Думите, които се срещат в текста
"Five year phase-in plan for "EuroEnglish""
.
announce съобщавам, разгласявам
agreement споразумение, съглашение
whereby чрез / посредством / съгласно което
rather по-скоро, по-право, по-точно
rather than по-скоро, отколкото
negotiations преговори (за мир и пр.)
Her Majesty's government правителството на Нейно Величество
spelling правопис, ортография
improvement подобрение, усъвършенствуване
accept приемам, допускам, съгласявам се с
civil servants служител
servants 1. слуга, прислужник; 2. служител
drop изпускам, пропускам (буква и пр.), не произнасям
in favour of в подкрепа на
clear up изяснявам, разрешавам
confusion бъркотия, безпорядък
troublesome неприятен, досаден
acceptance одобрение, приемане
stage ... стадий, етап, фаза, период
complicated сложен, забъркан
encourage насърчавам, поощрявам
removal отстраняване, премахване
deterrent който възпира, който е спирачка, въздържащ
accurate точен, прецизен, верен, правилен
agree съгласявам се, съгласен съм
horrible отвратителен, безобразен
mess каша, бъркотия, неразбория
disgraceful позорен, срамен
containing съдържащ
of course разбира се
sensible (благо) разумен, здравомислещ
written писмен
come true осъществявам се, сбъдвам се
.
Превод на думите: Георги Бърбориев
.
[ това е материал от брой 19 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]