Термините в C++, които се срещат в лекции 17, 18 и 19

(съдържание)

const - attribute of a declaration that makes the entity to which it refers readonly. const - атрибут на декларация, който прави обекта, за който се отнася, да е непроменим.

const definition - declaration of a const including an initializer. Дефиниция на const - декларация на константа, която включва и инициализатор.

constructor - member function with the same name as its class, used to initialize objects of its class. Often used to establish an invariant for the class. Often used to acquire resources. A constructor establishes a local environment in which member functions execute. Конструктор - функция на класа със същото име като класа, която се използва за инициализиране на обектите от класа. Често се използва за установяване на инвариант на класа и/или за заемане на ресурси. Конструкторът създава местна среда, в която функциите на класа се изпълняват.

C-style string - zero-terminated array of characters, supported by C standard library functions. A low-level and error-prone mechanism; where possible prefer strings. Си-стил низ - наниз от символи, прекъснат от нулевия символ, който се поддържа от стандартната библиотека от функции на С. Това е механизъм на ниско ниво, който е податлив на грешки. Където е възможно използвайте класа string.

dynamic memory - memory allocated by new; also called dynamic memory. Динамична памет - паметта, която се запазва и адресира чрез оператора new.

invariant - a condition of the representation of an object (the object's state) that should hold each time an interface function is called; usually established by a constructor. Инвариант - условие (начин) на представяне на обекта (неговото състояние), което трябва да се поддържа, когато всеки път се извиква интерфейсна функция. Обикновено това се установява (инициализира) с конструктора.

header file - file holding declarations used in more than one translation unit. Thus, a header file acts as an interface between separately compiled parts of a program. A header file often contains inline function definitions, const definitions, enumerations, and template definitions, but it cannot be #included from for than one source file if it contain non-inline function definitions or variable definitions. Заглавен Файл - файл, който съдържа декларации, използвани в повече от една част на програмата. Така, заглавният файл действа като интерфейс между различните компилируеми части на праграмата. Заглавният файл често съдържа инлайн дефиниции на функции, дефиниции на константи, изброявания и дефиниции на шаблони, но не може да се включва от друг файл, ако съдържа дефиниции на не инлайн функции или променливи.

pointer - an object holding an address or 0. Указател - обект, който съдържа адрес или 0.

preprocessor - the part of a C++ implementation that removes comments, performs macro substitution and #includes. Avoid using the preprocessor whenever possible. Препроцесор - част от реализацията на C++, която отстранява коментарите, извършва вмъквания на макроси и файловете след #include.

string - standard-library type representing a sequence of characters, support by convenient operators, such as == and +=. The general form of strings, basic_string, supports strings of different kinds of characters. string - тип от стандартната библиотека [на C++], който представя поредица от символи и който поддържа обичайните оператори като == и +=. Различните му разновидности поддържат различен тип символи.

template - class or function parameterized by a set of types, values, or templates. Шаблон - клас или функция, параметризирани чрез набор от типове, стойности и шаблони.

.
(съдържание)
.
.Забележка: списъкът е подготвен по материали от Интернет и няколко ръководства и учебника по С++.
.
Съставител и превод: Проф. Процесор Аритметиков
.
[ това е материал от брой 20 от юни 2008 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]

Keywords: С++,  OOP programming , C++ , Classes , Inheritance , Reusability , Creating New Data Types , Polymorphism and Overloading
Ключови думи: клас , обект, обектно ориентирано програмиране , полиморфизъм