Термините в C++, които се срещат в лекции 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37
.
(съдържание)
.
#include - a mechanism for textual inclusion of one source file into another. Typically used to compose a translation unit out of a .cpp file and the header files it needs to define its view if the rest of the program. Механизъм за включване на текста на един файл в текста на друг. Обикновено се използва за създаване на самостоятелен файл (translation unit) извън .cpp файла или заглавни файлове (header files).

#define - a directive that defines a macro. Директива, която дефинира макрос.

address - a memory location. Адрес - местоположението на част от паметта.

argument passing - The semantics of function call is to pass a copy of an argument. The copy operation is defined by the argument type's copy constructor or by binding to a reference. In either case the semantics is those of initialization. Предаване по аргументи - при извикване на функцията се създавата копие на нейните аргументи. Операцията по копиране се определя от типа на аргументите и техните конструктури или чрез свързване с референс. В двата случая става инициализация.

block - see compound statement. Блок . вижте съставните твърдения.

call-by-value - passing a copy of an argument to the called function. The semantics of function call is to pass a copy of an argument. The copy operation is defined by the argument type's copy constructor. Предаване (извикване) по стойност - семантиката на извикването на функцията е да се създаде копие на аргумента. Това копие се създава от дефинирания конструктор на типа.

compound statement - sequence of statements enclosed in curly braces: { ... }.Съставно твърдение - поредица от твърдения, заградени от големи скоби { ... }.

constant expression - expression of integral type that is evaluated at compile time. Константен израз - израз, който се оценява (изчислява) по време на компилацията.

constructor - member function with the same name as its class, used to initialize objects of its class. Often used to establish an invariant for the class. Often used to acquire resources. A constructor establishes a local environment in which member functions execute. Конструктор - функция на класа със същото име като класа, която се използва за инициализиране на обектите от класа. Често се използва за установяване на инвариант на класа и/или за заемане на ресурси. Конструкторът създава местна среда, в която функциите на класа се изпълняват.

copy constructor - a constructor accepting an object of the class itself as its argument, typically Z::Z(const Z&). A copy constructor is used for initialization of objects of type T with objects of type T. If a copy constructor is not declared for a class, memberwise initialization is used. See also: call-by-value, argument passing, value return, copy assignment. Копиращ конструктор - конструктор, който има аргумент от типа на класа, винаги дефиниран като рефенентен и винаги като постоянен (въпреки че това последното не е задължително). Копиращият конструктор се използва за инициализиране на обект от даден клас с друг обект. Ако не е дефиниран копиращ конструктор на класа, то програмата използва копиращ конструктор по подразбиране, който копира само променливите на класа.

default constructor - constructor requiring no arguments. Used for default initialization. Конструктор по подразбиране - конструктор, който не изисква аргументи. Използва се за инициализация.

default value - value defined by a default constructor. For built-in types, the default value is defined to be 0. Стойност по подразбиране - стойност, която се дефинира от конструктора по подразбиране. За предефинираните типове, стойността по подразбиране е нула.

function argument - an argument to a function. Аргумент на функция.

function member - see member function. Функция на класа.

function prototype - C term for a function declaration that isn't also a function definition. Прототип на функция - термин за декларацията на функция, която не е дефиниция.

header file - file holding declarations used in more than one translation unit. Thus, a header file acts as an interface between separately compiled parts of a program. A header file often contains inline function definitions, const definitions, enumerations, and template definitions, but it cannot be #included from for than one source file if it contain non-inline function definitions or variable definitions. Заглавен Файл - файл, който съдържа декларации, използвани в повече от една част на програмата. Така, заглавният файл действа като интерфейс между различните компилируеми части на праграмата. Заглавният файл често съдържа инлайн дефиниции на функции, дефиниции на константи, изброявания и дефиниции на шаблони, но не може да се включва от друг файл, ако съдържа дефиниции на не инлайн функции или променливи.

initialization - giving an object an initial value. Initialization differs from assignment in that there is no previous value involved. Initialization is done by constructors. Инициализация - даване на начална стойност на обект. Инициализацията се различава от присвояването по това, че е първата стойност, която обектът получава. Инициализацията се извършва с конструктор.

linkage - the process of merging code from separately compiled translation units into a program or part of a program. Линкване - процес за смесване на код от отделно компилирани самостоятелни файлове (translation unit)  в програма или част от програма.

linker - the part of a C++ implementation that merge the code generated from separately compiled translation units into a program or part of a program. Линкер - част от реализацията на  C++, която смесва код от отделно компилирани самостоятелни файлове (translation unit)  в програма или част от програма.

local function - function defined within a function. Not supported by C++. Most often, the use of a local function is a sign that a function is too large. Локална функция - функция, дефинирана в друга функция. Не се поддържа от C++. Много често, използването на локална функция е знак, че функцията, която я използва е твърде голяма.

lvalue - an expression that may appear on the left-hand side of an assignment; for example, v[7] if v is an array or a vector. An lvalue is modifiable unless it is const. Израз, който може да се намира от лявата страна на оператор за присвояване, например v[7], ако v е масив или вектор. lvalue е променимо, освен ако не е обявено като константа.

macro - facility for character substitution; doesn't obey C++ scope or type rules. C++ provides alternatives to most uses of macros; see template, inline, const, and namespace. Don't use macros unless you absolutely have to. Макрос - улеснение за заместване на символи, което заместване не се подчинява на правилата на C++ за обхвата или типовете в него. C++ осигурява алтернатива за повечето случаи на използане на макроси, вижте темплейтите и пр.

member function - a function declared in the scope of a class. A member function that is not a static member function must be called for an object of its class. Фукция на класа (функция-член) - функция, която е дефинирана в обхвата на класа. Функция на класа, която не е статична функция, може да се извиква от обектите на класа.

memberwise copy - copying a class object by copying each of its members in turn, using proper copy constructors or copy assignments. That's the default meaning of copy. Копиране на членовете (променливите) на класа - копиране на обект от даден клас, като се копират всички негови променливи в другия обект, като при това копиране може да се използва подходящ копиращ конструктор.

modifiable lvalue - lvalue that is not const. Променлива lvalue стойност - такава стойност, която не е константа.

operator - conventional notation for built-in operation, such as +, *, and &. A programmer can define meanings for operators for user-defined types. Оператор - уговорено означение за предефинираните операции, такива като +, * или &. Програмистът може да дефинира значението на операторите за потребителски дефинираните типове.

overloading - having more than one function with the same name in the same scope or having more than one operator with the same name in the same scope. It is not possible to overload across different scopes. See also: using-declaration. Презареждане - наличие на повече от една функция със същото име в същия обхват или наличие на повече от един оператор със същото име в същия обхват. Не е възможно презареждането през няколко обхвата.

reference - an alternative name for an object or a function. Връзка - алтернативно име на обект или функция.

rvalue - an expression that may appear on the right-hand side of an assignment, but not of the left-hand side; for example, 7. Израз, който може да се появява в дясната страна на оператор за присвояване, но не от лявата страна; например 7.

scope - a region of source text delimited by curly braces: {...}, a list of function or template parameters, or all of a translation unit outside other scopes. Обхват - област от кода, която е ограничена от големите скоби  {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).

stack - (1) memory used to hold local variables for a function. (2) standard library first-in-last-out sequence. Стек - (1) памет, която се използва да съдържа локалните променлива на функция. (2) поредица от стандартната библиотеката, която работи на принципа "първи вътре, последен вън".

static - (1) keyword used to declare a class member static; meaning allocated in static memory. For a member function, this implies that there is no this pointer. (2) keyword used to specify that a local variable should be allocated in static memory. (3) deprecated: keyword used to specify that a global name should not be visible from other translation units. Статичен - (1) ключова дума, използвана да се дефинира променлива или функция на класа като статична, което означава да и бъде заделена статична памет. (2) ключова дума с която се означава локална променлива като статична. (3) подтискаща ключова дума, с която се означава глобална променлива, която не може да е видима в други юнити (файлове).

static member - member of a class for which there is only one copy for the whole program rather than one per object. Статична променлива на класа - такава, от която се прави само едно копие в програмата и това копие се използва от всички обекти на класа.

static member function - a member function that need not be called for an object of the class. Статична функция на класа - функция, която се извиква от класа, а не от отделните обекти на класа.

translation unit - a part of a program that can be separately compiled. Преносна част - част от програмата, която може самостоятелно да се компилира.

.
(съдържание)
.
Забележка: списъкът е подготвен по материали от Интернет и няколко ръководства и учебника по С++.
.
Съставител и превод: Проф. Процесор Аритметиков

[ това е материал от брой 43 от септември 2010 г на списание "Коснос" www.kosnos.com ]

Keywords: С++,  OOP programобект, обектно ориентирано програмиране , полиморфизъм