Научният метод
Откъс от книгата на Бенджамин Кроуъл "Нютонова физика"
Натиснете тук за да видите оригиналния текст на английски

[Но] много преди индустриалната революция, скоростта на добиване на нови открития се увеличава и то главно поради въвеждането на съвременния научен подход (метод). Въпреки че той се е развил с времето, повечето учени днес биха се съгласили на нещо като следващия списък от основните принципи на научния метод.

(1) Науката е цикъл от теория и експеримент. Научните теории се създават за да обяснят резултатите от експериментите, които са получени при определени условия. Една успешна теория също така ще направи успешни предсказвания относно нови експерименти при определени условия. Евентуално (въпреки че винаги ни се струва) се появява нов експеримент, който показва, че при определени условия теорията не е добро приближение или, че не е валидна въобще. Топката отново е в двора на теоретиците. Ако експериментът не се съгласува със съвременната теория, то теорията трябва да бъде променена, а не експеримента.

(2) Теориите трябва да предсказват и да обясняват. Изискването за предсказателна способност означава, че една теория е съдържателна само ако предсказва нещо, което може да бъде проверено с експериментални измервания, които не са били проведени до момента на създаване на теорията. Иначе казано, теорията трябва да бъде проверяема, т.е. да може експерименталтно да се проверява. Обяснително способност означава, че много явления могат да се обясняват с новосъздадените основни принципи на теорията. Ако на всеки въпрос "защо" се отговаря "защото това е начинът", то вашата теория няма никаква обяснителна способност. Събирането на множество данни и резултати от измервания и наблюдения без да може да се намери някакъв основен принцип за тяхното обяснение не е наука.

(3) Експериментът трябва да бъде възпроизводим. Ако някакъв експеримент става (работи) само с един експериментатор или само в една част от Света, то той трябва да бъде разглеждан като съмнителен. Всеки един с необходимите умения и апаратура би трябвало да получи същите резултати при провеждане на същия експеримент. Това означава, че науката е чужда на национални и етнически бариери (граници), и вие може да бъдете сигурни, че никой не прави сериозна наука, ако твърди че неговата наука е "арийска, а не еврейска", "марксистка, а не буржоазна" или "християнска, а не атеистична". Експериментът не може да се възпроизведе (повтори), ако е секретен: затова науката е задължително публично занимание.

Литература

[1] Benjamin Crowell; Newtonian Physics, Light and Matter, Fullerton, California, USA

Превод: Пламен Пенчев, Ph.D.

Кредити: Текстът е взет без разрешение на издателството и автора. Ако списанието получи искане от копирайта носителите за сваляне на текста, то ще бъде изпълнено.

[това е материал от брой 9 на списание "Коснос" www.kosnos.com]The Scientific Method

But even before the industrial revolution, the pace of discovery had picked up, mainly because of the introduction of the modern scientific method. Although it evolved over time, most scientists today would agree on something like the following list of the basic principles of the scientific method:

(1) Science is a cycle of theory and experiment. Scientific theories are created to explain the results of experiments that were created under certain conditions. A successful theory will also make new predictions about new experiments under new conditions. Eventually, though, it always seems to happen that a new experiment comes along, showing that under certain conditions the theory is not a good approximation or is not valid at all. The ball is then back in the theorists’ court. If an experiment disagrees with the current theory, the theory has to be changed, not the experiment.

(2) Theories should both predict and explain. The requirement of predictive power means that a theory is only meaningful if it predicts something that can be checked against experimental measurements that the theorist did not already have at hand. That is, a theory should be testable. Explanatory value means that many phenomena should be accounted for with few basic principles. If you answer every “why” question with “because that’s the way it is,” then your theory has no explanatory value. Collecting lots of data without being able to find any basic underlying principles is not science.

(3) Experiments should be reproducible. An experiment should be treated with suspicion if it only works for one person, or only in one part of the world. Anyone with the necessary skills and equipment should be able to get the same results from the same experiment. This implies that science transcends national and ethnic boundaries; you can be sure that nobody is doing actual science who claims that their work is “Aryan, not Jewish,” “Marxist, not bourgeois,” or “Christian, not atheistic.” An experiment cannot be reproduced if it is secret, so science is necessarily a public enterprise.

Excerpt from the textbook Benjamin Crowell; Newtonian Physics, Light and Matter, Fullerton, California, USA

[това е материал от брой 9 на списание "Коснос" www.kosnos.com]