Що е това култура?

Културата е плетеница от знанията, вярванията и възприетите норми на поведение в обществото на дадена група от хора в даден момент от време. Съставки на културата са езикът и писмеността, вярванията, обичаите, табутата и ритуалите, церемониите и поведенческите норми, идеите и идеологиите, които витаят в групата, както и създадените до този момент произведения на изкуството. Без съмнение, държавните институции и структури, социалното устройство и законите, нивото на техническото развитие и технологите, господстващата идеология и противопоставящите се на нея идеологии, също оформят културата като влияят на, и/или обосновават, повечето от изброените горе нейни съставки.

Понятието има и специфична естетическа интерпретация, която описва интелектуалните и артистични постижения в дадено общество или група.

Думата култура се среща в няколко израза, както и има няколко значения, различни от гореописаното.
 

 • Субкултура - културна група, която е част от по-голяма културна група, и която има различаващи се културни интереси и ценности. С този термин се означава също и културата на тази група.

 •  
 • Културен шок - чувство на дезориентация, когато индивидът се сблъсква неочаквано с непозната култура или начин на живот.

 •  
 • Двете култури - споменаване за науката и изкуството като обединено понятие.

 •  
 • Културна революция - идеологическо движение в Китай (КНР) през ранните 1960 години, подкрепяно от Мао Дзедунг, което е предизвикало безброй беди на китайския народ. Мао дефинира четири цели на движението: (1) да оформи свои идеологически наследници, които са по-близо до неговото мислене, (2) да подобри (идеологически) Китайската комунистическа партия, (3) да обогати китайската младеж с революционен опит, и (4) да извърши някои политически промени, които да премахнат елитарността в управлението, образованието, куртурата, здравеопазването и т.н.

 •  
 • (Аграрна) култура - отглеждане на растения. Както и самите растения.

 •  
 • Физическа култура - развитие на индивида чрез физически тренировки и спорт.

 •  
 • (Бактериална) култура - продуктът на отглеждането на живи органиизми в хранителна среда, например бактерии в бактериална култура.

 •  
 • Кулутртрегер - носител на културата - човек, който се интересува от и посещаваа културни мероприятия. От немски, der Traeger - носител (с "ae" e означено а-умлаут).

 • Изготвил страницата: Георги Бърбориев

  Кредити: Използвани са материали от компютърните енциклопедии "Енкарта" и "Британика".

  [ това е материал от брой 12 на списание "Коснос" http://www.kosnos.com/]