouPeueqON+y48DhEAADs= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image012.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6WTS0vDQBDHZyfpK7Ym+EJEMQqKPdTnTRBFBU8KWv0AFVsMmFZsIMaTZ09eFQ+9 edW7h560ih4Ewat+AoXeFIw7mzT4qCC6MMn/tzM7O7uZ3N+cH4IYD6ouQ4zU7QojId0x/oBO4Q1x i2FNIWO+Yui6rlCDrN2fawji4qjLD2oTV/1hFTrApWDQOJe5OuZWUgEuJL7Gj4nDfMZaX3Y2szwG onz2Bb0VNGRuKeblbsEprDJSzVw9ylTnK+6+eZH7TMQjaMuGmS3qC1lbXyqYmTy0zVTsbm56+coG GPZzMrHXqFLCVpWWJp0arzQSjwZ8nCAecmI+9ymUoWjkB7wKdPdvFaB4PweVgJSLiZ0Nj7uka+kj azgpE4/5LLPQJz9IY+IrjRhfb4bPItWVdszVwgbYUzQbVU5+uhmvLgxuaDFOeTP18v7jvCV8ilKG LaPGBxHinM+X0g5SY61ZHp+wQ3He7YATyD74SzgOxKZVpzMQvp//9LfnD4k6Z4N9imHiVMBzIeIJ S/F7WhF9L9oBvFo0iAg6E38KQ+xNO0UraxIp0AN7IpicR9UmSE5X7K93Jon171xmgNG+AwAA ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image013.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyAA0AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQDA ACsAgwAAAAAAAAoICQYFBQsKCgcGBgwKCwUEBAsJCgkHCAkICAMDAwgHBwcGBwECAwECAwT/EMhJ q704aMy7/2AojmRpnlYwqWjrvnAst+xs33h+b6nu/8BgpicsGo+v2grJbDo7SgAr+qxadRulZruU cK/g8IjH43Cp4rS6UkNfyut4XCtyy+/PqJ2I71u1exRwfoRIbVIhg1KKhY0yU4h7KpCQXo6XNmSB ZYyBOVwCNwMDIQQFJwYHIAUGc547UwYBrTOjIAQHCCcCCRUIBwEHChMCCwRyrzNKCQG9SAYLoScD xxMGvQYMzcQLtGrJMVHAC0wFpCjkFM5eSgeni+zs4MpCWzUCDNrSK1N7BQENCKggwIAcQXLMFugC IHCYBQT/FAJAEOAdMQZQVE1QEKDapEiW/+p9KdLOgECNgkBiKKDLwAAVCzbEDBCKokZmC9XRnEjq QLcKDXJakLVu4raP8EKCscfURQ2IEv4JTQqlmsB4VHm8tCAggEMADBrsZNNBwU9rFbN2wVSHAoOF XTHyAwGMgbeknPpZWJBOAkeLExA06BAtBVKlm5gqXsy48QnHb6yhBADMWzIEMy1qmktVQteiPu9K YLDPQtg3hxEpXcqYxsavADh+nScA2LvNWAdJncCs9IS+XM8ZVk1cNSO2ZCUAByCrLyA0szzrzcri 391/xBgREF7BFLHJAbauRTqvzvEg9+S63UlntZcBuqAK7Di/layOAHCuD9W1ATUADeyTgL1vEhAw 0xbrUMRMSlgVF85aR9TwEmOkuEFFR//cttgiGwjkm1jh1cQXbAeIJgEwTOXUVTUflEeCiw86NUMB gP0wQI1Q+ABjEjzOAA2BOBRjohmPbRKheyXs6IGBQM7wC4sgKNkehCIpGZKVGBiAow0FQNnieTlS WUkhTSGHHoPygGnmmk6RZw+bcOo4HZJx1hljcVjaqWdyq+W55556oPnnoEkKcgihiL64xKGJNtqi JeTR6eikeLWhJqVpRAAAOw== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image014.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6WTv0scQRTH37y983546rpG7k5U1hTBEKJoBEEQD7Q1JGqhlVySMxGy2SS3cG4h WKRKFbCRVGetjaViIQgiiLU2afIXGMRGIZt5b3aHW9EiycIc7zPv53xv5uz06DvwVyraCciQ9WlS kGH0oPyBbvYm5cpgZKEQoSUwCAK2BkQh3GvWcTm0E6WiJa1HTW3QBQEFgyn5QFpbREWAE0PmhDE5 mC577+b8jxUZA2m5e40qg76EXE+Fqv0AS9iDZHVIayJJc97g2m8V+U1wPII5t+xUqvbzSs2ecZ3y B5jfuayV5bJLV7Uv+aWCqim413C2jn6BUh/7Ee/miYc1W8yDfibkhQ6q8Nqt9kcRG61cwY34vIUr aB5iHnSjCiuZqII6gx382xmQ9bnQZwFjw2rsDMZxmngo5D7DTDT6c7geYxDPjHj+C6H4ttZyF2nO Wd955b6X/2Y++7L+y7pXazUnas0PO6luWSv0s1nxHX3+Q4869rIen3WfY5N4SfPbdNzfnmr0nxp7 SFf7jad4W/xgfXzNoyga/HUcA2LHu+NuIsT1mvkbvUbaqcSU7rPYRvxE82oq7t9MEo972fCVZfkl 8vUCNZsJKaZ9frsC8eGsX/UqDhRoDpAZffCVEyhg/9KC2xobnP8HOHJ1VlAEAAA= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image015.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhPwE0AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQA3 ASsAgwAAAAAAAAoICQsKCgcGBgwKCwUEBAsJCgkHCAkICAMDAwYFBQgHBwcGBwECAwECAwT/EMhJ q71Yhp27/2AojmRpnmiqrmwZTG8rz3Rt33iuU/Hu/8CgcNjiWHrEpHLJbBaPzqh0SmUiNdWsdstV XWPXrnhMlnKQm3SlZyy733CWsd1p0+P4vP7CFtn3gIF4aCNggoeIXV+FWImOj05oYXUAk5CXmDp9 lhgvX3eZoaInhp5+i42jqqshc5x8lDZqAAJRAwQkBQYfBAU3arVSt7m7vL6RHq+khgUBx0sDBgck AggUBwYBBgkTAgoDNHPNz0zR0yPVFdja3BLe4E2vyqQVCAHWSwUKwSML8AAFrBVgcK+bAnIrkNjD x0QfPxH+KAQESJChN4RBTGWYZyJMNgVM/wgsMAFyAsNKSAzgekLhoxORJOvxSLnSlQZQReSlSjjL HQOCD21iGLihgUSCARr8A0Ag6YAYT9tJONBUwbQDAVZ2Y7CxmIQEAZauadVTwM8AD1He7EA06dGi S5sqhRpA6tSqV7NSMFvHKwCw8Exp5FgjDc4UVwwUeOq3kmNOCkYCMCAZgAKjAxQclEBgWoEFMeyd A2Cv1oGRBjZTaDC6QrOTWE+O9dNysTYoGjFElkB5wmUAmVV3BghagmgKpQGcnqxaAusMr68VHNwn i+HrH5BQ5Ryg9eEJBOF5+xrWXQCuleA9lVDcvFQGDdBCwZCgOUC9nRjd5d5arYfw7pQEmP956JUH XAztuQdefGm9Uh85zeDyx06BXMHAOQKcB8M8CkySzQTNlJQNA+S0oRkFYGk1wQFG6ZaWf7C0QsGF BM4EQocXfChBiLydVyISJ06QojotunhEbo5R2Ml1TDbp5JM9ISaRX9kcwxFOdBhxQIf4+ZfhSalh xMCLEsDHxydNJgMilc7AQNaZNirHpVZtfNmSfQCMmYGZRyaZCmFEPKmmkHaB1Q5HHb7Y4T+3dZNN TTE0NVpyFpRkgQCVrcEJoD0kUGhdbt4oXwWLwuCXAI+uxZ9Jo1Jg6aWZ2ljdTlHCAaRrAZQkyQXx KaZcMUDtCGolx2TInS9NdYPTALFKMIz/O34F0GyoIPTw6n2WomlBr75gU+aozRxabKRtMtVDhmEw i8GztESboJ+DUStDrYXthd6MaIUxSWZpSLOjZuAw4JW0V610XLAZNhBRA/wg8CK/hjEU20Yy+mRB sKj46SyX2pyjzzd5DrxAwcZ1920tCS8cjMMXQJyGxPcQoups88pb7wSgOfmuks6CNjIFA8TnIwy3 dPlUMEIvYJpmdvlaQTbXjZahWDxUDEDOTY60qQXMEgy00CQS3ZRWR0+Q9NIKSOX000xKbaB+suQA aIw4EKCiDQvcTU9CdetdQ94uyI3D3HTf4BAOF/GtuOH75JA43C4oQ3jFk9OMQ2ZkroANedX6VW75 DZjfsDkJhnRU9emFfUfbDgX4vQIBnBeiOuU6tH4D7KQbZrrNpVdBLyty6A48CjLf9PvwyCdfB3XH K+/885rOrDH01Ff/J+rWZ/988dNr7z0rGXf//fih7Moz+ehDsonN6bfvSClJ9u7+/IIIhZLn9Oef QgQAOw== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image016.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAbwAAAGZCAIAAAB9sxMNAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAO wwAADsQBiC4+owAAMtBJREFUeF7tnU/oX0e5/9sf99JdtJRuYjbNJlkYBIOQbkyRcKHSBJKrWBtL SxsTMRtLpCUQG5OGX8Va0kVTTZuGlP7RKE0hEePiq/6668IuJMJNxCaFGyO0FlS60kV/T/LUuXPn /Js5Z845M3NeH8KHTz7fOXNmXs+c5/N+zjwz5+aPPvroJl4QgAAEIOBH4P/4FaMUBCAAAQhcJ4DT ZBxAAAIQCCCA0wyARVEIQAACOE3GAAQgAIEAAjjNAFgUhQAEIIDTZAxAAAIQCCCA0wyARVEIQAAC OE3GAAQgAIEAAjjNAFgUhQAEIIDTZAxAAAIQCCCA0wyARVEIQAACOE3GAAQgAIEAAjjNAFgUhQAE IIDTZAxAAAIQCCCA0wyARVEIQAACOE3GAAQgAIEAAjjNAFgUhQAEIIDTZAxAAAIQCCCA0wyARVEI QAACOE3GAAQgAIEAAjhNX1hXb7z+/V+vJ598sulI+ZO8TEk90Pc0lINAPAJmEOqHeBUvuiac5qLN T+chAIFQAjfzCN8gZM8///zevXv1kAsXLsj7+vXr7RouXry4YcMG882xY8d2794ddAoKQyAWAUdd /vOf/4xV85LrQWku2fr0HQIQCCaA0wxDdu+995oDjt54Occ739jlw85EaQhMTuDcuXPObVD9rwRY k7cl3RMSngfbRgaWHLNjxw49cmVlRd43b9785ptvyoctW7bo92fOnJH3rVu3Bp+AAyAQSOCll159 /fXTctD58+flXW4Kbd++XT6sXr3arqklPN+zZ4+UPHny5IkTp+TD9u1b9ef/yJEjWsPdd98t72fP ng1sWoHFUZoFGpUuQQAC4xFAafZku23bNv1V11/gV1555Wtf+5r+1POb3JMph4UTOHTokK0HTQU6 CHWImleT0pQgyURIThlNrXv88ce1EomfCJ5wmuHj9MYR9jiT/z700EMS2mhdJmDvWTWHQcCPgD0I Dxw4IAc98sgj8r5q1apaZ9rkNCU2N6PXKXP58mWpcN26ddoiGefHjx/3a12xpQjPizUtHYMABMYg gNLsT9XcO7er4Ke4P1CODCQgctJM1Fy6dEmOXrt2rdbhKET9sklp2umctWU6CwQ2PO/iKM287Ufr IQCBiQmgNPsDl8U/crC9/kf+K8uEnDVC/U/AkRBoJdApAD1XBPnXI/NLZB2hNPtfl+Icq/4Rj9kf 6ORHSngrL5POLSGtndotGd0y0yIvuQ9jvpeMSPk3eUtTOeE999yTSlPmawdOcz72nBkCEMiQAOH5 UKN5RkBDT8PxIxBw8nIk9nQSG5vOefjwYfnT/v37R2hUQJX+YbVW6jMR5GxD46xzu3Llypo1awKa WGJRnOZQq+I0hxKc+3hjQVlB+MADO01zar/v9FNT9kYyz03aeazZc22/uk55mVv2Zlnw3/72N/lp ee2112Q9sSS633ffffJj84lPfGLKjs97LsLzeflzdgjkREA85v333//Vr35Vd2CQd/ks37z33ns5 dWNYW1Gaw/jddBNKcyjBuY83FnSi19rvk1KaTSuChKiz3YZ/eF5rDZGxmgH6wgsv6P6wv/rVr77w hS+89dZbd955p/xXJs2+/vWvz23Jic6P0xwKGqc5lODcx+frNIVclLXn/r8EP/nJT/70pz+JszaJ RzfffLMacDnbmROez33Jcn4I5ENA9ofdt29fNVVzUbt4oDSHDliU5lCCcx+ftdJUeJI6umvXgwZk 6H6a/krTtpXc3zxx4sS3v/1tE63PbcmJzo/SnAg0p4FASQSefvrpT37ykwv0mGJEnObQkSyzB/Zr aHUcD4FwApIpZQ9Cmau5/cZrvMH5xz/+0TTzN7/5zR/+8IfwVud6BE4zV8vR7uEEdBmlqcf+bFce +n21YfLge3nJ/InMMstL98fK+vW9731PZn7++te/yj6estOSbLj5u9/9Luse+Tcep+nPipIQgMDH BDSbXd41QpfXj370o4XQwWkuxNB0cwYCIip1p487brzkkRJ7b7zMNukztKnulEPuL5m1QMtxmsye JzJuaUaBBMwmwbpW/dOf/rR5iGnLgyFTBiHzPxKSSzwu7+ouZQ5dZoTkwze+8Y0f/vCHKTc+VttQ mrFIUg8EyifwqU99SveK/+lPf6q9/cEPfqAfvvzlL5ff/xs9RGkuxNB0MwkCTTmh4zVOVuzEXavz ne98xzxjwzT7xz/+seS9j9eLpGqODDSpvtEYCKRGoACnKUh//etf/+xnP9ObmDJ7/qUvfekzn/lM aqjHaw9Oczy21AwBl0AZTnPhduWe5sIHAN2HAATCCOA0w3hRGgIQWDgBnObCBwDdhwAEwgjgNMN4 URoCEFg4AZzmwgcA3YcABMII4DTDeFEaAhBYOAGc5sIHAN2HAATCCOA0w3hRGgIQWDgBktsXPgDo /qQEiklud57y4gkx021KnN6hND3NTTEIQAAC1wngNBkHEBiRgG4Or7tq2urMfCMfmnaGH7FZg6t2 HqTR9N+VlZXBp0quApxmciahQRDIncDbb7+tvwqy77L4zcJcJ04z9/FJ+yEAgUkJMBE0KW5OBoGJ CUTfT7O9/ZcvX5YCL7/8shaTnTd18kdvTTARNLH1OR0EIACB+QkQngfboHpTP7gKDoBAWQTMTUzR mEZmShffeuutsjp6vTeE58E2nT7VLriJHACBfxEYOzzXeFyee37p0iU7ML///vvlv2vXrtWGEJ4z JCEAAQgslABKM9jwKM1gZBwwH4GRlKbE49KnTZs2ac8kDL/11ltVcsq7qE6jMctTmjjNsOFcXT1W xoRgGAVKJ0mg1j/6f+nZJxOP285RvjTu0o7KTZ2E5554KQYBCExHQB7VKy6y83wjac/O8xZTAKUZ ZkqUZhgvSk9LoOoQfb7xaWM1HpejNm7c6EwEOVE5StOHLWUgAIHZCHSKTWTmcNugNMMYojTDeFF6 DgK2Z2z6HNQu+5alrSWbvq9WXtI9TZym7+Bp30CQ6SBfjpQbn0AUp9kUj2vzPaNywvPxrc0ZIACB wQRqg3QC88FcP64ApelLEqXpS4pyaRBQL2m/+7erJYWoNuXIv+YCSuI0fY2I0/QlRblkCJgMJPGe Po2SkNzOV5dDZH7cPrAzH9PnLLmXYcOO3C1I+yEAgUkJoDS7cdsaUyZ8miQnc0HdKCkxOQHPW5md EzudBSbv2WwnRGnOhp4TQ2ACAp6B+QQtKeYUKM1uU6I0uxktvkSmeYjVvCLnJqYa1j8fcwkDAafZ bWWcZjejxZTo97xvxZPUDRzPSXCi8urQJjxfzOVORyEAgRgEUJodFKu7Zzpaw35uVGpqIsYIWXQd Q3SlD7jptWf7Oh+7zZ5S1KebhZXBaeI0CxvSEboztq+sNnEa7+l/a5J8zJZhRHge4RqjCghAYDkE UJoozeWM9u6eTq8x7TaNpzf953P8S3bTLLQESrNQw9ItCEBgHAIozUauTQ9Qq50Iklp44No4Q3SK WucVmOPd4rTXkstZ5PFntWmY8ifPhM0pjJH8OXCaOM3kB+nIDUzNY2p3B4bqQVG2/wTRyKbIo3rC 8zzsRCshAIFECKA0UZqJDMVJm5GmumxC4K86Q6PsIEE6qYUSPhlOM9g4Tfc0gyvigJkI5OUxPaP1 0Fz00PIz2SrF0xKep2gV2gQBCCRLAKUZbBqUZjCyxA4oSWn6L4u0jTD9gp9Md4GqHbkozcQuaJoD AQikTQClGWwflGYwsmQOyFFj2vCcGaEeqUJzzfyUpDRxmsEXNE4zGFkaB+TuMZXiysqKvG/ZskX/ K/nq8t6Usu6A7+FkY5muJKdJeB5rVFAPBCCwCAIozWAzozSDkaVxQBlKs4fAlEPmisqN5UtSmjjN 4AsapxmMbO4DSnKXytI/3T2RfMySnCbh+dwXNOeHAASyIoDSDDYXSjMY2XwHlKcxbZadenP6fMwm U6M057sIODMEIACBWQmgNIPxozSDkc13wGKV5uwzP47NS1KaOM3gCxqnGYxspgPK9pgtM0Iz5mMS ns802DktBCAAgVQJoDSDLYPSDEY20wELVJqpReXG8oTnM10EaZwWp5mGHbpbsSinmUg+JuF597ik BAQgAIFFESA8DzY3SjMY2eQHLEFj2lAvXbq0bt06+UY+yPvatWsnR95xwpLCc1YEpTa6aA8EIJA0 AZRmsHlQmsHIJj9gaUpTAAftETe5QW4qSWniNIPHD04zGNnkByzNaXaup5zcAu4JS3KahOezDyca AAEI5EQAp5mTtWgrBCAwOwGc5uwmoAEQgEBOBHCaOVmLtkIAArMTwGnObgIaAAEI5EQAp5mTtWgr BCAwOwGc5uwmoAEQgEBOBHCaOVmLtkKglsDS8lLnHQY4zXn5c3YIQCAzAjjNzAxGcyEAgXkJ4DTn 5c/ZIQCBzAjgNDMzGM2FAATmJYDTnJc/Z4dABALpb9gRoZPJVIHTTMYUNAQCEMiBAE4zByvRRghA IBkCOM1kTEFD4hGQcHUhEetyehpvdAytCac5lCDHQwACiyKA01yUueksBCAwlABOcyhBjocABBZF AKe5KHPTWQhAYCgBnOZQghyfLIHi54KK72CaQwunmaZdaBUEIJAoAZxmooahWRCAQJoEcJpp2oVW xSFQahpjqf2KY/WRa8FpjgyY6iEAgbII4DTLsie9qSNQki4rqS+ZjtabP/roo0ybPleznUcLLGcG 89ChQ8L8yJEjhrzp+7lz5+TLF154Qd7Pnz9/4sQp+fDAAzvnslHtect4JkSm403hZ9p4ZzihNJO6 rmkMBCCQOgGUZrCFUJoG2bVr1+Tzc889Z8tP89eHHnro+PHjwXzHPCB3sZmvUitJaeI0g6/RxTpN Q8oQuPvuu/XLffv2yfvmzZvl/f3333/44Yflw5133rl///5gvuMfkKPrzNddqj1LcpqE5+Nfo5wB AhAoiABKM9iYKE1D4PDhw4Jv7969q1atCuY43wEozenZozSnZ84ZIQABCCRBAKUZbIZ2pfn2229v 2rQpqNK33npLym/cuDHoqBkLGwKZ3mjLTmlmytkeoiUpTZymr/MRbyhFfRxikBP0d7JB1fr2qle5 fJ1mRu6yAEdZqtNkIqiX2+AgCEBgqQRQmo2Wr5WWIvccsTmBImhqyVwRfaZKs0lmigVTU6ATDKqJ PR7h+cTApzhdU5gsXtLxTbPPnjfdKBg7fq8uo3QMc+DAAfnm4MGDtQa7ePHi6dOn5U8mE17L33XX XZrgOcarxVHWnm5271meu1TOJTlNwvMxLlXqhAAEiiWw3PC8qtc8ldrsSrN2MFaVclUjDxzFvZVm 54E7d17f2uPUqVMDW+gcHiozzeHT681SBaaDtIxuojTjXqfUBgEIFE5gcUrTUWQ95FiaStMep46I 9lTQY4z0N998U6rdsmWLvMtC9WeeeUY+rF27Vs919epVeX/22Weffvpp+SAbykXZTa5FJ4YqnbEl Z2h7xrDRNHWWdE9zKU7T9pUDnUj6TtNcBrN7z23btkljZIdNeb9y5cqaNWtqL1FFKl717NmzQ67h 3vG4/0mHuNHluMgqz5KcJuG5//VCSQhAAAI3Fa40IwpMM1gyUppOzG4yTAdqbf/rRqeA9NWUiiRb ya1evVrL9NZiE2hMbeHly5flfd26dbWtLUlP+VvZp2RJZAp0mmPHpJk6TTOyh9/V9blIfMqIu5Ri Zg/jY8eO7d692+fAph8w831v59t+dvGY6i6bfnVKcg1BhugsXBIZwvNOc1MAAhCAwP8QKE1pGi1w 6dIl6aWZqMXmVQIm0pyelWpM3eBdponkwRjy4amnngral3OykNyOyttZlaSn4l4yJZFBacYdG9QG AQgUTqAQpTnGhE/hlv9X96ZHJ8mbmrmpr4xuZYrMbI9dStJTccd/SWSyd5ozxphxR9XstU1wZ+Ol l16Vbu7a9aDG44899ljQLZQp43E1R+joKsk1xB2QJZEhPI87NqgNAhAonEDGStPOmOuMmwo3Y6Tu jYTUSS1aWVkJ3Qtueo2pMlMTjPxHV0l6KtKY+riaksjk6jQniCXjDpqMaqsmuvbe7Vj20JSOP/ro o/Iuj0GX51bKB/8p8vY1iyMlY/aIyo1xS3INcUdsSWQIz+OODWqDAAQKJ5CZ0px+qrdw+7d2L3Qa pFpZ0PYWzoYdc4Xk0ovQqByl2XmZoDQ7EVEAAhCAQJkEslGaw1VPmQYcv1dDbh8HKU3pit6mnEVj 6q1MozHlvz2Wk5Wkp+KOrJLIZOM0Fbr/PGZcky+8tpFm1R2qLR52vDkfbUOsn+SSXEPcMV8SGSaC 4o4NaoMABAonkI3SnMsOsohFVrDYZ5f5Cvnviy++eMstt8iH2267Tf+qq1yOHz8+V1PHPm8sOVZt 51ypRUZm9p75qRXLY+visQ09Rv0lKU2cZuMIcZ6hKE9rkKIffvjhhg0b5IO4zn379skHs4z6zJkz 8t+tW7eOMebSqbNHyndT4zvveI7tfaL/DJTkGuIOuZLIEJ7HHRvUBgEIFE4ApVlvYHsnHln2J4XM yj99huITTzxx8uRJ++Dpd6Wca2wagdb7sRnzxuPCbaSprZL0VNzRVRIZlGbcsUFtEIBA4QRQmvUG lhuaR44c0b998MEH8u6smH7++ed1JbV5jX0DLrWRaG5uhnZ8xtQiZTg8H7PJFiXpqbjjrSQyOM36 sWFf2LVOYfhOunEH5Sy1BSXPzpWybpOJPvPjYC/JNcQdUSWRITyPOzaoDQIQKJwATrOngd999/p0 kHl9/vOf71lRzofJRJC8JMlRFJyKuKryEomhr+pfRcKHhvZDaGlULi9dV9ZjleSQs3NsMQQIz+tN ad/TrL2wHS8g9z39t4ksZvRoR5qeBj77vUvDeeyo3JyopCA07igtiQxKM+7YoDYIQKBwAijNegPb 8zwXLlyQQuvXr9ei8id5t5+nKP+9du3a7bffXvhgae6enfYowjyFOR+jguVDrFWSnfYtSU91djao QElkUJpBpqcwBCCwdAIozcYRsGfPHvmbWfaja8/feecdR2Pq8fLwbv1eRE3xO3c0IZt9nY/TsPHy MdsJTDm7lYsDK0lp4jQ7Rl01iV0POHz4sCa3a7S+Y8cOU5ETzucyrHu3c/Z9N6otn2zmxzl1Sa6h 93ioPbAkMoTncccGtUEAAoUTQGkWbuBRu5daPK6djbh5XSi9kvRUaN/by5dEBqcZd2wsorbOeFwp mFt7k10wc0XlxuqT9TS7cVYSGcLz7IYfDYYABOYkgNKck36O5+6UmdW547FVxttvv71p0yYDU1Z2 bty4cRa2Y/d0lk5FOWlJZFCaUYYElUAAAkshgNIMtrQjtZaTlNdDYypcPXAMATj7TUxn9JSkp4Iv jNYDSiKD0wweG0tzmr19pSEr4bN8lgg67tRQ5yy5tHziZ5CU5BqCL4zFOE3C87hjg9ogAIHCCWSj NNP5DV+O0oybhim1xVWanUKyac+68a7pdEbpeH3sV3NJZDJzmmKw2e8hFu80h8fjtdeVVGueXmnu ckrJUWe6ne2X+l3w/keV5Br8e+1TsiQyhOc+FqcMBCAAgY8J5Kc0teEz6s2ClWbceNy5yEw2pdjO TA31MKUd5ntex9ovfcqF5yH9ipWkp/oRaDqqJDK5Os0eF1usQVCq02zxmLF+opwrx/9CsqPslZWV zZs3B1nT+OixJ9P9exTU/gIKl0SG8LyAAUkXIACB6QhkozQVSZMaiiWFfMAXpjSnRFqrNDuT3mPt JdyZ1+lj/fYyJemp4TTsGkoig9KMOzaoDQIQKJxAZkozBbFZjNKcUmPagYIJC6orhZyrLfoqyegV Og0uSU/F9XwlkcnPac4epxfgNKd3l7VO03xZe3dlvGh6vKT3klwDTrOJAOF53LFBbRCAQOEEclWa xixV0TT2pFC+SnMugekYyzFQNe9y7CBa2jPSSiGUZpO/LIlM9k6zKVqP5Trb872rQyTWeaP/WM/u Mc396BanafuyyXLRI56oJNcQdwSWRIbwPO7YoDYIQKBwAoUozYiz6qHSsn2ApCA8U9CYPhNBsfIx /S/Z6CuFStJT/hh9SpZEBqXpY3HKQAACEPiYQDlKs+nmpn7fqfjiCswU7nWmIzCdiSBnCZC0U5eE r1u3buy14bXXfcTcppL0VFwfWRKZ0pxmjzh9bHdpBl+n4441TBN0l9q12mx209rO9ZSx+FTriTVf X5JriEu7JDKE53HHBrVBAAKFEyhQadoWa8ninExgThaqt/doMp3becU4iZnVPM3OGkYqMHylUEl6 Ki7kksgU7jRbovW4YyKotjH8V63HHONEQT2tLSxN1edeyPMptYBskSnvobtkDm9JS5wuf+pBryTX EBdvSWQIz+OODWqDAAQKJ1C+0lQDzhiMN42gHkKmSbjVfh+r/uhXgD3zo5Wr5EynwdrCHiuFStJT ce1eEhmUZtyxQW0QgEDhBJaiNNMUm0PkVbJ5RZ1XTHXmJzUZ0nulUGod6bTFZAVKIrMgp5lmnN4j Js3UXZqnUVZ/KtK8onokvafZkck8Y8uJSiJDeJ7CiKINEIBANgQWpDQTnAvSYRIkNjOVmXp7xCyX rO4OF8phmissdKVQSXoqLuGSyCzFaSbrMc3QbHGd+TrK2gsv/XuaTrPtpPeNGzcuJAjFaTYRIDyP OzaoDQIQKJwASjMVAzcpzZJkZtPjJ9OP3Uyc3n4vJf2OzDXcSyKD0pxrFHFeCEAgSwIozVTMVpUw +WrMJl2mPapuAZeLDDFzWWvXrm26XZvmjNbsozwXE/uAKt9ppj8F5MwF5esrtSMt6Y1NV04uV5RJ NW3aLDmXjvi4hrhlSiJDeB53bFAbBCBQOAGUZgYGDkrknLE/nVmNtXLDyLcsutn+kOGS9FTcgVQS GZxm3LERv7YCXImBUnvlyJe6vWZ7CmR8sgNqbPp5KMk1DMBTc2hJZAjP444NaoMABAongNJM1MBZ CExl1zk90qk0M+qsPVyqK4VK0lNxL4ySyKA0444NaoMABAongNJMzsDZya7O7MVSlab0y8lILUlP xb0wSiKTjdPMKN0y7mijNghAoIXA9CKD8JwBCQEIQCCAAE4zABZFIQABCOA0GQMQgAAEAgjgNANg URQCEIBANhNBvU2V0QzS9Le0g6h67inZVGd1w3Yt2fR9UNuSKuyfTpBUs2mMJwGUpicoikEAAhC4 TgCnyTjoICALfkQ6yWvdjdfKygrI2gnIUnplpTvVp/y6+eabU25emm0jPE/ILqmF5527Fnmya3rK RdP3ntWmXGzgrYxpumY85kcffTTNGcs4C0qzDDvSCwhAYCIC5StNBZn+dFCCMlMCTEEnu5Q3Pd3B c5C2P+Wi+vQLz2rTL5byjJDITBGY9nv6PBNpIU4zEUPclI7TjBWVG7K5P+Wi9xDx3/+p9yn6Hai+ Uo6tfuhX4aKOIjxflLnpLAT+x1HaLFR1QseHAErTh9IUZVJQmu3PcuhBwUz1yLF2B5u+73GKxA+J jnR4f426tJWm83n4WQquAaVZsHHpGgRcArbHdP6G2PQcLktRmoIj2bmgFDSm8LEfvSv/HTj5o+PP TAHJZ/sRQE3fe47a7IpFv03cj0DVY/p80+9cBR+1IKdpX8bpWDQFjzneJb3YKaDaAVZ9PMbE49DH RbZI0Ylbm+zpCM+TNQ0Ng0BMAp7ekCC9EzpKsxPRuAVmV5p2VB4lJDe8mh5onteDzuOaP7WVQp6e NC6E3GtbnNNM5+ZmCu5SaEgGu6Svx7qJaV8PTQ80z/FB53Gv83SS3nGaPSxLeN4DGodAAALLJbBE pTn7jFA6GlNQDF8l2XT1LGcDzVD/McFKISdXpGnIoTRDbSflUZo9oHEIBCCwXAIozRlsP6/SHCMf 04HYNN1R8F5wocNo7JVCKM1Qi/iXX67TNIwmS3qf11dKf8fLx7QHnIk9q9sXNW135D9eCys5nkX8 neZ77723evVqBXvgwIGDBw/akA8dOiT/PXLkiH557dq122+/vTArhHaH8DyUGOUhAIFFE0Bpfmz+ sfXmEJnp/NprhpBudimvY8eO6X9fe+01+XDy5En9/sSJUw88sNOM7vHyMZ0LqCWfpmmB0KIvQWsB a4+tRV966VWh9/rrp8+fP28Gw/bt2414VLbtw+/NN9/csmWLltTHmWzevFm+lA/V7xduLOk+TtMd A3G95xBfaVrmOM27775b/qQXSfvr8OHDUuArX/mKetWR8jFNG9pvWRqvHYVJV9dH+bsYwgSqegKJ Z+VdQlrHRuavTrTb1Kx+Se/V9mj9MkKc4dHJfM+ePXKg/OLq6HruuefuuOMO09qHHnro+PHjozDN sFLC8wyNRpMhAIEZCchS0wle//a/XxOcMdYpnJZ3/jfWeav1mFOfOvWK/DMFOr/XAr/97W/Ha5vW 3HQiObW8tA0TNGO8bn73u991BsD/vfGSM+oH569SPqgxcvg7N16dR/2/Gy9zOjnR32689MBqOzsr /O8br6bhLX/qrGE5BVCaM/5gcWoIQCA/AhPd0/RMgMiC31yzGYahc38q9PsxILfvxK4tHG/p0Rg9 aqrz4sWL8qcNGzZogQsXLsj7+vXrne/NdEpQ2+yVQu2bp1TnBu3y5vaxOXvnPU0tee7cuR07dtht PnPmjPx369atQR0puzBOM9i+OM0qsqZNhUt9rMX7778vEB5++GGdb5FEhV27HpQPZhZlzZo1wQPr xgGemZudKqSzQG3zrl69as//SJkPPvhA3letWtWvO0UeRXhepFnpFAQgMBaByEpTssYkZUwaa7LG JGVM/tuZNWZ+GPW3+uzZs7U93rZtm8ml8Iw4opNLXGmaEM903BOUBJinT1+3ncmq0Xyau+66S7L2 WjC25BKV/ViLqi6TBTMCaviamc6lrp1CsrNArUGffPLJxx9/3P6TiGj5r53wG/2Cyq7CaE6zNk/N BCydWWPibTXA0Vf1/pe9VlcKOJnbU3JP1mnq/TW53eZkv3c6zSbbGao7d15Pkj916vr1Y79M9C1Z 2fK9/RQg+W/Bmw2Lu5QOfvOb31Qa3//+9x999FFD5sUXX4ziN6VCXcLQtCDVnLFq4lCn6dyTdTI9 r1y50nTD4e9//7s04403ztlqSb7RNReimYajmPLq9jkX4bkPJcpAAAIQ+BeBKNlVTsqYnTUmn32y xiQ3zc4Rs/MQtYWanGjK+OSyRelaU77kSJXXVusw1P9W8zSdNEk7ia8lYdDYTmZInSRBzd177LHH tConP9QkZjbZooDEzKo5nARJ2e1CXlJM0Rnm/3XjNXyQmGqdqpy0UMcEztUkrepsiVhfXlJy942X pHyab/TL2hqcYrVpnp6Zp50tTKcASpPfTwhAAAIhBKL4b1tLOj8szi+w/hbVnlR/4rSA/Mo5ZZxf wijN7ldJSxf6Vdh5lKfSbFKgzvdVsNqjllUfxii2XYycqba/SR919jTxAmOvCGrqfnWlUNOKIF0X 5BPb2eeSedeqRnZOof91WigL0s2BUom8tICobPO9XteJWzaoeTcFlW4xqmFUW8bR7bVlHCOZAEc/ mBpqjRelF56VTO80mxpm/yB5Nr5aTF1qS/wu4adtPqmhfVmkrpjU2Lx3q9I8sOqMDLra21Chyyib em2QOmF4tT3m583nipPT6e0FU1iXhNovp196L8K85I6N3iioqhzPBqRp6PZWEZ6HyHLKQgACiycQ J+XIzm+oTXDxSYDQ3IXbbrtNjaIpCyLsn3/+efmwd+9e/X72JQpzpRw5Y9Wk8tWm+0QZ2LruRXYJ 08xNY5H2ZZHpPJ82CoREKmlaKaT7aZp0PZPo05kZPWq/7A06y8v0TMhpqhWrLtK4UfmrbBC5f//+ Ue3dWfnsTtNzpV1nR9oLiMeUZYJSRnJsZTtF+fDUU0/J+1/+8hdNHqz+OvbbFHJgOws4XHIk33jj DemISSyXNMl77rlHvtG1ISbVsTPpfXYakh5vd0SWrpe3bp3wfPZhRgMgAIGsCES5EWvvJNh79tzM u9nTPs4ehVFy3wZ2ed6JIDNnPV6mqjMjJzOkSszMO1W3xTRTQ0XO/wwcMC2H104fOVMoTmKDPfuX 4FSb03gzeMZjOH3NccJz+xaGLlh+5JFH9Lfj6NGj8u48JKBzYZ+9xlzraV+TPuXv1Fzh+QRRuX2D TEJySWsXsLLnWOfzZs1dTi0/pTmyPpcuYJX1prIQUz7IFnOmO44tnKdNJH4nxHYI5W0uR3ie9UVH 4yEAgakJxFGa0uqBG3Y4/Q7dDFVm3mXLAKnEPJZPlancTXdupQ8HPL3S7BR6AzvlzJI7G+jaO+PW CskCnpg2EOB4hzftMK1nTDlRwXPfsvHQjVczSnM8ttQMAQiUSCDubVR7Tw25JSw3YpwlB56zKM4q FDnK7IzgNFi/170Gal+6/tJZyTCk155dGHIK+1h75meMyR+ZW1NEMudmP5zLtKG6hs/8qWVqKFb3 F1uPvUNN08qippVCKUAreEVQtPA87g+KhNsmPdM8Wrr2FE5ep4SWumOu86h7SfqVPPkojZwsPJ9g 5kdDPE8szlycnTPI5I8nw/Zi1eeYK/OWDTqnGSRNzZaszH/84x/yV5npbXp0lSb5lvTYdMLzKKOd SiAAgaUQSFRpin406ybbH+ynKxDefffdkydPyoemn7vqn3pbeBqlOZmO81eaSkwIz6tuehsu/QOr SvNzn/ucNPuXv/xl+6PN5lop1HSd2ilH/R7MmbSxUrj9oW2ovSM5cFMpZ3ueKJ0d+56muVE4/e6t PtsmTZBdH8VMWVcikL9w46WDrbond7V3syS9d25CHGufp6SsSXie9E8ajYMABFIjkFB4LquAhI4+ gs1sWHDvvff2e+ayMxEks0kHDx6MQn+88HzsfMz27ndum0RUHmX8eFaiz24zTyHvXESn1U6/Uqj2 wWoy+XPfffdJe9qfY+qJIrViKM3ULEJ7IACBpAkkpDRjcdL1Lc5+gvJ4W3th75BzjaQ057qXb8sT ffZvNX9oXgk8xFi5H9u+IqipdymvFMrdItL+0pymvQukmqc9zbOHCeM6TbNIUVoy3nbCLd3snKaf 0Zv3sE4uh+iyY33JvqXOU8UlNv/FL34hf9IcktBtZO2Vr6TQRh8ShOfRkVIhBCBQMoHSlOaePXs0 YVNfMqEkqynkg9n7ergxYynNGedVRIkIh02bNimNJoU7YwuHmynxGmSgSgvtsVrb4M4VQU3dxHbj DYBynKaznrL3aOtkPdxpznuL0DPc7gzbO0FRoIWAmXSWMu+++0dnw1m5p/TZz35W/qSzz/0SSORA T1tjqSAChOdBuCgMAQgsnUAhStNetmU0Ztyo3IyUgUpzxh9/z5DNs9jSL51M+m+HNXIfZuPGjZk0 PN1mojTTtQ0tgwAEEiSQvdJ0npYuiHtvEKASsjPvp1Np2tMs9kKOuRRcddqnVm7YyU/KAVWS4BXb r0nTrxTq184sjsreadrPn2on3rkQzQ5kWgp3Os3ap4zNMq/iOeM0lzfP4gopqZEkvUexJuF5FIxU AgEILIVA9krT3uZjoNLUw41ObFpK0a40q08Zm17HeaZhan9nkcBLubwS6ycrhaIYJHunGYWCXYnx OE03N5ucZu2BU7okz3uX0tkgrxqdMBXOSGD6n/AZOzvSqQnPRwJLtRCAQJkEUJr1dq1G2aZck9J0 4vrJftL9BWY1Hpdv2NChzCu7tVczJgsXQBulWYAR6QIEIDAdAZRmI+umGaFapWkrU89En4FGDk2r nH0PuoH95fC4BFgp1JsnTrMRXdOMkOM0nWK33nrrunXrpNKmDX17m0oPDPJ9TPgMpF384SS99zAx 4XkPaBwCAQgslwBKs8P21RkhR2na63+kLpGZcTWmE4bLKToXeiIwR7qgzWO+jYmdDQnNeWWvdfks +6733tVtpC7UVstKoSDaOM1uXM6ySOM0NbR5+eWXtQrdElEup4Hz0Y7L8/GSJnKXD/bWwiwe77au XwmzxYE8Z1GOOH78uLw/+OCDr776ansF165dkwIR98D2a29YKZLeg3gRngfhojAEILB0AijN7hFg Sz8JjVXKyYef//zn9sH333+//LeHzKxKS63fUyeG5ml2d5gSFQKyYat8t2XLFt1D6913rz+UfNeu B1V4SpChWtIUMxVEf67fSMaZLK14pPZPWS1Kc0ranAsCEMieAErT14RVPagqQx+wLjLTU2NWJ3a0 Bb2lZejhnh0+d+7cjh07PAt3brvnWU+yxcxz0D744ANp5BtvnNOmPvDAzmqbL168uGHDBvv7XPhM uVVCsrbubBhOsxPR/yqgs0D2S+ey5WVmYDpr7Jz+dmoYGL93tscpINe8fONc9u2VpOkUZK9ViaDt lptHodxyyy3y/W233aZ/tad3qj01ruTYsWO7d+/24WnGSXvNPlVNXMbE6aGjdOJ2zng6wvMZ4XNq CEAgPwIozTCbVZWmOT7uL3OP9MywnjSXNqGoTnrI7IeWVTlpCKSpLrWphw4dknfzXNwrV67Ifz/8 8EOVz6I39+3bZ3ftzJkz8t+tW7fWUrHTMz1vwhhKvR++Esua/epp2bDGqbDzQQb9GpDyUTjN+a1T G31Ls+J64d79lKtCo9qzZ89m4TTtR5M6Puvq1euz3k888cTJkydtIE3rEWrTMztJmnuaMnV+8ODB zvJpFqh9aku1qQt0moTnaY5YWgUBCCRKAKU5lmGa9GPT+fxnz8dqcaVe1WV33HGHLgrcv39/FkpT YnMTmOtkt7OW0YTbpsdNtxqc9MzNmzf7wJf7G3/+85+l5CuvvJLFMsraTtkDuGWdG0rTZ0hQBgIQ gMByCaA0h9q+ZWpIqk5QP/p32OQexVWa7cRamuc59WTXX3uIfdNTTteSSOSkZ3bKRklulQp///vf 79q1Sz4kvuTcZyR0rhRaoNLEafqMnIWWMc+UtyeX058973SaTv7mhQsX1q9fX7VxUHqmBvK6vPKL X/yPAtylDaQp6d3keHj+npVxITERVIYd6QUEIDARAZTmRKCzO43MAskUkDbbTtyxMxA1hVMSkjQb KZGXPRFUq4Cc+wMyWVQbd/unZ6rMlJfnTFEioIKaUbtSSEgmkhgX1JeBhXGaAwEWe7jczjPJjPam kLZL0s77Ly6cBpZ9y1JCbzmpib6ruxDJX6V3TjTtn56pCQbyWrNmTbV34mi+9a1vyff/+Z9fkffa herTMIl1FifpXZzmogJzxUh4Hms4UQ8EILAIAijNRZi5RyeNonSEpNEaps6qUutxuriHmFlvrVaX Ub7zzjtmSah9Oumgfi+PKtH9Ne677z55N7tnNgXdthhvb3+miylrO6U3NzQql01qUJpxhy61QQAC ECiNAEqzNIvSH0OguvJH/yRpp/LIM/mgtzjtbUP1HujRo0flXW7p1i4okj85SraTeUlyzLkvXFLX Ou2oBXCanqAoBoFFEOi39GBRrpOJoEVcCXQSAhCIRQClGYsk9UAAAosggNJchJnpJAQgEIsATjMW SeqBAAQWQQCnuQgz00kIQCAWAZxmLJLUAwEILIIATnMRZqaTEIBALAI4zVgkqQcCEFgEAZzmIsxM JyEAgVgEcJqxSFIPBCCwCAIkty/CzHQSAtkRcBZ0prNSE6WZ3ViiwRCAwJwEcJpz0ufcEIBAdgRw mtmZjAZDAAJzEsBpzkmfc0MgCgHZZl/uANovU608il1e2268pIA8vlifzDzSy7RhpPpTqJaJoBSs QBsgMIhA9Wl3+iy855577siRI9Wq5akex48fH3TKhoPN7I3/vI068ddfPy3v58+fl6ePyIft27ev Xr3aPolWWO2pOZH8NkiBF154Qes5ceKUfBjjYXYozTFGDnVCAALFEkBpFmtaOrZAAkboycPotfv7 9u2Td3023Pvvv//www/LhzvvvHP//v1j8AlVmlXlqK2S9ota9FGa02tqnOYYI4c6ITAPAeOz5DlI 0gJ5FNKqVaumbIq/03SeNXTgwAFp5yOPPKINbgnDtTsz/jwQnk85ojgXBCCQPQGUZvYmpAMQMAT8 hd5I0PwbIFpS2mDmqS5duiT/Xbt2rTbs8uXL8hj6anhe7en0mhqlOdLgoVoIQKBMAijNMu1Kr5ZJ wF/oDeQT+qTfagZS59Ly9gKT9bQKCqc5cPBwOAQSIjCjK1EK/g3I12kSnic04mkKBCCQPgGcZvo2 ooUQ6CBgllHa8yT2qkopoBMvta+LFy9qAXOIfJaUIM0K4uUQIDxnSEAgewJNKeKmY5oFefDgQaer zhR2FcTOnTvly1OnTnky8g/Pn3zySanz8ccf15o9Z89791ROIb8N8n769PX1mmbWXsjcdddd8o3m //u8UJo+lCgDAQhA4GMCKE2GAgSWSMBekCNrFp955hmhYNIkr169+uyzz8o3Tz/9tLzL5heeO1/4 K82mFUFqjKNHjzpbjTRt2OEYr0VT1+5dYg7319Q4zSVeMPQZArJTnEDQ9d1XrlxZs2ZNLRN1guJV z5496wPN32lqbaFrz33a4JQx3lnX41d/Hl588UX5Xl2qz+ZMhOc9rMAhEIDAcgmgNJdre3q+ZAL2 ZHp1gkjIyJZI8m42tfSRYP146n6au3Y9qIe376fZ4xRGU4uglsPbNbVPN1GaPazAIRCAwHIJoDSX a3t6DoEmAiIzZdd3c6dP1N/u3bszxWU0da2gdjS1j9LEaWY6Emg2BEYhoFG57FWsc0TyYAx5f+qp pybel3OUvtVV6vw8+DhNwvPJrMOJIACBEgigNEuwIn2AQBQCkp2zZcsWrUonZPKNyjuB1Gpqn+fN 4TQ72VIAAuUTMFPYGo8/9thjJtG9yM4P+XkgPC9ySNApCEBgLAIozbHIUi8E0iegIap5PPrKyor/ vhXp9662hcM1NUozU9PTbAhAYB4CKM15uHNWCMxLQPdJe/TRR+VdHoMuD/uVD6XmFUnXnNSiIZoa pznv0OXsEJiHQNBDfvw37JinM61nNT8P8tsgBYf/PBCeJ2hlmgQBCKRLAKWZrm1oGQTGIxCkNKUZ PktlxmvtkJqDeurTTZzmEHNwLAQgkDqB6E6T8Dx1k9M+CEAgKQIozaTMQWMgAIHUCaA0U7cQ7YMA BJIigNNMyhw0BgIQSJ0ATjN1C9E+CEAgKQI4zaTMQWMgAIHUCeA0U7cQ7YMABJIigNNMyhw0BgIQ SJ0ATjN1C9E+CEAgKQI4zaTMQWMgAIHUCeA0U7cQ7YMABJIigNNMyhw0BgIQSJ0ATjN1C9E+CEAg KQI4zaTMQWMgAIHUCeA0U7cQ7YMABJIigNNMyhw0BgIQSJ0ATjN1C9E+CEAgKQI4zaTMQWMgAIHU CeA0U7cQ7YMABJIigNNMyhw0BgIQSJ3A/wcCf2Q4F3tY1AAAAABJRU5ErkJggk== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image017.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//gAcU29mdHdhcmU6IE1pY3Jvc29mdCBPZmZpY2X/2wBDAAgG BgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgy PC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAD5AQ4DASIAAhEBAxEB/8QAHAABAAICAwEAAAAAAAAAAAAA AAYHBAUCAwgB/8QATBAAAQMDAwIDAwYLAwkJAQAAAQIDBAAFEQYSITFBBxNRFCJhFRcycYGRIzY3 QlJXdHWztNMIFqEkMzRTY3KEsdElQ0dUVWKCk5TB/8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EABQR AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/3QAEACj/2gAMAwEAAhEDEQA/AL+pSlApSlApSlApStLqrUsfSdkV dZcd96Mh1DbnkgEoCjjcckcAkUG6pUa1Pra26ZiW55xDsxVxfSzFai4Upwq7jJAxz1qS9qBSlKBS lKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSuKloQQFKSnccDJxmo1pLW8HV8q8R4caQyq1yPZ3S9twtWVDKcE8e 6etBJ6Vgyb1aoT4Yl3OEw8cYbdfSlXPTgms4EEAggg9xQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKx50Nm4 wJEKQgLZfbU2tJGQQRisilBRfhJaFva7vUO5Slzm9LEw7eHeQ3uWsFQ9DhGKvSo9YNGWvTl6vN1g qkmTd3fOkh1YUkK3KV7owMDKj61IaBSlKBSlKBSlKBSlKBUW1RrRGmbpbrebRPnPXAOeR7MEncpC c7eSOf8ArUpqJaisV2uettL3OKmL7Da3HlvlxwhZ3oKPdGMH160Gsa8WrV5gMu23KHFbe9llynmv wcWR/ql453dORkc9asCqkvvhzqG46b1Dbo5g+bO1CbpHK3VAeWccK93g8DirRmyn4drelJiOSn2m isR2CNzigPopzgffQZVKi2mNWyb9fbxa5dpXbnrchhakOOBaj5qSoZxxwBUpoKtMFrVfjNeoF6Dz kS0RWHYDJdKUoWoAlxOMc57/AArW+BKA3cNaoDinAm5ABajkq5c5Jqeaj0BYtUXWHcp7b6ZMU/SY c2eanIOxfqnj4dTTRujrHpT5Tcsa31ImyCp4OLCghaFKBSngYAJI79KCrLHdLBcNF6/b1A/Eenm4 yXEofGV5ICWtvf6YwMdKsXw9vEaNpqy6euNxY+XmYiQ7EU4PNTxkJI/SCcZHXvXZobRH92I1zRPM OW9KuTsxpxLXKEq24GSM5GK0uopDL+u7M1b4khyXDuaVO25UQtoWFJIXM8wD3tqSBknBIxjOKCzK UpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUqvfGTVL+l9DLXBmezXGS82hgocCXMBQUsp9eBg/71BYVK1Gl78z qbTNvvDBaAlMpWtDbm8Nrx7yM+oOQfqrb0ClKUH/0L+pSlApSlApSlApSlArg64hlpbrigltCSpS j2A6mudCMjB6UFTaU1tpuR4s6oU1d2FC5+wsw8BX4ZaUKSoDjsSBz61bNdSY0dKgpLDQUOQQgZrt oFauw/6DI/bpX8ZdZFxmqt7CZBb3sJWPPVnltH6WO+DjPwzWrs00pWYbLYcWuZKddVnAbb85YB+J J4A+s9qCQVpbtqB61y0sN2C8XAFAV5sNttSByeDuWk549O9bC43KDaIS5lxlsxYyCAp15YSkE8AZ NRC5X69XZRi26I7CS6QIqXsofkgH3l5TnymgCn3iNxzjAOMhk2zxFt1y1KzYDa7rEmulacyG29iF JQVlKilasKwCcdamFQJyyNWTU+kUBQdlPzJDkqRtwXnPZXBuPpU9oFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFUF 41okXy5XklxJgaetzC/KVwQ++6BuTjr7oAIJ+oVftVf4p2KDZPCjVa4SVhU+UiY+VrKsuLdbzjPQ cDig6vA192Fpt7T0pW9+OhmehSR7gZkoC0Jz13AhWeO/BNWrUM0BY4SbDYL+Er9vcsUaGpW47S2A FDj1yetTOgUpSgUpSgUpSgUpSgV0TJka3w3Zkx9tiMykrcdcVhKQOpJrjcJ8a12+ROmOpbjsILji 1HGAP/7Xj7X3iBdNbXZ8uy3jaUPqXDirQlPlpPAzt6nHqT3oLivf9ouxR2lpsttlzXwoAKfAabUn uc5Kv8Kjyf7SdyDiyvTcUoONiRJUCOOcnbzz8BVHUoPT2n/7QOmrkqLHukeVbpDuEuOKAUwhROPp ZzjvkgY5q2kLS4hK0KCkqGQQcgivA9WR4XeJ03SN3iwbjOfVp4qUHGAhKtildFgnkAHk4PrxQesi AQQRkHqDUZR7FplSrTYoDkmdKU7JDQcylBJzlxZPuIycAfDAFcEXK7amUyq0JXb7SVguTH0YeeT1 /AoII2qH55x1yAa+yC1aR8i6cYaVdnk5ceWNwZHXzH1DJycqKQfpEY4GSAxpMf2S6R5k1oXPUUpG yPHbKvZ4wCck4JISkEnLhG45wOoFb2z2ZFsDz7q/PnyVb5MgjlR9Egk7UjskfX1JNcrRZY1oaUUD zZTpK5EpY995Z5JJ7DPRI4HQVsqD4QCQSBkdPhX2tTc7wuBfLJb0spWm5POtqWVYLexpTmQO+duP trbUClKUClKUClKUClKUClKUCoD40/klvf1M/wAZFT6oD40/klvf1M/xkUG80D+TzTn7tj/wxUiq O6B/J5pz92x/4YqRUClKUClKUClKUClKUFE/2jdQeXDtenmnXErcV7W8kDCVI5SnnvyFcfUa891c f9o78d7X+7R/EXVOUClKUClKUH//0dl4O6wnT9DtafgtvybpHeU157iD5UVlRJC1KOd2PewnvgDg Vbdns0ezx1hslyS+rzJMlX033O6j6d8AcDoKpL+zXIWF6hi+SooIYc83sCN42/Xzn7Kv6gUpSgi+ ovxz0d+1yf5ZypRUX1F+Oejv2uT/ACzlSigUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgVAfGn8kt7+pn+Mipfdb3b LJGMi5TGo7Y5wo5UeccJHJ5PYVW3ivqaJefCm7G2R5UmMstpVK8kttow6jPKgCecDAHegm2gfyea c/dsf+GKkVQHQVx1C9o2xx2rA2xHbt7OyVJmJKXQEAAhKAVDPXkDFSORK1HHYW6i2QJSkjIZZlKS tfwBUkJH2mg3dKjDWodQh1HtWjZjLGffcRMYdKR67UqyfsrIi60sEqcuCZwjy0Z3syW1MlJHUZUA M/AGg39KdaUHUmSwsrCX2lFv6YCwdv1+lc0LS4gLQpKknkFJyDVGNTdFseK2p2Jt2biW2QmOhUVB WlEp7CtwVgdlHp8atWMiwaF0+omWmHa0rU6jznSUoCudqM87R2AoJBSsG1Xm23yEmZa5jMuOrotp Wfv9KzqCofHzSUq96ci3a3Qw/Jt6z5+xALhZI656kJPOPiT2NeY69xak1FZNN2z2m/S2o8V0loBx JV5hIJ24AOeAa8n3PRl8vDc7U9m03Ij2B1a32Ejb7jWT0GckDB6CghtKUoFfUIU4tKEJKlqOEpAy SfQUSlS1pQhJUpRwlIGST6Cr18JvB6YJtv1LqBplMYAuNQH29y1HA2LPYeuDzx0oLF8HtKyNLaEY bnxUsXCWtT7ydoCwCfcSojqQOcHpkip/SlApSlBF9Rfjno79rk/yzlSiovqL8c9Hftcn+WcqUUCl KUClKUClKUClKUHB55uOyt55xLbSAVKWs4CR6k1Hfar1f5BED/s2zqb/ANLcR/lD2R1bST7gHqoZ 5GOlZMzT5u14TJuj5ehR1pXFhoyGyQAdzoP01BQynoBxxW8oNPb9MWqA6zIMf2ua0Pdmyz5r+e53 npnPbFYmu9Nvau0bPsbElEdyVsw64kqCdq0q6D6qkdQwa+XKk3g2uySJ0K0veRJkIdSnKwffCEn6 W0cnkfDNBINOWtdk01a7U46l1cOK2wpxIwFFKQMgfZWzqL6L1pH1vFnzIMVxqHGlKjtPLVnz8YO4 DHAwRwfWpRQKxbhbLfdo4j3KDGmMhW4NyGkuJB6ZwQeeTWVSgjTthulqS87py44KyCIdxKnWEADo jBCkfeRWxtd8j3F5yItDka4MJSp+K6nCk5HUHopPxGa2la28WKFem2vaW8Px1+ZGkJA3sLHRST60 HFzTVhdkGQ5ZLat8q3FxURsqJ9c4zmtVqSx2EzmtQX9wuxYTJbbiPpDjAUr84N4OV9hWfabpK9sX aLuG03FpG9DrY2tykfpIBJORwFA9D04IrUaq0Y3ebo3e3dTXe1iIyQBFeQhtA5KlcpPOOp+AoMbR VpdRqS73xi1Cz2mYy01GhhCWy4UlRLykJ4SSCB6461x114mQdMJVbLXsuGo3ClLEBKVK5J/OI6cZ 4zmqqRrO/wB0ukvT+hLhfL17W0th2VdVpIbTnHmNYxsGM8q55GADVpeHnhZatEMNy3QJd7UkebKV yEKIIIb4BA5PxNBpNN+HFy1NJGoPEd1+TM8xambUp0GM0kgYykZwevAPpmrWYYZjMNsR2kNMtpCU NtpCUpA6AAcAV2Vo590dl3FVltLqRLCQuTIxlMZBP3FZ5wnt1PGMhDNU+HOl9TTDarZZ4kWUHEuT Z0ZsI8hGPojHG8+mPie1R9XgppIa8RZ8T/ZVWxUo/wCUe9vDqU9cdME1cdrtrFpt7cOOVqSjJU44 rctxR5KlHuonkmtCr8rLX7iX/HTQLD4caT077OuDZoxkMD3JLyAt3Oc7tx7571KqUoFKUoFKUoIv qL8c9Hftcn+WcqUVF9Rfjno79rk/yzlSigUpSgUpSgUpSg//0r+pSlApUBmeJUewa/naf1I2mBBU 2h23z1jahxOwFYUSeu7IBA7YPxnqVJWkKSQUkZBHcUH2qqh2jU+kImpLLa7G5cG7pLdkxJzT7aEM eaNuFhZ3ZRjPAOatWoV4tXCbavDK7zbfKeiymw1seZWUqTl1AOCPgSKDE8MbJedH2hGmZ1sy2ypx 1dxbeSWnCo5ASn6ROODkDp3qwK0WipL8zQ1hkyXlvPuwGFuOuHKlqKASSe5Nb2gUpSgUr4pQSkqU QEgZJJ4AqntS+Kl2v12e074dQ/b3wgB25JG5DW4gbk9sDPJP3Gg3HijrbTunGUKVMP8AeOLkw0Rg lTrRUASF54DasJCh1I6cjIg1ph3/AMYr21L1HcF23Tr4UuNbmX8GR5XuqKE8/RJG5R/SGPhKNMeC cb21V61rLN6u7x3OIUslnPGCcgFRAAHp2wameq0NWwWm6sNBL8Z8QWijjaiQQ0BjpgL8pX1IoN3a bRb7Fbmrfa4jUWI0MIabGAOcn6znuaza0Wj7lIuWm2DMWVzoqlw5Thx+EeaUW1rGOyikqHTgijk5 vUK7ha4EmXHEZaW35rCQAFA+82hR/OwMHjjPr0D7c7hLmPLtVkWgSto8+UsEojJP1dVkZwO3U8cH ZwIEe2RExoySEAlRKjlS1HkqUTySTyTWlmWtzTlnSrS0KOymOsuLgIQEofSSN5453gAkHuRg9eN3 AnxrnAYnQnkvRn0BbbieigaDIqKq/Ky1+4l/x01KqiqvystfuJf8dNBKqUpQKUpQKUpQRfUX456O /a5P8s5UoqL6i/HPR37XJ/lnKlFApSlApSlApSlApSlBp9RaWsuq4AhXqCiUyk7kZJSpBwRkKHI6 1VdqvepPCOaLNqGO7P0mHktxrmgZ9nSskgKPwzyD0xx2FXZUd15Nt8DQ14kXNhiTGTFXmO+5sS8r acIB6gk8DHPpQR3VnjLpbTkJKoktu6y3U5bahrSsDjIKzngcj41RWsPGHUer4Uq3PCNFtklKAuM2 2FfRIVneRnqBUBdUhbzi22g02pRKWwSQgZ4GTycfGuFBamkPHO+6dixrfOjMT7ewhpltISG1tNp4 OCPpEjHX0r0TpPV1q1lZkXG1OlSeA60r6bKiM7VfGvEVS3w71pM0VqdiY0S5EdPlyY5c2IWk8ZJw cYOD9lB7NrT6k1RZ9J2xU+8TEMNchCeq3VAE7UjueKjWt/E+DpdbMC1x03q9vObBb4zuVoG0nKgk E9hxjJzWh094a3DVD8bUXiNLXcJKmVeXalo8tEYlRIztIzx2x35zig1cxrV3jLLUhoSdP6RR5YUi SgpdlA4UVAY54PHO3p1zVt2HTtp0zbkwLPCbixwclKckqPqSeSa2aEpQhKEJCUpGAAMACvtAqOa4 jOyNN72k7vZZcaW4M8+W08hxePjtSakdRTWE6PP0hcUQrm2hKnPYnFNoDm9ajsLI7AqUoIJ7ZPQj gMVl+XfLxebbanktQEzh7bNRhQUPKbCmmyM+/lJCicFOeOal8OJHgQ2YcVsNR2UBttA7JAwOtRXT kGLa9eX+DCZSxGagQNjSOg5fGfr4HPU4qYUCo1Iir07e5F4YS4q2S0j21hvJ8pwH/PhPcEYCgP0Q cdaktfCApJSRkEYIoOEeQzLjtyIzqHmHUhbbjagpKknoQR1FRlX5WWv3Ev8AjprnBB0pPi2hS2xZ ZB8qCpagkxlgDawP0gQFFJJznjniuCvystfuJf8AHTQSqlKUClKUClKUEX1F+Oejv2uT/LOVKKi+ ovxz0d+1yf5ZypRQKUpQKUpQKUpQKUpQVxqnxE1LYdRSrbb9BXG6RWdmyYyV7XMpBOMNkcEkde1V x4leIGotQ6Mft9y0NPtEZTrajLfK9qSFZA5QBz0616OqOa704NV6MuVpDaXH3GiqOFrKQHgMoJI+ OKDxRSu+ZEet86RDko2Px3FNOJ9FJOCPvFdFApSt7o/TMzV2pYlphNpUpxW5wrJCUoHKskDjgY+u gsXQU+8aKbMtrwyvFwubycLnul3JScHCR5ZAHx6n1qcfO5rH9V12+9z+lVvNoS02ltAwhACUj0Ar lQU/87msf1XXb73P6VPnb1l+q27fe5/Sq4CcDJPFRxx17U8nyGNyLEnIefSvCpSgR7iP9n1yrIzj A4yaD//Tzbl4qayvNvdiRPD+8R0lzy3nY6nCsAH3kA+X7pI4z1GeOcGsS7a91NKs8O1M+GdzhtNy 47rQ/CHcWnEu7f8ANjJIQcnr1PNXvHjMRGUsxmW2Wk9ENpCUj7BUauE91/WraASIFlhrly8nAU44 CG8epSlLuQcfTTQV1B8TtUsXG5S2/DC5uSJDqA6oFzcgJQkJQT5fbJV/86z/AJ3NY/quu33uf0qn +i/a3rALjNz59yeXNAV9JLaz+CSR2IbCEkeoNSGgp/53NY/quu33uf0qfO5rH9V12+9z+lVwUoKY meJ+qJ8ZcaX4T3N5lYwpC/MI/hcH41o7fr3WVu1BEnStC3eVITBXBbS6laVup8wOA5DfJAGDxz1r 0HWBeLaLrblsJcDL6SFx39m4suDlKgPgeoyMjI70FXfO5rH9V12+9z+lT53NY/quu33uf0qsqyXS RL82FcWPIucUJ89KMltYVnC21EDck4+w5HattQU/87msf1XXb73P6VPnb1kf/C27fe5/Sq4Kj2rP aJNonw2w63HEJ1x95JKcjarCEqHIJIySOgHxFBAPnb1l+q27fe5/Sp87msf1XXb73P6VWbZzIYbM F8OLQyhJYfVz5jZHAUe6hjB9eD3NbOgou4+IesZ95s9w+bS7o+TXXHNmHD5m9pTeM+Xxjdnv0raf O5rH9V12+9z+lVwUoKts/ifqu43qDCk+HNzhsSH0NOSVlza0knBUctgYHXqKtKlKBSlKBSlRPxLv UzT/AIeXe5QCpMpptKW1p6oKlpTu+zOaDP1Pq606QjxX7u662iU8GGvLbK8qxntW9rzp4l6bTZNL aVkJu9xmGVNbcdTLkqdBWUZ3JyePTirG8TBNs9009q1iTITBtskIuDLayEqZWRlSgDzt54wetBYt KrfTN0XrHxOul4iSnTZ7QyILKAo7HnVcqVj1HI6dxVkUFU+JPg1F1fJcu9rkJh3VQJcSpOW3yBxn GNpz3561Qt78N9XafeUibZZKkAoT5zCS42SsgJG4cZJIGPU17QqL+IP4qf8AHwf5pqg802Hwf1nf JJbVaXre0haA47NSWsBR5KQeVYxkgfD1r0f4f+H9v0HaDHjq8+a8AZMlScb1Y6J7hPwzUvpQR/W2 oZGldJzL1HholmKApTS3Ng2k4znB9RUWX4garVf27Ixo1lU6RG9tYC7iAPIztyv3eDnjHxqUa30/ I1TpKbZY0xuIZQCVuuN7wEg5PGR6Couzp2fqLWsO8Inj5Li20W6S+2jaJpDm5SW8HKUZCfe78get Bs7LeV+JFnbebYlQLO4kpkZJQuQrkFCFjHuAjlQ5J4GOamjbaGWkNNoCG0JCUpSMAAdAKjuhdNyt I6Uj2WTMbl+zqX5a0N7BtUoqwQSe5PNQu+6ectWn5F6vuprsjUbpc9lRDmOBHmknym0NDqPog+vO aCzbncY1otki4TF7GI7ZWsjknHYDuT0A7kgVDpapyrGzDLqFXjUMhLzjPlhJRG9wOjH/ALGsJ3fp EdzXVaZc/UrUBm/oajsWppD11Q4R5bsjhTYCumEY3K9FEDqmt/p+KZ8+TqWSwW3paUtxULVu8uOn 6JH6JWSVEf7oOdtBIqUpQKUpQR/WOpX9K2T5SYs0u64cCVtRfpITgneeDwMY+2tAz4m+1X+z2qJY ZclVwZbeW6y6lYjJUcErwDgDv0qQ6vXqRNiWnSzEZy4uK2hUhzaltODlQ9T04+NQ3T2k9Q6U1Jb3 rPaYLVukRkN3VJlZJczytPGcjnjoaCd3WzqlyGrhCeMe5x0FLThJ2LSSCULT0KTjr1HUd899ouTd 2trUpA2LIw61nlpwfSQfiDXdNnRbdFXKmSG2GEDKnHFYAqGtaist0novumJomutkpnRGlltTzPQu eWoAqUjAIOMkZSDyKDBvGv7jPnaiten7KJ0W1R1JmTRMDZbUpCj7gxyRg9+1Y/g4uTfvCVbc6Y+8 7IckMl51ZcUAeOpPbNau02e92WfqhenLQLzadRpLzEsS0NeQopXuStKvezuWeODxg4qT+D+n7ppr QLVuvEQxZaZDqy2VpVwTwcpJFBH7v4h6lsF3f0eYKZt/kSEi2yG2sNmOrotSBnJTg55/5Va0NuQ1 CYblvpkSUoAdeS3sC1Y5ITk4z6Zqq7v4eakvd2masXKTF1DHlJNtZQ9ltMdB4QpQ6FQKs8f86mWo 42p7tZILNtktWV94gz3QoOrjpxkhs8AnPfiglNKrXwrvV5uD96hSLgq8WiDILMW6ukJcdUMFSSnq Rz1NWVQKUpQKUpQKxLpbYl4tki3Tmg7FkIKHEHuDWXSgrh/wYscuHEjSrvfZCYjocYL0sL8sDogA pwE/Zn41neKN0dY0y/ZmLHcLm9dmHY7ZithSGl4ASVnPAyc5+Bqc0oIhoDSa9H6FjW1rZ7epsuvK X081Qzg47Dp9lQ+8ydT6Mm2GXL1Ku43i53JEaRbkqzHLKlHlpBAKSBtBPqatt90sR3HQ2t0oSVBC BlSsdh8apTTPy4dbyNS6l0bfJNyedDcUpQjyYjWcDGVZyB1P10F31F/EH8VP+Pg/zTVb64yJES3S JEWKZTzSCtLAVtLmOdoODye3xx0qK6uuDN10DHnMfQemQFbT1QfamspPxB4P1UE0r4pSUJKlKCUj qScCtVdL4LfcIcJtjznXypbp37Ux2kglTizzxxgepI+utWhhesnESJScadwfKirSCJ+RlLi/9nzk JIBJGTxxQdrrqtXKfiRn3GrM2otPyGiUqkq4yhBx9D1UOvQd6kbbaGm0ttoShCAEpSkYAA6AUbbQ 02lttCUIQAlKUjAAHYVi3S7QLLCXMuUpuNHR1Ws/8h1P2UGYc4OOvbNUu1avECbqe6FuTp16f7MW 3boUvgRQcDy2ldEqxydoOMcnNTy43J6fGXKmOPWSxxnAt2S44WnpKQM4AxlCCTg9FHHAGc0iW4Xm 2x4cKMm3acC1K8tJIXMbOSQUkcIWVEnJ3KHpmg11mtb17s8OzPsxGrTAWkyFxMluW8hYcHlEnO0L GVEj3iTjjJM9rgy03HZQyy2ltptIShCRgJA4AA9K50ClKUClKUClKUHRKixZiENS2WnkhYWlLiQR uHQgHuKrSOL0jxptY1I3BSow5Xya7b0qSHE+7uS7u5JCcegz0qd37TsPULDaJDsqO6ySWZEV4tut EjqkisSx6Mt1klJmmROuNwShTaZtxkF51KT1SDwAOnbtQfZqn9OS37i02X7ZJdSuU2CAqOo4SXR6 pwAVDrxkdxUgBBAIIIPIIri803IZcZebS404koWhQyFJIwQR6VHoIc01cvk599SrTIIEBS0/6Or/ AFBV024xszjGCMnig//Uv6o7q+83ixQo0612pVyYQ7/ljLfLob9UDIyakVKCt/De23J7UOotUyYs m3Qrs6lUeDIASsABPvqA6HqMVZFKUClKUClKUClKUClKUClKUCqr8RFnSNtlulkCxzp0aUooPLEk SEuOEjqQsJyMZwQr1FWpXB1lt5Gx1tDieu1aQRQVNE1BYbhepF1vt5ZZjS0ocaYb3lT7I3eWh3aC NgySBkEkknjAqdRtaWm4MuLtCZVyDYwfZYyyAeySSAAa73bLPUl5qNdzDjuqPux4qEqSD6K9cd8V r1aHUtJQ5qvUq0HhSFTEYUO4OEUGPK1Be2krlXVVv05AQn6MlYkSSemQEKKdpJ7ZPFYMZr2huHJs UGTfJ+Stq8XnIaZB/OAIB6cDy0g+tSq06Xsdi3fJttYYKlbioAqVn6zkitvQaKLppKpftl2mv3OQ HEutoewGWFjoW2xwD3ycnPQiuWpdW2XSMNuVepns7bq9iNralqUcZ6JBOMDrW7qHeJTxTphMFuEu S9dJDdvSUIz5YcPKj6DAoOVj8TdLajuzVstkyQ7LcztSqI6gDCSrlRSAOB3qX1WemLg5aPFjUdhX b5KhOcakNyQn8EhtDCQMn1J4wKsl1K1NLS2vYspISvGdp7HHeg50rUfJ95/9cH/40/8AWs+G1IZY 2SpPtLmSd/lhHHpgUGHetR2jTrLTt3ntREOr2N785UcZwAOe1cI+qbHLnxIMe5x3ZUtj2lhtCslx rkbh8OD91Qq4PNWvx5YnXd1tmG/ZizCed4QHQvKk5PAVgKP1VFfD+72M+KurNQrfEaA4lLUFSwUp cSpYBKBjnKkjp+lQWnfb9KiX63Wm2toekuIXKkNFOVFhHB28gAlRSMmoVftX+IOko9vvF6h2Zy3S ZSGHokZKy8yFHgbt2FHAPTPNSrTCvlC9X3Ukny0tF4wojhOB7O11Vn4r3fcKj968QdBXR+O9O1DF di254S2WGgsrceQDtzkYI5OB645oLLacDrKHACAtIUAeozXOuiFLROhMS2krS28gLSFjBwemRXfQ Kx5sGLcobkSawh+O5jc2sZBwcg/WCAQexFZFKDQ2aXIgv/Il0XmQjd7I+SSJLI6HJ/PAxuH29K3h WlKkpUoAqOEgnr9Va69WVq8sMZccYkxXQ/GkNnCmnACM/EEEpI7gmoyxNf1DqmzRpAZZuFjkPuTk pB2rPkhGWs87SXwQT+iodqCc0pSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSg4Ost Pp2utocTnOFpBH+NfPIZOz8E3+D+h7o936vSuylBx8tvy/L2J2dNuOPurq9iif8AlWP/AKxXfSgd BgUpSgUqA+Krlyg2SDcrXdpUJ9may15TS9rbwccSnC+MkD4eprcW/Tt3YviLpI1VOkIVuLsAoR5H I4CcDIAJ65JOOaDMu+krBfpaZV0tbMp9CA2lbmchOSccH1Jrptuh9M2e4t3C32aNHmNghDyAdwBG CM59DUgrW3W6swWXkLTK8zyipKmorjgHB/OSkgGg2VdciQzEjOyZDqGmGkFbji1YShIGSSewFRHw xvb150JaXZj0qRNUxueeeaWN53H88jCu3QmoTM1NfdbWLW0+DPYYslujvxkRfI3GQPLyVFR5ScZx j7qC34Fwh3SE3Mt8pmVFczseZWFoVg4OCOOoIrJqgtNXPUFk8L9CTrLOIQ/cjCdt5aRtkb3nDysg lP0cceuaty1QtUMXgyLldIkmC82SuKhjYY6+MBCuqh1yVfCgkNKUoFKUoFKUoP/Vv6lKUClKUClK UClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUGj1Fo+w6sTHTfLemYI5UWgpxaducZ+iR6CsVGkI1j0zOtek kotT8gHY6pSnAhR/O94ntmpNWBeo9xl2eQxaZyIM5YAakraDgb5GTtPXjI+2gqu/aXtVmVEh6ZRN k61K2VLksynV7cKBWt/KilKSN2AR34FXA835zDjWcBaSnPpkVXdp0Xrazb/ZdW20ea6XX1G1ZW6o nJKlFeef8O1WPQajS1hRpjTMCytyFSERG9gdUnaVck9PtqBT/DTUEeVqCLp28wodjvLa1PRnWcrS 6pG3AOOEn16j0q1KUFZ2XwjiHR9ktOoJL7kq2FxSFQJS229ynFLCh094buuM1JXNPzrJpZ226ZlP GU4sBL86Qp1TYUfeUCrOSBkgdM1J61GpV3xFke/u6zHduRICBIXtSkdznB5HpQQuZDTpjU1oYtN+ ucu6TZrSZ8V17zwpj89akf8AdDnqMf4VZdV3pqDq+2XYOyNNWlv2t1JnTvlFTryh3PKew6JGBViU ClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUH//Z ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image018.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6WUMWzTQBSG352dpE6T1ElKoKURhgGlqkqhYq2IAAELCNpOsCSFCAxNjYiF8caG xICQWFDVoRMbA0KIBUFhQA2CgQl1y45ACBYEFHPv2XeyS5EQWLrkfe/99+753fnevXm5CPRY1YYO BlqnjjI0tDtc/MAIRVNiGFxanLHIYjwIArL2sG2Rr1/pcryhW9WSsHanB2AYAhSDKXhFWPfE6In0 aV3MiTQ5ON50L8z6l1sAPegT3m88nIGPEMI4C3MP8jqvk1UW1poufX5G+vry0ncyL31HitL3rCR9 Xyv4jt/59Z/hKrcZrcXBnLXbrY51ouVZ0067uQCVQ6veDjGslVcewN6oHkZ1TmaXeWMEp476kpe3 I08q/jyMPOEbEe/fihnOOp1aqHjAzlcogyN5fhC5pviRmYyvF+Lxrubl4vGu9rifKlBsEE84RsQ3 MlhBx15QFfQMVOyzJR/TKaPiD7T3NTvsmRX8W884/X9SvatqU1uo0midIn+d4BR7W45zVbs/kNSP mfG6U2yukNR/5En9Uy2pn2ZhfONZEF6O7zXjt+ecefDqwnsrnX3+p7MQvhdXZ2JpCPM2bbkDD42Q N1nnP/rX1d6X8bM758p9GqL++YrXSiwW72pnCkn9XernNcUX80n9EkvqG9S/K4pPQ6jf5Fvi8Hv/ Xvxt/xaLmGLMlXwpjTyu+EAKeUrVcZX2+bCbjW6ULN06dDwhrM2EDNETuqcY57tm/I7baiNlYSfc JDEGf3wpwejBVW9jzzWa/wvG/8kiPAUAAA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image019.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhcAE3AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQBp AS8AgwAAAAAAAAsKCgcGBgoICQwKCwUEBAsJCgMDAwcGBwkHCAYFBQkICAgHBwECAwECAwT/EMhJ a7g16827/2AojmQJXIGprhbGvnAsT6lUz3iu7+B98zgfcEiM/YrIpLJzXLKazmgQesoIBhkCaVCQ eocuixUr4vLCFOjVZP5GoU2B4VApBLoiAkLgfhUICQh9VWIVcnR5e2cZanMmenyDSHAZBQhaFQoB CiR6eJIkCwtoUk1NlpgjnjqmGqgrq6BgjDYUAwsaBgGCJAZksiSkb4U/tyq+rMQVxizIwDkYRyhh AgEMWQ0NAak2NcIMAZHPIcJJ0WnTE9XXaTTlAODiL+fuKBTrtN0e8eNG3lSZAiCiYKBANQO0UjQ5 sKkfOYBAXLyjoGngCXocGHKa9w9ExRbu/zxodDiPRohRGQ6QGSAQ5AY7v0hymBjR5AeUjCBKgAlD CAicLglx4CnTxA+dISs0QEQgQAN0HmgWlZrMZlQqSC+WtHp1g7ceWYsW4srkSAGEE3R9QkqVZNsZ 0sB6lbsiLt18Wd+K5fqWFAN2EsABZhu2n14jUD+Ua3s4n767YsI2FiskLMtPAHhNsKPZBxxcezVM fmIy6+WciS2AVlE5xOmE6D6HFvFVoceWEgg8VbpNaK0KI2dTsHNHSW3fGz7WOo4cQHDWy5trUB5U 6JHnwrtqBVEt1ahp03DZpdBU3mzwhXt2/NA96fbm5Tk+Zt/bsX0A8YmsGXHWNWYWA8QUTP8GCwiY 3WwB9kCggUokOJZoFRRYxCGdbDTBAboYABh+isDwilEVxHJgdh8yESIC/y1R4m8QkociESueJE8B nBSgjYUcpmiCAJeAeKEB5o04G4/ctCgBhkE6QWQVAF0HZBHMkKCZBDiS4oyHDCpmS5JChlZAllwN wOWDO3z5Hl4TiNmBjRckMJw2ASQgD0ty1oAPBSrtQgdDMenGBFoT8OOFPV0W+lB6LH4BnggIgGbA agi4yeOLAAxARwE4UQeAJlocgIsBlEqQgEV1NISnqXuhR6ihrN4XmjaR6BFYOLk5ZUMk1UgAFH7W TNBAAvWRVQEDoe4UAJitJjsioqAgAIX/LpvtIoEuDWCGBgJTgiPgAW5y0GNOqoYr7rjklstsN6rG Zu667LY7bj3uxluuuou2IO+987qX2nYHOHuse03hCOp/DRRJwa9enTtouMo2rHAfzhrsrDgBAIqf LmSEwdJAnGYwZYirodbwyF0+7AawBTmHljaY2MFOcbxK8BpLEzQVR8j3/EKAxSfgzMpoJKcKdDtO rLqjvxUjYokiDQAawAJ7kqEcy7wmsAAfCWCigMEA8AgejthVJV3QhfpUV9HCjiDAKFDfA6xTa13x rwTtiXrBAp1iC1jKGegCnkX5FWEy2TIN7obhMThIhITmEB404oNKEqMOIj6hE+RIiBLC/34l9AdC GzJIhfnPJoKyJA9IwkV02iRpzp4jj+CocsUbQhLE6okahvvoMZjJg5qh404I731MLsLVw9V4o4s6 +pj7V7rzlbvjt/OVjrJRmvBxlUdcuVWi9Y5zFLzEO05P+EXRmasADQjCviCaIIDInSmxJL9zc+e2 m1c8C8qabRcxmkPOdz3q7UAi4wuNpQCAqRT4KzMX6FTFqISbgHTqU8Ua1VBQdSQOjgCBwjPMeqZn wOr5pnwRwdV6wuCCXdWsVxL4VbBIGKhiMTB/AwJfqqRXwkXwMDTUstYIQeixbOHQOd3awLeqQ5vd UcaJPRSbDmfTrwv8gojbEUbACGLDgshxAGGiYdZ4xiaLMaKwhEcxm3B2NjcsYjFNFexYBT5GHp/p ixypOaPq3KNHA7aGhm7BQ1Mew8IavAaOL7zZBji3M9WU4I9kLGNpWBfFrdgGen2ES9tU0rULCKAa xSEOHzQFAKo1xWpY0xrXvDYNsHlQQUwaHiAHcRxMVnIK8xFg4eSWsXSlo24UeBvenKO3tOjIb9MA HK0eOcShmaOZmbzlLRWXOWRJ85rYHILxdlC5bHrzmzw43RBSB85ymhMHvhsC8M7JzglEAAA7 ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image020.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6WUz2sTQRTH37zZpN1t2mySNpaa0uihJBZtreBNCCre9NAWBC8m1oALpivJ4rp4 8VA9WA9e/YF4EdFTvIqHnqQRPEpVUPwHBKE3RePM251ht1YoujDJ+7z3nTdv38zO5tvX94Geeqlu gCmt3CkmDb6G4gdKFE2JYaKykLHIYtjv98k6xMYj35DWZbBu1Et5YU2nszABfSkGW/C6sJ6KURbp BwwxJ9Jk4HTDu7QUXGkCfIFB4f2O4Qz5CCEcZGHuUaxhjayCsHhK+R6kle9ARvnaGeVbtZXvZ075 jhblO/7AG7/CVe4yWgvBXnJazU75TNMvL7itxgoUT2z4U2KU19/4AHNRPYzqnLce46O9cmo1UPx5 QvK85jni2cCMuF2UGZbdTiVUvGBPxiiDq/h5QXIl4i7bysbjXTY1Eo/3+L2heLzHP1hUgeYZ4lnX jPhZWlbQcVZ0BWhKxWFHcdugjJq/0t5XnLBn5f6/9Qzp/5vu3SS/PkqVRuvk0BqLc4plC3Ge5J9G 4mzjeerMkYgNtjqc1HOezL/Jk/kXWMjbz4LwonyvxaB1wb0Mfk2q0tbNv52F8L1Qn4mP4zJvw1E7 8G4w5B3W+Y/+9Xi1ID+7i57ap7PUz0DznjyLxXt8bTiu77KX1M9rmu9kknpxMhL569S/tuZzEOp3 +JYQ/uzfrd32770tU8x4ip2U5GN63aso+aRnRTeIRbcMHUcIa7FhgOgV3UsMcf9i0PGaLUkW7IPb JJbBh1t5qB7f8Lf3mNP8355f08QsBQAA ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image021.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhZgE3AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQBe AS8AgwAAAAAAAAsKCgcGBgoICQwKCwUEBAsJCgMDAwcGBwkHCAYFBQkICAgHBwECAwECAwT/EMhJ a7g16827/2AojuR2BWWqcufqvnBsTqhs33g+S7Wu9z2fcAgLEo/IJE2JMzKfOYzGKRhkCKlBAcp1 STNU60jr+1KcgGp224WiqYZDpRBgjwgIQdtTICQQewBvGQJxJHh6P2AahXIliIFJg3MIWBUKAQop eHaRFAsLZm5TGQWVmwidMk5oppaoqp5Ri4IUAwsaBgGAKQZishZoSqw8trgqvrNnxcYvycBNKEYn XwIBDFcNDQGvPDWiEwwBidDeXBjT1BPW2MvewgDi5C/oZ+rr17SC8BLy5TFSwGnA5IiCgQLWDCyS tuFApn/mmATkN4GgPYYeHGqi942iBIv2/2hQ1AiR3hIQoTIcEDMgQMGIHOj8KidwCJAQKcF4BCCz yMkPOYP93NCzpIogO/dlaOCIQIAGIT/UjDRV0dAONZNWBYE0RFZmHrYa3XGVhZECCifosqM1qRu3 Pt1JFdbWiwWvdMFihTtWr1iY/dr1y6d3b8m/q6LOnVJ3BdLGC/H2JXEzactOvCbQyfz4zbF/iAEu sVxHZzBWn1NUDnGZVOcpqSdLLYbRA0gABKBW2Iala2GS/+iURvKt1s7bGBnenAD8KO1aH24rhk5d QnPZXDuGsPYqFDVquPJScDpP1ne+jrWD4C6y/d0J5DkC7sBen33c446oGYEWBJkYA8zk3P8nAmJX ToCSEdgGgu+RJcECBebQyCEbMaeLAYJBAoMrdo2XioFGcegVfB92IWJZV3FCxIkiLDBPAZoUsE2F KsIgwCmqVXCAAeWBWM6N3WBlHY+BAGkcCzoSScQtKWT20XTPbBjhbNQN0KOP5RQwJS1WjiiElkrt 0EOXMW0TQAIUyHhBAvO0xGYN7OjYEgJyODRTblilNdiVktyD5Z86hSZXF9+JgMAxBnyGAJo3ljiA HAXkJB0mWByAiwElSpDAS3M8xJynBp7XAqCkFibbNongsacETumWXxo1BIWfYA0kwE2DGjCQKU8B bFnqryCiFwkCaOii2S4S6NJAJ2Yg4KT/OAIegCYHOF4k6rXYZqvttoJay+234IZ7rbfilqvtaeeh a+662U7nXkQHENvru05VCACmqjQQJAW1MuYjtsACKmwgxO5LLDkB6ImbLmJ80VJBlGbgZAUExPZu wBgHi6WtBwGwowS8SUBHO8M5JUFrALQEHzgCWCzBfguf4XI0A2cMzagmSdRtBTeeYAhPzurRgJ4B LFCnGCCF7FQCLgKQgCUK7JuGvCdUeJ1V1dn8L4qUScT1dqEYTYEAtj7FVhXzvnyrphcsUKmzgnWc gS7fFRSfJFoDWzNVnjA4BIRe513q3oEQLgOLOdRYBEWG2wDKdr520N8H/92wVeNl8IN5/wxG6rAj nwMWtnkMj38w4Sb2enxhhnkoI3pfvpkaCJg6kJnYVcUZiPgITWsW44wkxtLh61kDEzt0owvuYGc7 78HkChPba0aUog1VKESxX698FMn5GYib1qTRACACjA8AJnSqLRgFK+1SZ9rw6WaCwv7I1xHORtWz D/7b/6Ce7F14FE9SIi8AyKtSCfuISzIQMUvda1dO41SaQOUxCpZgIoM6zP+K1z/XHY8qiQhfmL4g BVmxijAAqNXaMlgBXXWiKKH74GGs10EiHC95zjBbVEi4QQk4iwLQUsm0NlCti3WNhrAbFA5riDsW 7iFeF/gFBiMiinoZBIIplBrIhuguEcRMw4k3w9USmVgdEkKEAAyjIhB6+LCKrJACExvPzJpXxuWM 5TFfI2POjgTANpRMPTw82XAEuTI0tGwDMEOjzGJInTFabjR51KNjnpM7R1JGbCuB1TisURrh6EE6 SjtT055WEan1jBpWs6AXKckMS+ZMOa2UpOX+x789jKMlDRPV/lBQnwmUzW0eg5tBhEc3atjtVaqh JR2HoUxXyjJvfjsC4J5JzWp+qYhCUJw1t8nNF3ROCJ/rpjjHmQLaCcF25EznBCIAADs= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image022.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6WUTWgTQRTH38ymiUnzZVpLElPdRo1NmzQ0OSkIQXoSFDFVRAk01ZRuaZLaBGKg h5xLD7kpotCrHgLeeijSk6d4E+zBixW9VCRSvKgYZ97ujLuhHtTAhvd7H//3Zmd23rx6+QjwN5dp 2sDJrS8a4YYSU9gfRDA6wB4nFRYlxLAI7fV6aE2RoOEblHlu2rTNZQLMitl9EIYeTwY/4x1mPWWP mgGI21iNkeOGy4Xa4mxjpQjQhSPM+43qFfzHEiFJdO1hmqVZtIaY9dYmfGsO4fN6hO+GR/ioT/jc QeHbC/E1fqfNn3qXFsFeFPyzWqlYVa8U6+q1SqlQhpvPD+oF9qjZr/Xr7oV9fR6Cc6Zdm/RhmpfG G4J3pzmnJU8gpxpOg5eSXOFOpTouMq4m+MuL5wW3JlFB8t4EKuSFQvRsv0I5ijNUBLfHUEEyIKcq QiE72q9gD/OM20ZFmzwIcp6WCokRa4flY9YOL4atHc4f5R2qWtno0FHW3KigCd4eRAXJXuSU5jR4 3WFVaJMPTpxJE3zJZlZsk894Qsc1fWfV3r/tLMUT15U7DEo+Zp4UlI2IeY6E7VyoL+63xpe8ZlaV LjXne+mOYo5TkiN6vP+EMi/l68g1SvOVZYB7Idfo43eBP55QfR1UntTXKa5b0ARvxK387KSVF4fM 3FG2nDofMtd/vN9N+vEMV1iVfVunOS9InopY47thc7yjxPCsln7n+835HWXFY463yYHHWv+E8O/v bk3E53E/ViXfAoLxQ24MCtb9OPE3+/ED1zlTk3Of4jwpeea4Nf5ppC/us8bLds5JyRcHOF+Q67hP 9XyXce+68G7GzwP0tfnBgbSNtzmhNJprVGvFEuzzdQCrGIN1LOAJW+8D0L+nCtb/At9L7LZiBgAA ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image023.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhiQI5AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQCB AjAAgwAAAAAAAAsKCgcGBgoICQwKCwUEBAsJCgMDAwcGBwkHCAYFBQkICAgHBwECAwECAwT/EMhJ a7g16827/2AojmRpnmiqrmzrvnAsz3Rtk8GU33zv/8CgcEgsGo/I4S7JbDqf0Kh0Sq2qMJrlRDDI EEiDgnWsw5LP6LR6zaZodRmB4VApBMQiAkLALhASCElYb21NfoCFiYqLRYQAhAUIXxUKAQokenhp CwtmRo6MSJyeoaWmpymEO1oDCxoGAYEkBl1spEqoT7e5vL25GG8XwlsBDF4NDQGTZRK3DAF8a7s/ wqC+QNPX2ttog9YUlXQVBgUCAQYZOeoZB5a23z7w3DbZ8/b3TUvyEp3stQMBxDHbYKeWmnrx8AVB qLChQx5a9j0i1EAcgQAN3MBjKIUjvYfx/ySCHEkSRbAQpAqgmwBLkzyPUGDSEFnyhMyaOHNm0Yjy DQNjE54BffThZj6aM5Dq7Lm0qVMP+oiCAKgJgKwJdq7qcxTAlTSlMcA+3WB0rFl8q4juCzeBQMYK yb6crNDukho7dxqdXYG36t6/Jb2FMLesU7VqruZSuBit22EiYpex4DTYIAmVU/2yOPxyWIdhko1w ubzSQxgZoJuMJp3ZgucZq0Vg/nCaxQDLODIswA0YrB3NKCh/kCMQk90JB2AZGKqnsZKNq34jIW6c QvJzQwE0fzFI+vQ5JQgcB3B9+eI96cSCoD5CPF3lzNHzlWSzQibAbk5UGs8jUugRCzhXwP8lBSRz 3H2QbQSOO0b4V0KAWBFo4HnA1TfBfkg4+GBjAwJQIIMSIDhQDBoCKKCEIIqYggD0laBFcs7tlZYJ sFzVQysp2AjAeJ7Q0sg3b9R4BI4l2MhjkLxZyFIsSBBZJDg8UeBjlDE4OYKOR0qZpAkFbAkVBQPE KGNZ2iGjTJTZAJSAOQAI0EAgbgZSCQLimJMdcgDRSV4AuLn1WWkAPCMmHDVMU01bZoYmGEHJBJAA BR866pyabLZZjHV50tFOn29lAWig0JDVkxluxeVaM99E+ihWja4JpqQ72ElXpntyysE5FQhKpQSq QtrqpLBKICuesWjKp32dekqBrs+phx//B+SY8+k6oAxARwH9IICBtme2sxJblHTrigEI+JVAcXWA uCd/+RUKpJTl4GqBWhwg4JUBXln1KIvlSmCth/3sGNCF4gJArrnoYqXuuqKKoEW08ua3Tr335ovA vgj0C8C/2O4ArgSVfHHAuBpPcC5BC9e1q1UVT3BxmxnjwXHAH4dMHskIc2DHeCqPwdlrz5L3z8Aj khVNpYtOxA8hFw3VQAJnzssBAyV7eGzDM70rwQFDo4tQMtHoIQGzF70VqqVLt3WpBE9H3a4GVPtV ENYgLMG1v0QXvQHYIcpCNkbNHL1DwCGuDUDb/1kTd7qWecK3dn6fXXbgwg6+RNMTIJ5O/weLK+xl 0GlUVHinDMHSQFVJJ+2yjc/wdsCqG7S48ttJWaOF6NoBrrcG2r6yRFYSmI76Ehkve7V1sGcg++zN OEwB7pPvzrsjsCgsi/C7Fh/U8cglX8HyRXvSewbV88qkwRgNv7rxrnv/feI/xy///PTXT6b8rtmv //78z19G/0CbTfDyIhUPHIBbBkndKt5wkfEcLAMN+E/m3Kc0jfwsfwA0QzZ+B6iWEAoqXInIDg54 gQTuoIFSqhrbJHg4ClYQVRf8DFY6SMACgjALItwaAkeEQpao8HAsfBpZcig9T2CBhMfDQg+D98MI ckCI6SED/kD3E+MBRSQEgEUtFIiqCv8ARCA2Ux4HCJCvU9ENNbYLSnaE8sEOaOs/2mpMxLSjxS5u LG9h/N4GyHgrUIhkCVXc3lAk8kblne0RgMri1czwRYJJUEdtKaMZ7SiBQn7vkHNU5BZ30EiQuY0C kIzkEEGnCB0Bz4a7IOBF7KhBTtbwjmpzhAAkuQWDZNENtGwjGm/lsnRphXlQIwd5VmIqq10RD6u8 oxgAEksNzNKZtpxWLm34pUr6UpdAk0AwxZActkXNDscsHN5kdrldPDMO0bRAGT2xzWF6cxLgbAYy XbnMcspymrG5pQ6mSUoy+AkuylBFFhagqS6YAxoHFQNe+PCxw53pIgmAUAKWoQAJsuj/MMfp2U7c hbV/Pu9MAo0Dt84hjkigpwGl6UpBPUkHU0FUohT9z0WrwbOF6ZKXIUrWO6kZFQrMlKS8yhgfULrP lQpMHC51FEwvJNORXqCmWdrCSMHjIaEeLqUEFRpLHfqFl/Jhokx1plNBpNHaOaufHTDMzwh300dw YZEXPBRhKgC1rogsY9kRJvk4IxDG4DRrWFMrZxKzOWd2IqtbqOvpdPBWg8wVAHVdwF0RkFfNwOIw xfHrRosyAcEehrBnbNNhiyMAxbqkscRYRmQnW9m9YnYxh3yhsEbrU9MyFiCOjdpqyYNXePnutYUb lAt6ila9vOA2PtjNj0I7grPS5nMt/1DuFTZDA+TeQLrSsw10J7Pd4Rb3EzAoUQ1UtBCuTLcG4o0B eV1EXRqkV70qJNMH3vuC9ZqAIc7tgXCG012CfGoDtUFCfivAIha6AEafiEjzUnGDAs8AwRZy7oA7 4OAHG0BM8h0O+A58Ye/edMLX5adPqWoC9yAHPucR7kJk0CUbhOkIh5qIhPvT3xK82CQZXjCINdDi Gdz4fzuuQ43BoGL2ftgU9BUBhHiFovHYFxs5/u7/+vkYKTtBwe0KchGsZAIjrWxKVg6zmL8LDBh6 I5tJoFQO4tSmNwlMT5a6E7H0tClk3epTzIpiBdEMukXxecyA5oXqtOzja2VrWxcQmf+8GurImxlM hSfjccpsCgdqLZjM9JpRoDfdC+JSkwpnQ9oCB8JWtTkNaombmgrntpNRXxqtE9Mgp2eNCiy/ugrY G0grKQlK1nFvay60igQNRVxCK0TWt6a1sguhmE9PAYkmpKTqCufAJgbRhYZ6m7HRou1lezsRRHR2 FTTJyq3wGm9g/GQvNcDHUW62gNu+h63j/e16z6TSbZ2CKl29a2V60Z6GhWZbpIk1LEcZJJ4WIb3t zXCTNC/WyY6CSrV6UAEk1GqhYnRSI/rVmIoUo9ah9LylsvBOd1vTJW+4yh3mahlLEbUyfoxc1Q3Z C0iWt5T17Tj4CttBzdvTz/r5u1dATvSGW1e/Qy7sslNe9KbnJMnwrRBKvM10p1u9JBWuAYQdruyq X/3rIOlxDX7M9VlrGuxoT3sP/mzlKqv97RqIAAA7 ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image024.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6WUP2gUQRTG37zd3J/NeVkvCya5FKuFXNRETC+cEiwCWnhXiCLmYi6ouLchd3BZ sLjaKliISAJnYWEjmMrCIo2CEElpk0bs5URtFFznvdlZd0Ms1IU53u+9b97uNzM379+9eQz8LJR7 JuQp+nxOUGCsoPyBSa4OyZFHHaEQUSQwDEOOZsRYlBuOdQXsmQvlkoyOZ0ZgAkISgy15W0bP5HDL AFOmnBNpCnCx0blVD1aaAAPIyex3VDPokUKYFqq3g1WscjQqoz1T5+5lda6S17lHBZ1rFcnPD3RD 1XFdcF8Eu37ba7bdS82ue9n3Gi248uJLtyGHW/3Wfess76p3C/6mWeur2JygqbOBYjCejqZ5ySY+ E/Ep8/WhdH3LStfXc0l2jQEm9UXcNpJ1FDWh6spP7+e/+UFe00Hsq48W+5oKNM+PJ7+jjxtjxKeD fMR7DnW46bcrWlF1SHHd1/ygSHwt4udi3uQ3xPyJnVT8/U5kFslJLfAW/bsANxyrv/Gh9MedUU4w dnLhCPVtHNT3v1Zohnd6NfaXsZO8Y2wViL3ffnnnl2N93UrrH2bT+vFcUr9jbAr6Qy11dH2RT8Jq zFdBcP2Ak4CQXr8nf7N+cyVqMdfRfOIw8cmYJ0fS9bXhdP1OPl1vZYinYz4/RHw29rGGSm9Fd4HF 9wUfaFDebMgyveIbRiAeqwXtTtODXfIBcsZRuM8TSPDyYwn276HB838BmLkU+vYEAAA= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image025.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhWgE5AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQBS ATAAgwAAAAAAAAsKCgcGBgoICQwKCwUEBAsJCgMDAwkHCAYFBQkICAgHBwcGBwECAwECAwT/EMhJ a7g16827/2AojmRpnmiqrqwZTG8rz3Rt33iu2/Hu/8CgcEjkYDS9iWCQIZAGheLmkpSGqNas9laV dAWGQ6UQiIoICMH22N1m2O643IXMFBDOSiKQIKHNVm1zFoOFhh5dMUkDChoGAQglBkyBh1OWmIcY VVRHAAIBC00MDAF5MIpdCwFqRJ2ZXliws1lsgnoBYhUGBaAGbwAvXQd8lbTBx8muMCEKw5QDuRa3 ZJRFt4bYytszSdqoGQy6BAEMFJ5T3zjqcuzc7yecV1UFvxOPgN/oQu5u/fAAr5xjt2+BqAmrDiJD 9K9bsoYBI6JSxIxdNEAAIlEgo3FhsDYB/xpdeyix5IgewrwgU7dHFwAC5iqUciKvArE+y45BNFky VawQoE4569SpUU0K5FoN2XmKn4hXTYA0PSnrxhIS9UBAMaJigLUSXRR8dVqCDEYg7vZNMOuDbbyd IMC4DEEA54QDjwwoRKP03Io7U59W+DPSxB67aKluOOyD8dsbgEso6FugT4FSdgn7ZSEAD527Bvr+ oGjiUccdpOdtMO2D9WMbjEycBoAY3aTNcDeOFThhgOjRaumSMjXtZ4e0wY+3gTmz+EdEH5gTB/fc CL1SARpsxN6gb7TuMUApBHAgGgIxxMbCPG5PwqpWRKVU5cbLF7CUx3UErx+gfUWPl3jAn/9/KwH4 RhUIiGSASBlp1xkCZgwgRgHOSNDSBHs4cUAjBkBYQQNzjVHMXSNyQxRURZQnQTQhJgdMDmqpCACL zn2gjYw0UscQBaW0goZ7rEhATkxBfhJDhUKGMgEDDUy32QYLeLhWALvxNIQ4ScZkHAi5cdkFli+V M5BgHYA5pI47ToBAG49MqdEjDGDkCQKnrbLbAdpx4FmNA53o55+ABipofC78Oc2gfm7kHz7MMJRo n4g+Wt1ai5bRqHKSUkoBowYqN+aBnx6wJpXUkYNYh2cBwEBgS+bJpzKASmEQBQldyqV+VcyKkJIq kQnleLV2ah0Fawa2plL9IfUIJUfkSJv/k8RyQACDr1opxGwcXepir+sgKGJHKGmDDbaQcBsLSEk0 yQt59jQHABkHWRrmipZGMwE5bQhALQVXCelfSNYWsZ5MxB0VYLdIablkwYTkt8HAPJpyVCJJdEZF GBLckYaq7YWEHiUXNkdOA5MB0MApCbBqcSd23bTUttwM5adRDXMFYxIyn0jzkwdnkDNRSNbxqr4e 89tkOfksQaoEQUlwtAIa0jneuhk8QpRLSZElbMA9u5Jbl599WoNXO4hlDNc21vK11mLTEBkOmtUA 89Zo13zN2okhATYHnbHKAl6/OWSruXXbLN98J+XtDeJuV8mCbzDyTHjheu99t+WOzk25oq8Gprb5 56Bngx+hhM5hy7mm+/QR5qEHdPrgmaQ0+iCyL8R66/CgJHnstuveTu+w4966N7tj4onv7SB/u/Cw 2r28fk8+rwLxkzMP+uLBGx897dtbL7zuyNMSvupajN+n95RTNDvdpm/vuXzucys9+slvybgm0YcP v7Yg0e+/RPOL3P8G+I4AcoGACNyGAeWWwAbq5IHsc6AE1bbAFpRugnKIAAA7 ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image026.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6WUTWgTQRTH38wmbfPVpGnVmFabRO0HMQ1NvEpzUG96sLVUpdioqV0wjTSLNYoa PIoHL0IQD0GPSQ49eCj0oAjSS26K3oSCNw8NVQ8Kxpm3O8NOqAc1sOH93sf/zey8nQ/Nt08Bfwvp sgNc3GrphBvaiMb+YAijTva4qLAoIZZFaLvdRmuChCyfR+Z5admxkA4ya6TLD2Fo82QIMH7FrBp7 ImmAuIPVWDleOJ01lmZKN3IA29DDvD+oWcF/LBESxNQeoBmaQaufWUGn8L3oFr5Rn/At+YQv7Be+ UyHhi4X5Hn/S8i+zy2OCvSgEZvR8rhg5k1uNnC3ks8swt7azmmVPJPNt9XP/Ys1cD8F1ptxVWk/x 0vGS4C+TnFOSTyInSy6LHyW4wpVCcUxklI7ylzc+L3g9jgqSg8jJeaFwfrRToRLDNRQEf4yiguRJ 5GRBKNw60KkwFeYZF62KBnkX4jwpFeb2qh0qe9QOrQG1g9HHOxT1ZatDU3viRQVd8HsPKkieQE7q LovXulWFBnG6cU1WRZ2UHXbFOvmKEzqmmycbaf/byVKcuG15wqBVRuwrBW1zyL6OhOPmfjW+HrBz wnG/154f1TyaPe6lWwoDmSUmd04o81K+j+lS/nLhOsBrj/t2tRX844Sa+6ByUr8nuW5WF/xmXOWt YZWf99u5qX1ymbzLuv7j/VbpQXy/K7Lv5mHOi5KvDanxvkF7vKkt4KzmZXwqYM9vag989niD9PSq 9S8J//6uGmKOlvA8ViRfAILxXW4MCup53Pmb8zh2hEucMARfOsQ5LvnuoBof3qfGz/nV+LMuzgnJ hpPzcbmPe9TMd1v3rhvvZvw8wNxbALqRNvA2J5TGpktFI5eHGt8HsIooPMQCnrCxE4TOM9Ww/jfP XmR8YgYAAA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image027.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhiQI5AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQCC AjAAgwAAAAAAAAsKCgcGBgoICQwKCwUEBAsJCgMDAwcGBwkHCAYFBQkICAgHBwECAwECAwT/EMhJ a7g16827/2AojmRpnmiqrmzrvnAsz3Rtl8GU33zv/8CgcEgsGo9I4i7JbDqf0Kh0Sq2uMJolRTDI EEyDgnUMuGjJ6LR6zW5Lzm+NwHCoFAJiEgEhYBcICQhIWHBuTn+BhoqLjEOFhQUIXxUKAQome3lp CwtYRoWNTJyeoaWmpyhwO2cDCxoGAYImBl1spI6oUbe5vL2oGGdmpAIBDF4NDQGTb6ugAAwBfWu7 P8K+TNTX2ttohM6UAXUVBgXEBhZl6RsHlrbfPe/cPNny9fbYOiKdGQe1A+EU6E24U0uNQHj3HMVL yLBhDS0LmWVoII5AgAY6Ih6UstFGRIcu/zqCHEnyRDARtwqcmwArz0eRT2DO+FgyhcyaOHOiy4jy DANjE6ABfUmzyc0YRXWOOKq06cglOT7+0wRA1sBYcQJSC+BqWlIYX516YCq2rL1V6SJWEgeAAMYK ySzuVDeB3SU1d/AoMesiL1W+gEt6E0FsWSdhwvZtOGNRWjfEuDDF4BSCywmVH8LIQBzPWgczbZNY HoE589+QGJYhGS2itAfNWsmCYB3CdQfYLAYUTFVhwe7AX++cVkH5wxy2eu5KOADLANC2fI4cJCT8 yPHkFZgHcD5hj+MW1PWupoO9bvPn0L9LlHF9BAHly893j84ikmocFTIFzmeiEnwf9qGwgP9jBVxS QDLK6VfEdBT4Z0SAJAxIQYEAHNiOBAqC1+CFD0pSgoQSUGghfBmuBwOEI4AYooEIzjecCQJ4aMIZ zKlXFlqzYBVEKylYBQB8pNDyyTdnwOKjEDyWcCSQWgipIQVGIpEkCT4yOc5vst3WFZWUaAXlbykU ACYIOAIwgI03kuVWXF6W8c4/CRADgAANCEKnIJUgIA4x6NX1j54AsPObWxxsRwE0aGb1ECietYWM MhY0s4GFASQwYTKVfgennHMWk92fdQhKAaGFriQBooWG0OiakLYpEKWWDoRpnBRsugOfn8YSagC7 kZqFqadG02aIs156Aa0T2CoBrhT0o2v/oLyO+tZiwKKqRKP7tUCOOehEdVsdBeyDAAbjQsrOSmtl UMkXB7hiAAJ/JYDchBxC+19ANwjUZDmGdktXBQh0ZcCWCFgaI7wSDACuYulOsG6g7iI8gbwc3AGf XamiBCW/wMbhLQcBSzDwBAXPiYDEClfIMEAOmxsxVRRrYHF29ZISMgAjS1DywXmkHO4ODUvwcLs4 SyxBzDLXi3EanIGW7XL+sGziZ9JwOth6io3qqQQNJNAqvhswYHSF0S6WL5F+Jiz11BMJC12w0lj0 ltucZt3W1gB0/bWiGohNFUEZq5q2mWu7+UEycctirdxvVL2D3RY9p/d9zvhtR9kmIo6h/+JuM16G 4xJAjvfkc/U9NuBPh0IRhhfxBAIsDVB1teG0U3DyoZjXFasGMg6bQVhLOaPF6ndPW/sG476yxB2y wC67FrcHlXugu/N+3/Glj0UB8Z6zjXwhsFzV/EXP2+4jNL8dUD3A1x/vSfIZhB+ijs77Hn2w6a/P /u9N9+///wAMIGRm1L+MCPCACEzg/wyoQFLYpiV888ABylWQ2c2OdfB512ka0L686Q97/uNfA52G PbBVCFgQjGAWHgGRHUzwAhVcgkUyOLa8ddCDK4xU07QXIhSK51+fYWGbXog5T8wQSjXk4Aa6tpgW ui5SQ6TgE4/IkiTekIn8M0gBn/YT3P8NRQ+wqIUFJVUrqT0sA0fqzpagaDaPCC8o6BEKfzowruuN yzH9wlAYTfQPtpzRdhwgwBp9l73PwNGLc/RAHdHotjIAiwB7rF0fW2bHDQiyUE7U2d40icdHRtIT kxTaJqsSyEE+MXWKOBLzIkjCgORBLrTzBBamUsbuUEMAppxTQSAZkFyqEClv1NnlrJJJCniNHIFa CZvINpRX7oCWhLMlHHC5AdbwUge+BKIhhUkvYuowA8cUA3O41qo7NJN1auuZDHdBzQxYs2NcGVY4 k0nOSZjzDc5Mp9qk6U5fvrOXqFyEryYQl5OokCuh6gIxorFQMeSlD0HLG6QskgAJJWD/GQq4XowQ o5ylZeFsbXRU276gCneWazviiER0GmAqhAaqFg1jE0UtOomMyuGkF+hovQoZ0oHWE4hQqcBGL0Ce Cp2sDyzFZkJFKQ6ZVoqmQtMoTpVWsyUMFaUhOmreWrqApf6IZU6taB8uGtWbcrQuO91MlgLqgcM0 zW6FjMY/xLhDaxSmAl7jCrtOhh5kjoMzbGlM4GiQjSW4lTOuKGk/XToBAeQ1djrgAubuerQLLGCv CHiOX/+KmMA28neCC53/EjvYZXWiq1t4rCbkOtmv5fWygeIrS04Di85q7TvDOC1yHHsByDZuro11 rWUxq9nh1FYYnk1USBLJVum8QDc9//DNkEI6oxpA1wbSvQILgJeZMcEgu6d0wXVrAN55NDcJ3JVZ 72hQIiFsRQXp9QCKZNDe6mqXBvONQXvXOqn16reGNnlHfH1QHON49wO24QBuBsEe/8KgRtKByC+X YoMY3VAFEOaNNvFTYQe3IMOEdIGFZwDiJ7ESDQXuQHtK8J7syGdzygVCmfpy4NzE2AeeaaVJbiCm GZwJvvydsQx6LIMfx2bAk6pxCoy8XOYi+RAeDoGKKsQiDtU3CAM873b565Asa9koJlTHk5MwJRMs yXdO+rKa18xmwzUDNF5ugrLuNKc6fRVQneqTn54lqu4Y73fV+qyr3rzmq+m4zYj2xf8Fx2wDn4mL XBdgV78iSkmIFQ1m86LXxdKaD28J+byeFnOiR32NoDKXCnQjoywfV4jIEdRrlOuA5a7i3Y/JstBi NjWpd20KCZ96CvVz3aq9V5XzTU99dLxeYXXN6Kcwm9fQDoVBJxwFIsbQRBfEIBL/osQlfrCwJmw2 SHy94Wibm2nDEvcNIFm2MXovlF+tpCV9Ce45qrsh5L73ufftkU7/egrigaW7CfeXf/BTqP7cJbDi +VG+kbG5uv7XoflNcXykRdTljglq+9Ephl7AoReAaOHCCtUfte+qOUXrvSTu74wDJ9wYd3nFZ+7e h09cF5KlK2fchAHKGnO4sc3sbJVLZ1vWoSnfEUcl0htO86bTfLw3KC+Hz61vp1tdLPmdwZU1RvWr e53fI65Bie0b7ap//ew5ITINmKxhaH8a7XCP+6LMTpI4y/3uEogAADs= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image028.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6WUv2/TQBTH3z07v9yQmrSItmEwDJCKFmh3pCBYYWg6oAYqUkgFUo2jxlLwgiIk FiaGDlWHKhMSCxJMCDFUDExhRvwDTAilKh0ACXPvnX2yqzIAli56n/e+987f8+U+fni/Bfz0Kz0T ChTNXRIUGG2UP3CCqxk5ChhHKEQUCQzDkKNzYiLKjWhdEXtmv1KW0ensKExBSGKwJe/I6LkctyoA 06acE2mKcLXp310M2i2AIeRl9geqGfRIIcwK1Xsca1jjaExG2Uyce5aLcwuFOPelGOfelcjPT3RC 1fGp4L4I9uI9t9VxrrW6zoLnNu/D9Zd73aYcTm2/+7i42lBrC36neeub2J2iqfOBYjC+j6X5tU08 F/GMOVlK1/etJM+Yb/JJvWNkjGS9hJ9SjKIuFCs/vV//5gd5T4faVx+X2dd0EPP2ZHLdPg4niM8H hYgvHKMOt71ONVZsjJPiphfzZ3beiPiF8E1eQfNXdlL1DjqRWSQn9cBd8dYAlkvWmdpu+Y9fRjlB 7WTrOPVtHtb3v3boEX/pde1vyU7ywMgeIXa1v23mVa1/aKX1O7m0/nI+qR8YrwT9oe74cX2FT8K6 5iUQXD/kJCCk96/6N/u3WaYWV3z93keJz2puj6brg5F0faOQrm9miWc1r2WIL2ofD1DpregusPi+ 4AMNypsNOaa3fMMIxFP1oOO3XGiQD5AzTsITnkCCG3tlOPgNDZ7/G9GgolT2BAAA ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image029.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhXQE5AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQBW ATAAgwAAAAAAAAsKCgcGBgoICQwKCwUEBAsJCgMDAwkHCAYFBQkICAgHBwcGBwECAwECAwT/EMhJ a7g16827/2AojmRpnmiqrqwaTG8rz3Rt33iu6/Hu/8CgcEgEYTS9iWCQIZgGheLmkpSOqNas9laV dAWGQ6UQiJIICMH22N1OY223fP5pdwsIZyURSJjQZlZxdBmDhIeIXoWKEwMKGgYBCCcGTIKJHYaY m1kYVVRHAAIBC00MDAF6MHBxCwFqRKCcFLKztp2sIHxiFQYFowaLL3EHfZe3MMjKsckgCl0HlgMB vKseZJZFmojby94tSd0AoRMMvAQBDLTd5ELidO/f8iafIe0FwRORgeLtQfFyAM4baGSdvSoLSk1w pXDcQSkC1xCciAKLQ0XipgUCMIkCmY4X/1d1CfBIm7eIFAn2GIYxZIddEwioq4DKST1GEor5YbYM ZcqUucaJG6XqGShQjwYlQQdrCEpVPI1YrABVR1URtW4sIYEPBBQOPiUMyJYiiQKy7kyQ2Zj2oYa1 PuCe8CcDTLUQBHZOOBDJQEM0TWmtwHOVxFIEbIGg5KO3rdsMjH1Enhu2A+ESCgIX8FMAlV5AFloI yFORAt/AP+BQktQ2Hl0AkUDmiF2xMgdHJmQDaEyukmCXKAqgxcpoAOrUrz/IrGkhqId3Ux9TWJ6q uRdN26hDZWPoHqoADTx+bxB4GvkYoxoCiCZJTDG0MjPlk+AK1lFBWb35AiYM+BQebewXwP98ybCU yQcCEuiQgW9UgEBJBpTEUXijISaWGAU8IwFMG1Z3wCMGWEhBA3eNYcxeJw50VH5CRCMWNdYRl4M/ LgIwTYnJhdZBjTcaVEcSqMCCBn2vSIDOTEWKEoOGRpJSTgPV6bjBAiJKgM1PcpjT5EzXGQZgBloC cKSPBXUQ5phdSkUBAgH28JEEkTCwUSgIyObKcAeExwFpMTa34p+ABirooH9SVug6hB5qJYH7NPOj otclCqg1HjFahqNgTTqGpWZAF44dn+bEZgDZHIFOYyEmxkBhEjCgZ5/zBFpEQhQwhKk9X9aqnq04 lTnlrk76l+maURLb1IDTRWLJET12WJj/btNJCCuWUuj2Zq/RIZHrBNayhlOOwnJrYkef0EUOlL6s lw9zAJCh0KVixqCRjT2g04YA0lKwlZEEkkRtFvHRVF04t0rJxVJcljOwwdpuEDAFNd3kHzmjURGG lXWqwcB8JLlnCUzModNAZgA0oEoChVUMil46xQLuN0b9mdR/YG0LQMwrzvxbzRvgfBSTDZMpAb4d 6wtlOvwsQaoSUR6tgBMH1KleuhlEclQ1TDlV8L+4QhSWbSWMBLYGY+1wVidch41LWY4JPcNlOIB2 cB1pX6HFywcq1qBWfNZwGg87b103zWMbilLhdLvEIg3C3WAc4AUjLs9932R7sOWDr0Dwn2+SZ+75 5/8YSDnlhHAXKTdBYQ766oU4Fy4mLImeSOwXdc765JjaDrhzumte+0q3B79I7j0B3ys8xr8u/OcS K8/Nzr377mj0y3MS6vG2bO78Md9WvzzwySMTvusSYSuS98y3pNr2AUFf+xza0449+v+afvot8Yd/ N/Qj0e//T9Sb0f8GqJLKEfCAuOsJAheoQGWsj4EQnB3eArK4CG4hAgA7 ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image030.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6VVTUwTQRR+M7NAWwqUFqFggZbfUixUDp7UbIxXSQRijApJ1UU01hpo0iz+9cSB AzHGiyYmHCDRiAlePBhMOKEeetN4MNGDB4/WUBOjiXVmdmezj+BBbbLN+37em9lvJ7vvilv3Qf42 UwUNvKI6fomIgi0x/gcRqVbxy0tVRQmxK0IrlYqshkjY5modn58WtM1UkFd91Q3QBhVhhoBYjVeP +VVIAQxqvMf2+OFYOjczYV41AErg4ewPanWIHzdCklizm6hOdVmFeDXqUdwHr+IW6hVHA4p706Q4 o0VxLa2KW4ooTu9Q3OeY4j51iyx+0mjF2s1tIvdEITBxMWPMRUeNfHQsm0lfgZNPt/NpfkX1b/mp +ul5a99E3s+Ir0xCKdE6YloYWGIA47e9Au+3cVLr78b6x043Tmqr7W4/sAdtuP962I1jrBh09/vp SgjNJ+FGN46xu37sv1CH1iNlH/Y/0rC/owbj1wz3nyCWbuVb+PVv+VJ5PkpOzsv0xrAYMWAq/GLI vY9l2izxsOm18WRCTDiXnYsrxyv5ZCazCkOPwKdt/ISQLjnRxmvkSJNc0cHPZJJxB5frsH6nFusb NVgvE0vfmQxnqUhm3MyczV4GWGj2fdG/Bv948qxkqJPMy31ibnq3uf+V+HpcTJh18sr1unGRNcq8 Mk5+DfJkTzt+oxP7H0awf6gd+w+2Yf+tFuyvCrv9RZZvFC+n8zmVb0Ke/FkHRwLEpRfZ4Vrsr67D /u9e7B9n2L9Sjf0zDONTYPXvcvIp4Odb+pvnu9UvRhzNKbzaJ/Cggxd7sL4Zxfq1Dqxn9gqcdPBY K9anmrF+YI/Ah5z71IPY/77evR7P3Y/1dQ/uf17l1tfIPQ3336SW7rO/Iz75rZEvELCyDUCNRBvy 60Qo7Ro353JGBuZFjsA7YrAoG4ThzHYQdp5xJvt/AxXd5zAyBwAA ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image031.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlh9wEuAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMAAwDx ASgAgAAAAAAAAAL/hI8Wke0Po5y0Kmaznmv7D4biSJbmiaYfhqluyr5lLNf2jef6/rb8H/EBK8Kh 8YhMKm8dRLGYhIKah+fKRFU4pBSubOHVgZfbLPmM8lkT4ammnVE31l2sc8t+72hH/t6cBwCHRhhX JXg35zKYSNLCIKdowSjxiNh4qJdDacOZlolXKDpTNQZ66MlxOUl6kWXFmCopaHqKyCnrkauy+xk6 CqwLGYSnBskVNux0/LDb4QWlfEH7u/FcqSj0LNXbVWsE1t26DBhsDsECPWu8OvurLR2oO42+vtxu y0pN3AiPn7+IjDhH9c4Z5PdPHqhHbdRpKYVt3sOC/SBSNDTx4ip2/wi/CFzC7aDIasnsZZwTrpwl gAr1nXQ3caXGOiwxbbRZrcfHKDNHBmvCMKItPuUSnpSpUuI+jdpi0nFZFFPTjIAGCuWJxKHPczHS qbIZzyiyQCuf6os6NM9UnF/Rnpoaaa1OkFj/Wd0qhtaxkq5SmglZxm9YfLLGfHsn+G9LItsa9k2Z MFKNuyMorwgHs5TlGW4xusxZsyMRj2x5WVscUKlRXzRJj+YBOPO4zyE8GZMc+mprGKjnft7c8ypw VJ5548o7FvTs1yJsV3y7+ivzTzI3eR4evNkl7PRGA++sdpPWO5YH676iyR1D8JXZxzksCr72IZgL hd22px1+0QSz3f9Dq44/SZFDoGYv6fVSbAfixeBuDZp2lHm+scPXCXRQyN9CbJgnGVEP+RETYfOV 9qA3kI3CHRZ+bXhic28hs+I4QTnY33NLZRiiRSPalYlcTsnGI4uJDUlkkUYeiaR86CTJJJOa1fdk k1IWyZmTGuZWiZVXRvfYX1MmuGUzMdrIJW45LiVXNMqlGN+Y9nHlZmpbuudiIhwpV2daGyUHU3WK 5VPddgqp2RubkxgKWy+G0lnXh73xRp6dOy7XlI+lwSUpdI5uCmJQZt5EImwLMghieqQh2p5gInYy JJ7lkaMqidEkFhlYr1DxzW174dQil0Cgmh9XJQIJjnWnueYrjcv/iZedOVEBm2WzeEF7HrK0sTaq qcvmhedBCirx7bDJWoeoktLWth2jOKJHH1XjxucutfzIIe8X6i5ibhT3cpCvuHmuV2+NAO+0577+ HoxwwiilG7CKDBNyDYLgMmOwIxQ3TM1+Cm9cEK4lepVtu2iegV/DJeubMccqm/QuimHSdebE+wS8 H8Y1r4yzflj+RCa4PWe1qcil/kADxjkzoaPR/wZal8c7+VGxRETJW/Q9Rx8M8i0NZi2h0JYoLajW O9shKNNIlx301R83duNWhmkMEttR+5J1yHR31zLZddutdt9+/12tyBADTnjhhndL9JuHL86432Dn jUPXjU9O+YP9CIr3uF6ZK1wAADs= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image032.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC6WUzWsTQRTA38xs02STxs2HtsZq1lCkKjWmF09KQC8ezMHmYBsLjZqi4HbFBNIV DzmIoCdvhZyKBz0LHjwUDB481eJF7P8gxkooYgvGeTOZdRLag7rLLu/3PufNm93PH943QVyNzKoB IZRyywQF9pHyF4wL6xB/QlRJlJCeRGi32xXSGTLW04V9vwhdNRqZOJdOBA5ACrroDBbnFpfwyWcA Fgwe0/OJwJVy7XbRu1cB2IIg1+5QGYEXd4QpInMn6QLNCynBpWhA6UxT6d6FlS47onTPk0r386jS ZdPY4y61u7LKM9GdQcEq3nEqVbtQqdtXXae8BNdedepl/tj57fq5xOKGXI/YLZg2bbZpMy5VPaci NT/IV6Y0skbj17/VoKL3LR4VFJlbdNbGDPc9yeukdAx50VP2zcO6vUVfHNK5zWIWsuPzhKlzi64H 9Xzf2FmKY71Vk7xClpjI5/McEGEf7BOPC7+tGc+54d4FeBM1d/Pf4/vupeyT+n26aUxxqaa4PY48 5fPbI8jn/9jH+v0/jSKf9nntYL/divTbXw73518O6PlXyCMq4/eYJzW0Pi8YJtm/z8F5tllazM+p qXk2xXzKe+3nX53Nwf3cTmGKeb+/10mc63xJ1Z1LoP2kz8048rTP7RhythTqcS6KFW661UnlcXlE RLiKH4uTlXNVxQch5JKrdvThkKjo8474Nibdwa8S/uuLsVkxpa/LZqFRfV0F41Ssz046CZ0LxkRY 97/InjDd/gVmiWSz9y8zxf9OLBtkLxYMC1oTf0hCaWbGq9YqDmzguoFHHIenIgBf1ztxGJwiE/G/ AdfjxN22BQAA ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image033.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhkgE1AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABACK AS0AgAAAAAAAAAL/hI8Yke0Po5y02ouz3rz7D4aixwDliKbqyrbuC8fb0pyJbaK4zPe+ufsJh6xd 0JgKEpfMTEnZjEonuGMtp5tqtxAo99usYg9WL8cMTqOvEuU6PV28QzSb3O44VRk0zVz4R3G3EjhG JqfABrdo8BTT1xdh1VjDd/aFKKJXSOV3c5hIZsgIxnkp2qm492H6OIL3OvOJijpIqtYD26ZISdvR CgO8exPZWAwEmReJJDl7u2gbrLDG7Cvci0moSqtXW9lbnSf+zHh90U3tHDoqW6q9jiXGLk85+WBP 7s7jaJmKHWrOXAuB6v75GlOMHpBx9xrmw5XryZtNdyqy8wQxFq+D//R0GTwIr+BDLQRfmKrDp848 aFkYhmTm8aJMLyVHtiTFCR2yYzXf0VHXDVtQhKCQjXID1GY2cjnr5ej3MZjFNsd+TZ22x06mf5m2 Rt3Jkwqkql9vWvBa5OzIfiqhDpGotNlAtTLLanQirULPR0Etkd0HMm7Iu4LKulVxWK9JtXtl/F0S kzAgxBgcNQSGJnHhd3M032psdVlawSAsb5u2UG4XaylXE3p8GhRs0qPtkqDN6utQ2cNcH/Vc18du Y8FxV0RbWaQm3LdncpzYW6s/Y8ddGZxN7Lj27dy7e/+OXGx1l7/BXwUbDb359ezbuwdIPnL28S8D b9SrHav3gvKZL/8evJx/7eBjSGeqCbUZEwqBhkl+p9hXmoAD3kdUar5RaJqFLzk4V2wkMfiTciFK mNxKbPQHYRnwiZjLOCCe8mJzAI5IIl1ZbVdgb/PheF+MVHH320KIAOfTUjPW+EOGeFl3pD5PgZUE FD62wyKSLRanY4dV6uPXk0k4tIWS1Fn51lgnSaPVlD/B1SVlCKp5FnZkKhXeK3U+I9qTcpaI0J1z /gkobXtaFY+fNo1FnBpwaRgoU03SVcSiWNKp56SQVQpnozRmihGCNbIlJkmF2qYpFyjGsQ6njvUF DaulOgqhFNKRSqmnGQ33KhynyioKrswNtYmp3KCWq5GWXooprfk6AFshqm+CU6ywO5WzqKGHcrNr kthSGC0RtgzarbRrhcsruYJea66C6Z77EJHr/vfuoeBGkV68gAlRAAA7 ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image034.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC7t+9tgsBjBw4G1gYeAEsS6GM4IYzK8ZgQSDDFiWFYg5mWAsJkZGKIuR6f///2CW HqMEVIwbro6HqYHFgVcIyFJj42eQYvgPUswgAOQfALJAmIEXaDMLUA9UDQ+Db2JJRkhlQSoDwwMG DqDoLyaIDhAAKmTQZYSYLcKUwOQAZgkDWXxsMLEtHDCxV5wgt/9mUvgP0T0B7GoWJgaBkMzc1GIF v9RyhaD83MQ8hoiNn8sTgVjB4Wv5U8G0GRB7wKHAYMSlwDyFmxnIKq7MTYWIfGd8xwwTgdjR8I88 O5jAfvoA1MUBNvkAkwg3yISiSgj/DKMYJ4ifBuW/ZzZgAgVvSgmEP50xjxmsHs6PYmAEy6O7CxRt QCgQXJmblJ/DwDCHl6vQ4aMQTr9D3MUEd5cWF8gIlxIYfwU7iK8L51ewgfi2cHe0MEHUYwkfJhYk dxwW5grD7Q708HnHfIsDZG5uCXrcMpAYt6j+c2buBIejEdT9rxkiGSF8LOFIQfxOZ6xhBRmhCQ+n X2B7NEq4oDmAC5xLwNYwQOwWYGAH8/aA8xUjE5NScGVxSWouwwyQPQxAHYoMXWANICLmsxADuh+Z wfoBpUSEUOwDAAA= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image035.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhmgA0AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABACS AC0AgAAAAAAAAAL/hI8Yke0Po5y02osZ0Lj7D4bd0nCJuYmlyrbjCivugc72jdbpuc/6DQzlegYd 4ydCBoukZemoWJiMtNNRGcECNdpWs5l1cGqk7sPsQrOmFGrRqlLHnWLZhMyrzulMMH/ahWf3tsdH aNgDdZfHKHeGSGTIlRI4aOdYB4mZxGU2JgUqFfmxSQpZmHG1UTZaanqa5DFGCcqI6Aqrl/EGpXio aYGbW9VJOZqLJjy8qterDJJ8vCz77PUr4TstpC3mh63LxMw9TjcLV00OESoqCS5esR4vP09fb187 Eh9lb0uEng6wH5uAf/SVyySNoMIXMP75cLisXqQyV3rdurZwC7FVYOzSKIGYMY/FbNbUhVyiiBXJ khNPojTnzIa5jS5flkvJDl/NgbFsvgPZzt1CnkCDYlRItGYYoQQBMVXqbyfNhFKfBpxkkWrITt6G FuMI1cqXomFhkS077SzaiGvbLlpWAAA7 ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image036.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC51Tv0vDQBR+d0lbk/6w1gqlOMQKYilW7S50dNHBdtDNKhELxigtlGwdBMFJRzvV 2S4Obh06uSmCg3+FUC0uCsa7d7lSSgX14ML3vbzvfe9dLs/3dw0QK1JXQePgokg4UB4Je8A0vvSx rVGJKCEeItR1XURZkvBiwX5eiLKakRhDc/5xSILLkyHKeIeha7Y7YYCMyjReTgjWStX9onNkAnRh jEU/qFDwxRJhgYjacZqneUSTDJWJjGmKjHVUGcv6ZewqzOf5pIYrKp4TrEshWixbZsVYN2vGhm2V DmHzplcrsW3k32uJqb2k8CbYU07PqmmdS3OO4EDeQoM8q6ZUzpcd4Vf/+p8fxZm7fd8W2UKftCP5 ZXDQt0VesK9FR/P4UoBX2LUr8zJj1Y8KW/ITBTvt8yoIPtw5+eNJic6p1/mDMqHxCpYt+awi+Agf yn0KjrVjHwCchvTb5mvs1yfUQJ9S32cbRvvwiwwDPrG4fvyzz/A8TRrx8RIZW/InPKEVW/fuso73 HT84CO8oBJC18Q8hlKYKTqVqWpDkPsAUM3CGAp7Q7sVgeEYF9d/dx1LLtgMAAA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image037.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhowA0AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQCc ACsAgAAAAAAAAAL/hI+py+0Po5w0hlCz3rx7a2DfSJaPOKGNmrCtubjedcGI7Li0ive1HfqRUEIT LvcK3hTHEHBZ4tmaq6QT6mxSP1uOjNYqAnbXMNHKYBHB1WcZ9j2cy3Od6I5mxijdTj+jA6X2RigV 2JZ34kY4tKeHVTQod5hWmbI4NmWZJ5kpl+jpKAqy+CdxFIf1Gcrayvi6eoppCtFJFzsXuhaEITXK asoGJMy18yVGTBY79pOcZgyKKT2tqkl9jb1slP1E223NDR4+Tr7hXY7OC+12nu4+a0z8Ph1fr1GP v/7IlN/v/w8woEAxFuyxm4cQYbuEDLc1fAgxosSJFCtavIgxo8aNYhw7zqp2745Iic1GkvPFJVMv VwxXuiyH0o+nZiRn4jkJMuSqhdeE3BwXU+atmkOB5ryHS0nDXLuwiSQIKOlPhVJn9mQDtQLTXFTp 2PoYjmc6sZeMbiRbNuxZlsOAZo2oDFMBADs= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image038.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC51Tv0scQRR+83buvFtXXVcFCRarRTgRE7SwCQExTRoj/oCk9BJOPLjNBk44hkgQ ywTBNqnyB6SxEkGITeysU9ishaUSUZscZDNvfhx3/gB1Ye6+78173zfv7c7vg/1voJ7FIOEsT2jz JQMJnGcIwGFA7WbkyqNFyJhBDNM0VegJ6zex9kaehwlfDAKJHme74BGklAy+5HsS7cgVys2vXNaY HA+miyvLC+JDicRz8ucv6gp6ZCKMMq3di2t4lCXUI9FGzsbqeRsrd+sYc6a5jh3jJ241wxZNZjRP ZIbOXeW/eKvfKj8wezMwktExiyjWEdCs6rj2TytvMqWP4C+Uo1I1fFWqhXNxVHwPb7bOa0W5wsnL 2mDvkjkDAp1t3E3wYzeVDgvNT9mo38qjLuLjDf6zk/hTkTc8dUnxXVwt2Iw+V1XElr9uIz4WW8fZ LPFCrDsI04d14Kj/P41OKvyio9l3iu35zbzCL805rk6O3XNy2tcxvh4/8kghii2vZ5t5gl8yxJeu 9cse2K+e/KQzIWMAVREVbugISXleRG/jCsC65/74fhbcsaNTVlaTLArbwRAQr4kbvjmEJp8X/e72 7T5X31iChzmSGGn49DjEnwvX3FBX3WL1YYD29qFNsV117xni0LyorpQiAPIBWTEIn1UBJeyeB9d6 dFT9f0Mf8IyMBAAA ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image039.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlh+wBDAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAQABADz ADsAgwAAAAAAAAsKCgcGBgYFBQwKCwoICQcGBwMDAwsJCgkHCAUEBAgHBwkICAECAwECAwT/EMhJ q7046w2C/2AojmRpnmiqrmzrhlwsz3FA33iu73zv/8CNLUgsGo/I5HGobDqf0OiOKa1akZ8rlKrt enFM7jcoHpvPmTJ6um67J+o3LS7/CgY6AUE2EGjodRyAOgUGBwhKAgceBwlOBgiOOQoGFoqMkgkI lReDgX9HBAQeSQUIIZJIkDwLBRWmqBICmxaen2lJpEgMCq4JowtJAgGpOHoWvL7AEwkBfnAStrcV 0mDVNwoUw9c0A3s7lBbZE9sUBHjRINNgudxTwRUMjBUNCwELDRUDAQfDEs35LNS7J2kBAlcUWgmC J6GBs3U+3MnQ9SRAwAmiXC34BuAAAVcK/wKg61ipwCgJIYtJEOXIQLCQF2Vx/BOz2TiIbLBIxKEp 3kMAq4ASm7AoIBN/AE5WIIBowoBmM1Fy0tCTQoEAUXHe2CmIazeVpy7sowA1GgGVFCXImwqgwaln CRFqeFrLK0S7afByMMCgbicuuhZ5GJn2KkOUAW6Sy2qB71+tOvRiSIskQd+6cuEAHlKAwakAl9Ma SGwVweEJ4ahe9guZXbsmAhSnssd25VA4Byq4bDpK7qJio1RKUJghNlkKWFu71plIsQKO8g4CKIBu 9MhmnALIHZJygrxU8socK+6cY7PVyidySEC7wh0NV7UnsRfiIiwPHzFanE5gNdaWuQEwzP9Fo/VV wCIM9EESarVVQB8IBN42F1zKATJaA81QAIlwmqljxCgiUHjHPRS2ZQ8+yI04EgDeUOBWAAg0IhQC MRF3AYghwHVODJo0iBMdzeCxwEhBpWeMhE80U2JxtFQ4VwC1DcOhkTFAsuR8PmagpJMYOHQai4wV IRkRGzrBXpYa7NjYPs8whd4YZYzm4T/7NTEmEe81oSAODpW4TwOZyfOmF3Hso1J3dlKphU3mIPDM AE1d1RQPJ8yRlwVKJaqoFVdxFBIn+/xEWRdxlEXNnZNteoUuhmn2zTBhWhEHTKx1+AIVldp66668 9orCqRKMdhOMzwh7RhzB1aoEqqp2JcH/b3BMZVBmkZkwQxyjJiWfps1GkRyLTIw2wWhoyopBMwFW gOiy3UZxXkNDNcBLJZooBicGn14woBPMtnvBaKnss0BJ9sioWQc2JKwwwrlgYFAGLXLrrxJqXotc B+kwjNeoZVwVk3tITtzalltBM8TJ0UTE8MXPftNArME6KnJ6A0eWMsoY5xwRYHAkUMDLVUYys1Zn unYyzjj/QBkTXn6sQZ5Dr7PnVhSFkfLKO1MT9dZiboEr12Cr3O9jVwMRajZuvbqRcme3hYDaMN81 Ntk6AxGSAJUEJ0AB9kx5y915E7N332GTYTURGxngigeKI+z3J4kvDqXkjxc+x+FAXMUAsL0wOtLM 3EpozrnQn1sORNVkigTvNyGlq5V1qyPmuulTYP7DIpyMElB7reFu2+5Q0q500sMfPB3qP4bBWdXZ Cu9s3T2gS2eAsMeHk/QAYF+97c7XQHwP+QKw1rNQMpAP6EWEP35H5ceEvqq6SGbPM/YgtAhd0EP+ U/3k4w9N99f63hai9j74NY9fQyugARWoNZExcFNZWJUDywZA7z0wHRfk15wq2JUMcvCDGAThzCIA ADs= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image040.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC51UMWjUUBj+35/X3CV32GsSUMQhdpCTw0o7CA6Fo7tV2htcHK5ypcqlKVzhfNCh s1M30cmtQ6cbSzs4dRAqLuLikKVIB4tSHVRofP97eTFXK2gDCd/35/v/L997Sd7v770AdTSDhIND aDDLCFgPEIDDFXV3RJ4OGoSMZYhhmqYKTbBLWa2S66qY8GbgSXTNHoXLkJIYapK/kmibWADwnMue TFOFO+3VpZZY6dDwsrz8QN1BhxTCDaZnB7iONifkS3Q4Ymr7ZVN74praQcXU7vm6xqzbtq4d4GPb +IRDPizz+SQVWrvGB/bwM6zx7ezeXbhY0jWDqPbVp/X7iesnevIGU/MRaq1HUacXznb64VwctZfh /uC435Zn2PzW3/IXG9oHgZ5tyk1wwafW60LzIxZ4w7w1Rnwq55s14jeFk/HDKk18GPfqRpFWVEds +IxDfDI2jtNl4vWMV3nIh/XPuNbrhGF6voSWWu3PedIu/zBa9Jlhm16Rd3niFH1/ryz7z5XVvhaY fK8v0IQoz/uxXOQJ9kvEF//Iy86ZV+9M0/oOlkQ9EdXPSIQ0eV5EC3EXYGfMffvyi/ePiY7YnFrJ tjCJ3qgdWxEm0UlKfFmc8Y4iFHwnfPfW331P72CCey6NaOQ+75D4tHCzr9xVfwL1ooD2rkFJsV31 72CI4/Oit9qJoEE+IDuuwlPVQILdYw9OZ7ZU/y/Wli3n0AQAAA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image041.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhFQFDAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAIABAAP ATsAgwAAAAAAAAsKCgcGBgYFBQwKCwoICQcGBwMDAwsJCgkHCAUEBAgHBwkICAECAwECAwT/EMhJ q7046807DWAojmRpnmiqrmzrvvDozXRtz8Gt73zv/8CgcGjJEY/IpHLJbAKMzqh0Sq3+oNasVhfa ej3Yr3g8gYbJ4jN6/VWzs+63fBqfS+t2q2CgExA6AwIaeHkVBQYHCEGEOoeJSQIHIAcJTQYIlTcK BhWRk5kJCJwXjIUTBAQgi0ioqkcFCCOZSZc8CwUUsLISAqJFpjauV0rCQwwKuAmpC0oCAbM2fhXH ycsTCQGCZRKlwE/dHODB4jMKFM7kNAN/O5sV5hPoFAR83CLeYOkY+vlOAcwWGEyq0GDBvwYVBgQ4 4EwCNoQWCv7LtAABLgq3Nvyj0CAbPi78/34lKUYM4jwCuBawA3AAJQAFAeqx5FQglQSY0CSgqmSA GUyTvFZmCAAUG7yPNUjyCBmOqYdQAT0CqDX12QRJEKE0BGCzAgFFEwZgE3pzVAaouQKQRdpB6Q6n g+ByEGsh1gWFFMZyI5CTpECzABrE0obxYga6FdyyjbtqpFwNBhiQUkPSlSQQMosV2EgB5tF4aytE nryYhuJgS04DSSB5suEyYVwVYBArQOtiBgJ8hgXwHWALrPc9nqPadOrhFgR8hmbwN1erZQ6Irqgz gGFJ0FLllJARg/K8H0KXFg4EeRHz8T4rECrQIoAC9XLLxDbK+raX0AEInCVQjTTv6q2ETf9r422w mX0+EJJAc8nJdMGBrwlh0AhA6QKCS9UhVBOBavEkHQDOmJSbZAVIwkAgM03gDgYTiiBifocR9hEJ CW6QWwPYiIbJUDIMkQoJMoKo0AJBSrQAUNko5OA6HMWCACVVIQBUdxb8OAJh9HQQinMFcqEBNnws 4CBVXXrgzHZJYBNkBr1wWaZxhwXg3JlvznDJmkgs4CYGatbpJQYd9UYBk8S8cQmaQiy4ZwZZTlBA QYAJ5GdiF+R2T15EpSbHHkugaENH2hyYaRmCThqHQtvhpOmkTBhFQSwmYYPoOCfAweMFXRXK6hKb CaWQSQwQyGocep3HBHq7JoZFRxD9R0X/DCW0lcFPpMEGLRYpKHvtttx2W+sHy2bKabLcMAojbMeS S0y4kom3FApWxKFYKhESgay6TwjVET14msrnQhioqiu+QwzIUQAI9OvvBTC5GeKqBAuRGzT0kadK DhdjfK+9LIKFAaEjReyjgxp98IQ935zMRmUPjurduSLL0ScO2xhhc7loZGyyBC1J0IC7E9wZcx56 onbyzSo/5slCs+KAbRkJPAo0BYcO/YaicNqMNNI/WBhC02097fNBNIxrNRqeOm3GfVoDQQ0AynD2 lthn1z2UE5/J8+59dvdt8saDlDpViyL06wpyCukWGALsCKASUombI1jjj5dWXEkEmSA4/7oqCwGT AJxoJ0ABBoH9xuehPzN66X7vgNY1KDWAkAGfkdd5ECoZgAsIun9jOhu57y6n8L+3fheiGRGgMOfI bcYAJ9jsiA3gSDgPPcKVTG/8DaNVKh3pYeMchHxjswPTh/iQH5haNwG8PQ3BschT7bYjJ8koqUDE 4Ef3Z8idnO+bwXeuwZF6KK8fyBGGbA6HDwUa4UDWCiCAOrOSib3HOgYgGWmGg40PdVAC5LscGT4I N/eRbzN8k+AECAcCiIDJISFYHsqG0zAJ/IVncmJAR7xRQ/0AkCU5RJIK51ECbfRMArz53cUkJBWD XEQSdKEeE7XhRBwiJoVDRMISn6UuKSsOUYRH8GK8stgEMHJsV2L8Yhp3trA1vs+MQuiCn3pERsfU 8Y5vgCMe3xABADs= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image042.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC51Tv0vDQBR+93JtmlhoqSKigtFB6KBowVEoOoiIDrZLt1YaUTBtoUIIiDg7OTu7 Cv4BDgFBSsXFRScRddFFQQdRabwfSaGlQ23gku9999733bvL3V5fHoN48ppLicbRWYYAA8orAaAw KmZDbGgYICTERwQ9zxNomgz5XF8zL4ouzWsJhibDMRgGjydDnMUuQydsGMyoSFmNnxOF1cLuVtap mFw8wl7fKCv4wxJhikjtAczjCOWonyEvFHBLasC9RST3iSthyd3hXjjQNFo0ia/5wDJkbo5ehFv9 cvTKnytCUpVcgDgX0/he/aDhSeUjIvQR4tlty6waa6ZtrJetQgkGF2v2GBuGW7cBZvw1IPC1pfRl movw0llH6h00etNTxPe9qfuizFEukXJkfENOaWcf8s91Sx+l6VNQuYLV9HkU8abTvj+kx340oWso X6AwVHUss0MHyJUzjrVR3gE7zdi0pu9328GT2JmK34GLDY/HpU4ngtDmU4/oz92diIv3yCXmHd3/ /3VxR8RBg/SKgyqic3GrCOJExqnumhaPdBiHQ5HMJ38/EpBcqNntPSmi/g8h87bm6gMAAA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image043.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhdgA8AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQBv ADMAgwAAAAAAAAwKCwoICQcGBwMDAwYFBQsJCgkICAkHCAUEBAsKCgcGBggHBwECAwECAwT/EMhJ q704681z+GAojmBnnmjKBWrrvrDGxnRtb/Ot73TO/0CTT/YJ8gQDQsE2vBQBTWPMYHjGohaslKlF dSXf7TXc6YbEQCssTEa31C+2+wd3fdvzVP2Ny/P2Knd+O4B6fYM2Ah8CPTKIXGdrjo+UTpOVmFCX mZVRM3gDBgcUBgScNZ6FFgMfoxKsCKeNNQkBrgAJCj0keDq9GgcBsRIKC7KzNMHDDMZzvM8jZRPQ 0BPKAMyQ0X6/GcEE2ceoNsEFzeLIMQfm6ExSRfBQLPDdefVe05ry+/dpQ/0nPukTqE+dggAKhgWa lwOgtE8ECcYQkACAgAYBKsZp+I4jmI/7tWJoBAPQikMhBdEgtMBghC4nHik8mamKSB5FIyVUGZFT ZkyZmuaBbFcBQQFGEwg0AKCAkYFzMPNVEBoyJVEJBQZcOMDA4kubVqv+vAqggakLDEYN6Bk1rI+x RENhGPDy6QqJUoeeFLOg66uvrLQq4ooDr16gVY8tKCBCYzADr1oVHkqZo+FTB0W4IgBZQjCtk62+ nQaX7JqaHkzfKMFHNSrUGPa6Zh3I9et6tG3bga2bDu8OEQAAOw== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image044.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC51TPUgcQRR+83a8u937cbmoEU2xJiD+BmKtaGNnEvAsLCy8gz0UsnfCCcdaWVtZ a2OZNpDykK0kTRKt1C4gSAJXGDSNATfzZmbXO2Mguscc3/f2e++b92bn+PPBDsgnyAWcmYTsBQYC GGMIwOGZfNshlokRQsY0YhiGoUQvWa+OpWNdBgMe5PICDSY6oQ9CEoNNbgK9F2szB7DCRY7WZOB1 cX1lwV9zqXhK/F2jyqBHCGGcqdpduIwmJ/REoGZHFPuaimIbVhT7no5i+1kVu8LJhIqdoJeIfJw2 H6Z9vgmF0i7xj4n2PSzxhn63DH1J7acRxUo5mt9v3LxRlbeZrI9iyKueW3PeuHVnvuoVK7D44bJe FMuZ+VXPPy2bygeB9jZhBXiYpdRhX/EvzM8Qn4j5rEn8lR/pp1PEhzRvGi94u36XK73anxM+bn+G nNVFvM853p1t9ZnjZ2arz+0c2APnoHwMiPpB2b8X9/cj1coD3EgSL//VH3tkf6as6xjXYAhU8z33 npNF8bMLvleqvgMY6bFO937m/7OjAD9ZVGI07uAYiU/dNznkLT5v+63zf/vcPaGmcSRPfi32uQmJ V3xL30FL3lP5IYDytiEpWUPebIb4vODX1l0PTPIBkTEAWzKBBI3LPNzt0ZD5fwC/0B97bgQAAA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image045.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhwAA+AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQC4 ADUAgwAAAAAAAAwKCwoICQcGBwMDAwsJCgUEBAkICAYFBQsKCggHBwcGBgkHCAECAwECAwT/EMhJ q7046813+GAojmRpnmiqhl3rvnAbxHRt33iue3vv/8AgZyYsGo/IYXLJbP6IzqhUJxgQCjtor3pN Gg6BA2JaTCQ+Om3PjD4qRGOysI1T++hFwgAgWASwckF4NnY9g0F7E4eBaYUxjo1OAQSMQIuPRZdC BgEGlU+QL6F1oz8LDJ+gaZmlW4Cphq1Kc7I6BAqwd7UauzCaPwieubGrtF6JAAMHwzcCHwI5pSAU AqgazgHQRgoFIg0a1swXI3U8AFDcyOMiRt0iwhgDBbjiRqGFB+r1GQjL+4K8LjTwNyfJgW8SFCyI I2HBq38u7llwhrAgkgbZ+HxgeI4gRBnr/6ZRGNDJnpcAiTgx5ASPkAkpkAoxyJgpyZtwARguoPRR VIZC3Y70IgRIZcIEPX39XGfpBCsJRhWEa7LC6SwLjgZVJYch5lYSFdpwWgAAaawSMLtiCGoyyR+o ARIwoJfU5zgMM+kCROLMGqd5dTFhzUCypaWTKVEGFhw2A8W2RzBq4zUDTeXL54ZGKRRq4GILBztA qSzBMul/dkqJ+TxBWcTS52DHnp3jSxiOvvBoIVIqHWt5epfy5i1b84U3IXCDzKyIgsgOU+symOxh dPPZv1zo4ePn4SPrrKnSNqJuUAN3IYIrAh9+SfY5PCVgHOExLPtobei8F5V/tPFhLE1gQMkCAiAw xgAVdXVfNLAR959asTnYHgWnXHAANAmoZ991WWDn4R0eEjchH95JYAUf9SkoWxb+ccjiei6Gd4uF niAomoiRlLYgfjCu2F4wFyBgTYY3+liOiw/eheSIBiDjWjIlOWNAdEyNd6SPwxWD5XpJRsGNNwBw 4tcHhlXZ5ZbNWcbgks+dyQR6IHhCgFlhKjYEjleOp9+aWKY2Iilu2iXeny4F+tqghNbwHBOGXpUo DYu6x6iRj8qwny6NKhhppTdmyumfm37aQQQAOw== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image046.wmz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-ms-wmz H4sIAAAAAAACC51SPUsDQRCdmb0klzPoEZWIWJwRbMSg6YUrbbRIUlhYXIQTgzkjJBCus9DGQqxt /A22kiKF2FlZ+CdEIsEmgud+3IagEdSFOd6bnZm3b2+fHu6vQC7PdA1MC7RWQuCAXSP/wILcTfBI k0aEGCOkKIokKuBcnJsY1mXINTwzy9FycgrmIRLFYHPe5eiWh2MCDBjviWsysFVtHVTCYx+gB3wT BqQ6xDJ4rKKaPUNArkTTHNVQ59JM57qGzhWSOjdlCj/v5ERq4iXKuQR2pRb4TWfbbzulRlA9gp2b frvKw3Hf2oez+47SRnmmovXCvJRoLYaa5w3B10M1/+Tjf/NJeuwNdep4lxzVqeMpUzqat2C8Lv7R l9KlWPeCbUrdINR8iSk+xh+/V7DLYbDXqAOc5axn9zX7S38eTSbEiJVQ80d58o1xfsgY0cGc1flZ 57sfD9T5rfilWfI1yt8DSsuGlGQd+X6RKF8Omy0/AEfMBd6xCOeyQRTs9rPw1ROT/Z/kMg4xVAMA AA== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image047.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhYgAxAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAMABQBb ACgAgAAAAAAAAALShB+ny+2Wnpwq2Dgv3U7zXyFYBpaQCY6jtKKka7YdzMn0Yzf5jfD1t/MFfYBh iDhDJoFKXZNhXERhU9Rq6HkWLVrIhdsNi8fksvl4TuPUbGe78s1qq29i/Gu/6636Ph7a4ScIlrIX RlenhJhox+j4CBkpOUlZaXm51nMDxrkY6AVKodKYUFqkeGpqNMpjunVCGrqKRkMY4fkJO6vZyovr dgr7IrzpG1prfCzlRUhlfFssrErMfPsrLcLrgsF9Bdh2zUSrFr7RUr5N5qqdJvf0Z1AAADs= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image048.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPUAAAEoCAIAAAAPBCB3AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAO xAAADsMB2mqY3AAAD99JREFUeF7tnS9THM8WQF/eFwgOFxw2GptokBTxQIGPBAUiAqqoAkGBBzRo sMEiwSUuqHyDvPtev+rsb2GHmel/93afVbvJdPe9557t7e2dGd79+fPnXzwgUCmBf1eaF2lB4L8E 8BsPaiaA3zVXl9zwGwdqJoDfNVeX3PAbB2omgN81V5fc8BsHaiaA3zVXl9zwGwdqJoDfNVeX3PAb B2omgN81V5fc8BsHaiaA3zVXl9zwGwdqJoDfNVeX3PAbB2omgN81V5fc8BsHaiaA3zVXl9zwGwdq JoDfNVeX3PAbB2omgN81V5fc8vm9u7v77n+Pp6cn9+T8/Pzu7m57e9u9vLq6oh4QiExA7s+W57Gz s+NCX15enpXDwcFBnmAYpREC73Lef1AmaTH78vJybW1Nnrz6Mmc8kacKutNHoIDf3mDn96yX+lgR kT0C+dbf9tgQsX0CZvx+eHjw31DliXwxtQ+fDNITyPk9w2XjR+x+ORmY/246yUP+MWfwjGWRwF/b UkfvHfVeOllnvfTx3N7eul2Xx8dH948/fvxwvclX1dRhm+vfcxZcjvDZ2Zkw3Nraci+bgmZgfXJ0 dCRVOTk5WVxcdBX68OHD3t6ePLm4uEj/CWd1hK9fv7rQNzc3P3/+fHp66l5++fLl8PDQalYD4866 fzIwtv8fLqtteeaE9o/n5+f5+Xl5yX7iS6rsw3omBvx+WT+R+/j4eH9/Xz55NzY2xr1tKm7VvfE6 9b8Vc5DUDKxPpgogcq+vr4vcsqBcXV2tuzxkF0jA2Px9f3+/tLQkOTNzdxSe+dvDsTR/ywlYIrdM 27IzwLIkcGJrpbmJ/a9fv365bS/Z5zIRcMEgR+/D+phl+/X79+/yCSlTScFEogxtYP6WXy5lwT03 N/f79+9Pnz61MvGUyFPOWJa1zcLCgnxOyq6i31IsEUukMaO8S5J20pGo/OiTdOjWOndzv5ylfH19 7bBbJ2Dg+6X7tjTrwf53pIluups6thEN+J2ofnTbTaAOvw2svxERAqMJ4PdodDQ0QAC/DRSJEEcT wO/R6GhogAB+GygSIY4mgN+j0dHQAAH8NlCknCH6i1zdoO7WS+4UfIsP/LZYNWLuSyDf7zvdP0P2 jfefx/Hj5Thu7bTK53c7TMlUDwHWJ3pqQSTxCeB3fKb0qIcAfuupBZHEJ4Df8ZnSox4C+K2nFkQS nwB+x2dKj3oIFPabu8LqUaHOSApeYMddYQvCb2ToYheQclfYRgwrm2ax3y9XVlZubm7kVhtyM9jJ T0b5GV+uivfXb9f5oUlWuQgU85u7wuYqcdPjFPP7JXXuCtu0iWmSL7x/4pPirrBp6tt6ryrmb+4K 27qGyfIvP3/buivs5Ia9fBWWP/Qh35KTVYeOgwkU3L4xd1dYt6c59eDPuBVU6M2hi83fFu8K6/7S lf8zbg7u1B8GCp5w6CAmgWLr747L1dTuf9dxS76Y+qjvq9j83UFG4YrWXVXuYnaXlJu+qtzDT3FR rCrni/ndvXJSxaimYPyb0z2ZfLv6/6oqXy5B719Oo+uTkEnauh7F5u/+VnHkaAJ+ki7Yw+ihozTE 7ygYNXYSMm1P5ROxq8yk8Dsz8BzDhU/bL6NM0WcGFvidAXLWIZLOtUk7T4GpjN/mMJnYH8wzxeYZ JZbrZfx+uS0VK59m+8k8ZWQebnRZy/x+2UHH+obU6EoENswvnIlKFZu/Z5XT1sdfoJSxmueX230C x4o/XT/q/HapmmCXriqDei7IquDQPREp9dsv0HumwWEQeJWAXr8pWB8CxWfQ4gF0U9Lut3J8fRRM d4wSOErCsDp/a8aXzl16jkJA+/wdJckqO1H1tlcVzGS5bfitFl+V75yakrLhNzuGNTmXMxczfueE on8shR9oCkOSOuK3fpmJcDwBS37rnCHGs6dlegKW/E5PgxFqI4DftVWUfOztD1IzCIwjwPw9jhut bBBQd32DDWxEOYOAtosemL9RtWYC+F1zdcnN2PpE28dfKYF0/hSgsDrM36UUZdwcBPA7B+XoYyic KRWGZOz8E50Eo7tLhxEJMH9HhElX6gjgt7qS9AxI1aeZqmBM/j6vlmBPHTmsCAEb8zdyvyqHEixK wngVkQ2/i7z1TQxa3K3iAXSXyYDfygmaeBs0G6R2v5H7TTULIio49JtY3AHa/e6ZRuOHFfGsyKBD C63Xb/cHMofmw/EQMLA/iNlDNc1MLPNwQ2n449WdP2gF3GjiqRumPrXQVoG0+G2LWmpHA/tPp7i5 MpXxO7B+NO9DIK7l5sxm/6SPJIaPiWhkxK4yA2X+zgy8wHAhE7ldsx1o/C4gXMEh+7hu3elJvPhd UDaGTk5A7+87yVNngAYI4HcDRW44RfxuuPgNpI7fDRS54RTxu+HiN5A6+ycNFFl9in7XMvrWZKjf 6SJTXxQCjE9gcns+iutj/I4eRHxO9GifQJSpc4DfUcazj50MchMImU/f8Duk69wYGK8BAiLkoHXL zKOd2b6vPuctDMI7KMpBPXNwWQLRVZlMZ6g2zN9lZWD0mQSirIcHzPZRxqOeEOggEH09PMBvH1b0 ICh54wTSTZ1j/J4sRrrIGi856UchEOp3lCDoBAKJCHD+SSKwdKuCAH6rKANBJCKA34nA0q0KAvit ogwEkYgAficCS7cqCOC3ijIQRCIC+J0ILN2qIIDfKspAEIkI4HcisHSrggB+qygDQSQigN+JwNKt CgL4raIMBJGIAH4nAku3Kgjgt4oyEEQiAvidCCzdqiCA3yrKQBCJCOB3IrB0q4IAfqsoA0EkIoDf icDSrQoC+K2iDASRiAB+JwJLtyoI4LeKMhBEIgL4nQgs3aoggN/DyvDw8LC7uyt3NXKPw8PDm5ub YV1wdEYC3N9nAOy7u7vPnz9PNdjZ2dnb2xvQC4dmJIDfA2CvrKzIbP34+Li4uDigGYeWI4DfA9hP 3RN9QEsOLUSA9Xcv8G7N7Q71i2/5x16NOagcAfwux77QyEn/vkKhnGYOy/pkQEUsrk/62Dz0j34M QFb6UPweUAErfvdxelbalbnO+mSA3/oPdd8NQuIM7yFk9Oht8Ts60mIdBpo9GXfErorhcJsBlX0e JaWpdn2STseIehT5UzbM373eEZr3B9PJ7TZDewGacZDfS5Un8lZxj5AOh7bF76HEFB2fZ608YhSv tXc6s9a+SLnXJ5PzQamcFRkaEErgzDpi5O566axsSb894iiiF1nejbAkVhM9fqv9WlLg+2VHVaJY PrVkjNVnLClj9ZNfbhd5B88UIYWXT8X8HXcif3WfK5xULDXD+0lhUv+o+pDU81mqy+83J4n+ZZg6 UufqcFw6+v3++/VuYvulzxtjHJCOVtr9jlhLz1fzevHNAkcE8uZYsw4YZ2qRSV2j393rvHFVqWP+ 1iB3us/YcZXtbqXU71iKF5kzUtTJ9YnfQ9lW6HcdU/XLQuqR29AUrtfvoVN4ZVM1fg+dql89XvXv 84NmrCKnN0SpAZ2kI6Da73Rpm+t50Fs9T3YKQ3qZOH7nkYFRyhDQ7reJSaJM6Ri1BwHtfvdIgUMg MJMAfiNHzQTwu+bqkht+40DNBFT/vlMz+FpyG3euVbbsmb+zoWagAgTwuwB0hsxGwMD6RPknYJ5S 6fwdQH9pmL/z+MkoZQjgdxnuQ0dVOFMqDMne+ScmIA6VleOzEWD+zoaagQoQwO8C0McNqeqjTFUw HTxV+20F4jhfaZWBgF6/kftl+ZUwURJGn7eHXr/7RN/gMcXdKh7AoKIr9dsWxEHEOTgnAY1+I3e3 AQX5FBx63LtCo9/jMmmqVRHPigwaWFZdfrt7PASmRHMIeAKK/MbsQV5mxpV5uEEoOg5Wcf6gUXax ahDYT+pTC01Xp6TfpsEFShm3eTrFrdcot99x60pvkwTiWm7dbEcGv6t6j0RRvA6z8bsqs6NM5DWZ jd/V+u0T6zOd1+f0P97qdadXv8Jk2ElA0f43lYJAdAL4HR0pHSoigN+KikEo0Qngd3SkdKiIAH4r KgahRCeA39GR0qEiAvitqBiEEp0AfkdHSoeKCOC3omIQSnQC+B0dKR0qIpDc793dXTkLQh5PT0/u yfn5+d3d3fb2tnt5dXWliAehVEbAXfKY7rGzs+OILS8vz0J3cHCQLgB6bplAjvO/3Vlsl5eXa2tr 8uTVl5zmVdm8qSSdfH57g53fs14q4UIYdRBIvv6uAxNZGCWg3e+Hhwf/DVWeyBdTo6AJuwyBDF8+ XGJ+oO6Xk/H476aTaOQfM8TMEHUQ+Ktdony8o95LJ+uslz6M29tbt+vy+Pjo/vHHjx+uN/mqmiha uq2MgN71ydHRkah8cnKyuLjo3hIfPnzY29uTJxcXF2U+7BjVGoEc+yfjmMhqWxo6of3j+fl5fn7e rXbGdUurpgjo9ftlGUTu4+Pj/f39s7OzjY2NpupEsuMI6F2fTOUjcq+vr4vcW1tbq6ur47KlVWsE bMzf9/f3S0tLUhtm7tYEDczXwPwtJ2CJ3DJty0YKy5LAerfWXPX87Rfcslf46dOn1mpDvuEE9M7f 8sulLLjn5uZ+//6N3OGVbrMHvfN3x73z5Eef6+vrNgtG1oMImPSb/e9BNW75YL1+t1wVco9FQO/6 O1aG9NMyAfxuufr1547fNdeYi7uTnx9b2fmWttLh4m6+X9Y8f0tujV/cjd9N+N3sxd2svyv3u/H0 8LtxASpPP/n6pM+fqBvKmIt3+hPrvtvM1P/279bKkcnn7xQbDlbgFo/TXeMnD/+kz8vJsH/+/Ckn 38stI+V+kcXTGRFAcr9HxEQTDQTEaZndFxYW5OT7zc3N09NTDVENjSH5+mRoQByvhIBM+XI1oNz6 VO5fsLKyIlFZXBbitxKdVIdhd5nO+kS1WAQXSAC/AwHSXDUB/FZdHoILJFDGb+4KG1g2mvclkGJ/ urtP7gqbn3ngiE6mwE6KNM8dNHeFLVLmwEHt+p17f1B2Um9ubuROx3Iz2MmPGNmB4qr4vp+52Y9j f7Av8o8fP8r6ZEpuuY+PtBfv+/bCcVkI+Mt/3Gju7zlO/dSfJZDxg+T+fin3O355y2O5K6xkIPcW HJ8HLSHwGoHc65OpGNxdYWXmltsLfvv27f3795QJAhEJlPSbu8JGLCRdvUog9/rEB8FdYTEyA4EC 8zd3hc1QV4ZwBHLP39wVFvNyEsg9f3NX2JzVZSxFfksxLJ5Bj0OaCeT2WzMLYquPQO71d30EyUgz AfzWXB1iCyWA36EEaa+ZAH5rrg6xhRLA71CCtNdMAL81V4fYQgngdyhB2msmgN+aq0NsoQTwO5Qg 7TUTwG/N1SG2UAL4HUqQ9poJ4Lfm6hBbKAH8DiVIe80E8FtzdYgtlAB+hxKkvWYC+K25OsQWSgC/ QwnSXjMB/NZcHWILJYDfoQRpr5kAfmuuDrGFEvgP5dV05+aJgfgAAAAASUVORK5CYIJ= ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/image049.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//gAcU29mdHdhcmU6IE1pY3Jvc29mdCBPZmZpY2X/2wBDAAgG BgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgy PC4zNDL/wAALCADsAMUBAREA/8QAHAABAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAYHBAUIAwEC/8QAShAAAQMD AgMDBgoFCgYDAAAAAQACAwQFEQYhBxIxE0FRFBUWIlZhFzJXcYGTlJWh0QgjkZLTJDY3QlJic3Sy sxglMzVUcoKx0v/dAAQAKP/aAAgBAQAAPwC/kRERERERERERERERERERERERERF//9C/kRERERER FoNT6pj0z5uElvq6x1fU+SxNpg0ntC0uAOSOuCtPa+JdFcbhTU0toudHHNVGg8oqGM5G1YzmE4cT n1TvjG3VTdERERERERERERERFodSackv9XZJmV/kotlc2t5exD+1IBHLnIxs4779VpG8PHsEQZeC Oy1A+9s/kw25ubMXxv7x9b8F/9G19WW0VojnuV7lt1ip4nuqWU8zoXyvyOXLxvygZ2G5JC89CG5G 3VhqjWG3Go/5aa8k1Bg5R8fO/wAbOM74xlStERERFEtf3a62e3WqS01UVPNU3SnpHmWIPBZI7lPX p47KI02q9W0Na+Wuu1FWUtDfYrLLEKIRuqOfl/WlwceUjn2A2OFbadURERERERRrUmkPSOupKrz5 dbe6lB5GUb2Bpdn4xDmn1vA9yz7DZp7LTyxT3m43QvfzCSucxzmbdBytGy2yIiIiLAulltt7ihiu dHFVMhlE0bZBnleOjh71jTaUsNR5T2trp3+VVDaqbI+PK34rz7wvW+WakvlAKes7cxsd2gbDO+Lm IB2JaQSN+i0fCyR8vDGwPke573U2S5xyT6xUvX//0r+RERERYVwo6qrEYpbnPQlueYwxxu5/n52n p7vFYPma7e1Ff9np/wCGnma6+1Ff9np/4a2VDTz0tP2dRWy1kmSe1lYxpx4YYAPwWSiIiIiIsG72 mmvdtkoKt07YZCC4wTOifsc7OaQQsLTWlLXpOjfSWltQyB5B5Jqh8objubzE8o+ZbtERERERVffL ZV0M7fJrzcq/Ws7y+BlPM8U8LC/I5488jYg3Y8257slWe3m5G8+ObG+OmV9REX//07u8/Wfzr5r8 60PnD/xfKG9r+7nK2CIiIiIiIiIiL4SGgkkADckqDQ8NXU0sslPrPVETpXmR/LUxes73kx5KnLRy tAJLsDGT1K+oi8atsj6OZkNQKeVzCGTFod2Zxs7B2OPBVfwgssklqZeK25Ulc981QWxOoYhKyQTv BkMo9c5wTg9M47grWREWl1Lqyy6RtxrrzWsgZuGM6vkOCcNaNydvmVHXf9JK5SPLbNYqWFgfs+re 6Qub/wCreXB+krW0H6RmqYJI/LbdbKqIE84ax8b3DfoeYgd3d3K1tB8ZLFrFzaOpxbLoThtPK/LZ ds+o/AB6dDg/OrHRERF//9S/kRavU381Lx/kZ/8AQVxxZ9e6qsNQJrffa1hyMsfKZGOx0Ba7II3X TnC3iRHr60zCojjgutJyioiZnlc0jZ4z3Eg7dyn6IvKpp4aumlpqiNssErCyRjhkOaRggrU2fSGn dP1T6m0Wekop3s5HSQswS3OcfgFu0RYN5u9JYbLWXWvfyUtJEZZCOpA7h4knYDvJC4s1jqir1hqe rvNYcGV3LEwdI4xs1v7PxyVokRdXcFdf+lmnDa66TN1trGteTt2sXRruuSRgAnxx4q0EREREWr1N /NS8f5Gb/QVwqpjwtvg0/wARrRWyVEUFO6QxTyTP5WCNwIJJyBt132yAuq/T7R/tTZ/tsf5p6faP 9qbP9tj/ADT0+0f7U2f7bH+aen2j/amz/bY/zT0+0f7U2f7bH+aen2j/AGps/wBtj/NPT7R/tTZ/ tsf5p6faP9qbP9tj/NV5xq1lZLjw6mo7RqChqZ5aiIPhpqlj3OZkk5APTIC//9Xn9ERWbwGrjScT qaI1HZR1NPLG5pdgSHGQ337jP0LrFERERFq9TfzUvH+Rm/0FcKqd8I9JeleuqWOope3ttL+uq+Zg czlAPK12f7RGP2+C6Z+DTRPsvbPqAnwaaJ9l7Z9QE+DTRPsvbPqAnwaaJ9l7Z9QE+DTRPsvbPqAn waaJ9l7Z9QE+DTRPsvbPqAnwaaJ9l7Z9QFF+InCqwVOh7ibDYaWnucDO2hNNGGufy7luwJOW527z hcqEFri1wII2IPcviIrl/R80objqWo1BVU7jS29nLA9w2MzvDbfDc9+2R4rplERERFgX2nlq9PXK mgZzzTUsscbc4y4sIA/aVy7aOA+trjU8lZSQW2IEc0lRM12QfAMJzj34X//WtfQ2hrZoSy+QUBdL LIQ+eokaA+R2PcPi9cDfGVJ0RERERc9cVeC1fJc6vUGmIWTQzHtJqCPZ7HYJc5uT6wJGcDfJ2Coh 7HxvLHtc17TgtcMEL8qZaI4aX/XNRmih8noGnElbMMMacZwB1cfm8d8LrbTOnqLS2n6Sz0DA2GnY AXY3kd/WcfeTkrbIiIi85p4aaIyzysijHV8jg0D6SvGiuVFcmyuoqqKobE/keY3cwDvBZSIiIiIi Ii1N00tYL1/3OzUNWebnzLA1xz0znCwqXQGkaOpZUU+m7ZHMw5a8Uzcj8FIIoo4ImxRRtjjaMNYw YAHuAX7X/9e/li19xgtsLZqkTdmXcpdHC+Tl78u5QcDbqdl+KC7266NzQ10FRjciN4JH0dVmovKp hfUU0kUdRLTvcMCWLl5m+8cwI/aFAKjQ15hrTVm6Puu2AydzQ5ndhvatlGO/f6MLfW213KenLZbr e6AxEM7N4pC04H9TljPq+GQPmCzPMdb7TXf92n/hLcgYAGSfeV9RERERERERfmVhkiexsjoy5pAe zGW+8ZBGfnC0/mOt9prv+7T/AMJYlfaL3FCzyC93Kolc7lIlkp42sH9o/qST3bBasaFuN0nM2oL8 6ccuGxQUsALSOh7Ux8xGM7YwprBEIKeOFrnubG0NBe4ucceJPUr0RERERERf/9C/kRERERERERER ERERERERERERERF//9G/kREREReVVJLDSzSQQGeVjC5kQcGl5A2bk7DPiVV/DmfUGqa7z/djeqeI vm5OW4Rmkfyyub2YgAyMAY5j1LSc7q1URFgXW+WqxU7Z7tcaaiiccNdPIGAn3Z6qGVHG7QNPL2fn l8p7TkJjppCB/ezy7j5sre2PiDpPUT447ZfKSWaUkMhc7s5Dg4+K7B/BSVERERERRfiDqqbRmjqq 909NHUyQvjaI5HEA8zg3qPnUS0Zx0sWpauK33KB1qrZAAx0jw6KR22wd1BJ6Aj6cqyam7W6jl7Kq uFJBJjPJLM1px8xKwq3UlvipXPo6+2VE4xyxvrmRg77+tvjb3LBj13Z2vayuf5G5xw1zpY5WE/8A tG5wGTsAcE+CkFHW0twpxPR1Ec8R25o3ZwfA+B9y/VVFJNSTRQzuglewtZK1ocWEjZwB2OPeoxo3 R1bpKI0x1FU19CA8sppaeNgY9zy9zuZoycknbON1LERQvibruPQml31cfI+5VB7OjieMtLu9zsdw G/z4Hev/0qU1BqS7apub7heK2SpnOeXmPqxgnPK0dGjfoFql9Y90b2vY4tc05DgcEHxV/wDB3i5c K67Q6b1JV+UCZvLR1UgJkMmc8r3Z3yOh67Ad6uO/Vt+pDGLPbIqtp3e90gyDvtykt92/N9HeodDq XyuURXU6kjmPWmkMFvGO4/8AUDh+/v4KZC912BjTN1+spv4qz6CrmrInPmt9TRFrsBlQYyXe8cjn BZaIiKuOOv8ARRcf8aD/AHGrkkEtcHNJBG4I7l1lwhv8OtdFRy3Snp6m40LhSyyvi5nPaAOVzi7q SOu//wBqbVtjpZ6R8dJBRU05xyymkZIBvv6pxlYMeirS54krmvr3NOWidrGsH/wY1rTvuMgkeK3t LSU1FA2Clgjhib0ZG0NC9kREXIPGi9zXniZcmSFwioSKSJhIIaG9SPncSfpVfoi+tc5j2vY4tc05 BB3BXb2iLzLqDRNnus4d21RTNMhdjLnDYnbbcgn6VvJoYqiMxzRMlYerXtDgfoK/aIiIirjjr/RR cf8AGg/3Grkhf//T1PBzTesrjp2tqrDqbzLSOqeUtdRtlErg0ZIJ8Oisf0O4m/KSz7sjT0O4m/KS z7sjT0O4m/KSz7sjT0O4m/KSz7sjT0O4m/KSz7sjT0O4m/KSz7sjT0O4m/KSz7sjT0O4m/KSz7sj XOnEC13Sz65ulJeaoVdf2okkqA0N7XmAcHYGwyCNlGURF2Xwpt9fbOGtmguEokkdD2rAAPUjceZr duux/FTNERERFW/HX+ii4/40H+41c0aU0dedY3VlFaqSSQZ/WzYwyJu2SScDv6ZyV2PpfTlDpTT1 JZ6BgEUDAHP5cGV+PWe73k7rcIiIiIqg45cPXahtA1DbIC+50LOWVjAS6aHPQAd7ck/Nn3LmFzXM e5j2lrmnBBGCCviKw+E3D2XWmo45a2B4s1L+sne4ODZd8CNrh3k9fcCuumtDWhrQA0DAAGwC/9S/ kREREWNX26iutI6kuFJBV0ziC6KeMPaSDkZB2X7paSmoqdlPSU8UELAGtjiYGtAAwAAPcvZERERE RV9rTg/pvWVR5Y5j7fXnPPUUrWjtMnOXtxgn39VXX/DRV+1EH2M//tSXT36POnbbNFPd6youjmt9 aHHZRF3jt62PdlW1R0dLb6SOkoqeKmpoxhkULA1rR7gNgvdEREREUNvXEe22K63CgqbZdZPN7I5a meGAPjjjeCQ8nmzgYx0z4ArZ6d1ZSajmqqeOkrqKqpgx76eti7N5jfnkeACdjg+/bcLfoiIv/9W/ kRERERERERERQe96CqrxWaolN1jjivdDFSNZ5Pkw8mcOJ5vW+M7bbqtratN1Nv1VWXqWujlFVQ09 M+IQ8p54s+uDnoeY7fio7qqkq6N9TcK7Ud0bdJZXts1vtkhDTthjTHj1zndxdsM9ynVrdWutNG65 MjZXGBhqGxnLRJgcwHuzlZaIiIiIiIiIiIv/1r+RERQqfQlxdeay50+srrTy1LycNhgd2bM5DGlz CQ0eCl9HDJT0UEM1Q+pljja18zwA6QgbuIG2T12XsiIiIiE4GVCxxV0ocfyqryS5jB5DKed7XFpY 31d37fF643UntF3or5bYrhb5u1p5c4PKWkEHBaQdwQcgg9FmoiIiIiLUVdtu81VJJT399NE4+rEK WN3L9JGSvDzRfvaeT7FF+SeaL97TyfYovyW9aCGgE5IG58V9RERERf/Xv45xt1VdWvQ17o4bEJ6i 3mS33qouEvI5+HRS8+wyPjDnPXbbqpHo2x1mnrTVUdbJBI6SuqKiN0JJ9SR5eAcgb7rFtGqLrVa0 lsF0s8NCRQGtjLKntiW9r2YBwAB0J71LERERERa+901xrLTNTWqsZR1cmGioc3m7NuRzED+1jOM9 +FENPMlpdZijsdzudztUbJfOc1dUGaNku3IInkbuznmA2A8Cp+iIiIiIiIq/bT6q+FU3o6dhFtNG Lb2vnBmeQSl/a8uM9+OX8VYCIiIiItZf7S++Waa3x3CqoDLgGelIDwAckDIPXoVqrDpKtsdVA86n udZSxMLBRzRwtixjA+KwEY67L//Qv5ERERERERERERERERERERERERERf//Rv5ERERERERERERER EREREX//2X== ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10 Content-Location: file:///C:/C447CD61/vibr_of_triat_mol_alpha_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CAD4EA.4310CA10--