Термините в C++, които се срещат в лекции 1 - 3

byte - a unit of memory that can hold a character of the C++ representation character set. Usually, a byte is 8 bits. Байт - единица за памет, която може да съдържа един символ в C++ представянето на символната таблица. Обикновено един байт съдържа 8 бита.

bit - a unit of information or memory that can hold only two values, usually 0 or 1. An individual bit cannot be directly accessed in C++ (the unit of addressing is a byte), but a bit can be accessed through a bitfield or by using the bitwise logical operators & and |. Бит - единица за информация или памет, която меже да съдържа само две стойности, обикновено 0 или 1. Индивидуален бит не може директно да се адресира в C++ (единицата, която се адресира е байт), но достъп до битовете на байта може да стане чрез битовото поле или чрез използване на побитовите оператори & и |.

C - programming language designed and originally implemented by Dennis Ritchie. C++ is based on C and maintains a high degree of compatibility with C. Програмен език, оригинално замислен и осъществен от Денис Ритчи.  C++ е базиран на C и поддържа висока степен на съвместимост с него.

C++ - a general-purpose programming language with a bias towards systems programming that supports procedural programming, data abstraction, object-oriented programming, and generic programming. C++ was designed and originally implemented by Bjarne Stroustrup. Програмен език за широк кръг от програмни задачи, но с насоченост към системното програмиране, който език поддържа процедурно програмиране, абстракция на данни, обектно-ориентирано програмиране и родово програмиране. C++ е оригинално замислен и осъществен от Бжарн Страустрап.

char - character type; typically an 8-bit byte. Тип символ, обикновено дефинира 8 битова стойност.

character type - char, unsigned char, and signed char. These are three distinct types. Това са трите типа символи: char, unsigned char, и signed char.

class - a user-defined type. A class can have member functions, member data, member constants, and member types. A class is the primary mechanism for representing concepts in C++. Клас - потребителски дефиниран тип, който има функции на класа, променливи (данни), константи и типове. Класът е основен механизъм за представяне на концепции в C++.

comment - block comment /* ... */ or line comment // ... Коментар - коментар блок /* ... */ или ред // ...

compiler - the part of a C++ implementation that produces object code from a translation unit. Компилатор - част от реализацията на C++, която прави обектен код от програмния код.

constant - literal, object or value declared const, or enumerator. Константа - това е цифрено-буквено означение, обект или някаква стойност, декларирани като константа или е енумерирана константа.

constructor - member function with the same name as its class, used to initialize objects of its class. Often used to establish an invariant for the class. Often used to acquire resources. A constructor establishes a local environment in which member functions execute. Конструктор - функция на класа със същото име като класа, която се използва за инициализиране на обектите от класа. Често се използва за установяване на инвариант на класа (това е нещо като състояние на обекта) и/или за заемане на ресурси. Конструкторът създава местна среда, в която функциите на класа се изпълняват.

data member - member of a class that can hold a value. A memer can be a static member or a non-static member. Променлива на класа, която съдържа стойност. Тя може да бъде статична или нестатична.

definition - a declaration that specifies the entity to which the declared name refers. Дефиниция - декларация, която специфицира общността, към която декларираното име се отнася.

destructor - member of a class used to clean up before deleting an object. It's name is its class' name prefixed by '~'. Often used to release resources. A destructor is implicitly called whenever an object goes out of scope or is deleted. Деструктор - функция на класа, която се използва за изчистване [на ресурсите] преди обектът да се изтрие. Неговото име е името на класа предхождано от представка тилда (~). Деструкторът се извиква по подразбиране когато обектът излезе от обхват или се изтрива.

dynamic memory - memory allocated by new; also called dynamic memory. Динамична памет - паметта, която се запазва и адресира чрез оператора new.

escape character - the character \, also called backslash, set an initial character in representations of characters that cannot be represented by a single ASCII character, such as newline ('\n') and horizontal tab ('\t'). Специален символ - символът \, наричан още обратна черта, е първият символ в едно представяне на символи, които не могат да се представят чрез единичен ASCII символ, като например нов ред ('\n')  или хоризонтална табулация ('\t').

float - single-precision floating-point number. Число с плаваща запетая, което е с единична точност.

floating-point literal - the source text representation of a floating point value. For example, 0.31416e1. Текст във файла с код, който представя число в плаваща запетая с единична точност, например 0.31416e1.

function - a named sequence of statements that can be invoked/called given arguments and that might return a value. The type of the function includes the number and types of argument and the type of the value returned, if any. Функция - именована последователност от твърдения (изрази), която може да се извика с дадени аргументи и може да връща стойност. Типът на функцията включва броя и типа на аргументите и типа на връщаната стойност, ако въобще ги има.

function body - the outermost block of a function. Тяло на функция - най-външният блок на функцията.

function declaration - declaration of a function, including its name, argument types, and return type, if any. Декларация на функцията - това е декларацията, която включва името и, типа (и името) на аргументите и типа на връщаната стойност, ако въобще ги има.

function definition - function declaration including a function body. Дефиниция на функцията - това е декларацията плюс тялото на функцията.

generic programming - programming using templates to express algorithms and data structures parameterized by data types, operations, and polices. Родово програмиране - програмиране с използване на шаблони, които представляват алгоритми или структури от данни, които шаблони са параметризирани с тип на данните, операциите и контрола им.

global data - data defined in the global scope. This is usually best avoided because a programmer can't easily know what code manipulates it and how. It is therefore a common source of errors. Global constants are usually ok. Глобални данни - данни, дефинирани в глобалния обхват. Това обикновено е хубаво да се избягва, защото програмистите не могат да знаят коя част от кода променят (работят с нея) и как да го правят. Глобалните данни са източник на грешки в общия случай. Глобалните константи, напротив, са добре дошли.

header file - file holding declarations used in more than one translation unit. Thus, a header file acts as an interface between separately compiled parts of a program. A header file often contains inline function definitions, const definitions, enumerations, and template definitions, but it cannot be #included from for than one source file if it contain non-inline function definitions or variable definitions. Заглавен Файл - файл, който съдържа декларации, използвани в повече от една част на програмата. Така, заглавният файл действа като интерфейс между различните компилируеми части на праграмата. Заглавният файл често съдържа инлайн дефиниции на функции, дефиниции на константи, изброявания и дефиниции на шаблони, но не може да се включва от друг файл, ако съдържа дефиниции на не инлайн функции или променливи.

information hiding - placing information where it can be accessed only through a well-defined interface. Скриване на информацията - поставяне на информацията там, където тя може да бъде достъпна само с добре-дефиниран интерфейс.

inheritance - a derived class is said to inherit the members of its base classes. Наследяване - за един производен клас се казва, че наследява членоветете на своя основен клас.

int - basic signed integer type; its precision is implementation-defined, but an int has at least 32 bits. Основен целочислен тип; неговата точност, зависи от реализацията на ОС, но има поне 32 бита.

integer type - a short, int, or long. Standard C++ doesn't support long long. Това са типовете short, int и long: C++ не поддържа long long.

integral type - a bool, character type, or integer type. Supports arithmetic and logical operations. Интегрални типове - това са типовете bool, char  и целочислените типове. Тези типове поддържат аритметични и логически операции.

literal - notation for values of bool, character types, integer types, or floating-point types. See also: enumerators.

member - type, variable, constant, or function declared in the scope of a class.

member function - a function declared in the scope of a class. A member function that is not a static member function must be called for an object of its class.

object - (1) a contiguous region of memory holding a value of some type. (2) a named or unnamed variable of some type; an object of a type with a constructor is not considered an object before the constructor has completed and is no longer considered an object once a destructor has started executing for it. Objects can be allocated in static memory, on the stack, on on the free store. Обект - (1) непрекъсната област от паметта, която държи стойност от даден тип. (2) наименувана или ненаименувана променлива от даден тип; обект от някакъв тип с конструктор не се счита за обект, преди конструкторът да е свършил своята дейност, и не се счита също и след като деструкторът е свършил своята дейност. Обектите могат да се създават в статичната памет, в стека или в динамичната памет.

object-oriented programming - programming using class hierarchies and virtual functions to allow manipulation of objects of a variety of types through well-defined interfaces and allow a program to be extended incrementally through derivation. Обектно-ориентирано програмиране - програмиране, което използва йерархията на класовете и виртуални функции за да позволи работата с обекти от различни типове, чрез добре-дефиниран интерфейс и за да позволи програмата да бъде разширяване чрез създаване на производни обекти.

object-oriented programming language - a programming language designed to support or enforce some notion of object-oriented programming. C++ supports OOP and other effective forms of programming, but does not try to enforce a single style of programming. Език за обектно-ориентирано програмиране - програмен език, създаден да поддържа и налага някаква представа за обектно-ориентирано програмиране. C++ поддържа ООП и другите ефективни форми на програмиране, но не се стреми да налага един-единствен стил на програмиране.

OOP - see object-oriented programming. ООП - обектно-ориентирано програмиране.

OOPL - see object-oriented programming language. ООПЕ - обектно-ориентиран програмен език.

operator - conventional notation for built-in operation, such as +, *, and &. A programmer can define meanings for operators for user-defined types. Оператор - уговорено означение за предефинираните операции, такива като +, * или &. Програмистът може да дефинира значението на операторите за потребителски дефинираните типове.

procedure - see function. Виж функция.

program - a sequence of instructions that can be executed by a computer. Програма - последователност от инструкции, които могат да се изпълнят от компютъра.

programming language - artificial language for expressing concepts and general algorithms in a way that lends itself to solving problems using computers. There do not appear to be a general consensus on what a programming language is or should be. Програмен език - изкуствен език за изразяване на концепции и общи алгоритми по начин, който води до решаване на проблеми с помощта на компютър. Няма общо съгласие какво трябва да представлява програмният език.

protected member - a member accessible only from classes derived from its class. Защитен член  - променлива или функция, които са достъпни само в класовете, производни на собствения клас.

private member - a member accessible only from its own class. Частен член  - променлива или функция, които са достъпни само в собствения си клас.

public member - a member accessible to all users of a class. Публичен член  - променлива или функция, които са достъпни до всички потребители на класа.

source file - .c file ( file containing definitions.) or header file. Файл с код - това е или .c или .cpp файл (и двата съдържат дефиниции) или е хедър файл.

whitespace - characters that a represented only by the space they take up on a page or screen. The most common examples are space (' '), newline ('\n'), and tab ('\t'). Разделител - символ, който представлява разстояние на екрана или страницата. Най-използвани са интервала, нов ред или табулацията.

(съдържание)

Забележка: списъкът е подготвен по материали от Интернет и няколко ръководства и учебника по С++.

Съставител и превод: Проф. Процесор Аритметиков

.
[ това е материал от брой 11 от септември 2007 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]


Keywords: С++,  OOP programming , C++ , Classes , Inheritance , Reusability , Creating New Data Types , Polymorphism and Overloading
Ключови думи: клас , обект, обектно ориентирано програмиране , полиморфизъм