Задача на списание "Коснос"

Ако 1.0x10-5 M разтвор на дадено вещество поглъща 30 %  от лъчението при дадена дължина на вълната, то каква част от лъчението с тази дължина на вълната ще преминава през разтвор с концентрация  2.0x10-5 M от същото вещество?

Отговорът ще е даден в брой 9, юли 2007 г. Виж отговора на задача 1!Това е задача 2 от състезанието на списание "Коснос". Трима (изтеглени със жребий, при необходимост) от правилно отговорилите на 10 от 12те задачи на списание "Коснос" ще получат книги за награди. Отговорите си изпращайте на адреса на редакцията

В идентификацията на и-мейла пишете CC: Kosnos problem.


Отговор на задача 1 от състезанието
...

В ядрата протоните и неутроните се свързват с ядрени сили и се отделя енергия -  подобно на енергията, която се отделя при водородната бомба. По известната формула на Айнщайн тази енергия, DЕ, е свързана със загуба на маса, Dm, по формулата DЕ = Dmc2, където загубата на маса се нарича масов дефект. При създаване на ядрото на Mg-24 се отделя най-много енергия (все пак в това ядро има най-много протони и неутрони), а при създаване на ядрото на Li-6 се отделя най-малко ядрена енергия. В таблицата по-долу са дадени масовите дефекти в мегаелектронволти за трите изотопа, изчислени спрямо въглерод-12: данните са взети от електронната версия на Енциклопедия Британика.

element           Z     symbol       A       abundance      mass defect (MeV)
Lithium           3     Li           6         7.5**             14.086
Carbon            6     C           12        98.90               0
Magnesium        12     Mg          24        78.99             -13.933

Има макар и много-много по-малка разлика и в електронните енергии на трите изотопа, но тя не допринася съществено за спомената липса на пропорции между масите на трите изотопа.

Автор на задачата: Пламен Пенчев

[ това е материал от брой 8 на списание "Коснос" www.kosnos.com]