Джини индекс

Джини индекс и Джини коефициент са въведени от италианския статистик Корадо Джини (Corrado Gini). Джини индексът е представяне на Джини коефициента като процент, т.е. Джини коефициент 0.38 дава Джини индек 38%.

Джини коефициентът (ДК) е мярка за неравномерността на дадено статистическо разпределение. Нека допуснем, че всички работещи хора в една държава получават еднакви заплати. Тогава кривата за техния кумулативен (натрупван) доход би изглеждала като правата линия на фигурата, означена като "Линия на равномерното разпределение". На абсцисата стои процентът на хората, чиито доходи сме отчели заедно [1]: а тази последната величина стои на ординатата. Ясно е, че при равни доходи кумулативната крива ще нараства линейно с увеличаване на процента на хората, чието доходи се отчитат заедно (кумулативно, натрупващо се).
 

Обаче, ако има значителен процент хора с по-ниски доходи [1], кумулативната крива ще расте бавно и чак при включване на по-богатите тя ще нараства стръмно - точно тази крива на фигурата е означена като "Крива на Лоренц". Ако цялата площ под правата линия (ограничена от нея, абсцисата и ордината) се вземе за единица, то Джини коефициентът е частта от тази площ, която се намира между правата линия и кривата на Лоренц - в случая синьо оцветената площ на фигурата. Ясно е, че при едно фиктивно общество, където доходите са еднакви, Джини коефициентът ще е 0.0 - площта ще е нула, защото реалната крива няма да е Лоренцовата крива, а правата. Ако само един човек получава всички доходи, реалната кумулативна крива ще се движи по абсцисата и накрая ще има скок по ординатата, т.е. Джини коефициентът ще е 1.00 (а Джини индексът 100%). Разбира се, това са фиктивни (теоретични) случаи, които бяха дадени за да се изясни смисълът на коефициента.

Докато повечето богати Европейски страни имат ДК между 0.24 и 0.36, то САЩ имат ДК над 0.4, факт който показва, че в САЩ има по-голямо икономическо неравенство. Бедните страни имат ДК между 0.25 и 0.71, докато повечето богати страни в Света имат ДК по-малък от 0.40. Според данните на ЦРУ за икономиката на България нашият ДК е 0.319 (2001 г.), т.е. Джини индексът е равен на 31.9 (31.9%).

Предимствата на Джини коефициентът в сравнение с другите статистики, които се дават за икономиките на страните или регионите, са следните


Недостатъци на Джини коефициентът в сравнение с другите статистики, които се дават за икономиките на страните или регионите са следните


По-подробно описание на ДК може да намерите в статията Gini coefficient в енциклопедия Wikipedia.

Автор: Георги Бърбориев[1] Забележката за абсцисата "Процент на населението*" на фигурата: При неравномерно разпределение първо се натрупват (отчитат) доходите на по-бедната част от населението.
 
 

[ това е статия от брой 3 на списание "Коснос" www.kosnos.com]