Хемометрика

Задачи
по материала
Класификация по разстоянието до центроидите на класовете

(съдържание)

.
Задача T1. Имате два четиримерни образа:

 X1 = (0.7, 0.2, 0.1, 0.8)  X2 = (0.6, 0.1, 0.2, 0.5)

a) Изчислете сумата им S = X1 + X2

b) Изчислете разликата им D = X1 - X2

c) Изчислете произведението на първия с числото 0.4: P = 0.4 X1

Вижте решението на задачата.

Задача T2. Имате пет четиримерни образа:

X1 = (0.7, 0.2,-0.1,-0.8)
X2 = (0.6, 0.1, 0.2, 0.5)
X3 = (0.7,-0.6, 0.3, 0.8)
X4 = (0.5, 0.5, 0.4, 0.5)
X5 = (0.3, 0.4, 0.4, 0.5)

Изчислете образа, който отговаря на центроида на тази извадка M.

Вижте решението на задачата.

Задача T3. Имате два четиримерни образа:

X1 = (0.7, 0.2, 0.1,-0.8)
X2 = (0.6, 0.1, 0.2, 0.5)

Изчислете разстоянието в Манхатан от тях до центроида от предната задача M.

Вижте решението на задачата.

Задача Т4. От лекциите по Аналитична геометрия си припомнете уравнението за равнина в тримерното пространство. Обобщете уравнението за случая на N-мерно пространство. Намирате ли прилика с уравнение (1) от лекцията? Ако да, за коя равнина става въпрос в уравнение (1)?

Вижте решението на задачата.

Задача Т5. Пречи ли на класификацията припокриването на образите от двата класа в пространството на образите? Как влияят бегълците (outlayers) на положението на центроидите? А на класификацията?

Вижте решението на задачата.

ЛИТЕРАТУРА

[1] K. Varmuza; Chemometrics. Springer Verlag, Berlin, 1980.

(съдържание)

.
Автор: Пламен Пенчев, Ph.D.

[ това е материал от брой 16 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]Решение на задачите
по материала
Класификация по разстоянието до центроидите на класовете

съдържание

Решение на задача Т1:

a) Сумата им е

S = (0.7 + 0.6, 0.2 + 0.1, 0.1 + 0.2, 0.8 + 0.5) =

= (1.3, 0.3, 0.3, 1.3)

b) Разликата им е

D = (0.7 - 0.6, 0.2 - 0.1, 0.1 - 0.2, 0.8 - 0.5) =

= (0.1, 0.1, -0.1, 0.3)

c) Произведението 0.4 X1 е

P = (0.4x0.7, 0.4x0.2, 0.4x0.1, 0.4x0.8) =

= (0.28, 0.08, 0.04, 0.32)

Решение на задача Т2:

За да намерим центроида M на тази извадка първо събираме тези пет четиримерни образа (образите като векторите се събират като се събират съответните им координати):

X1 = (0.7, 0.2,-0.1,-0.8)
X2 = (0.6, 0.1, 0.2, 0.5)
X3 = (0.7,-0.6, 0.3, 0.8)
X4 = (0.5, 0.5, 0.4, 0.5)
X5 = (0.3, 0.4, 0.4, 0.5)
-------------------------
S = (2.8, 0.6, 1.2, 1.5)

След това разделяме сумата на броя на образите - случая 5. Образите като векторите се делят на число като се делят съответните координати на числото.

M = S / 5 =

= (2.8 / 5, 0.6 / 5, 1.2 / 5, 1.5 / 5) =

= (0.56, 0.12, 0.24, 0.30)

Решение на задача Т3:

Разстоянието от X1 до центроида M от предната задача е:

D1 = |0.7 - 0.56| + |0.2 - 0.12| + |0.1 - 0.24| + |-0.8 - 0.30| =

= 0.14 + 0.08 + 0.14 + 1.10 =

= 1.46

Аналогично, разстоянието от X2 до центроида M от предната задача е:

D1 = |0.6 - 0.56| + |0.1 - 0.12| + |0.2 - 0.24| + |0.5 - 0.30| =

= 0.04 + 0.02 + 0.04 + 0.2 =

= 0.3

Т.е. образ X2 е по-близко до центроида M, отколкото X1.

Решение на задача Т4:

Уравнението на равнина в тримерното пространство е следното: a x + b y + c z + d = 0. За N-мерно пространство с координати (оси)  x1, x2, x3, ...  и xN уравнението на една хиперравнина ще бъде

a1 x1 + a2 x + a3 x3  +...   + aN xN + b = 0

Фактически уравнение (1)  от лекцията е уравнение на права с коефициенти пред съответните координати, ak = wk, и свободен член b = wk+1.

Решение на задача Т5:

Припокриването на образите не пречи на класификацията, защото разделящата равнина се определя от центроидите, а не от част от образите. Разделящата равнина минава през центъра на отсечката, която свързва двата центроида, и е перпендикулярна на нея - вижте фигура 2 в лекцията.

Бегълците, т.е. данните, които са встрани от повечето образи от техния клас, съвсем слабо влияят на положението на центроидите (защото последните са средни стойности от всички обекти). Съответно, те съвсем слабо влияят и на класификацията. Това е едно от основните предимства на този метод.

(съдържание)

...
Автор: Пламен Пенчев, Ph.D.

[ това е материал от брой 16 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]