Термините в C++, които се срещат в лекции 4 и 5
...
= - the assignment operator; not an equality operator. = can be used for non-const built-in types (except arrays), enumerations, strings, containers, iterators, complex, and valarray. For a class, = is by default defined member-wise assignment; if necessary, the writer of a class can define it differently. Това е оператор за присвояване и не е оператор за равенство. = може да се използва и за не-константните предефинираните типове (с изключение на масивите), изброяваниета, низовете, контейнерите, итераторите, комплексните числа и масивите по стойност. За класовете = по подразбиране е присвояване на членове, а ако е необходимо, създателят на класа може да го дефинира различно от това му значение.

+= - add-and-assign operator; a += b is roughly equivalent to a = a + b. Often a useful operation for user-defined types. Оператор за добавяне и присвояване; a += b е еквивалентно наa = a + b.Често се използва в потребителски дефинираните типове (най-вече класове).

<< - iostream output operator. Оператор за вход в iostream.

>> - iostream input operator. Оператор за изход в iostream.

cin - standard istream. Стандартният входен стрийм istream.

constant - literal, object or value declared const, or enumerator. Константа - това е цифрено-буквено означение, обект или някаква стойност, декларирани като константа или е енумерирана константа.

cout - standard ostream. Стандартният ostream.

file - a sequence of bytes or words holding information in a computer. The term "file" is usually reserved to information placed on disk or elsewhere outside the main memory. Файл - последователност от байтове или думи, които съставят информацията в компютъра. Терминът "файл" обикновено е запазен за информация, записана на диск или къде да е другаде, извън главната памет (RAM).

istream - input stream type. Входен стрийм тип.

iostream - stream that can be used for both input and output. Стрийм, който може да се използва за вход и изход.

ostream - output stream type. Изходен стрийм тип.

void - a keyword used to indicate an absence of information. Usually used in front of functions. Ключова дума, която се използва за показване на липса на информация. Обикновено се използва пред функциите.

(съдържание)

Забележка: списъкът е подготвен по материали от Интернет и няколко ръководства и учебника по С++.

Съставител и превод: Проф. Процесор Аритметиков

-
[ това е материал от брой 12 от октомври 2007 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]

Keywords: С++,  OOP programming , C++ , Classes , Inheritance , Reusability , Creating New Data Types , Polymorphism and Overloading
Ключови думи: клас , обект, обектно ориентирано програмиране , полиморфизъм