Думите, които се срещат в текста Instructions for Life
...
expect ... очаквам
cheerfully охотно
memorize запаметявам, научавам
believe вярвам
spend харча, похарчвам
mean имам предвид, подразбирам
sight гледка; гледна точка
laugh смея се
passionately страстно
completely напълно
disagreement разногласие, несъгласие
judge съдя, преценявам
relatives роднина, сродник
quick бърз, пъргав
asks питам
achievement постижение
involve включвам
bless благославям
sneeze кихам
lose губя, загубвам
lesson урок
respect почит, уважение
responsibility отговорност
action действие, постъпка
mistake грешка
pick up вземам, повдигам
skill умение
value ценност
silence мълчание, тишина
 answer отговор
honorable почтен, честен
enjoy наслаждавам се на
trust вярвам на, доверявам се на
create създавам
tranquil тих, спокоен
current текущ, сегашен
knowledge знание
immortality бъзсмъртие
gentle дружески, благороден
pray моля се
immeasurable неизмерим, грамаден
interrupt прекъсвам
flatter лаская, превъзнасям
wealth богатство
satisfaction задоволство
stroke удар
stroke of luck късмет
judge преценявам, съдя
destiny съдба, провидение
reckless безрасъден
abandon увлечение, страст

Превод на думите: Георги Бърбориев

[ това е материал от брой 17 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]