Термините в C++, които се срещат в лекции 25, 26, 27, 28, 29 и 30
.
(съдържание)
.
#include - a mechanism for textual inclusion of one source file into another. Typically used to compose a translation unit out of a .cpp file and the header files it needs to define its view if the rest of the program. Механизъм за включване на текста на един файл в текста на друг. Обикновено се използва за създаване на самостоятелен файл (translation unit) извън .cpp файла или заглавни файлове (header files).

argument passing - The semantics of function call is to pass a copy of an argument. The copy operation is defined by the argument type's copy constructor or by binding to a reference. In either case the semantics is those of initialization. Предаване по аргументи - при извикване на функцията се създавата копие на нейните аргументи. Операцията по копиране се определя от типа на аргументите и техните конструктури или чрез свързване с референс. В двата случая става инициализация.

Borland C++ Builder - Borland's implementation of C++ together with proprietary libraries for Windows programming in an IDE. Борланд C++  Билдер - интерпретация на C++ от фирмата Борланд, заедно със собствени библиотеки за програмиране под Уиндоус в интегрирана работна среда (IDE, Integrated Development Environment).

call-by-value - passing a copy of an argument to the called function. The semantics of function call is to pass a copy of an argument. The copy operation is defined by the argument type's copy constructor. Предаване (извикване) по стойност - семантиката на извикването на функцията е да се създаде копие на аргумента. Това копие се създава от дефинирания конструктор на типа.

compound statement - sequence of statements enclosed in curly braces: { ... } Съставно твърдение - поредица от твърдения, заградени от големи скоби { ... }..

constructor - member function with the same name as its class, used to initialize objects of its class. Often used to establish an invariant for the class. Often used to acquire resources. A constructor establishes a local environment in which member functions execute. Конструктор - функция на класа със същото име като класа, която се използва за инициализиране на обектите от класа. Често се използва за установяване на инвариант на класа и/или за заемане на ресурси. Конструкторът създава местна среда, в която функциите на класа се изпълняват.

default argument - a value specified for an argument in a function declaration, to be used if a call of the function doesn't specify a value for that argument. This is commonly used to allow a simple interface for common uses while making it easy to use less common facilities by specifying more arguments. See also: default template argument, binder. Аргумент по подразбиране - стойност, определена за аргумент на функцията още в декларацията на функцията, която ще бъде използвана, ако извикването на функцията не определя нейната стойност. Използва се за упростяване на интерфейса.

header file - file holding declarations used in more than one translation unit. Thus, a header file acts as an interface between separately compiled parts of a program. A header file often contains inline function definitions, const definitions, enumerations, and template definitions, but it cannot be #included from for than one source file if it contain non-inline function definitions or variable definitions. Заглавен Файл - файл, който съдържа декларации, използвани в повече от една част на програмата. Така, заглавният файл действа като интерфейс между различните компилируеми части на праграмата. Заглавният файл често съдържа инлайн дефиниции на функции, дефиниции на константи, изброявания и дефиниции на шаблони, но не може да се включва от друг файл, ако съдържа дефиниции на не инлайн функции или променливи.

invariant - a condition of the representation of an object (the object's state) that should hold each time an interface function is called; usually established by a constructor. Инвариант - условие (начин) на представяне на обекта (неговото състояние), което трябва да се поддържа, когато всеки път се извиква интерфейсна функция. Обикновено това се установява (инициализира) с конструктора.

linkage - the process of merging code from separately compiled translation units into a program or part of a program. Линкване - процес за смесване на код от отделно компилирани самостоятелни файлове (translation unit)  в програма или част от програма.

linker - the part of a C++ implementation that merge the code generated from separately compiled translation units into a program or part of a program. Линкер - част от реализацията на  C++, която смесва код от отделно компилирани самостоятелни файлове (translation unit)  в програма или част от програма.

literal - notation for values of bool, character types, integer types, or floating-point types. Литерал - означение за стойности от тип булев, символен, целочислен и с плаваща запетая. (literal - буквен; буквален, дословен)

lvalue - an expression that may appear on the left-hand side of an assignment; for example, v[7] if v is an array or a vector. An lvalue is modifiable unless it is const. Израз, който може да се намира от лявата страна на оператор за присвояване, например v[7], ако v е масив или вектор. lvalue е променимо, освен ако не е обявено като константа.

macro - facility for character substitution; doesn't obey C++ scope or type rules. C++ provides alternatives to most uses of macros; see template, inline, const, and namespace. Don't use macros unless you absolutely have to. Макрос - улеснение за заместване на символи, което заместване не се подчинява на правилата на C++ за обхвата или типовете в него. C++ осигурява алтернатива за повечето случаи на използане на макроси, вижте темплейтите и пр.

member - type, variable, constant, or function declared in the scope of a class. Член - тип, променлива, константа или функция декларирана в областта на класа.

modifiable lvalue - lvalue that is not const. Променлива lvalue стойност - такава стойност, която не е константа.

namespace - a named scope. Именуван обхват.

overload - see overloading. Вижте overloading.

overloading - having more than one function with the same name in the same scope or having more than one operator with the same name in the same scope. It is not possible to overload across different scopes. See also: using-declaration. Презареждане - наличие на повече от една функция със същото име в същия обхват или наличие на повече от един оператор със същото име в същия обхват. Не е възможно презареждането през няколко обхвата.

parameter - a variable declared in a function or templates for representing an argument. Also called a formal argument. Similarly, for templates. Параметър - променлива, декларирана във функция или шаблон, която представя аргумент. Също така се нарича формален аргумент. Подобно за шаблоните.

private - access control keyword. See private member, private base. Ключова дума, която контролира достъпа.

private member - a member accessible only from its own class. Частен член  - променлива или функция, които са достъпни само в собствения си клас.

protected - access control keyword. See protected member, protected base. Ключова дума, която контролира достъпа.

protected member - a member accessible only from classes derived from its class. Защитен член  - променлива или функция, които са достъпни само в класовете, производни на собствения клас.

public - access control keyword. See public member, public base. Ключова дума, която контролира достъпа.

public member - a member accessible to all users of a class. Публичен член  - променлива или функция, които са достъпни до всички потребители на класа.

reference - an alternative name for an object or a function. Връзка - алтернативно име на обект или функция.

rvalue - an expression that may appear on the right-hand side of an assignment, but not of the left-hand side; for example, 7. Израз, който може да се появява в дясната страна на оператор за присвояване, но не от лявата страна; например 7.

scope - a region of source text delimited by curly braces: {...}, a list of function or template parameters, or all of a translation unit outside other scopes. Обхват - област от кода, която е ограничена от големите скоби  {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).

source file - .c file or header. С файл или хедър (header).

standard header - header for standard library facility. Included using the "#include< ... >" syntax. Стандартен хедър - хедър за използване на стандартна библиотека. Включва се чрез използване на "#include< ... >" синтаксиса.

standard library - The library defined in the C++ standard. Contains strings, stream I/O, a framework of containers and algorithms, support for numerical computation, support for internationalization, the C standard library, and some language support facilities. Стандартна библиотека - това е библиотека, дефинирана като стандарт в C++. Съдържа низове, потоци, рамка на контейнерите и алгоритмите, поддръжка за изчисленията и за интернационализирането, стандратната C библиотека и някои поддържащи C++ средства.

translation unit - a part of a program that can be separately compiled. Преносна част - част от програмата, която може самостоятелно да се компилира.

variable - named object in a scope. Променлива - наименован обект в някакъв обхват.

variable definition - declaration of a named object of a data type without an extern specifier. Дефиниция на променлива - декларация на именуван обект от даден тип без extern спецификатор.

.
(съдържание)

Забележка: списъкът е подготвен по материали от Интернет и няколко ръководства и учебника по С++.

Съставител и превод: Проф. Процесор Аритметиков

[ това е материал от брой 30 от май 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]

Keywords: С++,  OOP programming , C++ , Classes , Inheritance , Reusability , Creating New Data Types , Polymorphism and Overloading
Ключови думи: клас , обект, обектно ориентирано програмиране , полиморфизъм