ХЕМОМЕТРИКА

Поредица в списание"Коснос"
от
Пламен Пенчев

1. Хемометриката като наука. Химични обекти и събития, хемометрични образи, пространство на образите, разстояние и мерки за подобие на обектите в това пространство.

1А. Задачи по материала на лекция 1.
1B. Програма за представяне и търсене на двоични образи.
2. Хемометрични методи – уводен обзор. Обучаваща, тестваща и валидираща извадка.

3. Класификация по разстоянието до центроидите на класовете.

3A. Теоретични задачи по част 3 с решенията им
3B. Хемометрика. Практически задачи по част 3 с решенията им на Excel
4. Линейна обучителна машина.

5. Линейна многопроменлива регресия. Изчисляване на коефициентите на регресия.Изчисляване на топлините на образуване на алкани с помощта на адитивна схема. Статистическа оценка на значимостта на коефициентите на регресия.

5A. Работа с матрици в програмата Excel
5B. Топлина на образуване
6. Многокомпонентен анализ на смеси.

7. Моделиране на химичния експеримент. Активен експеримент при две нива на входните фактори

8. Кластерен анализ.

9. Изкуствени невронни мрежи – обща идея на метода. ИНМ с обратно разпространение на грешката

10. ИНМ на Кохонен.

11. Метод на най-близките съседи (k-Nearest neighbour method, kNN).

12. Приложение на хемометричните методи в химията I.

13. Бази от данни от спектрална информация.

14. Анализ на дисперсиите (Analysis of variances – ANOVA)

(поредицата се допълва всеки месец!)

Литература

1. М. А. Шараф, Л. Иллмэн, Б.Р. Ковальски; Хемометрика. Химия, Ленинград, 1989.
2. K. Varmuza; Chemometrics. Springer Verlag, Berlin, 1980.
3. D.L. Massart, B.G.M. Vandeginste, S.N. Deming, Y. Michote, L. Kaufman; Chemometrics: A Textbook. Elsevier, Amsterdam, 1988.
4. П. Джурс, Т. Айзенауэр; Распознавание образов в химии. Мир, Москва, 1977.
5. В.А. Ильин, Э.Г. Позняк, Линейная алгебра, Наука, Москва, 1984.
6. В. Симеонов; Принципи на обработка на данни от химичните анализи. Изд. на СУ ”К. Охридски”, София, 1987, 1997 (второ издание)
7. Васил Симеонов, Информационни аспекти в химичния анализ. Изд. “Образователни технологии”, София, 1999.
8. Л. Футеков, П. Пенчев, Теория на експеримента. Издателство на Пловдивския университет, Пловдив, 1992, 1999.
9. П. Пенчев, Ръководство за упражнения по Хемометрика. Разпечатано в катедрата, 2006 г.

[ виж другите учебни материали ]

[ това е поредица от учебни материали от списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]