Термините в C++, които се срещат в лекции 20, 21, 22, 23 и 24

(съдържание)

bool - the built-in Boolean type. A bool can have the values true and false. Булев тип - предефиниран булев тип, който може да има само стойностите истина (true) или лъжа (false).

declaration - an introduction of a name into a scope. The type of the name must be specified. If the declaration also specifies the entity to which the name refers, the declaration is also a definition. Декларация - въвеждане на име в дадена област. Типът на името трябва да бъде даден. Ако в декларацията се дават и стойностите, с които името се свързва, то декларацията се нарича дефиниция.

definition - a declaration that specifies the entity to which the declared name refers. Дефиниция - декларация, която специфицира общността, към която се отнася декларираното име.

enum - keyword for declaring enumerations. Ключова дума да дефиниране на изброен тип.

enumeration - a user-defined type consisting of a set of named values. Изброен тип - потребителски дефиниран тип, който се състои от множество от стойности.

executable file - the result of linking the object files of a complete program. Изпълним файл - резултатът от линкването на обектните файлове в завършена програма.

inline function - function declared inline using the inline keyword or by being a member function defined in-class. Compilers are encouraged to generate inline code rather than function calls for inline functions. Most benefits from inlining comes with very short functions. Инлайн функция - функция, декларирана с използване на ключовата дума inline или която е функция на класа, дефинирана в класа. Компилаторите се окуражават да генерират инлайн код, вместо функцията да извиква инлайн функции. Повече предимство от инлайн функциите има с малки по код функции.

scope - a region of source text delimited by curly braces: {...}, a list of function or template parameters, or all of a translation unit outside other scopes. Обхват - област от кода, която е ограничена от големите скоби  {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).

struct - class with members public by default. Most often used for data structures without member functions or class invariants, as in C-style programming. Структура - клас с публични променливи и функции по подразбиране. Много често структурата се използва за данни без да се дефинират функции на структурата или инварианти, т.е. често те се използват така както това се прави в профграмирането на C.

.
(съдържание)
.
Забележка: списъкът е подготвен по материали от Интернет и няколко ръководства и учебника по С++.
.
Съставител и превод: Проф. Процесор Аритметиков
.
[ това е материал от брой 25 от ноември 2008 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]

Keywords: С++,  OOP programming , C++ , Classes , Inheritance , Reusability , Creating New Data Types , Polymorphism and Overloading
Ключови думи: клас , обект, обектно ориентирано програмиране , полиморфизъм