Термините в C++, които се срещат в лекции 10, 11 и 12

(съдържание)

argument - a value passed to a function or a template. In the case of templates, an argument is often a type. Аргумент - стойност, предадена на функция или шаблон. В случая на шаблони, аргументът е често тип на данните.

array - contiguous sequence of elements. An array doesn't know its own size; the programmer must take care to avoid range errors. Where possible use the standard library vector. Масив - поредица от последователни стойности. Масивът не знае собственията си размер и програмистът трябва да се грижи да не допуска грешки, при които излиза извън областта на масива. Където е възможно използвайте стандартната библиотека от вектори.

call-by-reference - declaring a function argument type to be a reference, thus passing a reference rather than a value to the called function. See Also: call-by-value. Предаване (извикване) по връзка - деклариране на типа на аргумент на функция да бъде като връзка, като така той се реферира, а не се предава по стойност на функцията.

call-by-value - passing a copy of an argument to the called function. The semantics of function call is to pass a copy of an argument. The copy operation is defined by the argument type's copy constructor. Предаване (извикване) по стойност - семантиката на извикванета на функцията е да се създаде копие на аргумента. Това копие се създава от дефинирания конструктор на типа.

complex - standard library complex number template parameterized by scalar type. Комплекс - шаблон от стандартната библиотека параметризиран чрез скаларен тип.

pointer - an object holding an address or 0. Указател - обект, който съдържа адрес или 0.

private member - a member accessible only from its own class. Частен член  - променлива или функция, които са достъпни само в собствения си клас.

public member - a member accessible to all users of a class. Публичен член  - променлива или функция, които са достъпни до всички потребители на класа.

reference - an alternative name for an object or a function. Връзка - алтернативно име на обект или функция.

stack - (1) memory used to hold local variables for a function. (2) standard library first-in-last-out sequence. Стек - (1) памет, която се използва да съдържа локалните променлива на функция. (2) поредица от стандартната библиотеката, която работи на принципа "първи вътре, последен вън".

void - a keyword used to indicate an absence of information. Usually used in front of functions. Ключова дума, която се използва за показване на липса на информация. Обикновено се използва пред функциите.

(съдържание)

Забележка: списъкът е подготвен по материали от Интернет и няколко ръководства и учебника по С++.

Съставител и превод: Проф. Процесор Аритметиков

.
[ това е материал от брой 17 от март 2008 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]

Keywords: С++,  OOP programming , C++ , Classes , Inheritance , Reusability , Creating New Data Types , Polymorphism and Overloading
Ключови думи: клас , обект, обектно ориентирано програмиране , полиморфизъм