Термините в C++, които се срещат в лекции 13, 14, 15 и 16

(съдържание)

C standard library - the library defined for C in the C standard. Inherited by C++. Most C standard library functions have safer and more convenient alternatived in the C++ standard library. Стандартната библиотека на С - библиотека, дефинирана като стандарт за C. Наследена е от C++. Повечето стандартни библиотечни функции в C имат по-сигурни и по-удобни алтернативи в C++ стандартната библиотека.

C-style cast - dangerous form of explicit type conversion; prefer new-style cast if you must use explicit type conversion. C-стил превръщане - опасна форма за експлиситно превръщане на типовете: предпочитан е новият стил за превръщане между типовете, ако трябва да използвате експлиситно превръщане.

declaration - an introduction of a name into a scope. The type of the name must be specified. If the declaration also specifies the entity to which the name refers, the declaration is also a definition. Декларация - въвеждане на име в дадена област (обхват). Типът на името трябва да бъде даден. Ако в декларацията се дават и стойностите, с които името се свързва, то декларацията се нарича дефиниция.

definition - a declaration that specifies the entity to which the declared name refers. Дефиниция - декларация, която специфицира общността, към която декларираното име се отнася.

member - type, variable, constant, or function declared in the scope of a class. Член - тип, променлива, константа или функция декларирана в областта на класа.

name - sequence of letters and digits started by a letter, used to identify ("name") user-defined entities in program text. An underscore is considered a letter. Names are case sensitive. The standard imposes no upper limit on the length of names. Име - последователност от букви и числа, като се започва с буква, която последователност се използва за идентификация на потребителски дефинираните понятия в програмния текст. Символът подчертано, _, също се разглежда като буква (и може да се използва в имената).

postfix operator - a unary operator that appears after its operand. For example var++. Постфиксен оператор - унарен (едноаргументен) оператор, който се записва след операнда. Например  var++.

prefix operator - a unary operato that appears before its operand. For example, &var. Префиксен оператор - унарен (едноаргументен) оператор, който се записва пред операнда. Например &var.

preprocessor - the part of a C++ implementation that removes comments, performs macro substitution and #includes. Avoid using the preprocessor whenever possible. Препроцесор - част от реализацията на C++, която отстранява коментарите, извършва вмъквания на макроси и файловете след #include.

scope - a region of source text delimited by curly braces: {...}, a list of function or template parameters, or all of a translation unit outside other scopes. Обхват - област от кода, която е ограничена от големите скоби  {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).

standard library - The library defined in the C++ standard. Contains strings, stream I/O, a framework of containers and algorithms, support for numerical computation, support for internationalization, the C standard library, and some language support facilities. Стандартна библиотека - това е библиотека, дефинирана като стандарт в C++. Съдържа низове, потоци, рамка на контейнерите и алгоритмите, поддръжка за изчисленията и за интернационализирането, стандратната C библиотека и някои поддържащи C++ средства.

unary operator - an operator taking one operand, such as ! and unary *. Едноаргументен оператор - оператор, който приема само един операнд, като ! или едноаргументната звезда *.

value - the bits of an object interpreted according to the objects type. Стойност - битовете на обект, интерпретирани съгласно типа на обекта.

.
(съдържание)

Забележка: списъкът е подготвен по материали от Интернет и няколко ръководства и учебника по С++.

Съставител и превод: Проф. Процесор Аритметиков

.
[ това е материал от брой 19 от май 2008 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]

Keywords: С++,  OOP programming , C++ , Classes , Inheritance , Reusability , Creating New Data Types , Polymorphism and Overloading
Ключови думи: клас , обект, обектно ориентирано програмиране , полиморфизъм