Интерпретация на инфрачервени спектри на органични съединения
3 част
(съдържание)

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ИНФРАЧЕРВЕНИ СПЕКТРИ

1.0.0. Определяне еквивалентите на ненаситеност.

2.0.0. Има ли ивици между 3000 сm-1 и 2800 сm-1. Ако ДА - наличие на С-Н връзки (n(С-Н)) при sр3-хибриден въглероден атом. За потвърждение вж. 2.1. и 2.2. Ако НЕ - преминете към т.3.

2.1.0. Има ли ивици при около 1465 см-1. Ако ДА - наличие на метиленови групи / СН2/. Запис. Ако НЕ - преминете към т. 2.2.

2.1.1. Има ли ивица при около 725 сm-1 (слаба). Ако ДА - наличие на няколко последователни (четири или повече) СН2 групи в мастна верига /r(СН2)/. Запис.

2.2.0. Има ли ивици при 1375 сm-1(силна). Ако ДА - наличие на метилови групи - ds(СН3); das(СН3) се проявява при около 1460 сm-1. Запис. Ако ивиците са две вж. 2.2.1. Ако НЕ - преминете към т.3.

2.2.1. При две ивици около 1390 cm-1 и 1370 cm-1 с приблизително еднакъв интензитет - наличие на изопропилова (геминална диметилова) група. Потвърждение в интервала 1170-1145 сm-1; проявяват се две ивици. Запис.

Ако ивиците 1390 cm-1, 1370 cm-1 са с различен интензитет, втората от които по-интензивна - наличие на третична бутилова група. Потвърждение - две ивици в интервала 1255-1200 cm-1. Запис.

3.0.0. Има ли ивици между 3100 cm-1 и 3000 сm-1. Ако ДА - наличие на С-Н връзки при sp2 - хибриден въглероден атом (или от напрегнат цикъл). Справка за ЕН - вж. 1.0.0. За потвърждение вж. 3.1. Ако НЕ преминете към т. 4.

3.1.0. Има ли ивици в интервала 1680-1600 сm-1. Ако ДА - вероятно наличие на двойни С=С връзки /n(С=С)/. За потвърждение вж. 3.1.1. Ако НЕ - преминете към 3.2. Ако в съединението присъствуват N и О вж. още 6.5.

3.1.1. Има ли интензивни ивици в интервала 1000-675 сm-1. Ако ДА - наличие на С-Н връзки /g(=С-Н)/. Отчита се положението на ивиците. Ако има една интензивна ивица при около:

3.2.0. Има ли ивици, две, при около: 1600 сm-1 и 1500 сm-1. Ако ДА - вероятно наличие на ароматно ядро. За потвърждение вж. 3.2.1. Ако НЕ - преминете към  3.3.

3.2.1. Има ли интензивни ивици в интервала 900-650 сm-1. Ако ДА - наличие на бензеново ядро /g(С-Н)/. Запис. Отчита се положението на ивиците. Ако ивицата е една в интервала:

3.2.2. Има ли слаби ивици в интервала 2000-1666 сm-1. Ако ДА - бензеново ядро. Техният специфичен рисунък може да бъде използван за потвърждение на типа заместване.

3.3.0. Вероятно наличие на С-Н трептене от напрегнат цикъл: циклопропанов или циклобутанов пръстен /т.е. при наличие на ивица при 3100 и 3000 сm-1, ако отговорът на въпроса 3.0. е утвърдителен, а на въпросите 3.1. до 3.2.1. - отрицателен/. За потвърждаване наличието на циклопропанов пръстен вж. 3.3.1.

3.3.1. Има ли ивица при 1020-1000 сm-1 (ср). Ако ДА - наличие на циклопропанов пръстен /n(С-С)/. Запис.

4.0.0. Има ли ивици в интервала 2300-2100 сm-1. Ако ДА - наличие на тройни /n(ХєУ)/ или струпани двойни връзки /Х=У=Z/. Справка за ЕН (т. 1.0.0.).

4.1.0. Има ли тясна интензивна ивица при 3320-3280 сm-1. Ако ДА - вероятно наличие на С-Н връзка при sp-хибриден въглероден атом. За потвърждение вж. 4.1.1. Ако НЕ - преминете към 4.2.

4.1.1. Има ли слаба широка ивица при 700-600 cm-1. Ако ДА - наличие на g(С-Н) връзка. Първият обертон /2g/ се проявява често при около 1240 cm-1. Запис. Ако НЕ - вж. отново 4.1.0., а също 4.2.0.

4.2.0. Наличие на несиметрично заместена СєС връзка (R1-CєC-R2) или на нитрилна група (т.е. ако отговорът на 4.0. е утвърдителен, а този на 4.1. е отрицателен). Проявява се като слаба до средно интензивна ивица в интервала 2260-2240 cm-1 при неспрегнати и при 2240-2220 cm-1 при спрегнати нитрили. Справка за ЕН. Запис.

4.3.0. Има ли ивица (сс) в интервала 2275-2245 cm-1- съединението е изоцианат nas(N=C=O). Ако ДА - 4.3.1.; ако НЕ - 4.4. Запис.

4.4.0. Има ли ивица (сс), широка, при 2150 cm-1. Ако ДА - съединението е тиоцианат n(S-CєN). Справка ЕН. Ако ивицата е при около 2100 cm-1 - изотиоцианат n(N=C=S). Ароматните изотиоцианати притежават ивица и при 1250 cm-1 и 930 cm-1.

(съдържание)

Литература

1.  Г. Андреев. Молекулна спектроскопия, Изд. ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив, 1999.

Автор: Проф. дхн Георги Андреев

 .
[това е статия от брой 11 на списание "Коснос" www.kosnos.com]