Термините в C++, които се срещат в лекции 6 и 7 , 8 и 9

(съдържание)

!= - the inequality operator; compares values for inequality returning a bool. Оператор за неравенство; връща булева стойност.

== - the equality operator; compares values for equality returning a bool. == can be used for built-in types, enumerations, strings, iterators, complex, and valarray. == is not by default defined for a class, but a user can define it for a user-defined type. Note that == doesn't have the naively expected meaning for C-style strings or arrays. Оператор за равенство, който сравнява две стойности и връща булева стойност. == може да се използва с предефинираните типове, енумераторите, стринговете, итераторите, комплексните числа и масивите по стойност. По подразбиране == не е дефиниран за класовете, но потребителят може да го дефинира за потребителски дефинираните типове. Забележете, че == няма наивно очакваното значение за стринговете от C стил и масивите.

binary operator - an operator taking two operands, such as /, &&, and binary *. Двуаргументен оператор - оператор, който приема два операнда, като операторите деление - /, и - &&, и двуаргументното умножение - *.

block comment - comment started by /* and terminated by */. Коментар-блок - това е част от кода, която стартира с /* и завършва с */.

bool - the built-in Boolean type. A bool can have the values true and false. Булев тип. Предефиниран булев тип, който може да има само стойностите истина (true) или лъжа (false).

built-in type - A type provided directly by C++, such as int, double, and char*. Предефиниран тип - това е тип данни, директно осигурен от C++, като int, double, и char*.

equality operator - see == Оператор за равенство - виж ==.

false - bool value; converts to 0. Булева стойност, която се превръща в 0.

for-statement - iteration statement specifying an initializer, an iteration condition, a "next-iteration" operation, and a controlled statement. Оператор за итерации, в който се определя инициализиращ израз, израз за промяна и контролиращо условие.

function - a named sequence of statements that can be invoked/called given arguments and that might return a value. The type of the function includes the number and types of argument and the type of the value returned, if any. Функция - именована последователност от твърдения (изрази), която може да се извика с дадени аргументи и може да връща стойност. Типът на функцията включва броя и типа на аргументите и типа на връщаната стойност, ако въобще ги има.

if-statement - statement selecting between two alternatives based on a condition. Оператор, който избира между две алтернативи, основавайки се на дадено условие.

inequality operator - see !=. Оператор за неравенство - виж !=.

infix operator - a binary operator where the operator appears between the operands. For example, a + b. Двуаргументен оператор, който се появява между два операнда. Например, операторът + в a + b.

line comment - comment started by // and terminated by end-of-line. Коментар, който започва с // и завършва с края на реда.

loop - a statement that expresses the notion of doing something zero or more times, such as a for-statement and a while-statement. Цикъл - твърдение, което изразява идеята част от кода да се изпълни нула, един или няколко пъти. Това са, например операторите for и while.

procedure - see function. Виж функция.

scope - a region of source text delimited by curly braces: {...}, a list of function or template parameters, or all of a translation unit outside other scopes. Обхват - област от кода, която е ограничена от големите скоби {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).

statement - the basic unit controlling the execution flow in a function, such as if-statement, while-statement, do-statement, switch-statement, expression statement, and declaration. Твърдение - основната единица, която контролира изпълнението на функциите. Например if твърдението, do-твърдението или switch-твърдението. За съжаление в българския език те се превеждат като оператори - операторът-ако, операторът-прави и т.н.

switch-statement - statement selecting among many alternatives based on an integer value. Твърдение (оператор), което избира между няколко алтернативи, в зависимост от стойността на целочислена променлива.

ternary operator - an operator taking three operands, such as ?: . Триаргументен оператор - такъв, който приема три операнда, например операторът " ?: , ".

true - bool value; converts to 1. Булева стойност, която се превръща в 1.

unary operator - an operator taking one operand, such as ! and unary *. Едноаргументен оператор - оператор, който приема само един операнд, като ! или едноаргументната звезда *.

variable - named object in a scope. Променлива - наименован обект в някакъв обхват.

while-statement - a loop statement presenting its condition "at the top". Оператор за цикъл, който проверерява условието за изпълнението си в началото си.

(съдържание)

Забележка: списъкът е подготвен по материали от Интернет и няколко ръководства и учебника по С++.

Съставител и превод: Проф. Процесор Аритметиков

[това е материал от брой 15 на списание "Коснос" www.kosnos.com]

Keywords: С++,  OOP programming , C++ , Classes , Inheritance , Reusability , Creating New Data Types , Polymorphism and Overloading
Ключови думи: клас , обект, обектно ориентирано програмиране , полиморфизъм