Думите, които се срещат в текста
The Awful German Language
..

curiosity

...

рядкост, тук: любопитно нещо

kin

 

родствен, близък

keeper

 

пазач

acquire

 

придобивам, овладявам

accomplish

 

извършвам, довеждам докрай

mean time

 

през това време, междувременно

perplex

 

обърквам, смущавам; усложнявам

slipshod

 

небрежен; неточен

slippery

 

хлъзгав

elusive

 

неуловим

grasp

 

схващам

hither and thither

 

насам-натам

captured

 

превземам (схващам в текста)

turmoil

 

бъркотия, вълнение, смут

pupil

 

ученик

instance

 

отделен случай; пример

quicksand

 

подвижен пясък

preposition

 

грам. предлог

crumbles

 

троша се; роня се

inquire

 

запитвам, питам

consequence

 

важност, значение

blacksmith

 

ковач

on account of

 

поради

cipher out

 

разшифровам, разгадавам

confidently

 

уверено

sublime

 

възвишен

impressive

 

внушителен

on the spot

 

на място, веднага

joint

 

свръзка; съединение

seam

 

шев; пукнатина

parenthesis

 

скоба, мн. ч. parentheses

merely

 

adv прен. просто, само

shovel

 

рина

hurrah

 

ура

flourish

 

завъртулка (при писане); цветист израз

distemper

 

разстройство

hyphen

 

тиренце, съединителна чертица

flounder

 

цапам, газя (като във вода и пр.); спъвам се; греша

string along

 

правя компания

exhausted

 

изтощен

ignorant

 

невеж

luminous

 

светъл; светещ

penetration

 

проникване, проникновение

jot down

 

нахвърлям

drawl

 

говоря провлечено

jerk

 

дърпане; дръпвам

blistered

 

изприщена

departed

 

заминал

cull

 

избирам

bosom

 

гърди, пазва, преносно - сърце

adore

 

обожавам, прекланям се пред

tuberose

 

цвете сем. Polianthes tuberosa

ample

 

обилен; просторен

fold

 

гънка

totter

 

залитам, клатушкам (се)

pale

 

блед, бледен

long

 

копнея

achе

 

боли: aching  - боляща

dwell

 

спирам се подробно

sticks to

 

придържам се

warn

 

предупреждавам

petrify

 

вкаменявам (се)

nuisance

 

неприятност; досада; глупост

ragged

 

дрипав, парцалив, оръфан; груб;

poverty

 

бедност

exasperation

 

раздразнение, вбесяване, гняв

convey

 

предавам (смисъл)

..
Превод на думите: Георги Бърбориев

.
[ това е материал от брой 27 от февруари 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]