Ресурси по Химия на списание "Коснос" [www.kosnos.com]

[Симетрия на молекулите] [Молекулна спектроскопия] [Атомна спектроскопия]  [статистика в химията] [отделни материали]Симетрия на молекулите
д-р Пламен Пенчев

1. Операции на симетрия.
2. Операции на симетрия - обобщение.
3. Умножение на операциите на симетрия.
4. Групи на симетрия.

.
[ това е страница от списание "Коснос" www.kosnos.com ]
.
[ виж другите учебни материали ]Молекулна спектроскопия
проф. дхн Георги Андреев
 1. Електромагнитното лъчение
 2. Взаимодействие между електромагнитното лъчение и веществото
 3. Интензитет и ширина на спектралните ивици
 4. Закон за абсорбция  на светлината
 5. Ротационна  спектроскопия, Част 1. Въртене на двуатомна молекула
 6. Ротационна  спектроскопия, Част 2. Въртене на многоатомни молекули
  1. A) Решение на задачите от материала “Въртене на многоатомни молекули”
 7. Вибрационна спектроскопия
 8. Вибрационна спектроскопия, част 2
  1. B) Колебание на двуатомна молекула
   C) Валентни трептения на симетрични линейни триатомни молекули
 9. Вибрационна спектроскопия, част 3. Интензитет на ивиците в инфрачервените спектри
 10. Трептене на многоатомни молекули
 11. Разположение на ивиците в средната инфрачервена спектрална област
 12. Фактори, влияещи върху характеристичните честоти и интензитети в ИЧ спектрите
 13. Интерпретация на инфрачервени спектри на органични съединения
  1. D) Еквиваленти на ненаситеност
 14. Ивици на различните функционални групи
 15. Предписание за интерпретация на ИЧ спектри, 1 част
 16. Интерпретация на ИЧ спектри, 2 част. Примери
 17. Интерпретация на ИЧ спектри, 3 част
 18. Интерпретация на ИЧ спектри, 4 част
 19. Апаратура в инфрачервената спектроскопия
 20. Регистриране на инфрачервени спектри
 21. Количествен анализ в инфрачервената спектроскопия
 22. Електронна спектроскопия, 1 част. Електронни спектри на двуатомни молекули
 23. Електронна спектроскопия, 2 част. Електронни спектри и структура на многоатомни молекули
 24. Електронна спектроскопия, 3 част. Електронни спектри на някои хромофори
 25. Електронна спектроскопия, 4 част. Абсорбция на спрегнати карбонилни съединения
 26. Електронна спектроскопия - апаратура и начин на работа
 27. Емпирични правила за предсказване положението на абсорбционните ивици в електронните спектри
Допълнения A, B, C и D са написани от д-р Пламен Пенчев.

Ядрено Магнитен Резонанс
д-р Пламен Пенчев

 1. Ядрено магнитния резонанс: Част 1. Физични основи на ЯМР-спектроскопията
 2. Ядрено магнитния резонанс: Част 2. Химично отместване

 3. .
[ виж другите учебни материали ]

[ това е страница от списание "Коснос" www.kosnos.com ]Атомна спектроскопия
д-р Виолета Стефанова

1. Атомно-емисионен анализ
2. Индуктивно свързаната плазма като емисионен източник
3. Оптични системи за разделяне и регистриране на емисионен спектър

[ виж другите учебни материали ]

[ това е страница от списание "Коснос" www.kosnos.com ]Статистика в химията (и другите приложни науки)
д-р Пламен Пенчев

1. Случайна величина

1A. Решение на задачите от материала Случайна величина
2. Стандартно и нормално разпределения 3. Статистически оценки на параметрите на разпределението

4. c2-разпределение

4A. Приложение 2. Интегралните граници на c2-разпределението
5. Разпределение на Стюдънт (t-разпределение)
5A. Приложение 3. Интегралните граници на t-разпределението


[ виж другите учебни материали ]

[ това е страница от списание "Коснос" www.kosnos.com]


Отделни материали, които са извън поредиците
.
 • За ученици и студенти: Цветовете на химичните съединения
 • Водни разтвори на повърхностно активните вещества
 • Работа с матрици в програмата Excel
 • Какво има в кутията на компютъра
 • Молекулна механика
 • Извеждане на някои тригонометрични формули
 • Част от задачите на първото състезание на клуб “Импулс”
 • Изкуствени невронни мрежи
 • Работа с библиотеки от ИЧ спектри
 • Науката в кухнята в полза на екологията
 • Научният метод
 • Шестта конференция на Химическия факултет на ПУ “П. Хилендарски”
 • Задачите на списание “Коснос”
 • Знаете ли че… (куриозни научни факти и изчисления за тях)
 • Файнмания (мисли от Ричард Файнман)
 • Файнмания (мисли за Химията)
 • 60 години от създаването на транзистора
 • 100 години от рождението на Лев Давидович Ландау
 • Марк Твен за науката
 • Файнмания (поезия във Физиката)
 • Еквиваленти на ненаситеност
 • 90 години от рождението на Ричард Файнман
 • Имената на химичните елементи [А]
 • Химичните елементи - от Древността до Лавоазие
 • Имената на химичните елементи [Б-В]
 • Имената на химичните елементи [Г - З]
 • Степени и логаритми
 • Химичните елементи - от Далтон до Менделеев
 • Всемирни принципи и закони на Исак Нютон
 • Имената на химичните елементи [И - Й]
 • Имената на химичните елементи [К]
 • Имената на химичните елементи [Л]
 • Химичните елементи - Oт Морозов до Томсън
 • Имената на химичните елементи [М]
 • Явлението на Лизеганг
 • Горене на магнезиев прах – експеримент, заснет на видео
 • Имената на химичните елементи [Н]
 • Имената на химичните елементи [O-По]
 • Решение на задачите от материала “Въртене на многоатомни молекули”
 • Имената на химичните елементи [Пр]
 • Имената на химичните елементи [Р]
 • Имената на химичните елементи [С]
 • Колебание на двуатомна молекула
 • Имената на химичните елементи [ Т ]
 • Основи на линейно-дихроичен ИЧ-спектрален анализ
 • Редуциращо-диференциална процедура за обработване на неполяризирани ИЧ-спектри
 • Валентни трептения на симетрични линейни триатомни молекули
 • .
  [ виж другите учебни материали ]

  [ това е страница с учебни материали от списание "Коснос" www.kosnos.com ]